Tải bản đầy đủ

BM 03 đề nghị thanh toán

CÔNG TY TNHH
ĐIỆN THOẠI TÂN
CƯỜNG

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THANH TOÁN
Ngày 30 tháng 01 năm 2018

Mã số:

BM 02 ĐNTT

Ngày ban hành:

01/01/2016

Lần sửa đổi:

00

Kính gửi: Ban Giám đốc

Chúng tôi gồm: …Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Vui, Đỗ Văn Cường............................................
.................................................................................................................................................................
Thuộc bộ phận: Kiểm soát nội bộ......................................................................................................
1.400.000đ

Kính đề nghị Ban Giám đốc cho thanh toán số tiền:

Bằng chữ:. Một triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn.................................................................................
Nội dung thanh toán: Chi phí hỗ trợ đi lại trong những ngày đi đường và ở nơi đến kiểm kê..........
..............................................................................................................................................................
Thời gian đề nghị thanh toán: 07 /.02 /2018 Hình thức thanh toán: Tiền mặt

Chuyển khoản

Người thụ hưởng:.................................................................................................................................
Số tài khoản: ……………………………….. tại................................................................................
Phê duyệt B.GĐ

Kế toán trưởng

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị

(Ngày …../…../20.....)

(Ngày …../…../20.....)

(Ngày …../…../20.....)

(Ngày …../…../20.....)

BẢNG KÊ THANH TOÁN
STT

Tên Shop

Ngày kiểm kê

1Hải Dương

08/01 –
09/01/2018

2

Khoái Châu 2

3

Nội dung thanh toán

Số tiền

Ghi chú

2 ngày, 3 người

10/01/2018

Chi phí hỗ trợ đi lại trong 300.000đ
những ngày đi đường và
ở nơi đến kiểm kê.
150.000đ

Phố Ghẽ

12/01/2018

150.000đ

1 ngày, 3 người

4

Như Quỳnh

15/0116/01/2018

250.000đ

2 ngày, 1 ngày 3 người, 1
ngày 2 người

5

Văn Giang

17/0118/01/2018

250.000đ

2 ngày, 1 ngày 3 người, 1
ngày 2 người

6

Gia Lộc

19/01/2018

150.000đ

1 ngày, 3 người

7

Kim Động

24/01/2018

150.000đ

1 ngày, 3 người

Tổng cộng

1 ngày, 3 người

1.400.000đ

Kèm theo các chứng từ gốc sau:
1............................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×