Tải bản đầy đủ

Đề thi môn tài chính doanh nghiệp có đáp án

TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM
KHOA KINH TẾ
Đề 01

ĐỀ THI MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã môn học: 1206180
Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Ngày thi: 13/01/2015
Thời gian: 70 phút
Đề thi gồm 01 trang.
Sinh viên KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu nào khác trừ
bảng tra tài chính

Bài 1. (2 điểm)
Công ty ABC đang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh. Thu nhập và cổ tức mỗi cổ phần dự kiến sẽ tăng
trưởng với tỷ lệ 15% trong 3 năm tới, 12% trong năm thứ 4 và sau đó mức tăng trưởng giảm xuống còn
8% không đổi cho đến mãi mãi. Biết mức chi trả cổ tức năm tới là $5. Nếu tỷ suất sinh lời yêu cầu đối
với cổ phần này là 14%, hỏi giá hiện tại của cổ phần này là bao nhiêu?
Bài 2. (4,5 điểm)
Công ty X đang có nhu cầu sử dụng một thiết bị mới trị giá 75 triệu đồng trong vòng 5 năm. Công ty áp
dụng phương pháp khấu hao số dư giảm dần. Để sử dụng thiết bị này, công ty phải chịu chi phí bảo trì từ

năm thứ 3 trở đi là 3 triệu đồng mỗi năm. Vào năm cuối, công ty có thể thanh lý thiết bị này với giá 7
triệu đồng. Tuy nhiên, công ty còn một phương án khác đó là đi thuê thiết bị đó với giá thuê hàng năm là
15 triệu đồng. Tiền thuê trả ngay khi ký hợp đồng. Biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, chi
phí sử dụng nợ là 10%, chi phí sử dụng vốn trung bình WACC là 14%.
a. Hãy xác định mức khấu hao hàng năm. (1 điểm)
b. Công ty nên chọn phương án nào?
(3 điểm)
c. Theo bạn tiền thuê như vậy hợp lý hay không? Tại sao? Nếu không, giá thuê nên là bao nhiêu?
(0,5 điểm)
Bài 3. (3,5 điểm)
Một trái phiếu mệnh giá $1.000, lãi suất coupon 12%/năm trong 2 năm đầu, 13%/năm trong 2 năm tiếp
theo, và 14%/năm trong 3 năm cuối. Lãi trả định kỳ hàng năm. Trái phiếu hiện bán với giá bằng mệnh
giá. Chi phí môi giới 3% trên giá bán.
a. Giả sử tỷ suất sinh lời mong đợi của nhà đầu tư là 10%/năm, theo bạn giá lý thuyết của trái
phiếu này là bao nhiêu? (1,5 điểm)
b. Theo bạn lợi suất đầu tư thực tế của nhà đầu tư đối với trái phiếu này là bao nhiêu? (2 điểm)
HẾT
Ngày ... tháng ... năm 2015
Bộ môn Kế toán Tài chính
Duyệt đề


TRƯỜNG ĐHSPKT TP.HCM
KHOA KINH TẾ

ĐỀ THI MÔN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Mã môn học: 1206180
Học kỳ 1 năm học 2014 - 2015
Ngày thi: 13/01/2015
Thời gian: 70 phút
Đề thi gồm 01 trang.
Sinh viên KHÔNG ĐƯỢC sử dụng tài liệu nào khác trừ
bảng tra tài chính

Đề 01

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Bài 1. (2 điểm)
g1 = 15%
0g2 = 12%

g3 = 8%

1

2

3

4

5

5

5,75

6,6125

7,406

7,998484,39
4,42
4,46
4,38
78,93
$96,59

Bài 2.
Bài 3.

(4,5 điểm)

V4 

D5
7,99848

$133,308
k os  g 3 14%  8%Hoặc SV có thể trình bày như sau:
PV (CP thuê) =
PV (CP mua) =

Bài 4.
a.

Hoặc

b.

(3,5 điểm)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×