Tải bản đầy đủ

Đề thi môn định giá tài sản

ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
Khoa Tín dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MÔN THI THẨM ĐỊNH GIÁ
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày thi:……………………………………………..
Lớp: ……………………………..
Họ và tên: ……………………………………….. Mã số sinh viên:………………………….
ĐIỂM BÀI THI
CHỮ KÝ CỦA
CHỮ KÝ CỦA
SỐ
CÁN
BỘ
CHẤM
THI
CÁN
BỘ

COI
THI
BÁO DANH
Bằng số
Bằng chữ
Thứ nhất:
Thứ nhất:
Thứ hai:

Thứ hai:

(Thí sinh Không được sử dụng tài liệu)
PHẦN CÂU HỎI:
1. Theo Pháp lệnh giá hoạt động thẩm định giá được hiểu
là việc:
a) Đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường
tại một địa điểm nhất định;
b) Đánh giá giá trị của tài sản phù hợp với thị trường
tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu
chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.
c) Đánh giá và đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp
với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất
định theo tiêu chuẩn của Việt Nam hoặc thông lệ
quốc tế.
d) Tất cả đều sai.
2. TĐG tài sản mục đích thế chấp vay vốn được thực hiện
trên cơ sở:
a) Giá trị thị trường;
b) Giá trị phi thị trường;
c) Tùy trường hợp;
d) Tất cả đều sai.
3. Mức giá của một tài sản TĐG được thể hiện bằng các
hình thức:
a) Mức giá cụ thể;
b) Khung giá;
c) Mức giá chuẩn;
d) Giá tối thiểu, tối đa.
4. Tài sản nào dưới đây được thẩm định giá dựa trên cơ
sở giá trị phi thị trường?
a) Các căn hộ của một chung cư;


b) Máy phát điện;
c) Giá trị doanh nghiệp;
d) Tất cả đều đúng.
5. Lãi suất chiết khấu thích hợp nhất trong phương pháp
thu nhập là:
a) Lãi suất phi rủi ro;
b) Lãi suất ngân hàng;
c) Tỷ suất lợi nhuận bình quân của ngành;
d) Tất cả đều đúng.

6. Một con tàu đánh bắt thủy sản thế chấp vay vốn ngân
hàng, vậy phương pháp TĐG thích hợp trong trường
hợp này là:
a) So sánh thị trường;
b) Phương pháp chi phí;
c) Phương pháp thu nhập;
d) Tất cả đều đúng.
7. Loại tài sản nào dưới đây phải áp dụng phương pháp
tính chi phí tái tạo?
a) Nhà tưởng niệm;
b) Nhà bảo tàng;
c) Di sản văn hóa thế giới;
d) Tất cả đều đúng.
8. Theo nghị định 198/2004/NĐ-CP, hộ gia đình cá nhân
sử dụng đất ở trong hạn mức được chính quyền địa
phương xác nhận là không tranh chấp và phù hợp quy
hoạch từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/07/2004
khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì
thu tiền sử dụng đất bằng:
a) 50% giá đất do chính phủ ban hành;
b) 50% giá đất do UBND tỉnh quy định;
c) 50% giá đất theo giá thị trường;
d) Tất cả đều sai.
9. Một lô đất nông nghiệp có diện tích 10.000 m2 được
phép chuyển sang đất ở với mật độ xây dựng là 60%.
Giả sử giá đất nông nghiệp do UBND cấp tỉnh quy
định là 135.000 đồng/m2 và giá thị trường của đất ở đô
thị là 4.000.000 đồng/m2 thì tiền thuế chuyển mục đích
sử dụng đất trong trường hợp này bằng:
a)
675 triệu đồng;
b)
20 tỷ đồng;
c)
23,19 tỷ đồng;
d)
38,65 tỷ đồng.
10. Một ô tô nhập khẩu (mới 100%) có giá nhập khẩu theo
giá CIF là 20.000 USD. Thuế nhập khẩu là 40% và
thuế tiêu thụ đặc biệt là 60%. Nếu lệ phí trước bạ là
12% và tỷ giá chính thức do NHNN công bố là 18.500
đồng/USD thì mức thu lệ phí trước bạ bằng:


11.

12.

13.

14.

