Tải bản đầy đủ

Bảo mật trong mobile agent và ứng dụng trong các giao dịch điện tử ( Luận văn thạc sĩ)

1
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

NGUYỄN THỊ HẢI AN

BẢO MẬT TRONG MOBILE AGENT VÀ
ỨNG DỤNG TRONG CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÁY TÍNH

THÁI NGUYÊN – 2014

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


2
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


NGUYỄN THỊ HẢI AN

BẢO MẬT TRONG MOBILE AGENT VÀ
ỨNG DỤNG TRONG CÁC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

Chuyên ngành : KHOA HỌC MÁY TÍNH
Mã số

: 60 48 01

LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC MÁY TÍNH
NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. PHẠM THẾ QUẾ

THÁI NGUYÊN – 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


3

LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai công
bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Hải An

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


4

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
..................................................................................................................................... Er


ror! Bookmark not defined.
MỤC LỤC ................................................................................................................... 4
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................. 7
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................... 8
MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 9
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MOBILE AGENT ................................................ 10
1.1 KHÁI NIỆM VỀ MOBILE AGENT................................................................... 10
1.1.1 Giới thiệu chung ................................................................................................ 10
1.1.2 Mobile Agent là gì ........................................................................................... 10
1.1.3 Phát triển từ các mô hình ứng dụng phân tán ................................................... 11
1.1.4 Mục đích thiết kế mô hình Mobile Agent ........................................................ 14
1.2 CÁC ĐẶC TRƢNG KỸ THUẬT CỦA MOBILE AGENT............................. 16
1.2.1 Kiến trúc hệ thống Mobile Agent ...................................................................... 16
1.2.2 Các đặc tính của Mobile Agent ......................................................................... 18
1.2.3 Các thành phần của một Mobile Agent ............................................................. 19
1.2.4 Các nền tàng một Mobile Agent........................................................................ 21
1.3 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA MOBILE AGENT ..................................... 22
1.3.1 Kỹ thuật pull code ............................................................................................. 22
1.3.2 Kỹ thuật push code ............................................................................................ 22
1.4 MOBILE AGENT TRONG THIẾT KẾ ỨNG DỤNG PHÂN TÁN ................. 24
1.4.1 Vòng đời của một Mobile Agent ....................................................................... 24
1.4.2 Tạo Agent .......................................................................................................... 25
1.4.3 Huỷ Agent.......................................................................................................... 26
1.4.4 Di chuyển Agent ................................................................................................ 26
1.4.5 Liên lạc .............................................................................................................. 29
1.5 CÔNG CỤ PHÁT TRIỂN MOBILE AGENT .................................................... 30
1.5.1 Java – ngôn ngữ hiệu quả dùng để phát triển tác tử .......................................... 30
1.5.2 Công cụ phát triển Aglets Workbench. ............................................................. 31
1.6 LỢI ÍCH MOBILE AGENT ............................................................................... 32
1.6.1 Giảm lƣu lƣợng tải trên mạng ........................................................................... 33
1.6.2 Khắc phục độ trễ mạng ...................................................................................... 33
1.6.3 Đóng gói các giao thức ...................................................................................... 33
1.6.4 Thi hành một cách không đồng bộ và tự trị....................................................... 33
1.6.5 Thích ứng nhanh ............................................................................................... 34
1.6.6 Khắc phục tình trạng không đồng nhất ............................................................ 34
1.6.7 Mạnh mẽ và có khả năng tự sửa lỗi ................................................................... 34
1.7 MỘT SỐ ỨNG DỤNG MOBILE AGENT ........................................................ 34
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


