Tải bản đầy đủ

Đồ án (phạm minh hiếu, MSSV 0450040066) (1)

IH

NG TP. H

CHÍ MINH

KHOA QU

ÁN

Sinh viên th c hi n:

PH M MINH HI U

MSSV:

0450040066

L p:

04-


Nhóm:

Nhóm 3
c:

Gi

2017 2018
ng d n: Th.S HU NH TH THANH H NH

Tp. H


M CL C
PH N 1: M

U ------------------------------------------------------------------------------ 3

1.1 Tính c p thi t c

án---------------------------------------------------------------------------- 3

1.2. M

u---------------------------------------------------------------------------------- 3

1.3. N

c hi n ------------------------------------------------------------ 4

PH N 2: N I DUNG --------------------------------------------------------------------------- 5
ns d

t, quy n s h u tài s n g n li n v

ns d

tl


u, c p GCN và l p H

t ------------------------ 5
a chính --------------- 5

u ----------------------------------------------------------------- 5
2.1.1.2. L p h

a chính -------------------------------------------------------------------- 39
nh lý h

a chính ------------------------------- 48

------------------------------------------------------------ 48
2.1.2.2. Ch nh lý bi
2.2. Th

t

------------------------------------------------------------ 76

--------------------------------------------------------------------------------- 86

2.2.1. Th ng kê di

u k ----------------------------------------------------------------- 86

2.2.2. Th ng kê di

i k ------------------------------------------------------- 92

PH N 3 K T LU N -------------------------------------------------------------------------- 99
3.1. K t qu
3.2. K t qu xây d ng h
3.3. K t qu

u --------------------------------------------------------------- 99
a chính ------------------------------------------------------------- 99
------------------------------------------------------------ 99


1.1
u s n xu
c bi
a
bàn phân b
kinh t ,
hóa xã h i, an ninh qu
t
u ki
i v i m i quá trình s n xu t c a ngành kinh t qu c dân và ho t
ng c
u ki n v t ch t c n thi t
i t n t i và tái s n xu t
cho các th h ti p theo.
Ngày nay, cùng v i s
và s phát tri n c a các ngành kinh t thì nhu
c us d
t ngày càng l n. Khi dân s
uv
c,
nhà
n xã h i ngày càng l n trong khi
t t nhiên không th
thêm.
Vì v
s d ng h p lý ngu
t và kh c ph c nh ng tiêu c c trong
quan h s d
t thì c
ng qu
cv
c bi t là công
n ph
c quan tâm nghiên c u và hoàn thi n.
thi t l p nên h th ng h
a chính v i y
các thông tin
v t nhiên, kinh t , xã h i c a th
t. Th t c này là n i dung quan tr ng và có m i
liên h ch t ch v i các n i dung qu n lý
cv
t
Bên c
ng kê ki
ng không
kém trong công tác qu n lý
cv
ng
k p th i nhu c u s d
t c a các ngành t
t s d ng h p lý
và ngày càng phát huy hi u qu .
Th ng kê, ki
c tr ng s d ng t và quá trình bi n
n
c tình hình th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng
t, l p h
a chính, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t.
Tóm l i,
ký th ng kê là n i dung quan tr ng trong công tác qu n lý
c
v
c pháp lý th c hi n các n i dung còn l i trong n i b qu n lý nhà
cv
t
1.2.
án môn h c
m c ng c , b sung, hoàn
thi n l i ki n th c v ph n lý thuy
c. Rèn luy n k
ti p c n v i công vi c nghi p v th c t trong công tác qu
quy n s d
t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n li n v
t; l p và qu n
lý h
a chính; c p gi y ch ng nh n quy n s d
t, quy n s h u nhà và
tài s n khác g n li n v
t; ch nh lý bi
ng kê, ki
m t cách thành th
th t c,
nh c a B Tài nguyên và Môi
ng.


u:
N
c nh
nh c
cv
p gi y ch ng nh n quy n
s d
t và l p h
a chính.
N m v ng h th
n pháp lu t v
c
bi
p gi y ch ng nh n quy n s
d
t và l p h
a chính.
Th c hi
.
D a vào
th c hi n.
S d ng các ph n m m chuyên ngành vào vi c th c hi
án.
Ghi các h
p gi y ch ng nh n và các h
nh.
S li u thu th p ph
, chính xác, trung th c trong công tác qu
ai.
Th c hi
Th c hi
li u tình hu ng yêu c u.
Ch nh lý h
a chính ph i chính xác.
1.3.
u tra, thu th p thông tin.
ng kê: th ng kê di
t nông nghi p, phi nông nghi
tt
nhiên, s li u bi
ng h p sai sót trong quá trình l p và ch nh lý
h
a chính.
ng h p, phân tích: t ng h p h
ng
a bàn,
x lý s li u bi
ng.
o ý ki
a gi
ng d n.


