Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Hướngưdẫnưđầuưtưưvàư
ưưmộtưsốưkinhưnghiệmưưđầuưtưư
chứngưkhoánưởưviệtưnam

ư


1- §Çu t lµ g×­?­
2- §iÒu kiÖn ®Ó ®Çu t :
+­Cã­tiÒn
+­Cã­th«ng­tin
+­Cã­kiÕn­thøc,­k/nghiÖm,­c«ng­
nghÖ
=>­ViÖt­nam


3- §Çu t vµo ®©u ?
=> C¸c ph¬ng ¸n ®Çu t.
=> ViÖt nam hiÖn t¹i ?4. Ma lực của thị trờng chứng khoán
ưSứcưhút,ưsứcưhấpưdẫnưghêưgớm.

ưưKhôngưcóưlĩnhưvựcưnàoưđemưlạiưlợiưnhậnư
nhanhưvàưlớnưnhưưthịưtrườngưchứngưkhoánưư-ư
ưSOROS
ưTTCKưlàưmỏưvàngưvôưtậnưưCarlưIahn
Việt nam ?
Làm sao phát hiện ra mỏ vàng ở
đâu ?


5. Một số nhân vật tiêu biểu trên
thị trờng chứng khoán .
Nhà tỷ phú Warrent Buffett:
Năm 1970 chỉ có 1 tr.$, lơng
50000$/năm => 44 tỷ
=> Đã làm từ thiên 37 tỷ qua Quỹ
Billgates
Nhà đầu cơ GeorgeưSorosư:
Các tỷ phú Nga : Hầu hết tỷ phú giàu lên
nhờ chứng khoán.
Cổ phần hoá-T nhân hoá là
một cơ hội


6. Đặc điểm của tài sản tài

chính
=>

Việt nam ?

7. Rủi ro trong đầu t & Đầu t
chứng khoán ?
=> Việt nam ?
8. Rủi ro đầu t cổ phiếu có
giống đánh bạc không ?8.ưĐiều kiện để thành công
lâu dài trên thị trờng chứng
khoán ?
-Thông tin : Kỹ năng tổng hợp,
phân tích và tính nhạy cảm .
- May mắn.

-ưTri thức, kinh nghiệm

ưCần

bao nhiêu thời gian để


9. Những việc cần làm để trở
thành nhà đầu t thành công
1. Hình thành nguyên tắc mua CP :
Chọn CP tốt nhất, xác định thời
điểm mua tốt nhất với khả năng tăng
giá nhiều nhất.
2. Thiết lập nguyên tắc bán CP: Bảo vệ
thành quả và cắt giảm thua lỗ
3. Xác định Thời điểm vào và ra khỏi
thị trờng


10. Tiền lãi khi đầu t cổ phiếu
1. Cổ tức
2. Tăng giá
3. Giá trị quyền mua, ví dụ
Giá REE 94, phát hành thêm tỷ lệ 5:1 với giá
70,5
Tính giá của quyền !

11. Dự báo giá CP trong tơng lai:
1. Ba học thuyết cơ bản
2. Hai môn phân tích chứng khoán


12.ưKhôngưnênưdùngư1ưloạiư
phânưtích.
-PhânưtíchưcơưbảnưChoưtaưkếtưquảư
LàưchọnưđượcưCPưtốt,ưnhânưbiếtưCPư
xấu.ư(xemưphươngưphápưStandardư
andưPoors)
-ưPhânưtíchưkỹưthuậtưchoưtaưthờiư
điểmưđểưmuaưbánưCP.
-ưPhối,ưkếtưhợpưcảư2ưloạiưphânưtíchư
làưchìaưkhoáưđểưthànhưcôngưtrongưư


13. Đầu t vào chứng khoán nào
ở Việt nam?
-ưTráiưphiếu.
-ưChứngưchỉưquỹưđầuưtư
-ưCổưphiếu
=>ưCổưphiếuưniêmưyết
=>ưCổưphiếuưđăngưkýưGD
=>ưCổưphiếuưđấuưgiá
=>ưCổưphiếuưởưthịưtrườngưOTC
THôngưtinưthịưtrườngưchứngưkhoánư!