5

1.7.1 Thu thập thông tin phân tán .............................................................................. 34
1.7.2 Tìm kiếm và lọc dữ liệu .................................................................................... 35
1.7.3 Kiểm tra dữ liệu ( Monitoring) ......................................................................... 35
1.7.4 Đàm phán .......................................................................................................... 35
1.7.5 Đặt hàng ............................................................................................................ 36
1.7.6 Giải trí ............................................................................................................... 36
1.7.7 Thƣơng mại điện tử ........................................................................................... 36
1.7.8 Hỗ trợ các thiết bị di động ................................................................................ 36
Kết luận chƣơng: ......................................................................................................... 37
CHƢƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO MẬT TRONG MOBILE AGENT .............. 38
2.1 Đặt vấn đề ............................................................................................................. 38
2.2 Các phƣơng thức tấn công trong mobile agent..................................................... 38
2.2.1 Các dạng tấn công tiêu cực ................................................................................ 38
2.2.2 Các dạng tấn công tích cực ................................................................................. 39
2.3 Những trƣờng hợp có thể gây lỗi. ......................................................................... 42
2.3.1 Sự bảo vệ agent................................................................................................... 42
2.3.2 Sự bảo vệ máy phục vụ ...................................................................................... 42
2.3.3 Sự bảo vệ hệ thống mạng ................................................................................... 43
2.4 Các dịch vụ an toàn ............................................................................................... 43
2.4.1 Xác nhận ............................................................................................................ 43
2.4.2 Tính toàn vẹn ...................................................................................................... 43
2.4.3 Bảo mật ............................................................................................................... 44
2.4.4 Cấp phép ............................................................................................................. 44
2.4.5 Không chối bỏ .................................................................................................... 44
2.4.6 Kiểm toán ........................................................................................................... 44
2.5 Các vấn đề liên quan đến sự bảo vệ agent ............................................................. 44
2.5.1 Sự thi hành agent ................................................................................................ 45
2.5.2 Các thông tin agent cần bảo mật đối với server ................................................. 45
2.5.3 Các thông tin của agent cần đƣợc bảo mật với các agent khác .......................... 45
2.6 Các vấn đề liên quan đến sự bảo vệ máy chủ ........................................................ 46
2.6.1 Agent giả dạng nhƣ là một ngƣời dùng đƣợc tin tƣởng ..................................... 46
2.6.2 Agent bị can thiệp, xâm phạm ............................................................................ 46
2.6.3 Agent vƣợt quá quyền hạn của nó và làm hại đến server ................................... 47
2.7 Mô hình an toàn của Aglet. ................................................................................... 47
2.7.1 Các chủ sở hữu ................................................................................................... 47
2.7.2 Sự cấp phép ........................................................................................................ 49
2.7.3 Các biện pháp bảo vệ .......................................................................................... 50
2.7.4 Chính sách an toàn và thi hành ........................................................................... 50
2.8 Các giải pháp an toàn trong Internet Banking ........................................................... 52
2.8.1 Xây dựng hệ thống xác thực mạnh ........................................................................ 52
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


6

2.8.2 Cơ bản về tƣờng lửa.............................................................................................. 55
2.8.3 Xây dựng hệ thống phòng chống xâm nhập ........................................................... 60
2.8.4 Xây dựng lửa ứng dụng web (Web Application Firewall WAF)............................. 64
2.8.5 Triển khai hệ thống phòng chống mã độc .............................................................. 66
2.8.6 Triển khai chữ ký số và chứng thực số................................................................... 70
2.8.7 Mã hóa thông tin ................................................................................................... 71
2.8.8 Triển khai các phƣơng pháp bảo vệ dữ liệu ở ngƣời dùng cuối ............................... 73
2.8.9 Triển khai mạng riêng ảo VPN .............................................................................. 75
Kết luận chƣơng .......................................................................................................... 76
CHƢƠNG 3 : THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ ỨNG DỤNG MOBILE AGENT
TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ ........................................................................... 78
3.1 Thanh toán điện tử và các mô hình thanh toán điện tử ......................................... 78
3.1.1 Giới thiệu về thanh toán và các vấn đề đặt ra đối với thanh toán điện tử .......... 78
3.1.2. Các hệ thống thanh toán trực tuyến .................................................................. 78
3.2. Mobile agent trong thƣơng mại điện tử ............................................................... 79
3.2.1. Bảo mật trong giao dịch mua bán trực tuyến ................................................... 79
3.2.2 Bảo mật trong giao dịch đấu giá trực tuyến ...................................................... 83
3.3 Bảo mật trong giao dịch thanh toán qua mạng ..................................................... 85
3.3.1. Một mô hình thanh toán điện tử dựa trên Agent - The Secure Agent
Fabrication, Evolution & Roaming (SAFER) ............................................................. 86
3.3.2. Hệ thống thanh toán hóa đơn nhà hàng dựa trên Mobile Agent ...................... 86
3.3.3 Giao thức thanh toán sử dụng Mobile Agent .................................................... 86
3.4. Sử dụng Aglet cài đặt ví dụ thanh toán điện tử ................................................... 87
Kết luận chƣơng .......................................................................................................... 89
KẾT LUẬN ................................................................................................................. 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 93

