Tải bản đầy đủ

Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

M

KHOA TÀI CHÍNH - KẾ OÁ

ĐỀ

Độc

KẾ

Ú

p-o-

n


c- ĐỀ SỐ: 01 ên ọc p ần: ài c ín doan ng iệp

Số tín c ỉ: 4

Áp dụng c o ngàn : Kế toán doan ng iệp

B c đào t o: Đ i ọc - ăm 2014

ời gian làm bài: 120 phút

ìn t ức t i:

Được sử dụng tài liệu:

K ông được sử dụng tài liệu:

ễ Thị Phươ

Ths.N

- Ch

h Giả

X

N ười

Người
- Họ

lu n

Thảo


- Họ

i

- Ch

Ths.T ươ

Vă T í

h Phó Khoa Tài chính - Kế toán

I/ ý t uyết (4 điểm)
Anh (chị) hãy nêu khái i m bảo toàn vố lưu ộ
bảo toàn vố lưu ộ
o h

và phân tích các bi

? Theo anh (chị) bảo toàn vố lưu ộ

pháp

có ý nghĩ gì ối với

hi p?
/ Bài t p (6 điểm)
Mộ doanh

hi p sả xuấ có tài li

sau:

A. Năm báo cáo:
- Tổ

nguyên giá củ TSCĐ hi

có ầ năm báo cáo : 6.500.000.000 , trong ó

TSCĐ không tính khấ hao: 500.000.000 .
- Kế hoạ h biếcủ TSCĐ năm:

+Tháng 3 mua mộ TSCĐ dùng cho sả x ấ có nguyên giá: 24.000.000 .
+Tháng 6 mua mộ TSCĐ dùng cho sả x ấ có nguyên giá: 360.000.000 .
+Tháng 11 thanh lý mộ nhà kho có nguyên giá: 96.000.000 .
- Doanh thu tiêu thụ sả phẩm: 7.500.000 , các khoả giảm trừ: 500.000.000 .
1/2


- Số lầ luân chuyể vốn lưu ộ
-M

: 4 lầ .

khấ hao luỹ kế cuối năm: 1.500.000.000 .

- Số lượ

sả phẩm btồ kho cuối năm: 2.000.

- Giá thành sả x ấ sả phẩm: 32.000 .
B. Năm kế hoạch
Do h
- Số lượ

hi p dự kiế :
sả phẩm tiêu thụ: 260.000 sả phẩm.

- Giá thành sả x ấ sả phẩm: 30.000 .
- Các khoả giảm trừ chiếm tỷ l 5% doanh thu.
- Kế hoạ h biếcủ TSCĐ trong năm:

+ Tháng 1 ưa vào sử dụ

mộ nhà kho có nguyên giá: 72.000.000 .

+ Tháng 3 thanh lý mộ TSCĐ có nguyên giá: 36.000.000 .
+ Tháng 6 mua mộ thiế bị sả x ấ có nguyên giá: 130.000.000 .
- Vố lưu ộ

bình quân tăng 10% so với năm báo cáo.

- Tỷ l khấ háo bình quân: 5%.
- Chi phí QLDN và chi phí bán hàng chiếm tỷ l 10% giá thành sả x ấ sả phẩm
tiêu thụ.
Yêu cầu: Căn c vào tài li
dụ

vốn cố ịnh và vố lưu ộ

trên hãy xác ị h các chỉ tiêu phả ánh hi
củ

o h

2/2

hi p năm kế hoạ h.

quả sửTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×