­14. Khi nµo vµo thÞ trêng ?
-­Kinh­tÕ­vÜ­m«­tèt.­V×­sao­?
-­§å­thÞ­VN­–index;­V×­sao­?

15. KHi nµo nªn rót khái thÞ tr
êng ?
-­Kinh­tÕ­vÜ­m«­xÊu.­V×­sao­?
-­§å­thÞ­VN­–index.­­V×­sao­?


16. Điều đầu tiên cần nhớ khi
đầu t vào CK là cắt giảm thua
lỗ.
-ưĐaưdạngưhoáưđầuưtưưđểưgiảmưThiểuư
rủiưro.
ưNotưputưallưeggsưinưaưpocket.
-ưĐượcưmùaưchớưphụưngôưkhoai
-ưNênưcóưdanhưmụcư40%ưTPưvàư60%ưCP
-ưBánưCPưkhiưnóưmấtưgiáư8%


17.ưKhiưbạnưchưaưcóưđầyưđủưkiếnư
thứcưvềưCKư
-ưHãyưchọnưlấyưngườiưmôiưgiớiưgiỏi.
-ưĐừngưvayưmượn,ưthếưchấpưđểưđầuư
tư.ưNênưbắtưđầuưvớiưsốưtiềnưnhoưnhỏ.ưư
Hayưchơiưchứngưkhoánưảo
-ưĐừngưđầuưtưưvàoưCPưcóưgiáưhayưthayư
đổi,ưtậpưtrungưvàoưmộtưsốưCPưtốt,ư
chấtưlượngưcao.ưTuỳưmứcưchịuưrủiưro.
-ưĐừngưmuaưCPưgiáưthấp


18.§õng­hµnh­®éng­theo­c¶m­
gi¸c­c¸­nh©n.
- Sù­sî­h·i,­tham­lam­lu«n­theo­
®uæi­chóng­ta.­Ng­êi­thµnh­c«ng­lµ­
ng­êi­biÕt­®iÒu­khiÓn­c¶m­gi¸c­cña­
m×nh.­H·y­hµnh­®éng­theo­
nguyªn­t¾c­®·­®Ò­ra.
-­­H·y bá thãi quen mua CP gi¸ rÎ

- Lu«n lµm ph©n tÝch khi kÕt thóc
vô mua , b¸n ®Ó rót kinh nghiÖm.


19.ưLựaưchọnưdoanhưnghiệpưnàoưđểưđầuư
tưư?
-Cổưphiếuưcóưtiềmưnăngưlàưcổưphiếuưcóưdoanhưthuư
vàưlợiưnhuậnưcao,ưtăngưtrưởngưnhấtưquán.
ưHãyưmuaưCPưcóưROEưư>ư20%
-ưHãyưmuaưCPưcóưcôngưnợưthấp.
-ưHãyưmuaưCPưlãnhưđạoưcty,ưquỹưđầuưtưưmuaưvào.


ư20.ưHãyưlưuưýưchỉưtiêuưEPSư&ưP/E
+ưưEPSưcàngưcaoưcàngưtốtư:ưTrungư
bìnhưởưVNưlàư3,5.
+ưưP/Eư:ư<ư12;ư12ư~18;ưư>18
+ưE/Pư>1,5ưlầnưP/EưưcủaưTPư
Chínhưphủư(VN=11%)ưthìưthịưtrư
ờngưđánhưgiáưcaoưCP=>ưtaư
+ưE/Pư<0.66ưlầnưP/eưTPCPưthìư
thịưtrườngưđánhưgiáưthấpưCP


21.­T¹i­ViÖt­nam:
P/E­của­cổ­phiếu­~­22x-­Merrill­L­:­
28
L·i­suất­TPCP­~­9%­­P/E­tr¸i­phiếu­
~­11x
ROE­~­25%,­g­EPS­~­18%
P/E cao hay thấp ???
Chiến thuật đầu tư nào???