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


7

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Chữ viết tắt

Tiếng Anh

1

ACL

Agent Communication Language

2

ASDK

Aglets Software Development Kit

3

ATP

Agent Transfer Protocol

4

CORBA

Common Object Request Broker Architecture

5

DES

Data Encryption Standard

6

KQML

Knownledge Query and Manipulation Language

7

MA

Mobile Agent

8

MAE

Mobile Agent Environment

9

REV

Remote Evaluation

10

RMI

Remote Method Invocation

11

RPC

Remote Procedure Call

12

SA

Service Agent

13

SSL

Secure Socket Layer

14

TTP

Trusted Third Party

15

US

User Agent

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


8

DANH MỤC CÁC HÌNH
Số hiệu
Tên hình vẽ
hình vẽ
Hình 1.1. Sự khác phát triển các phƣơng thức truy nhập từ xa
Hình 1.2. So sánh Client/Server với Mobile Agent
Hình 1.3. So sánh Jini với Mobile Agent
Hình 1.4. Sự khác biệt của Mobile Agents so với RPC, REV,COD
Hình 1.5. Tổng quát kiến trúc Mobile Agent
Hình 1.6. Các thành phần của một hệ thống Mobile Agent
Hình 1.7. Place và Bộ vi xử lý
Hình 1.8. Vòng đời của một Mobile Agent
Hình 1.9. Di chuyển Agent trên mạng
Hình 1.10. Di chuyển lớp của Agent
Hình 1.11. Thông báo kiểu Now
Hình 1.12. Thông báo kiểu Future
Hình 1.13. Thông báo kiểu one - way
Hình 1.14. Mô hình vòng đời và hoạt động
Hình 2.1. Dạng nghe trộm
Hình 2.2. Dạng giả mạo
Hình 2.3. Dạng Trojan
Hình 2.4. Dạng sửa đổi
Hình 2.5. Dạng làm lại
Hình 3.1. Mô hình thƣơng mại điện tử sử dụng mobile agent
Hình 3.2. Sơ đồ hoạt động của hệ thống
Hình 3.3. Tổng quan về hệ thống đấu giá
Hình 3.4. Các dịch vụ bảo mật nền tảng
Hình 3.5. Lớp bảo mật mobile agent
Hình 3.6 a. Giao diện : Chức năng Đặt vé
Hình 3.6 b Giao diện : Chức năng chọn Điểm đi – Điểm đến
Hình 3.7 a. Giao diện : Chức năng Thanh toán
Hình 3.7 b Giao diện : Nhập mã bảo mật cho giao dịch thanh toán
Hình 3.8. Giao diện : Thông báo Giao dịch thanh toán thành công

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

Trang

http://www.lrc-tnu.edu.vn/

11
12
13
15
17
19
21
25
28
29
30
30
30
33
41
42
42
43
43
59
61
62
63
64
67
67
68
68
69


