Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 8 PTNL học sinh mẫu 5 hoạt động

KHDH Môn Sinh học 8

Năm học 2017 – 2018

Tuần 2. Tiết 3
Ngày soạn: 13/8/2018
Bài 3: TẾ BÀO
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức.
- HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể.
- Chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.
2. Kĩ năng.
- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết kiến thức.
- Rèn tư duy tổng hợp logic, kĩ năng hoạt động nhóm.
3. Thái độ.
- Giáo dục ý thức giữ gìn bảo vệ cơ thể
- Giáo dục ý thức học tập, lòng yêu thích bộ môn.
4. Định hướng phát triển năng lực.
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo,
năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học

- Các năng lực chuyên biệt: năng lực kiến thức về tế bào, năng lực nghiên thực nghiệm về
các tế bào trong cơ thể người.
- Các kĩ năng chuyên biệt: quan sát tranh, quan sát tiêu bản, làm tiêu bản tế bào
II. BẢNG MÔ TẢ CÁC CẤP ĐỘ NHẬN THỨC VÀ CÂU HỎI
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
1. Cấu tạo tế
- Cấu tạo tế bào: - Chức năng cơ bản Vai trò quan Giải thích mối
bào. Chức năng Màng, chất tế bào của Màng, chất tế trọng
của quan hệ thống
các bộ phận
nhân
bào nhân
Nhân
nhất về chức
trong tế bào
- Kể được các bộ
năng
giữa
phận của tế bào
màng, chất tế
bào và nhân.
CÂU HỎI
- Hãy giải
thích
mối
quan
hệ
thống nhất về
chức
năng
giữa màng,
chất tế bào
và nhân?
2. Hoạt động
- Hoạt động sống - Bản chất của hoạt
sống của tế bào của tế bào


động sống của tế bào Chứng minh tế bào là một đơn
- Hoạt động sống của vị sống cơ bản và là một cơ thể
tế bào liên quan đến sống hoàn chỉnh.
toàn bộ hoạt động
sống của cơ thể
CÂU HỎI
- Hoạt động sống Chứng minh TB vừa là đơn vị
của tế bào có liên sống cơ bản? Vừa là một cơ
GV …………………………………..

Trường THCS ……………………………


KHDH Môn Sinh học 8

Năm học 2017 – 2018

quan gì đến hoạt thể sống hoàn chỉnh?
động sống của cơ
thể?
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên:
- KHDH, Tranh phóng to hình 3.1; 4.1; 4.4 SGK
- Bảng phụ ghi đáp án PHT (bảng 3.1; 3.2)
2. Học sinh:
- Soạn bài
- PHT (Bảng phụ kẻ sẵn bảng 3.1; 3.2 SGK)
IV. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Ổn đinh lớp: 1 phút
2. Kiểm tra bài cũ: 4 phút
- Kể tên các hệ cơ quan và chức năng của mỗi hệ cơ quan trong cơ thể?
- Tại sao nói cơ thể là một khối thống nhất? Sự thống nhất của cơ thể do đâu? cho 1 VD
chứng minh?
3. Bài mới: 2 phút
3.1. Khởi động.
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú tìm hiểu bài mới cho HS
b. Phương thức tổ chức: GV làm việc với cá nhân, cặp đôi
c. Cách tiến hành
+ GV giao nhiệm vụ, nêu một số vấn đề sau:
- Tế bào TV khác TB động vật điểm nào?
- Hoạt động sống của tế bào ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của cơ thể?
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
+ Đánh giá sản phẩm của học sinh:
VB: Cơ thể dù đơn giản hay phức tạp đều được cấu tạo từ tế bào.
- GV treo H 4.1 đến 4.4 phóng to, giới thiệu các loại tế bào cơ thể.
- GV: Tế bào khác nhau ở các bộ phận nhưng đều có đặc điểm giống nhau.
3.2. Hình thành kiến thức
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung
Năng lực
Hoạt động 1: Cấu tạo tế bào
- Mục tiêu: HS trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào
- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm
- Tiến hành:
I. Cấu tạo tế bào
- Yêu cầu HS quan sát - Quan sát kĩ H 3.1 và Cấu tạo tế bào gồm 3 Năng lực - kỉ
H 3.1 và cho biết cấu ghi nhơ kiến thức.
phần:
năng quan sát,
tạo một tế bào điển - 1 HS gắn chú thích. + Màng
tranh ảnh để tìm
hình.
Các HS khác nhận xét, + TBC gồm nhiều bào kiếm kiến thức.
- Treo tranh H 3.1 bổ sung.
quan
phóng to để HS gắn chú
+ Nhân
thích.
Hoạt động2: Chức năng của các bộ phận trong tế bào
GV …………………………………..