2.1.

Th m quy n c p GCN quy n s d
t, quy n s h u nhà và tài s n khác
g n li n v
t:
u 105 Lu
Nguyên t c c p GCN quy n s d
t, quy n s h u nhà và tài s n khác g n
li n v
t:
u 98 Lu
Trình t , th t
n g n li n v
t, c p Gi y ch ng nh n
l
i v i tài s n g n li n v
t:
u 70 Ngh nh
-CP.
ng h
u: Tháng 05/2010, h
Th
c UBND qu
tv im
t
, có thu ti
i
v i th
t s 130, thu c t b
a chính s 03.
ngh
p Gi y ch ng nh n quy n s d
t, quy n s h u nhà và
tài s n khác g n li n v
t;
+ T khai ti n s d
t; t khai l
cb
t;
+ T trình v ngu n g
t;
+ Quy
t;
+ B n sao công ch ng s h kh u và b n sao công ch ng gi y ch ng minh nhân
dân;
+ Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân;
+ S ti p nh n và tr k t qu
p gi y ch ng nh n;
+ Phi u l y ý ki n c
ngu n g c và th i gian s d
t;
+ Danh sách công khai k t qu ki m tra h
p GCN;
+ Biên b n k t thúc công khai h
p GCN;
+ Trích l c h
thu t th
t;
+ Phi u chuy
tài chính;
+ Gi y n p ti
c;
+T
ngh c p GCN;
+ Quy
nh c p GCN;
p.


C NG HOÀ XÃ H I CH

T NAM

M us

c l p - T do - H nh phúc

S

D

P GI Y CH NG NH N QUY N
T, QUY N S H U NHÀ
VÀ TÀI
S N KHÁC G N LI N V
T
Kính g i:

Ph m Minh Hi u

ng Tân Quy.

I. PH N KÊ KHAI C
(Xem k
ng d n vi

c khi kê khai; không t y xoá, s a ch

1.
is d
t, ch s h u tài s n g n li n v
1.1. Tên (vi t ch in hoa): H
BÍCH HÀ
Ngày c p: 25/07/2009,
p: CA Tp H Chí Minh.
(1)
a ch
ng trú : S
ng s 8, khu ph

ngh : -C

PH N GHI C
I NH N H
m tra n
, rõ
ràng, th ng nh t v i gi y t xu t trình.
Vào s ti p nh n h
s : 15 Quy n: 001
Ngày 09 / 04 / 2018
i nh n h
(Ký và ghi rõ h , tên)

iv

t

C

i qu

t
CMND: 123456789,

ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh.

n qu
i v i tài s

t
t

(
d
vào ô
tr ng
l a
ch n)

(2)
3. Th
: th a 130
3.1. Th
t s : 130; 3.2. T b
s : 03;
a ch t i: khu ph
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh;
2
3.4. Di n tích: 60.8 m ; s d ng chung: không..m2 ; s d ng riêng: 60.8 m2 ;
3.5. S d ng vào m
t
, t th
m: 01/05/2010;
3.6. Th i h
ngh
cs d
t: lâu dài;
3.7. Ngu n g c s d ng(3)
t có thu ti n s d
t;
3.8. Có quy n s d ng h n ch
i v i th
t s
i dung quy n s
d
4. Tài s n g n li n v
t (Ch kê khai n u có nhu c
c ch ng nh n quy n s h u tài s n)
4.1. Nhà , công trình xây d ng khác:
a) Lo i nhà , công trình(4)
b) Di n tích xây d ng: .............. (m2);
c) Di n tích sàn ( i v i nhà) ho c công su t ( i v i công trình khác
..m2;
2
2
d) S h u chung:
, s h
;
tc
t
.;
g) Th i h n s h
;
ng h p có nhi u nhà , công trình xây d ng khác thì ch kê khai các thông tin chung và t ng
di n tích c a các nhà , công trình xây d
ng th i l p danh sách nhà , công trình kèm theo