9

MỞ ĐẦU
Sự phát triển nhanh chóng của các kỹ thuật tiên tiến về máy tính, đặc biệt là các
giải pháp mạng, cùng với sự bùng nổ mạnh mẽ các dịch vụ và nguồn thông tin trên
mạng đã làm gia tăng số ngƣời sử dụng Internet đến con số hàng trăm triệu ngƣời. Dựa
vào nền tảng đó, lĩnh vực thƣơng mại điện tử đã phát triển nhanh chóng để phục vụ tốt
hơn cho ngƣời mua và ngƣời bán trong giao dịch hàng hóa.
Tuy nhiên, các giao dịch này cần đƣợc bảo mật để đảm bảo lợi ích cho ngƣời
bán hàng và ngƣời mua hàng. Việc bảo mật này nhằm ngăn chặn bên thứ 3 tác động
vào giao dịch và đảm bảo giao dịch đƣợc hoàn thành một cách chính xác. Từ đó tránh
đƣợc thiệt hại về kinh tế cho họ.
Để hiểu thêm về vấn đề này, em chọn đề tài “Bảo mật trong mobile agent và
ứng dụng trong các giao dịch điện tử_ Mobile agent security and electronic
transactions applications” nhằm nắm đƣợc những khái niệm cơ bản về mobile agent
đồng thời đề cập đến vấn đề bảo mật trong mobile agent và đi vào chi tiết ứng dụng
của bảo mật mobile agent trong các giao dịch điện tử.

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


10

CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ MOBILE AGENT
1.1 KHÁI NIỆM VỀ MOBILE AGENT
1.1.1 Giới thiệu chung
Với sự phát triển của Internet, đứng trƣớc sự bùng nổ về thông tin, ngƣời dùng có
thể tiếp cận và khai thác nguồn thông tin khổng lồ, phong phú, đa dạng và phân tán
khắp nơi trên mạng. Tuy nhiên, để có thể khai thác một cách có hiệu quả nguồn tài
nguyên này, ngƣời dùng cần phải biết thông tin mình cần nằm ở đâu và làm thế nào để
tìm ra nó. Do đó các phần mềm hỗ trợ ngƣời dùng ngày nay phải có khả năng hoạt
động độc lập không cần sự can thiệp thƣờng xuyên của con ngƣời và duy trì hoạt động
liên tục cho đến khi đạt đƣợc kết quả.
Các ứng dụng phải có khả năng xử lý phân tán: Các ứng dụng ngày nay cần phải
có khả năng trao đổi, liên lạc với các thành phần xử lý khác đƣợc phân bố trên nhiều
máy có cấu hình khác nhau trong mạng để có thể tận dụng đƣợc toàn bộ tài nguyên
của hệ thông. Ví dụ, một chƣơng trình xử lý văn bản có thể sử dụng một thành phần xử
lý trên máy A để phục vụ cho chức năng soạn thảo, trong khi lại sử dụng một thành
phần xử lý khác trên máy B cho chức năng kiểm lỗi chính tả.
Môi trường làm việc không đồng nhất : Internet kết nối hàng triệu triệu máy tính
lại với nhau, mỗi máy tính có các cấu hình khác nhau về phần cứng cũng nhƣ hệ điều
hành và các phần mềm ứng dụng. Do đó thật không đơn giản khi một chƣơng trình có
thể chạy trên một máy bất kỳ trên mạng.
Sự đa dạng của các kết nối mạng : Các mạng cục bộ kết nối băng thông rộng,
nhanh và tin cậy. Trong khi các máy di động có các kết nối chậm hơn , không thƣờng
xuyên, thiếu tin cậy. Một ứng dụng có thể làm việc đƣợc trên các kết nối mạng nhƣ
vậy phải chiếm ít đƣờng truyền mạng và có khả năng làm việc không đồng bộ (offline).
Vấn đề an toàn: Thông tin lƣu truyền trên mạng rất dễ bị đánh cắp, cũng nhƣ bị
sửa đổi, giả mạo, ... Do đó cần phải các cơ chế an toàn để có thể tăng tính tin cậy của
các ứng dụng trên mạng.
1.1.2 Mobile Agent là gì
Mobile Agent là mô hình tiến hóa tiên tiến nhất so với các mô hình trƣớc đó.
Mobile Agent là danh từ ghép giữa Agent (tác tử) và Mobile (di động). Một Mobile
Agent là một phần mềm, bao gồm mã chƣơng trình, dữ liệu và trạng thái hoạt động có
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


