Tải bản đầy đủ

Đề thi và đáp án tài chính doanh nghiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01
NĂM: 2014
Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Kế toán, Quản trị kinh doanh Bậc đào tạo: Đại học
Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận

Được sử dụng tài liệu:

Không được sử dụng tài liệu: X

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Thị Lệ Huyền

Chữ ký:……..........…


(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Bài 1: (ĐVT: đ ng (2đ
oanh nghiệp

trong n m c

mua

m t d y chuyền sản

u t giá mua

000 000, chi phí vận chuy n 000 000 Th i gian s d ng n m
:

ác định m c kh u hao hàng n m c a TSCĐ trên theo ph

pháp s d giảm d n c điều ch nh
Bài 2: (ĐVT: đ ng ( đ
M t doanh nghiệp c tài liệu sau:
A.

N m b o c o:

- T ng NGTSCĐ đ u n m :
- M c KHLK đ u n m :
- Nguyên giá

0 000 000

000 000 000

nh qu n TSCĐ tính kh u hao trong n m

.000.000

- T lệ kh u hao TSCĐ : 0
- M c kh u hao l y kế c a TSCĐ giảm trong n m :
- T ng NGTSCĐ cu i n m :00 000 000
1

000 000

ng


- oanh thu tiêu th sản ph m :

0 000 000

- Các khoản giảm tr doanh thu : 00 000 000
- L i nhuận : 700.000.000
n l u đ ng tại các th i đi m:

-

: 00 000 000 ;

:

0 000 000 ;

:

730.000.000 ;
1/10 : 740.000.000 ; 31/12 : 800.000.000
N m

B.

hoạch:

T nh h nh iến đ ng TSCĐ :
- Tháng , mua TSCĐ d ng cho sản u t, NG : 5
- Tháng 9, mua TSCĐ d ng cho quản lý, NG: 0
- Tháng , thanh lý TSCĐ d ng cho hoạt đ ng phúc l i, NG: 0, Đ kh u hao
đ
- Tháng

, thanh lý m t TSCĐ

T lệ kh u hao

phận sản u t, NG :

nh qu n 10%

oanh thu tiêu th sản ph m t ng 0
tr doanh thu
L i nhuận :

, đ kh u hao đ

so v i n m áo cáo ; Các khoản giảm

ng

TTTS

ng 0

doanh thu tiêu th sản ph m

T c đ lu n chuy n v n l u đ ng n m kế hoạch nhanh h n n m áo cáo
ngày
: ác định các ch tiêu phản ánh hiệu quả s d ng v n c định và

Y

v n l u đ ng c a n m áo cáo và n m kế hoạch
Bài 3: (ĐVT: đ ng ( đ
M t doanh nghiệp khi

y dựng kế hoạch giá thành c tài liệu sau:

- Định m c tiêu hao và giá án vật t ;
Nguyên liệu : S
ật liệu : S
- Tiền l
-S l

: , kg Giá NL :

: 0, kg Giá L :

000đ kg

000đ kg

ng chính c a c ng nh n sản u t sản ph m : S
ng sản ph m sản u t trong n m : SPA : 60.000

- Chi phí sản u t chung phát sinh nh sau:
2

: 9 000đ sp


Tiền l

ng chính c a nh n viên ph n

ng :

T ng chi phí sản u t chung khác :

000 000

000 000

- Giá thành sản u t sản ph m đ n vị n m áo cáo: SPA : 60.000
ác định giá thành sản u t đ n vị sản ph m n m kế hoạch và các ch tiêu
hạ giá thành
- T lệ l

iết:
ng ph

0

trên l

- Các khoản trích theo l
theo l

ng chính

ng

Giả s t t cả các khoản trích đều trích

ng chính

.............................. HẾT ...................................

3


TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 02
NĂM: 2014
Tên học phần: Tài chính doanh nghiệp

Số tín chỉ: 03

Ngành học: Kế toán, Quản trị kinh doanh Bậc đào tạo: Đại học
Thời gian làm bài: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận

Được sử dụng tài liệu:

Không được sử dụng tài liệu: X

Họ và tên giảng viên ra đề: ThS.Lê Thị Lệ Huyền

Chữ ký:……..........…

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Bài 1: (ĐVT: đ ng (2đ
Doanh nghiệp

trong n m c

mua m t d y chuyền sản

u t giá mua

58.000.000, chi phí vận chuy n 000 000 Th i gian s d ng n m
ác định m c kh u hao hàng n m c a TSCĐ trên theo ph
pháp s d giảm d n c điều ch nh
Bài 2: (ĐVT: đ ng ( đ
M t doanh nghiệp c tài liệu sau:
A.

N m b o c o:

- T ng NGTSCĐ đ u n m :

00 000 000

- M c KHLK đ u n m : 9 0 000 000
- Nguyên giá

nh qu n TSCĐ tính kh u hao trong n m 0 000 000

- T lệ kh u hao TSCĐ : 0
- M c kh u hao l y kế c a TSCĐ giảm trong n m : 0 000 000
- T ng NGTSCĐ cu i n m :

0 000 000
1

ng


- oanh thu tiêu th sản ph m :
- Các khoản giảm tr doanh thu :
- L i nhuận :

00 000 000
0 000 000

0 000 000

n l u đ ng tại các th i đi m:

-

:

0 000 000 ;

: 00 000 000 ;

:

680.000.000 ;
1/10 : 710.000.000 ; 31/12 : 750.000.000
N m

B.

hoạch:

T nh h nh iến đ ng TSCĐ :
- Tháng , mua TSCĐ d ng cho sản u t, NG :

000 000

- Tháng 9, mua TSCĐ d ng cho quản lý, NG: 0 000 000
- Tháng , thanh lý TSCĐ d ng cho hoạt đ ng phúc l i, NG: 0 000 000, Đ
kh u hao đ
- Tháng

, thanh lý m t TSCĐ

phận sản u t, NG :

000 000, đ kh u

hao đ
T lệ kh u hao

nh qu n 0

+ Doanh thu tiêu th sản ph m t ng 0
tr doanh thu
L i nhuận :

so v i n m áo cáo ; Các khoản giảm

ng

TTTS

ng 0

doanh thu tiêu th sản ph m

T c đ lu n chuy n v n l u đ ng n m kế hoạch nhanh h n n m áo cáo
ngày
: ác định các ch tiêu phản ánh hiệu quả s d ng v n c định và
v n l u đ ng c a n m áo cáo và n m kế hoạch
Bài 3: (ĐVT: đ ng (2đ
M t doanh nghiệp khi

y dựng kế hoạch giá thành c tài liệu sau:

- Định m c tiêu hao và giá án vật t ;
Nguyên liệu : S
ật liệu : S
- Tiền l
-S l

: , kg Giá NL :

: 0, kg Giá L :

000đ kg

000đ kg

ng chính c a c ng nh n sản u t sản ph m : S
ng sản ph m sản u t trong n m : S
2

: 0 000

:

000đ


- Chi phí sản u t chung phát sinh nh sau:
Tiền l

ng chính c a nh n viên ph n

ng :

T ng chi phí sản u t chung khác :

000 000

000 000

- Giá thành sản u t sản ph m đ n vị n m áo cáo : S

:

000

ác định giá thành sản u t đ n vị sản ph m n m kế hoạch và các ch tiêu
hạ giá thành
- T lệ l

iết:
ng ph

0

trên l

- Các khoản trích theo l
theo l

ng chính

ng

Giả s t t cả các khoản trích đều trích

ng chính)
.............................. HẾT ...................................

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×