Tải bản đầy đủ

Cổ phần hóa và thị phần doanh nghiệp

CỔ PHẦN HOÁ VÀ
THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Lª Hoµng H¶i
Côc Tµi chÝnh Doanh nghiÖp- Bé Tµi chÝnh

1


C phn hoá và Thị trờng chứng
khoán
Ni dung trình bày :
1.
Đổi mới trong cơ chế cổ phần
hoá
2.
Chính sách gắn cổ phần hoá với
thị trờng chứng khoán

2Cổ phần hoá (CPH) là giải pháp quan
trọng để sắp xếp đổi mới, nâng cao
hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp
Nhà nớc.
Cơ chế CPH phải đảm bảo:
Hi ho li ích ca Nh nc, Doanh
nghip, Nh u t v ngi lao ng
Thc hin cộng khai, minh bạch, khắc
phục tình trạng CPH nội bộ
Gắn với phát triển thị trờng vốn, thị
trờng chứng khoán.
3


1. Điểm mới cơ bản trong cơ chế

CPH
I.Đối tơng:
Mở rộng đối tợng CPH
Điều kiện CPH:
+ Đối với DN độc lập: Phải còn vốn Nhà n
ớc
+ Đối với DN phụ thuộc:
- Đủ điều kiện hạch toán độc lập
- Không ảnh hởng xấu các bộ phận còn lại
4


Điểm mới cơ bản trong cơ chế
CPH (tiếp)
II.
Về xử lý tài chính:
chính
Bổ sung các giải pháp để DN xử lý
dứt điểm những tồn tại về tài
chính
Các giải pháp nâng cao trách nhiệm
của DN
Các giải pháp nâng cao trách nhiệm
của cơ quan Nhà nớc.
5


Điểm mới trong cơ chế xác định
giá trị Doanh nghiệp


Bổ sung các chuẩn mực cho
công tác định giá
Đổi mới phơng thức xác định
giá trị Doanh nghiệp
Thực hiện phân cấp và tăng c
ờng hậu kiểm

6


Đổi mới trong cơ chế bán cổ
phầnĐổi mới phơng thức bán cổ phần
thông qua đấu giá
Nâng cao tính công khai, minh bạch
Tạo điều kiện để các nhà đầu t
tham gia góp vốn (đặc biệt nhà
đầu t chiến lợc)
Chính sách tạo điều kiện để ngời
lao động có cổ phần
7


Hoàn thiện cơ chế quản lý và
sử dụng tiền thu từ cổ phần


Ưu tiên hỗ trợ DN giải quyết lao
động dôi d
Tập trung nguồn quỹ địa phơng
về trung ơng
Linh hoạt trong sử dụng đối với
TCT, Công ty mẹ

8


2. Chính sách gắn CPH với thị tr
ờng chứng khoán (TTCK)
Chính sách tạo điều kiện và
khuyến khích
DN CPH tham gia TTCK:
- Tỷ lệ cổ phần bán ra bên ngoài
- Mệnh giá cổ phiếu
- Công khai, minh bạch, đấu giá
- Điều chỉnh chính sách bán bớt cổ
phần Nhà nớc
- Bổ sung chính sách u đãi thuế.


9
1.

2.
a.

Chính sách mang tính định hớng và
giao nhiệm vụ:
Đối tợng áp dụng:
+
DN bán cổ phần lần đầu
+
DN CPH Nhà nớc nắm giữ 51%
Giải pháp thực hiện:
Đối với DN bán cổ phần lần đầu:
+
Bán qua Trung tâm giao dịch chứng
khoán
+
Bán + Đăng ký giao dịch tại Trung tâm
giao dịch chứng khoán
+
Bán + Niêm yết
10


2. Giải pháp thực hiện(tiếp)
b. Đối với CTCP Nhà nớc nắm giữ 51%:
+ Bán bớt phần vốn Nhà nớc
+ Bán bớt kết hợp đăng ký giao
dịch hoặc niêm yết
+ Đăng ký giao dịch
+ Đăng ký niêm yết.

11


Trách niệm của các Bộ, địa phơng,
TCT:
1.

2.
3.

Lập kế hoạch đa các đơn vị tham gia
TTCK
Qui định ngay trong phơng án CPH
Chỉ đạo ngời đại diện phần vốn Nhà nớc
rà soát, định giá và xây dựng phơng án
Báo cáo đại diện chủ sở hữu quyết
định
Báo cáo với đại diện chủ sửo hữu và Đại
hội cổ đông để xem xét, quyết định.
12


Xin ch©n thµnh c¶m
¬n !

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×