Tải bản đầy đủ

Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

M

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ OÁ

ĐỀ

Độc

KẾ

Ú

p-

o-n


c- ĐỀ SỐ: 03 ên ọc p ần: ài c ín doan ng iệp

Số tín c ỉ: 3

Áp dụng c o ngàn : Kế toán

B c đào t o: ao đẳng - ăm 2014

ời gian làm bài: 90 phút

ìn t ức t i:

Được sử dụng tài liệu: X

K ông được sử dụng tài liệu:
N ười

Người
- Họ
- Ch

ễ Thị Phươ

Ths.N
h Giả

Thảo

i

- Họ
- Ch

Ths.T ươ


phẩm ? Theo anh (chị) ể tăng doanh thu o h
Câu 2 (6 điểm): Mộ

o h

sau:
sả phẩm kế dư ầ năm:

+ SPA : 3.000
+ SPB : 4.000.
- Số lượ

SP sả xuấ :

+ SPA : 50.000
+ SPB : 60.000.
- Tỷ l kế dư cuối năm:
+ SPA : 5%
+ SPB : 6%.

1/3

ế doanh thu tiêu thụ sả

hi p nên áp dụ

hi p khi xây dự

Vă T í

h Phó Khoa Tài chính - Kế toán

Câu 1 (4 điểm): Hãy phân tích các yế tố ả h hưở

- Số lượ

lu n

nhữ

bi

pháp gì?

kế hoạ h giá thành có tài li


- Đị h m

tiêu hao và giá nguyên vậ li :

+ Nguyên li : SPA : 1,5kg; SPB : 1kg. Giá NL : 10.000 /kg
+ Vậ li : SPA : 0,5kg; SPB : 0,4kg. Giá VL : 5.000 /kg.
- Ti

lương chính công nhân sả xuấ :
+ SPA : 5.000
+ SPB : 6.000 .

- Chi phí sả xuấ chung:
+ Ti

lương chính nhân viên PX: 60.000.000 .

+ Chi phí vậ liêu: 15.000.000 .
+ Chi phí dụ

cụ: 25.000.000 .

+ Chi phí dị h vụ mua ngoài: 50.000.000 .
+ Chi phí khấ hao TSCĐ: 60.000.000 .
+ Chi phí khác: 15.460.000 .
- Tỷ l lương phụ: 10%, các khoả trích theo lương: 19%.
- Chi phí quả lý o h

hi p phân bổ cho sả phẩm:

+ SPA : 2.000
+ SPB : 1.000 .
- Chi phí bán hàng phân bổ cho sả phẩm:
+ SPA : 3.000
+ SPB : 2.000 .
-M

tích lũy củ mộ sả phẩm chiếm tỷ l 30% giá thành toàn bộ củ từ

phẩm.
- Giá thành sả xuất sả phẩm năm báo cáo:
+ SPA : 27.000
+ SPB: 24.000 .
- Giá thành sả xuấ sả phẩm năm báo cáo:
+ SPA : 27.000
+ SPB : 24.000 .

2/3

sả


YÊU ẦU:
Căn c vào tài li

trên hãy xác ị h:

a) Giá thành sả xuấ
chung phân bổ theo ti

ơn vị sả phẩm năm kế hoạ h biết rằ

Chi phí sả xuấ

lương chính công nhân sả x ấ .

b) Các chỉ tiêu hạ giá thành sả phẩm năm kế hoạ h so với năm báo cáo.
c) Doanh thu tiêu thụ sả phẩm củ doanh nghi p năm kế hoạ h biế rằ
năm kế hoạ h không thay ổi so với năm báo cáo.

3/3

giá bánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×