11

khả năng di chuyển một cách tự trị từ nút mạng này sang nút mạng khác và thực hiện
các xử lý thay thế cho con ngƣời để đạt đƣợc mục tiêu đƣợc giao. Khi di chuyển,
Mobile Agent đóng gói mã nguồn, dữ liệu và cả trạng thái thi hành, nhờ vậy Mobile
Agent có thể dừng việc thi hành đang thực hiện tại máy này, di chuyển sang máy khác
và khôi phục lại sự thi hành tại máy đích. Mobile Agent chính là một dạng của mã di
động (mã di động là những chƣơng trình chuyển mã đến Client và thực thi ở đó).
1.1.3 Phát triển từ các mô hình ứng dụng phân tán
Mobile Agent
SoftwareAgent

có thể đƣợc xem nhƣ là sản phẩm kết hợp của kỹ thuật

và kỹ thuật xử lý phân tán. Mobile Agent khác với mô hình xử lý

mạng truyền thống. Theo truyền thống, một ứng dụng phân tán có cấu trúc xây dựng
trên mô hình Client/Server sẽ thực hiện việc giao tiếp thông qua cơ chế truyền thông
điệp hoặc các lời gọi hàm từ xa RPCs (Remote Procedure Call), RMI (Remote
Method Invocation) và CORBA (Common Object Request Broker Architecture).
Trong các mô hình này, các thành phần chức năng của ứng dụng đƣợc phân chia trong
số các thành viên tham gia. Các thành viên khác sử dụng cơ chế truyền thông điệp để
phối hợp các thao tác tính toán phân tán. Các mô hình giao tiếp này thƣờng phải đồng
bộ, nghĩa là phía Client tạm ngƣng hoạt động trong thời gian gửi yêu cầu đến Server
và đợi đến khi nhận đƣợc kết quả trả về từ Server. Một kiến trúc khác tiến bộ hơn là
Remote Evaluation(REV) do Stamos và Gifford đƣa ra vào năm 1990. Thay vì yêu cầu
thực hiện các hàm từ xa thì Client chỉ việc gửi mã nguồn các hàm của nó đến Server
và yêu cầu Server thực hiện rồi trả về kết quả. Một số hệ thống gần đây cũng đã giới
thiệu khái niệm thông điệp chủ động (Active Messages) có thể di trú giữa các vị trí
trên mạng, mang theo mã của chƣơng trình để thực thi tại những vị trí này.
COD_ Code on demand là một cách tiếp cận đảo ngƣợc của phƣơng pháp REV.
Các mã nguồn và dữ liệu đƣợc lƣu trữ tại máy tính A và thực hiện đƣợc thực hiện tại
máy tính B. Máy tính A nạp mã và dữ liệu từ máy tính B và sau đó thực thi mã với dữ
liệu địa phƣơng nhƣ cũng nhƣ các dữ liệu nhập từ B. Một ví dụ của COD là Java
applet , đó là mã Java web trình duyệt tải về từ máy chủ HTTP từ xa để thực hiện địa
phƣơng.
Ngoài những ƣu điểm nổi bật, các mô hình này vẫn còn một số hạn chế nhƣ: thiếu
mềm dẻo khi cần tùy biến các dịch vụ, đòi hỏi cao về kết nối mạng và băng thông,
không hỗ trợ các thao tác không đồng bộ, ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


