Tải bản đầy đủ

giáo án bài ăc-âc

Môn dạy : Tiếng Việt 1- Học Vần
Lớp

:1A4
GIÁO ÁN
BÀI 77: ăc – âc ( Tiết 1)

I.Mục tiêu
Sau khi học xong bài nàyhọc sinh có khả năng
1.Kiến thức: Học sinh đọc và viết được : ăc,âc,mắc áo,quả gấc.
2.Kỹ năng:- Học sinh đọc đúng, rõ ràng
- Học sinh viết chính xác,sạch đẹp
3.Thái độ: Học sinh hứng thú với học tập
II.Đồ dùng dạy học
- GV: + Bộ đồ dùng tiếng việt của giáo viên
+ SGK,tranh minh họa từ khóa: mắc áo,quả gấc.
-HS: + Bộ đồ dùng tiếng việt của học sinh
+ SGK, bảng,phấn,vở tập viết
III.Hoạt động dạy học
Thời
gian


Nội dung dạy học

Phương pháp

1 phút

1. Khởi động

5phút

2. Kiểm tra bài - GV hỏi: Buổi trước HS trả lời: Buổi trước
lớp ta đã học bài bao lớp ta học bài 76,vần


HĐ của giáo viên
-GV nói: Quản ca
cho các bạn hát 1
bài.

HĐ của học sinh
Hát


nhiêu? Vần gì?

oc-ac.

-GV đọc các từ:
con sóc,

HS viết các từ :

bác sĩ,

con sóc,bác sĩ,

hạt thóc,

hạt thóc,con cóc lần


con cóc cho học sinh lượt theo hướng dẫn
của giáo viên
viết bảng
.

- Yêu cầu HS đọc
SGK: “ Da cóc mà
bọc bột lọc.
- 2 HS đứng lên đọc
Bột lọc mà bọc hòn
than”

3. Dạy-Học bài mới
24phút a. Giới thiệu bài

- Lắng nghe
-GV nhận xét bài cũ

-Quan sát,lắng nghe
- Giới thiệu trực tiếp:


b. Dạy vần

Hôm nay lớp ta sẽ
học bài mới, vần mới
là bài 77: ăc – âc

ăc
-Viết lên bảng: Bài
77: ăc-âc
+HS đọc trơn: ăc âm ,
-Gắn vần lên bảng và , phân tích vần:âm ă
đọc mẫu vần: ăc
trước-âm c sau ,
+ GV cho học sinh đánh vần: ă-c-ăc ( cá
đọc trơn:ăc, , phân nhân-đồng thanh)
tích vần: âm ă
trước- âm c sau,
đánh vần: ă-c-ăc
+HS trả lời: thêm âm
m trước vần ăc và
+GV hỏi: Cô có vần thanh sắc trên đầu âm
ăc muốn tạo thành ă
tiếng mắc thì cần
thêm âm gì? Thanh
gì?
+HS đọc trơn :
+ Gắn tiếng mắc lên
mắc,phân
tích
bảng và đọc mẫu:
tiếng :âm m trướcmắc. Cho HS đọc
vần ắc sau-thanh sắc


trơn : mắc, phân
tích: âm m trướcvần ắc sau-thanh
sắc trên đầu âm
ă,đánh vần : m-ăcmăc-(sắc)-mắc,đọc,

trên đầu âm ă,đánh
vần : m-ăc-măc(sắc)-mắc,đọc ( cá
nhân – đồng thanh)

-GV cho HS quan sát HS trả lời : mắc áo
mắc ác hoặc tranh
ảnh và hỏi đây là cái
gì? (mắc áo)
-GV gắn từ mắc áo
- Đọc trơn: mắc áo
lên bảng,đọc mẫu:
và phân tích từ : tiếng
mắc
mắc trước-tiếng áo
+Yêu cầu HS, đọc
sau, đánh vần:m-ăctrơn: mắc áo và
măc-( sắc)-mắc,
phân tích từ : tiếng
ao-(sắc)-áo.( cá nhân
mắc trước-tiếng áo
– đồng thanh)
sau, đánh vần:m-ăcmăc-(sắc)-mắc,
ao-(sắc)-áo
Đọc trơn toàn bài: ăc-Yêu cầu HS đọc mắc- mắc áo,
trơn toàn bài: ăc-


mắc- mắc áo,

+phân
tích
toàn
bài:âm ă trước âm c
sau-âm m trước vần
ăc sau thanh sắc trên
đầu âm ă- tiếng mắc
trước tiếng áo sau

+phân tích toàn
bài:âm ă trước âm c
sau-âm m trước
vần ăc sau thanh
sắc trên đầu âm ătiếng mắc trước (cá nhân-đồng thanh)
tiếng áo sau
âc

HS trả lời (ăc có âm
-GV viết lên bảng và ă- âc có âm â)
hỏi HS: Vần mới thứ
hai có gì khác với
vần mới thứ nhất?(
ăc có âm ă- âc có
HS đọc trơn:âc,phân
âm â)
tích:âm â trước-âm c
-Gắn vần lên bảng và
sau, đánh vần: â-c-âc
đọc mẫu:âc
+GV cho HS đọc
trơn:âc,phân tích:âm
â trước-âm c sau,
đánh vần: â-c-âc