4.2. R ng s n xu t là r ng tr ng:
:
a) Lo i cây ch y
2
b) Di
;
c) Ngu n g c t o l p:
a) Lo i cây ch y
- T tr ng r ng:
2
b) Di
;
c giao không thu ti n:
2
c) S h
,
c giao có thu ti n:
2
S h
;
- Nh n chuy n quy n:
d) Th i h n s h
- Ngu n v n tr ng, nh n quy
2
2
d) S h
, S h
;
ih ns h
5. Nh ng gi y t n p kèm theo: Quy
t, b n photo s h kh u có công ch ng, b n
photo gi y ch ng minh nhân dân có công ch ng, gi y xác nh n tình tr ng hôn nh n, t khai v ngu n
g
t.
6. Có nhu c u ghi n
i v i lo
tài chính: Không ghi n .
ngh khác: Không

th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u
trách nhi

c pháp lu t.
Qu n 7, ngày 20
i vi
(Ký, ghi rõ h ,tên)

Bích Hà
II. XÁC NH N C A U
(Xác nh n i v
ng h p h
h u nhà , tr
ng h

t c a t ch

NG, TH TR N 5
i Vi
ng nhà
bán)

1. N i dung kê khai so v i hi n tr ng:
i n i dung kê khai trình c
i dân.
2. Ngu n g c s d
t có thu ti n s d
t.
3. Th i m s d
t vào m
: 01/05/2010.
4. Th
m t o l p tài s n g n li n v
t: Không
5. Tình tr ng tranh ch
n g n li n v
t: Không có tranh ch p.
6. S phù h p v i quy ho ch s d
t, quy ho ch xây d ng: Phù h p
7. N i dung khác: Không .
Ngày 08 tháng 04
Ngày 08 tháng 04
Công ch
a chính
TM. U ban nhân dân
(Ký, ghi rõ h , tên)
Ch t ch
u)
Ph m Minh Hi u
Nguy
n

c ngoài s


ng h p có gi y t v quy n s d ng t, quy n s h u tài s n g n li n v
t thì không xác
nh n các n i dung t
m 2, 3, 4, 5, 6 và 7 M
t thì không xác nh n
n
n thì không xác nh n n
m 3 M c này )
III. Ý KI N C
Theo kho
u 100 Lu
y t có liên quan thì h
u ki
c p Gi y ch ng nh n.
(Ph
u ki n c
pháp lý áp d n
ng h p
th
n, ao g n li n nhà thì ph
nh rõ di
t
c công nh
pháp lý)
Ngày 15 tháng 04
Ngày 15 tháng 04
i ki m tra
c
(Ký, ghi rõ h , tên và ch c v )
(Ký tên,
u)
Tr n Di u

Nguy


C NG HÒA XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc
T
ng h

T NAM

NG TRÌNH NGU N G
T
c c p gi y ch ng nh n quy n s d
t)
Kính g
ng Tân Quy.
BÍCH HÀ.
.
ng s 8, khu ph
ng Tân Quy, Qu n 7, TP.HCM,

H tên ch s d ng t:
S
Hi
t i: S
xin trình bày s vi
Gia
tôi
s d ng m t ph n t v i di n tích 60,8 m2,
t (TC): 60,8
2
2
2
2
m;
t CD: 0 m ;
t LNK: 0 m ;
t HN: 0 m , t a l c t i: Khu ph
ng Tân
Quy, Qu
p th c hóa quy n s d
t.
- Th
ms d
t (Ghi rõ th
c cho, t ng, chuy
ng vào ngày tháng
tv im
t
1970. CMND s : 123456789 c p ngày 25/07/2009 t i: CA Tp H Chí Minh.
- Hi n tr ng s d
t (C
c s d ng
nh? Có tranh ch p, l n chi m?)
T th
t n nay tôi s d ng
nh, không tranh ch p.
- Nay tôi làm T
ng trình này g
ng (xã, th tr n) Tân Quy kính nh
quý
quan xác nh
chúng tôi b sung vào h
p GCN.
Tôi xin cam k t n
th t, n u sai tôi hoàn toàn ch u trách nhi
c
pháp lu t.
Tân Quy, ngày 09
ng trình
(Ký và ghi rõ h , tên)

