Tải bản đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp kế toán may

BỘ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG A

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH
- ĐỀ SỐ: 01 Tên học phần: KẾ TOAN MAY
Thời gian làm bài: 60 phút
Ap dụng cho ngành: Kế toán
Thời gian làm bài: 120 phút
Được sử dụng tài liệu:

Số tín chỉ: 4
Hình thức thi: THỰC HÀNH
Lớp: 09CĐKT1A,2A,3A,4A Năm: 2011
Hình thức thi: Tự luận
Không được sử dụng tài liệu:


X

Họ và tên :.........................................................SBD...........................USER........................
Lớp :...............................Ngày sinh :...............................Nơi sinh :.......................................
Bằng sô

Điểm
Bằng chư

Chữ ký giám khỏa

Chư ký giám thi

GK1:.................................

GT1:........................................

GK2:.................................

GT2:........................................

(Đề thi này gồm có 3 trang)
Hãy thao tác các nghiệp vụ dưới đây vào các Form CTTH và VTTH (ĐVT: Đồng)
1. Chi thanh toán tiền đi công tác cho Nguyễn A giám đôc theo PC sô 150/1 ngày 2/1/2009
với sô tiền là 10.000.000
2. Ngày 05/01/2009, mua nguyên vật liệu nhập kho từ Công ty Vật Tư tổng hợp, gồm:
Tên nguyên VL
Áo nêm
Ni lông

ĐVT
Kg
Kg

Số Lượng
500
200

Đơn giá
80.000


20.000
Công :

Thành tiên
40.000.000
4.000.000
44.000.000

Thuế 10% :

4.400.000

Cộng :

48.400.000

Kế toán đã kiểm tra đầy đủ, chất lượng đạt yêu cầu và nhập kho theo PN sô 01/01.
3. Xuất kho nguyên vật liệu phục vụ SX sản phẩm nệm mouse 1.2 theo PX sô 05/01
ngày08/01/2009:
-1/3-


Tên nguyên
Áo nêm
Ni lông

ĐVT
Kg
Kg

Sô Lượng
500
800

4. Ngày 15/1/2009, Chi phí lương tháng 1/2009 của các bộ phận theo bảng tổng hợp lương
là:
Bộ phận
Công nhân trực tiếp SX (nệm mouse 1.2 )
Quản lý phân xượng
Bộ phận quản lý DN
Bộ phận bán hàng

Số tiền lương phải trả
50.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

5. Ngày 15/01/2009 mua hàng hóa từ Công ty Nhật Linh theo hóa đơn DA/0025 củ thể :
Tên hàng hóa
Nhôm trắng
Nhôm vàng nâu

ĐVT
Kg
Kg

Số lượng
700
500

Đơn giá
150.000
200.000
Cộng :
Thuế 10% :
Cộng :

Thành tiền
105.000.000
100.000.000
205.000.000
10.250.000
215.250.000

Kế toán đã kiểm tra phát hiện thiếu 50kg nhôm vàng nâu chưa rõ nguyên nhân, kế toán hoàn
tất thủ tục nhập kho sô hàng hóa thực tế theo PN sô 02/01.
6. Chi tạm ứng cho Trần Bê - Nhân viên vật tư để mua vật tư phục vụ SX theo PC sô 20
ngày 17/1/2009 với sô tiền là 20.000.000.
7. Thu trước tiền Hang của Công ty Đà Thanh Theo GBC sô 12 ngày 20/1/2009 là
200.000.000.

8. Ngày 25/1/2009 trích khâu hao TSCĐ phục vụ cho bộ phận
Bộ phận
Quản lý phân xương SX
Bộ phận quản lý DN
Bộ phận bán hàng
Tổng

Mức trích khấu hao TSCĐ
37.825.000
5.000.000
3.000.000
45.825.000
-2/3-


9. Tính toán và lập PN kho (sô 03/01) với sô lượng là 500 sản phẩm NM1.2 .
10. Ngày 30/01/2009 xuất kho 500kg nhôm trắng ky gửi cho Công ty Hải Nam-202 Đông
Đa ĐN, giá bán có thuế 210.000đ/kg, thuế GTGT đầu ra 5%. Hoa hồng đại lý được hưởng
là 4% tính trên giá chua thuế. Kế toán lập phiếu xuất kho sô 07/01.
Cho biết:
- DN áp dụng tính giá xuất kho hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước
- Sô dư đầu kỳ:
Tên nguyên VL
Áo nêm
Ni lông

ĐVT
Kg
KG

-3/3-

Số Lượng
700
600

Đơn giá
83.000
22.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×