Trả lời: thêm âm g
trước vần âc và thanh


-GV hỏi: Có vần sắc trên đầu âm â
âc,muốn có tiếng gấc
ta cần thêm âm gì?
Thanh gì?
+GV gắn tiếng gấc
HS đọc trơn: gấc,phân
lên bảng và đọc
tích:âm g trước- vần
mẫu:gấc
âc sau-thah sắc trên
đầu âm â, đánh vần:
+Cho HS đọc trơn: g-âc-gâc-(sắc)-gấc
gấc,phân tích:âm g (cá nhân- đồng thanh)
trước- vần âc sauthah sắc trên đầu
âm â, đánh vần: gâc-gâc-(sắc)-gấc

-GV cho HS quan sát
tranh có hình quả gấc
và hỏi:Đây là quả gì?
(quả gấc)

HS trả lời: quả gấc

-GVgắn từ lên bảng
và đọc mẫu từ : quả HS đọc trơn: quả


gấc

gấc,phân tích: tiếng
quả trước- tiếng gấc
+ Cho HS đọc trơn: sau, đánh vần: qu-aquả gấc,phân tích: qua-(hỏi)-quả, g-âctiếng quả trước- gâc-(sắc)-gấc
tiếng gấc sau, đánh ( cá nhân – đồng
vần: qu-a-qua-(hỏi)- thanh)
quả, g-âc-gâc-(sắc)gấc

-Yêu cầu HS đọc HS đọc trơn toàn bài:
trơn toàn bài: âc – âc – gấc – quả gấc
gấc – quả gấc
+phân tích: âm â
+phân tích: âm â trước âm c sau- âm g
trước âm c sau- âm trước vần âc sau
g trước vần âc sau thanh sắc trên đầu
thanh sắc trên đầu âm â- tiếng quả
âm â- tiếng quả trước tiếng gấc sau
trước tiếng gấc sau


-GV hỏi: Bạn nào so
sánh cho cô vần ăc ăc
và vần âc?
ăc

ă

âc

ă
c
â

c
âc

â

-GV gắn thẻ chữ đã
viết sẵn có 4 từ mới
c, Dạy từ và câu
lên bảng
ứng dụng
-HS đọc thầm,đọc
màu sắc giấc ngủ
trơn:
ăn mặc nhấc chân
màu sắc giấc ngủ
-Yêu cầu học sinh
ăn mặc nhấc chân
đọc thầm ,đọc trơn
+Phân tích các từ:
và phân tích các từ:
tiếng màu trước
tiếng màu trước
tiếng sắc sau, tiếng
tiếng sắc sau, tiếng
ăn
trước
tiếng
ăn
trước
tiếng
mặc,tiếng giấc trước
mặc,tiếng
giấc
tiếng ngủ sau,tiếng
trước tiếng ngủ
nhấc trước tiếng
sau,tiếng
nhấc
chân sau
trước tiếng chân
sau
+Phát hiện và gạch


chân các tiếng có chứa
+Tìm và gạch chân vần mới trên bảng:
các tiếng có chứa sắc,mặc,giấc,nhấc
vần mới trên bảng:
sắc,mặc,giấc,nhấc

+Yêu cầu HS phân
tích và đánh vần các
tiếng vừa tìm được
+Phân tích: âm s
trước vần ăc sau
thanh sắc trên đầu
âm ă; âm m trước
vần ăc sau thanh
sắc trên đầu âm ă,
gi trước vần âc sau
thanh sắc trên đầu
âm â; nh trước vần
âc sau thanh sắc
trên đầu âm â.
nh-âc-nhâc-(sắc)nhấc
-GV giải nghĩa từng

HS phân tích: âm s
trước vần ăc sau
thanh sắc trên đầu
âm ă; âm m trước
vần ăc sau thanh sắc
trên đầu âm ă, gi
trước vần âc sau
thanh sắc trên đầu
âm â; nh trước vần
âc sau thanh sắc trên
đầu âm â.

Lắng nghe


từ
+màu sắc: màu
hồng,xanh,đỏ,7 sắc
cầu vồng
+ăn mặc:mùa hè
mặc quần áo cộc
,mùa đông mặc quần
áo dày
+giấc ngủ:là trạng
thái khi đó thì con
người hoặc động vật
nhắm mắt
+nhấc chân: là hành
động nhấc chân lên
để đi,chạy…
-HS quan sát
-HS viết bảng con
-GV viết mẫu :ăc-âcmắc áo-quả gấc
+GV đi lại quanh lớp
để quan sát HS viết
Lắng nghe
bảng
-HS chơi trò chơi
- Nhận xét bài viết
của HS


-GV yêu cầu lớp HS trả lời : bài 77 ,
trưởng cho cả lớp vần ăc-âc,tiếng mắcchơi trò chơi
gấc, từ mắc áo-quả
gấc
d. Củng cố,dặn dò

-Cô vừa dạy bài bao
nhiêu? Vần mới gì?
Tiếng mới gì? Từ
mới gì?

-Dặn dò bài mới: Về
nhà luyện viết, luyện
đọc để chuẩn bị cho
bài mới.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×