Tải bản đầy đủ

De dap an HSG tin 9 nam 2015 16 HUYEN THANH OAI

UBND HUYỆN THANH OAI

PHÒNG GD&ĐT

( Đề thi có 01 trang )

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - THCS CẤP
HUYỆN
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn: Tin học
(Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề )

Yêu cầu chung khi làm bài:
Mỗi thí sinh tạo một thư mục tại thư mục gốc ổ đĩa D: để lưu bài thi.
Tên thư mục có dạng SBDxyz. Trong đó xyz là số báo danh của thí sinh.
Bài làm các câu hỏi của mỗi bài thi được lưu trong một file và được đặt
tên là BAI1.PAS, BAI2.PAS, BAI3.PAS, BAI4.PAS.
Kết quả được xuất ra màn hình theo như dạng được cho ở ví dụ gồm
tên câu hỏi và kết quả.
Đối với câu hỏi có nhiều kết quả thì ghi ra tất cả các kết quả tìm được.
Trường hợp không có kết quả thì xuất KHONG.

Câu 1: (4,0 điểm):
Viết chương trình tính chu vi, diện tích hình vuông có cạnh a (được nhập từ
bàn phím).
Câu 2: (5,0 điểm):
Viết chương trình tìm ước chung lớn nhất (UCLN) của hai số với yêu cầu sử
dụng thuật toán Euclid.
Thuật toán Euclid: Nếu a chia hết cho b (a chia b dư 0) thì UCLN(a,b) bằng b
Nếu a chia b dư r thì UCLN(a,b) = UCLN(b,r)
Câu 3: (3,0 điểm):
Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ
bàn phím)
Câu 4 (4,0 điểm):
Viết chương trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập từ
bàn phím).
Câu 5 (4,0 điểm): Viết chương trình nhập số tự nhiên n sao cho 5 < n ≤100, nếu
nhập sai yêu cầu nhập lại khi nào nhập đúng thì tính tổng sn:
Sn =

1.2 2.3 3.4
n.(n + 1)
+
+
+ ... +
3.4 4.5 5.6
(n + 2)(n + 3)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người duyệt đề

Người ra đề

Đặng Thị Quỳnh


HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 9 - THCS CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: Tin học
Bài 1: Mẫu chương trình:
Program HINH_VUONG;
uses crt;


Var canh: real;
0,5đ
Begin
clrscr;
Write('Nhap do dai canh:');readln(canh);
0,5đ
Writeln('Chu vi hinh vuong la:',4*canh:10:2);

Writeln('Dien tich hinh vuong la:',canh*canh:10:2);

readln
end.
1(đ)
Bài 2: Mẫu chương trình:
Program UCLN;
uses crt;
var a,b,r:byte;
0,5đ
begin
clrscr;
writeln('CHUONG TRINH TIM UCLN CUA HAI SO');
0,5đ
write('Nhap a: ');readln(a);
write('Nhap b: ');readln(b);
0,5đ
r:=a mod b;
0,5đ
while r<> 0 do
0,5đ
begin
b:=r;
0,5đ
a:=b;
0,5đ
r:=a mod b;
end;
0,5đ
write('UCLN cua hai so la: ',b);
readln
end.

Bài 3: Mẫu chương trình
Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p,S: real;
0,5đ
Begin
clrscr;
Write('Nhap canh a:');readln(a);
Write('Nhap canh b:');readln(b);
0,5đ
Write('Nhap canh c:');readln(c);
p:=(a+b+c)/2;
0,5đ
S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
0,5đ
Write('Dien tich tam giac la:',s:10:2);


readln
end.
Bài 4: Mẫu chương trình:
Program Phuong_trinh_bac_nhat;
uses crt;
var a,b:real;
begin
clrscr;
Writeln('
CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0');
Write('Nhap he so a = ');readln(a);
Write('Nhap he so b = ');readln(b);
if (a<>0) then writeln('phuong trinh',a:10:2,'x + ',b:10:2,'= 0','
co nghiem x =;',-b/a:10:2);
if (a=0) and (b=0) then writeln('Phuong trinh co vo so
nghiem');
if (a=0) and (b<>0) then writeln('Phuong trinh vo nghiem');
readln
end.0,5đ
0,5đ
0,5đ

0,5đ


Bài 5:
Program TinhTong;
Uses Crt;
Var
0,5
n,i:Integer;
s:Real;
BEGIN
ClrScr;
Write(‘Nhap so tu nhien n=');Readln(n);
While ((n<=5) OR (n>100) do
1
Begin
Write(‘Nhap lai n thoa man 5 < n <=100, n = ');Readln(n);
end;
s:=0;
1,5
For i:=1 to n do s:=s+i*(i+1)/((i+2)*(i+3));
Write(‘s=’,s:4:3);
0,5
Readln
0,5
END.
Cụ thể:
- Khai báo: Nếu khai báo kiểu số nguyên thì cho 0,25 điểm.
- Nhập dữ liệu: Nhập mỗi dữ liệu cho 0,25 điểm.
- Tính và in: Do có rất nhiều cách tính khác nhau nên GK cần xem xét phương pháp
mỗi cách tính để định điểm theo khung trên. Nếu in không định dạng (Ví dụ:
thiếu:4:2 trong lệnh in) trừ 0,25 điểm cho cả hai câu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×