Trường THCS ……………………………


KHDH Môn Sinh học 8

Năm học 2017 – 2018

- Mục tiêu: trình bày được các thành phần cấu tạo tế bào phù hợp với chức năng của cơ thể.
- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm
- Tiến hành:
II. Chức năng của
- Yêu cầu HS đọc và
các bộ phận trong tế
nghiên cứu bảng 3.1 để - Cá nhân nghiên cứu bào
ghi nhớ chức năng các
bảng 3.1 và ghi nhớ kiến
Năng lực tự học,
bào quan trong tế bào.
thức.
Kết luận bảng 3.1
năng lực giải
- Màng sinh chất có vai
quyết vấn đề,
trò gì? Tại sao?
- Dựa vào bảng 3 để trả
năng lực tư duy
- Lưới nội chất có vai
lời.
trò gì trong hoạt động
sống của tế bào?
- Năng lượng cần cho
các hoạt động lấy từ
đâu?
- Tại sao nói nhân là
trung tâm của tế bào?
Năng lực tổng
- Hãy giải thích mối
hợp so sánh kiến
quan hệ thống nhất về
thức cấu tạo
chức năng giữa màng,
chất tế bào và nhân?
ND 3: Thành phần hoá học của tế bào (giảm tải)
III.Thành phần hoá học của tế bào (giảm tải)HS Tham khảo
Hoạt động 4: Hoạt động sống của tế bào
- Mục tiêu: nêu và chứng minh được tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể.
- Phương pháp: Dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi, làm việc nhóm
- Tiến hành:
IV.Hoạt động sống
- Yêu cầu HS nghiên - Nghiên cứu kĩ H 3.2, của tế bào
Năng lực tự học,
cứu kĩ sơ đồ
trao đổi nhóm, thống - Hoạt động của tế bào năng lực giải
H 3.2 SGK để trả lời nhất câu trả lời.
gồm: trao đổi chất, lớn quyết vấn đề,
câu hỏi:
+ Cơ thể lấy từ môi lên, phân chia, cảm năng lực tư duy ,
- Hằng ngày cơ thể và trường ngoài oxi, chất ứng.
năng lực giao
môi trường có mối quan hữu cơ, nước, muối - Hoạt động sống của tiếp, năng lực
hệ với nhau như thế khoáng cung cấp cho tế tế bào liên quan đến hợp tác.
nào?
bào trao đổi chất tạo hoạt động sống của cơ
năng lượng cho cơ thể thể
- Kể tên các hoạt động hoạt động và thải + Trao đổi chất của tế
sống diễn ra trong tế cacbonic, chất bài tiết.
bào là cơ sở trao đổi
bào.
chất giữa cơ thể và
GV …………………………………..

Trường THCS ……………………………


KHDH Môn Sinh học 8

- Hoạt động sống của
tế bào có liên quan gì
đến hoạt động sống
của cơ thể?
- Qua H 3.2 hãy cho
biết chức năng của tế
bào là gì?

Năm học 2017 – 2018

môi trường.
+ Sự phân chia tế bào
+ HS rút ra kết luận.
là cơ sở cho sự sinh
trưởng và sinh sản của
cơ thể.
- 1 HS đọc kết luận + Sự cảm ứng của tế
SGK.
bào là cơ sở cho sự
phản ứng của cơ thể
với môi trường bên
ngoài.
=> Tế bào là đơn vị
chức năng của cơ thể.

Năng lực tổng
hợp khái quát so
sánh để rút ra
kiến thức

3.3. Luyện tập
- Cho HS làm bài tập 1 (Tr 13 – SGK) (MĐ1, MĐ2)
3.4. Vận dụng: Vẽ sơ đồ cấu tạo tế bào vào bảng phụ
3.5. Tìm tòi mở rộng: Chứng minh TB vừa là đơn vị sống cơ bản? Vừa là một cơ thể sống hoàn
chỉnh?
4. Hướng dẫn học sinh tự học
- Học bài và trả lời câu hỏi 2 (Tr13- SGK)- Đọc mục “Em có biết”
---------------------------------------Hết-------------------------------------

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Quý thầy cô thân mến, nếu quý thầy cô gặp các vấn đề sau:
+ Lớn tuổi, vi tính kém
+ Các cô sau sinh, con mọn, bận việc gia đình
+ Thầy cô bận việc làm thêm..
+ Và nhiều trường hợp khác
Nếu muốn có giáo án đầy đủ, theo yêu cầu (Tất cả các môn nhé) hãy
liên hệ:
+ Email: giaoanptnlhs@gmail.com
+ ĐT: 01219392031
- Soạn theo yêu cầu, đảm bảo nội dung chính xác, định hướng
PTNL HS, hình thức đẹp
- Chuyển bằng mail hoặc In tập gửi bưu điện nhé ( thầy cô khỏi
đi IN phiền phức)
Chỉ cần bỏ ra chút đỉnh ( đã có tiền VPP trường phát nhé) Quý
thầy cô chỉ việc dạy không bận tâm việc soạn.

GV …………………………………..

Trường THCS ……………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×