15.

a) 53,08 triệu đồng;
b) 71,04 triệu đồng;
c) 88,8 triệu đồng;
d) 99,456 triệu đồng.
BĐS TĐG tóp hậu trong khi BĐS so sánh nở hậu. Biết
giá BĐS tóp hậu thấp hơn BĐS vuông vức 10% và giá
BĐS nở hậu cao hơn BĐS vuông vức 10%. Giá BĐS
TĐG được điều chỉnh:
a) – 18,18%;
b) + 18,18%;
c) – 20%;
d) + 20%.
Một căn hộ bán trả góp thanh toán cuối mỗi quý với
điều kiện thanh toán ngay lần đầu 30%, 2 quý kế tiếp
cuối mỗi quý thanh toán 20% và quý cuối cùng thanh
toán nốt phần còn lại. Nếu lãi suất bán trả góp là 20%
năm thì tỷ lệ điều chỉnh trong trường hợp này bằng:
a) + 6,9%:
b) – 6,9%;
c) Không tính được;
d) Tất cả đều sai.
Một xe nâng hàng TĐG có trọng tải nâng là 1.600 kg
trong khi TSSS có trọng tải nâng là 1.500 kg. Biết
trong tải nâng đóng góp 20% giá trị xe thì tỷ lệ điều
chỉnh trong trường hợp này bằng:
a) + 1,33%
b) – 1,33%
c) + 1,25%
d) Tất cả đều sai
Có 3 TSSS với số lần điều chỉnh lần lượt là 3, 2,2. Biết
tổng tỷ lệ điều chỉnh thuần của chúng lần lượt là:
-20%; + 25%; -20%. và tổng tỷ lệ điều chỉnh gộp lần
lượt là: 20%, 25%, 25%. Mức giá chỉ dẫn chung được
chọn trong trường hợp này là:
a) Giá sau điều chỉnh của TSSS1;
b) Giá sau điều chỉnh của TSSS2;
c) Giá sau điều chỉnh của TSSS 3;
d) Giá sau điều chỉnh bình quân gia quyền của 3
TSSS trên.
Một xe ô tô TĐG có tỷ trọng bộ phận chủ yếu lần lượt
là: động cơ (55%), khung gầm (15%) , hệ thống điện
(20%), hệ thống khác (10%) và tỷ lệ hao mòn: động cơ
(20%), khung gầm (15%), hệ thống điện (5%), hệ
thống khác (5%). Tỷ lệ CLCL của xe là:
a) 14,75%;
b) 32,78%;
c) 67,22%;
d) 85,25%.

16. Một căn nhà cấp 4 có tuổi thọ là 20 năm. Năm xây
dựng là năm 1995. Năm TĐG 2011.Tỷ lệ CLCL của
căn nhà này theo phương pháp niên hạn bằng:
a) 15%;
b) 20%;
c) 80%;
d) 85%.
17. Một BĐS hiện đang cho thuê với giá 8.000
USD/tháng. Thời gian thuê còn lại là 1 năm và giả sử
sau khi kết thúc hợp đồng thuê, giá thuê được điều
chỉnh tăng thêm 20% và không thay đổi trong suốt thời
gian thuê sau đó. Chi phí quản lý điều hành, sữa chữa,
bảo dưỡng và khấu hao là 1 tỷ đồng. Thuế thu nhập từ
cho thuê nhà là 25%. Tỷ giá 18.500 đồng/USD. Nếu
lãi suất chiết khấu là 20% thì giá trị của BĐS bằng:
a) 5.060 tr đồng;
b) 5.006 tr đồng;
c) 5.606 tr đồng;
d) Tất cả đều sai.
18. Một lô đất sản xuất phi nông nghiệp có tiềm năng phát
triển thành một dự án bất động sản. Ước tính doanh
thu của dự án sau 1 năm là 200 tỷ đồng và chi phí phát
triển (chưa tính lãi vay) sau 1 năm là 150 tỷ đồng. Dự
án được vay 70% chi phí phát triển với lãi suất 12%
năm và lãi cho nhà đầu tư yêu cầu là 20% giá trị lô đất.
Giá trị lô đất trong trường hợp này bằng:
a) 31,67 tỷ đồng;
b) 32,67 tỷ đồng;
c) 33,67 tỷ đồng;
d) Tất cả đều sai.
19. Một khách sạn có doanh thu (chưa có thuế GTGT) mỗi
tháng là 1 tỷ đồng, tiền lương 100 triệu đồng/tháng, chi
phí vật dụng 10% doanh thu, thuế suất thuế TNDN
25%, thuế suất thuế GTGT 10%, tiền thưởng công cho
nhà KD 20% lợi nhuận sau thuế. Tỷ suất lợi nhuận
bình quân ngành là 25%/năm. Giá trị khách sạn:
a) 1.920 triệu đồng
b) 23.040 triệu đồng
c) 25.632 triệu đồng
d) Tất cả đều sai
20. Một thiết bị chuyên dùng (mới 100%) có giá nhập
khẩu là 490.000 USD, thuế nhập khẩu 5%, chi phí vận
chuyển, lắp đặt, chạy thử 50 triệu đồng, chi phí quản lý
và bán hàng 20 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế cho
người bán là 5%/doanh thu. Thuế suất thuế TNDN là
25%. Tỷ giá: 18.500. Giá trị của thiết bị này là:
a) 10.273,125 triệu đồng
b) 10.723,125 triệu đồng
c) 10.327,125 triệu đồng
d) Tất cả đều saiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×