Tải bản đầy đủ

Chuong trinh chi tiet mon KN giao tiep

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Kỹ năng giao tiếp
Mã số môn học: MH7
Thời gian môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo
luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra 02 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí của môn học: Môn học Kỹ năng giao tiếp là môn học thuộc khối học
phần chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp.
- Tính chất môn học: Là môn học chung tự chọn
II. Mục tiêu môn học: Học xong môn học này người học sẽ có khả năng:
- Kiến thức:
+ Định nghĩa được khái niệm giao tiếp; xác định được vai trò của giao
tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp; nêu được các nguyên tắc giao tiếp
và ý nghĩa của các nguyên tắc đó trong giao tiếp.
+ Định nghĩa được khái niệm kỹ năng giao tiếp và phân loại được các kỹ
năng giao tiếp.
+ Trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức giải
quyết các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại trong giao tiếp.
+ Xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm và
tại nơi làm việc.
- Kỹ năng:

+ Thực hiện được một số kỹ năng giao tiếp: kỹ năng làm quen, kỹ năng
lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng
khắc phục khó khăn trong giao tiếp.
+ Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội,
trong tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thái độ giao tiếp đúng mực,
luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

1


Thời gian
Số
TT
1

Tên chương, mục

Tổng

số thuyết

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

Chương 1: Lý luận chung về
kỹ năng giao tiếp

6

6

0

1. Khái quát chung về giao tiếp

44

0

2

2

0

Chương 2: Một số kỹ năng
giao tiếp

10

10

0

1. Kỹ năng làm quen

2

2

0

2

2

0

2

2

0

1. 1. Giao tiếp là gì?
1. 2. Vai trò của giao tiếp
1. 3. Các hình thức và phương
tiện giao tiếp
1. 4. Nguyên tắc giao tiếp
2. Kỹ năng giao tiếp
2. 1. Kỹ năng giao tiếp là gì?
2. 2. Phân loại kỹ năng giao tiếp
2

1.1. Các hình thức làm quen
trong giao tiếp
1.2. Cách tạo thiện cảm khi làm
quen
2. Kỹ năng lắng nghe
2.1. Khái niệm lắng nghe
2.2. Kỹ năng lắng nghe có hiệu
quả
2.3. Kỹ năng nghe điện thoại
3. Kỹ năng nói trước đám đông
3.1. Các nguyên tắc nói trước
đám đông
3.2. Kỹ năng nói trước đám
đông

2

Kiểm
tra


Thời gian
Số
TT

Tên chương, mục

Tổng

số thuyết

4. Kỹ năng giải quyết xung đột

Thực hành, thí
nghiệm, thảo
luận, bài tập

2

2

0

2

2

0

Kiểm
tra

4.1. Các dạng xung đột và
nguyên nhân tạo ra xung đột
4.2. Kỹ năng giải quyết xung đột
5. Kỹ năng khắc phục khó khăn
trong giao tiếp
5.1. Nguyên nhân của những
khó khăn trong giao tiếp
5.2. Kỹ năng khắc phục khó
khăn trong giao tiếp
3

Kiểm tra

1

4

Chương 3: Vận dụng kỹ năng
giao tiếp trong tìm kiếm việc
làm và tại nơi làm việc

12

12

0

10

10

0

2

2

0

1. Vận dụng kỹ năng giao tiếp
trong tìm kiếm việc làm

1

1. 1. Chuẩn bị khi tìm kiếm việc
làm
1. 2. Chuẩn bị hồ sơ dự tuyển
việc làm
1. 3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn
khi dự tuyển
2. Vận dụng kỹ năng giao tiếp
tại nơi làm việc
2. 1. Giao tiếp với cấp trên
2. 2. Giao tiếp với đồng nghiệp
2. 3. Giao tiếp với đối tác
5