12

Mobile Agent s là mô hình tiến hóa tiên tiến nhất so với các mô hình trƣớc đó.
Mobile Agent là danh từ ghép giữa Agent (trợ lý) và Mobile (di động). Một Mobile
Agent là một chƣơng trình có khả năng di chuyển một cách tự trị từ node mạng này
sang node mạng khác và thực hiện các xử lý thay thế cho con ngƣời để đạt đƣợc mục
tiêu đƣợc giao phó. Khi di chuyển, các Mobile Agent đóng gói mã nguồn, dữ liệu và
cả trạng thái thi hành, nhờ vậy Mobile Agent có thể dừng việc thi hành đang thực hiện
tại máy này, di chuyển sang máy khác và khôi phục lại sự thi hành tại máy đích.
Mobile Agent đƣa ra khái niệm mã thi hành di chuyển đƣợc, nghĩa là một
chƣơng trình có thể tự dừng tiến trình đang thực hiện tại máy này, tự mình di chuyển
đến một máy khác để tiếp tục thực hiện tiến trình tại đó. Bằng cách này một chƣơng
trình có thể hoàn thành tác vụ của mình sau khi lƣu hành qua tất cả các máy trong
mạng theo một lộ trình đã định trƣớc. Tại mỗi máy nó ghé đến, nó sẽ sử dụng các tài
nguyên của máy đó để hoàn thành một phần tác vụ của mình.
Tham số (dữ liệu)

Client

Client

RPC

Client

REV

Kết quả (dữ liệu)

Hàm (mã nguồn)

Client
Kết quả (dữ liệu)

(2) Agent di chuyển

Server_1
Agent
(Mã, dữ liệu,

Server_2

(1) Agent gửi lên Server

(3) Agent di chuyển

(4) Agent di chuyển

Client

Server_3

Hình 1.1 Sự khác phát triển các phƣơng thức truy nhập từ xa
Hình 1.2 cho thấy sự khác biệt giữa mô hình Client/Server với Mobile Agent. Dữ
liệu trong mô hình Client/Server luôn đƣợc trao đổi trực tiếp giữa máy Client và
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


13

Server. Khi Client gửi yêu cầu tới mày chủ thì việc xử lý sẽ diễn ra máy chủ lại trả kết
quả về cho Client, việc trao đổi diễn ra liên tục đòi hỏi kết nối mạng ổn định và mất
thời gian hơn. Còn trong Mobile Agent Client sẽ gủi yêu cầu thông qua các Agent
rồi Agent sẽ di chuyển tới các máy chủ, việc xử lý sẽ diễn ra trên các Agent với máy
chủ, sau đó các Agent sẽ trả lại lại kết quả cho Client.Việc trao đổi không đòi hỏi kết
nối mạng liên tục mà vẫn có thể làm đƣợc, nhờ các Agent .
Jini là phần mềm mạng của công ty Sun Microsystems có chức năng mở rộng
ngôn ngữ lập trình đa hệ thống Java. Mục đích của Jini là giúp ngƣời dùng tạo ra mạng
đơn giản và linh hoạt hơn. Nó cho phép các thiết bị bắt đầu làm việc ngay lập tức sau
khi đƣợc gắn trực tiếp vào mạng, Một khi các thiết bị này đƣợc kết nối, Jini sẽ cung
cấp một phƣơng thức để máy tính, ứng dụng hay thiết bị tự động "phát hiện" và chia sẻ
tài nguyên, đƣợc gọi là "services" .

Client

Client

Client

Client

Agent

Agent

Server

Server

Thông thƣờng

Server

Agent

Server

Mô hình Mobile Agent cơ bản

Hình 1.2 So sánh Client/Server với Mobile Agent

Phƣơng thức làm việc

nhập từ xa

1. Máy tính xách tay hay những thiết bị khác đƣợc gắn vào mạng và mã Jini trong
máy ảo Java có trên thiết bị này sẽ thông báo về sự hiện diện của nó. Ngƣời
dùng có thể yêu cầu những dịch vụ có sẵn và những biểu tƣợng này xuất hiện
trên màn hình của họ.
2. Jini Server và Lookup Service phát hiện máy tính xách tay mới và đăng ký nó
trên mạng.
3. Giả sử ngƣời dùng cần in ấn. Ngƣời đó sẽ chọn phần in, việc này khởi động
một yêu cầu truy vấn đối với Lookup Service trên Jini Server. Server sẽ gửi

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu

http://www.lrc-tnu.edu.vn/


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án Full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×