22.ưCổưphiếuưNgânưhàng
-ưGiáưhiệnưquáưcaoư:ưP/Eư~ư32x;ưtrongư
khiưtrungưbìnhưkhuưvựcư16x.ưSTB:ư33
-Taưưcóưmứcưtăngưtrưởngưcaoưhơn.
-ưCHưaưnênưmua

-ưxemưbàiưviếtưcủaưVinacapital
-ưCPưngànhưdượcư?


23.ưThờiưđiểmưnàoưMuaư
CPư?
-ưNênưđểưđủưtínưhiệuưmuaưhãyưmuaư
CP.
-MuaưCPưởưthờiưđiểmưgiáưcaoưmớiưlàưư
thờiưđiểmưcổưphiếuưcóưkhảưnăngưtăngư
giáưnhấtưvàưđóưcũngưlàưthờiưđiểmưanư
toànưnhấtư!
-ưTăngưgiáư+ưtăngưkhốiưlượngưmớiưlàưtínư
hiệuưtốtưđểưmua.


24.ưThờiưđiểmưMuaưCP
-thịưtrườngưxuốngưắtưsẽưcóưđáy,ưđóưlàưthờiư
cơưvàngưđểưmuaưCP.ưNhưngưnhiềuưngườiư
khôngưtinưvàưchánưnản.
-ưTrênưconưđườngưđiưxuốngưcóưnhữngưđợtư
sóngưbìnhưphục,ưcốưgắng,ưnhưngưsốưlớnưthấtư
bại.ưThờiưgianưítưraư3ưtuầnư7ưtuấnưhayưhơnư
nữa
-ưMộtưtrongưnhữngưđợtưsóngưsẽưlấyưđàưchoư
chuưkỳưđiưlênưvớiưchỉưsốưthịưtrườngưtăngưcaoư
cùngưkhốiưlượngưGDưlớn-ưưThườngưvàoưngàyưthứư
4ưhayưthứư7ưcủaưđợtưbìnhưphục


25. Nguyên tắc chọn thời
điểm mua CP
1. Thờng xuyên theo dõi đồ thị. Nhận
dạng điểm mua và mua thêm khi giá
tăng.
2. Phải tăng khối lợng ít ra 50% khi giá
phá vỡ mức giá cũ.
3. Chỉ nên mua khi chỉ số RSI >80,
tránh xa CP có chỉ số này dới 70;
xem xu thế đi lên.
4. Thêm vào danh mục CP hoạt động


26.ưThờiưđiểmưnàoưbánưcổư
phiếuư
-ưKhiưcổưphiếuưmấtưgiáư8%.
-ưKhiưcổưphiếuưkhởiưđầuưxuưhướngưxuống.
-ưKhiưdựưbáoưkếtưquảưkinhưdoanhưđiềuư
chỉnhưxuống.
-ưKhiưngườiưlãnhưđạoưcôngưtyưbánưra
-ưKhiưquỹưđầuưtưưrờiưbỏ.
-ưKhiưRSIưgiảmưvàưdướiư70


27.Hãyưsửưdụngưchỉưsốưsứcư
mạnhưtươngưđốiưđểưmuaưbánư
CP.ư(RSI)
ưưưư100ưưưưưưưưưưưưưưưưưTổngưngàyư
giáưtăng

RSIư=ư100-ưư-------ư=>ưRSư=ư
------------ưưưư1+ưRSưưưưưưưưưưưưưưưưưTổngưngàyư
giáưgiảm

(ưTrongư10-14ưngàyưliênưtiếp).


28. Lu ý khi sử dụng chỉ số
P/E
-ưKhông

thể nói P/E thấp là cổ
phiếu rẻ và P/E cao là đắt, cũng
tơng tự nh Mensedes đắt và
KIA rẻ.
- Các CP u tú trong thập niên 90
nh Amgen; CiscoSystems;
Miicrossoft; America Online;
AScend; EMC; People Soft..có
chỉ số P/E trung bình khoảng 31


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×