Bích Hà


V TRÍ TH
T
H và tên các h s d
t ti p giáp th
1/ Ph m Qu c Hùng, Ký tên
2/ Nguy n
Ký tên
3/ Nguy n Th Thanh, Ký tên

t:

XÁC NH N C A UBND XÃ:
BÍCH HÀ.
Trú t i: S 77,
ng s 8, khu ph
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh.
Hi
d
t (xác nh n rõ th
m, ngu n g c s d
t có tranh
ch p hay không?) Tháng 05/2010, h
c UBND qu n 7 giao
t v i di n tích 60,8m2, m
t
, có thu ti
i v i th
t s 130, thu c
t b
a chính s 03, s d ng
nh, t không tranh ch p.
Tân Quy, ngày 15 tháng 03
CH T CH
ng Tân Quy
(Ký và ghi rõ h , tên)

Ph m Chí Thanh


123456789
Bích Hà

1970
TPHCM

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7, TPHCM

Kinh

Không

25

07

2009

Tp H Chí Minh


TP HCM

804562
Bích Hà
Khu ph 2
Tân Quy
Qu n 7

1

4

Bích Hà

TP H Chí Minh

N

1970
TP HCM

804562

123456789

Bích Hà

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7

04

11

2009


NG TÂN QUY

C NG HÒA XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc

S : 05/12-XNTTHN

T NAM

Tân Quy, ngày 02

GI Y XÁC NH N TÌNH TR NG HÔN NHÂN
NG TÂN QUY
ngh c a ông/bà(3): Ph m Chí Thanh

ng Tân Quy,

v vi c c p Gi y xác nh n tình tr ng hôn nhân cho(4)

H , ch

m, tên:

Bích Hà.

Bích Hà.
1970.

Gi i tính: N , Dân t c: Kinh, Qu c t ch:
Gi y t tùy thân:
Khu ph
Trong th

.
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh.
i: Khu ph

T
Tình tr

.

ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh .

n nay
.

Gi y này có giá tr s d ng trong th i h n 6 tháng, k t ngày c

cs d

I KÝ GI Y XÁC NH N
(Ký, ghi rõ h tên, ch c v
ng Tân Quy

Ph m Chí Thanh

u)


C NG HOÀ XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc

T NAM

T KHAI L
CB
T
[01] K tính thu : Theo t ng l n phát sinh
[02] L
u
[03] B sung l n th
i n p thu :
BÍCH HÀ.
[05] Mã s thu : 0123456789.
a ch : S
ng s 8, khu ph 2
ng Tân Quy.
[07] Qu n/huy n: Qu n 6. [08] T nh/Thành ph : Tp H Chí Minh.
n tho i: 0981234567
i lý thu (n u có):
[13] Mã s thu :..............................................................................................................
ch :......................................................................................................................
[15] Qu n/huy n: ................... [16] T nh/Thành ph : .....................................................
n tho i: ..................... [18] Fax: .................. [19] Email: ..................................
[20] H
i lý thu , s :.....................................ngày ............................................
T:
t:
a ch th
t: Khu ph 2
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh.
1.2. V trí th
t (m t ti
ng ph hay ngõ, h m): H
t.
1.3. M
d
t: t t
(ODT).
2
1.4. Di n tích (m ): 60,8.
1.5. Ngu n g
t:
c giao, cho thu
t nh n chuy n
ng; nh n th a k , ho c nh n t
c giao có thu ti n s d ng
t.
a) Tên t ch c, cá nhân chuy
....
a ch
i giao QS
b) Th
m làm gi y t chuy
1.6. Giá tr t th c t chuy n giao (n
.....
2. Nhà:
2.1.C
...
2
2.2. Di n tích nhà (m sàn xây d
...
2.3. Ngu n g
..
a) T xây d ng:
.
us d
..
b) Mua, th a k , cho, t
- Th
m làm gi y t chuy


2.4. Giá tr
3. Giá tr
t th c t nh n chuy
ng): 300.000.000
4. Tài s n thu c di n không ph i n p ho

ng, nh n th a k , nh n t ng
c b (lý do):

c mi n l
..........

