Tải bản đầy đủ

Đề thi tuyển dụng vào VPBank Hà Đông

VPBank Chi nhánh Đông Đô tuyển dụng vị trị Tín dụng
Thời gian: 180 phút
Ngày 9/3/2008
Câu 1: 20 điểm /10 câu
1.1 Bảng cân đối kế toán của một Doanh nghiệp có khoản mục TSLĐ nhỏ hơn Nợ ngắn hạn. Điều đó nói
lên:
A. Thua lỗ, mất sạch vốn
B. Sử dụng vốn sai mục đích
C. Sử dụng vốn vay linh hoạt, có hiệu quả
D. Thua lỗ hoặc sử dụng vốn vay sai mục đích.
1.2 Ngân hàng có Vốn tự có là 1000 tỷ. Như vậy Ngân hàng có thể cho vay và bảo lãnh tối đa đối với một
khách hàng là:
A. 300 tỷ
B. 250 tỷ
C. 150 tỷ
D. 100 tỷ
1.3 Một khách hàng có kế hoạch sản xuất kinh doanh như sau:
- Doanh thu 140 tỷ
- Giá vốn hàng bán 120 tỷ
- Thời gian quay vòng vốn lưu động bình quân là 3 tháng
- Vốn lưu động hiện có (tự có , chiếm dụng) 10 tỷ.

Khách hàng đề nghị Ngân hàng cấp Hạn mức tín dụng 50 tỷ để bổ sung vốn lưu động. Giả sử Khách
hàng đủ điều kiện cấp HMTD. Vậy HMTD được cấp hợp lý sẽ là:
A. 50 tỷ
B. 40 tỷ
C. 30 tỷ
D. 20 tỷ
1.4 Nguyên tắc cho vay đối theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là:
A. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả đầy đủ và đúng hạn cả gốc và lãi cho Ngân hàng,.
B. Có tài sản đảm bảo , hoàn trả gốc và lãi đúng hạn
C. Sử dụng vốn đúng mục đích, có TSĐB
D. Sử dụng vốn đúng mục đích, luôn trả nợ trước hạn.


1.5 Các tổ chức tín dụng không cho Doanh nghiệp Việt Nam vay đối với các khoản vay:
A. Ngắn hạn
B. Trung và dài hạn
C. Đầu tư góp vốn với công ty nước ngoài
D. Đầu tư góp vốn với công ty trong nước
1.6 Đối với bảo lãnh dự thầu, Ngân hàng phải thực hiện nghĩa vụ của bên bảo lãnh thay cho nhà thầu
khi:
A. Nhà thầu trượt thầu
B. Nhà thầu vi phạm quy chế đấu thầu
C. Ngân hàng không bị ràng buộc bởi các điều kiện đã kí kết trong hợp đồng
D. Tất cả câu trên đều đúng
1.7 Trong phương thức thanh toán D/P, Ngân hàng sẽ trả chứng từ khi:
A. Khi khách hàng kí chấp nhận thanh toán
B. Khách hàng phải thanh toán toàn bộ giá trị lô hàng khi nhận chứng từ
C. Có chứng từ xác nhận hàng đã về đến cảng
D. Ngay khi bộ chứng từ về đến Ngân hàng
1.8 Nguyên giá Tài sản cố định bao gồm cả:
A. Thuế VAT phả trả khi mua hàng
B. Chi phí lưu kho của Tài sản trước khi đưa vào sử dụng
C. Tiền thuê vận chuyển về khi trước khi sử dụng
D. Tất cả yếu tố trên
1.9 Câu nào sau đây đúng:
A. Giá vốn hàng bán bao gồm cả chi phí khấu hao + Chi phí bảo hiểm
B. Giá vốn hàng bán bao gồm cả chi phí khấu hao + chi phí quản lý
C. Giá vốn hàng bán bao gồm cả chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + chi phí nhân công trực tiếp
D. Giá vốn hàng bán bao gồm cả chi phí khấu hao + chi phí quản lý + chi phí bảo hiểm
1.10. Cơ sở duy nhất xác định lãi suất cho vay là:


A. Chi phí huy động vốn
B. Thời hạn cho vay
C. Mục đích vay


D. Cả 3 đều sai
Câu 2: 25 điểm
2.1 Báo cáo tài chính của Doanh nghiệp bao gồm những loại báo cáo gì? (5 điểm)
2.2 Nêu ý nghĩa và kết cấu của từng loại báo cáo. (20 điểm)
Câu 3: 30 điểm
3.1 Một khách hàng muốn được Ngân hàng cho vay cần đáp ứng những yêu cầu gì? (10 điểm)
3.2 Phân tích tầm quan trọng của từng yếu tố. (20 điểm)
Câu 4: 25 điểm
4.1 Dự án đầu tư? (5 điểm)
4.2 Cho dự án đầu tư như sau: (20 điểm)
Năm Năm 0 Năm 1 Năm 2
Dòng tiền thuần - 1000 560 627,2
Đơn vị : tỷ đồng
a. Tính NPV của dự án (10 điểm)
b. Tính IRR của dự án (5 điểm)
c. Xét về hiệu quả tài chính, với chi phí vốn thực tại Việt Nam hiện nay theo bạn có nên thực hiện dự án
hay không? (5 điểm)

 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×