Tải bản đầy đủ

Đề thi môn thẩm định tín dụng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT Tp.HCM

ĐỀ THI CUỐI KỲ

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

MÔN: THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
THỜI GIAN: 90 PHÚT
Sinh viên được sử dụng tài liệu

Bài 1: (2đ)
Ngày 16/1/2010 Công ty A là người sở hữu các chứng từ dưới đây đến Ngân hàng X
xin chiết khấu:
Trái phiếu Kho bạc với các nội dung sau:
Mệnh giá

200.000.000 đồng

Thời hạn

2 năm


Lãi suất

12%/ năm

Ngày đáo hạn

10/11/2010

Tiền mua trái phiếu và lãi được thanh toán 1 lần khi đáo hạn
Kiểm tra các chứng từ, Ngân hàng X đã xác nhận các chứng từ trên hoàn toàn hợp
pháp, không tẩy xóa và đã đồng ý nhận chiết khấu. Biết lãi suất cho vay, tỷ lệ hoa
hồng, phí như sau:
– Lãi suất cho vay ngắn hạn: 1,6%/tháng.
– Tỷ lệ hoa hồng chiết khấu: 0,4%. Phí cố định: 0,02%.
1. Hãy xác định số tiền ngân hàng X được hưởng, số tiền công ty A được nhận.
2. Giả sử trái phiếu được trả lãi định kỳ 3 tháng/lần, tiền gốc được trả khi đáo hạn.
Hãy xác định: Số tiền lãi công ty A đã nhận, giá trị còn lại.
Bài 2: (3đ)
Doanh nghiệp B trong hồ sơ vay vốn gửi ngân hàng có một số tài liệu sau:
1. Trích báo cáo kết quả kinh doanh:
– Doanh thu thuần: 27.680 triệu đồng
– Giá vốn hàng bán: 22.190 triệu đồng
2. Bảng cân đối kế toán năm N (Đơn vị: Triệu đồng)


I TiÒn
II §TTC ng¾
n h¹n
III C¸c kho¶n ph¶i thu
Ph¶i thu cña KH
Ph¶i thu kh¸c
Dù phßng PT
IV Hµng tån kho
V TSL§ kh¸c
B TS dµi h¹n
I TSC§
II §TTC dµi h¹n

ng tµi s¶n1,000
200
3,128
3,217
100
(189)
3,768
1,924
1,764
160
10,020

1,600
I Nî ng¾
n h¹n
230
Vay ng¾
n h¹n
3,957
Ph¶i tr¶ ng êi b¸n
3,800
Ph¶i tr¶ kh¸c
346 II Nî dµi h¹n
(189)
4,273 B Nguån vèn CSH
I Nguån vèn, quü
1,630 II Nguån KP, quü kh¸c
1,430
200
11,690

ng nguån vèn

6,852
2,784
3,520
548
210

8,241
2,946
5,025
570
160

2,958
2,133
825

3,289
2,245
1,044

10,020

11,690

Dự kiến trong năm N+1:
-

Các chỉ tiêu hoạt động không thay đổi so với năm N.

-

Một số thay đổi khác như sau: Phát hành thêm cổ phiếu trị giá 1800 triệu đồng,
mua thêm tài sản cố định trị giá 3000 triệu đồng ( trong đó vay nợ dài hạn
khoảng 60%), khấu hao trong năm dự kiến 500 triệu đồng.

-

Doanh thu thuần tăng 20%, giá vốn hàng bán tăng 15% so với năm N.

-

Lợi nhuận sau thuế là 10% so với doanh thu thuần.

-

Các tỷ lệ chia cổ tức không thay đổi so với năm N là 20% lợi nhuận sau thuế.

Bài 3: (5đ)
Một doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để xõy dựng nhà xưởng phục vụ sản xuất
với tổng chi phí dự toán là 200 triệu đồng (chưa bao gồm lãi vay thi công).
Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia bằng 30% tổng dự toán. Thời gian thi
công là 5 tháng, bắt đầu từ ngày 1/8/N. Doanh nghiệp xin nhận tiền vay gọn
một lần từ ngày đầu thi công. Biết rằng:
-

Hiệu quả kinh tế hàng năm thu được là 30 triệu đồng, thuế thu nhập
doanh nghiệp là 28%, doanh nghiệp dùng 80% lợi nhuận sau thuế để trả
nợ ngân hàng.

-

Khấu hao tài sản cố định trả nợ ngân hàng là 15%/năm.

-

Nguồn trả nợ khác là 6 triệu đồng một năm.

-

Lãi suất cho vay của ngân hàng là 1,1%/tháng.

Yêu cầu: Tính thời hạn cho vay của ngân hàng đối với khoản vay nói
trên? Xác định nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp ở tháng trả nợ đầu tiên?
Xác định thời điểm trả nợ cuối cùng của khoản vay này trong trường hợp:
a. Lãi vay thi công được doanh nghiệp trả khi thi công xong
b. Lãi vay thi công được nhập vào vốn gốc khi kết thúc thời gian thi
công.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×