5. Gi y t có liên quan, g m:
- B n sao gi y CMND.
- B n sao s h kh u.
li
khai.

u trách nhi

c pháp lu t v s li

Qu n 7, ngày 18
I LÝ THU
H và tên: Nguy n Minh Tu n
Ch ng ch hành ngh : 2011001130

I N P THU ho c
I DI N H P PHÁP C
N P THU
u)
Bích Hà

I


C NG HÒA XÃ H I CH
T NAM
c l p T do H nh phúc
T

KHAI TI N S

D

T

[01] K tính thu : Theo t ng l
[02] L
u
[03] B sung l n th
1. Tên t ch c, cá nhân s d
BÍCH HÀ
1.1. a ch g i thông báo n p ti
S
ng s 8, khu ph
ng Tân
Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh.
1.2.
n tho i liên h (n u có): 0981234567,
1.3. i lý thu (n u có): .................................................................................................
1.4. Mã s thu : 0123456789.
1.5. a ch : S
ng s 8, khu ph
ng Tân Quy.
1.6. Qu n/huy n: Qu n 7, T nh/Thành ph : Tp H Chí Minh.
1.7.
n tho i: 091234567,
1.8. H
i lý thu s
2. Gi y t v quy
nh t i các kho
u 50 Lu
g m:
.
m th
t:
a ch th
t:
S nhà: 77 Ngõ (ngách, h
2
ng (xã, th tr n) Tân Quy, Qu n
(huy n) 7, T nh(Thành ph ) H Chí Minh.
3.2. V trí th
t (m t ti
ng ph hay ngõ, h m): H
t
3.3. Lo
c khi chuy n m
d
3.4. Lo
t sau khi chuy n m
ch s d
3.5. Th
c quy n s d
3.6. Ngu n g c s d
c giao có thu ti n s d
t.
2
4. Di n tích n p ti n s d
t (m ):
t t i nông thôn:
a) Trong h n m c công nh n t
b) Trên h n m c công nh
t
t t
:
a) Di n tích s d ng riêng: 60,8 m2.
b) Di n tích s d ng chung: 0 m2.
4.3. Di
t s n xu t, kinh doanh, d ch v
4.4. Di
t s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i:..


5. Các kho
c gi m tr ti
c thu
c mi n, gi m ti n s
d
t (n u có):
5.1. S ti n th c t b
ng thi t h i, h tr v
t: Không
5.2. S ti n s d
c (n u có): Không
5.3. Mi n, gi m ti n s d
t (ghi rõ thu
ng h
nh t
u 12 và
u 13 Ngh nh s
-CP c a Chính ph ): Không
6. Gi y t ch ng minh thu
c mi n, gi m (ho c gi m tr ) ti n s
d
t (n u b n sao thì ph i có công ch ng) và các ch ng t v chi phí b
ng
t, h tr
t, ch ng t v ti n s d
t, ti
c...
li u kê khai trên
u trách nhi
c pháp lu t v s li u kê
khai.
Qu n 7, ngày 18 tháng 03
I LÝ THU
I N P THU ho c
H và tên: Nguy n Minh Tu n
I DI N H P PHÁP C
I
Ch ng ch hành ngh : 2011001130
N P THU
u)
Bích Hà


Y BAN NHÂN DÂN
-------UBND

---------------

Q
QUY
NH
V i giao t

quy

chi ti thi hành m t

i

c a Lu

ph
ai;

K ho h s d g
hàng n
c a
t i Quy
hs
c a y ban nhân dân
Xét ngh
Tài nguyên và Môi tr
10 tháng 04 n m 2010.

,
ng t i

c phê duy
;
s
ngày

1: Giao cho B
a
ng trú: Khu ph
ng Tân Quy, qu n 7, Thành ph H Chí Minh 60,8 m2
t i
Tân Quy, qu n 7,
d g vào
m c ch
T ih ns
g t là lâu dài, k t ngày 01 tháng 05 n m 2010.
V trí, ranh gi i khu
c xác nh theo t trích l c b
a chính (ho
t rích o a chính
03, t
do Chi nhánh
l ngày 01 tháng 05 n m 2002 và ã
Gi
phòng
th
nh.
Hình th c giao t
Gi
t, ti
d g
ph n p:
( i v i tr
g p giao t có
thu tiên s
g t).
Nh ng h n ch
quy
ng
s d ng t (n có): không
i
ch


i
t
th c hi n các công vi c sau y:
1. Thông báo cho ng
giao t p tiên s
ng t, phí và l phí theo
quy nh c a pháp lu t;
2
xác nh c th m c gi i
và giao t trên th c a;
3. Trao Gi ch ng nh quy s d ng
cho ng i s d ng t ã hoàn
thành ng a v tài chính theo quy nh;
4
h nh lý h s
a chính.
i
Quy
này có hi u
k
ngày ký.
Chánh V phòng y ban nhân d
và ng i
giao t có tên t
i 1 ch u trách
thi hành Quy
nh này.
V phòng y ban nhân dâ
ch u trách nhi
a Quy
nh này lên
C ng thông tin i n c a

7
- Chi nhánh VP.
7
VP.

(Ký


M us

S

TI P NH N VÀ TR K T QU

KÝ, C P GI Y CH NG NH N QUY N S D
T,
QUY N S H U NHÀ VÀ TÀI S N KHÁC G N LI N V I
T

:

CHÍ MINH

Mã:

7 9

7

Mã:

7 7 8

TÂN QUY

Mã:

2 7 4 8 1

0 0 1


UBND
TÂN QUY

TÂN QUY
PHI U TI P NH N VÀ TR K T QU
P GI Y CH NG NH N

PHI U TI P NH N VÀ TR K T QU
P GI Y CH NG NH N

I.

I.

Ngày 09

sao công

II.

II.


ý: Khi

(Ký tên và ghi tên)

(Ký tên và ghi tên)

(Ký tên và ghi tên)

cho

(Ký tên và ghi tên)


NG TÂN QUY

C NG HÒA XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc

T NAM

S : 01/TB-UBND

V/V Công

23

01/DSTB).

ng
.
Tân Quy, ngày 23
CH T CH
-

ng Tân Quy

(Ký, ghi rõ h

VP.

Ph m Chí Thanh

u)


C NG HOÀ XÃ H I CH
c l p - T do - H nh phúc

T NAM

PHI U L Y Ý KI N C
V ngu n g c và th
ms d
t
Hôm nay, ngày 22 tháng 03
2018, t
a ch khu ph
ng Tân Quy, qu n 7,
Tp H Chí Minh (ghi tên thôn, làng, p, b n, buôn, phum, sóc, t dân ph ; tên xã,
ng, th tr n; tên qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh)
nh
ngu n g c và th
ms d
i v i th
t s 130, t b
s 03, t
a ch
khu ph
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh
t) c a
Bích Hà, khu ph
ng Tân Quy, qu n 7, Tp H Chí Minh (ghi tên
a ch c
is d
tc
nh).
Thành ph n cu c h p g m có:
1. Ch trì cu c h p: Ông (Bà) Nguy
t
ng (ho c Phó) thôn, làng, p, b n,
buôn, phum, sóc, t dân ph : Khu ph 2;
2. Ông (Bà) Nguy
i di n U
ng, th tr n: Tân
Quy;
3. Ông (Bà)
Bích Hà; và 04
th
mb
us d
t vào m
n nay c a th
t nói trên.
Cu c h
ng nh
nh:
1. Ngu n g c s d ng th
t:
t có thu ti n s d
t vào ngày
01/05/2010. (ghi c th : t khai phá, bao chi m ho c nh n chuy
ng, nh n th a
k
ct
is d
t nào, vào th i gian nào).
2. Th
mb
u s d ng vào m
ngh c p Gi y ch ng nh n t
3. Tình tr ng tranh ch
tranh ch p s d
tv

Không tranh ch p (ghi rõ không tranh ch
is d
t nào).


Nh

i tham gia cu c h p cùng th ng nh

STT

H và tên

1

Nguy

2

t

a ch

ng trú

Ký tên

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7, Tp. HCM

Nguy

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7, Tp. HCM

3

Phan Chí Thành

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7, Tp. HCM

4

Lê Chí Hùng

Khu ph

ng Tân Quy, qu n 7, Tp. HCM

Ch trì cu c h p
Xác nh n c
(Ký, ghi rõ h

Nguy

ng, th tr n
u)

(Ký, ghi rõ h tên và ch c danh
c
i ch trì cu c h p)

Nguy

t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×