Kiểm tra

1
Cộng

30

2. Nội dung chi tiết:
3

1
28

0

2


Chương 1 : Lý luận chung về kỹ năng giao tiếp

Thời gian: 6 giờ

1. Mục tiêu:
- Người học định nghĩa được khái niệm giao tiếp; xác định được vai trò của giao
tiếp, các hình thức và phương tiện giao tiếp; nêu được các nguyên tắc giao tiếp
và ý nghĩa của các nguyên tắc đó trong giao tiếp. Định nghĩa được khái niệm kỹ
năng giao tiếp và phân loại được các kỹ năng giao tiếp.
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong
tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.
- Giúp người học nhận thức đúng đắn tính chất và vai trò của môn học đối với
hoạt động nghề nghiệp sau này. Có ý thức giữ gìn và phát huy những truyền
thống tốt đẹp của dân tộc, rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, hình thành
và phát triển nhân cách.
2. Nội dung chương:
2.1 Khái quát chung về giao tiếp
2.1.1. Giao tiếp là gì?
2.1.2. Vai trò của giao tiếp
2.1.3. Các hình thức và phương tiện giao tiếp
2.1.4. Nguyên tắc giao tiếp
2.2. Kỹ năng giao tiếp
2.2.1. Kỹ năng giao tiếp là gì?
2.2.2. Phân loại kỹ năng giao tiếp
Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu:
- Người học trình bày được một số kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống, cách thức
giải quyết các xung đột khi gặp phải và khắc phục những trở ngại trong giao
tiếp.
- Hình thành ở người học những kỹ năng giao tiếp cơ bản sau:
+ Kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng
giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp.
+ Kỹ năng phân tích, đánh giá các quan hệ giao tiếp một cách hợp lý, trên cơ sở
đó người học có thể hoàn thiện hoạt động giao tiếp của mình.
+ Kỹ năng sử dụng tối ưu các phương tiện giao tiếp, bao gồm: phương tiện giao
tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

4


+ Kỹ năng thiết lập, củng cố các mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống hàng
ngày cũng như trong hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Giúp người học có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn
luyện kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.
2. Nội dung chương:
2.1. Kỹ năng làm quen
2.1.1. Các hình thức làm quen trong giao tiếp
2.1.2. Cách tạo thiện cảm khi làm quen
2.2. Kỹ năng lắng nghe
2.2.1. Khái niệm lắng nghe
2.2.2. Kỹ năng lắng nghe có hiệu quả
2.2.3. Kỹ năng nghe điện thoại
2.3. Kỹ năng nói trước đám đông
2.3.1. Các nguyên tắc nói trước đám đông
2.3.2. Kỹ năng nói trước đám đông
2.4. Kỹ năng giải quyết xung đột
2. 4.1. Các dạng xung đột và nguyên nhân tạo ra xung đột
2.4.2. Kỹ năng giải quyết xung đột
2.5. Kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp
2. 5.1. Nguyên nhân của những khó khăn trong giao tiếp
2.5.2. Kỹ năng khắc phục khó khăn trong giao tiếp
Chương 3: Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm và tại nơi
làm việc
Thời gian: 12 giờ
1. Mục tiêu:
- Người học xác định được các kỹ năng giao tiếp cơ bản trong tìm kiếm việc làm
và tại nơi làm việc.
- Hình thành ở người học những kỹ năng giao tiếp cơ bản sau: Kỹ năng thiết lập,
củng cố các mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong
hoạt động nghề nghiệp trong tương lai.
- Vận dụng được các kỹ năng giao tiếp trong gia đình, nhà trường, xã hội, trong
tìm kiếm việc làm và tại nơi làm việc.
- Người học có thái độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn luyện
kỹ năng giao tiếp trong cuộc sống.
2. Nội dung chương:
5


2.1. Vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc làm
2.1. 1. Chuẩn bị khi tìm kiếm việc làm
2.1. 2. Chuẩn bị hồ sơ dự tuyển việc làm
2.1. 3. Kỹ năng trả lời phỏng vấn khi dự tuyển
2.2. Vận dụng kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc
2.2.1. Giao tiếp với cấp trên
2.2.2. Giao tiếp với đồng nghiệp
2.2.3. Giao tiếp với đối tác
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống
giao tiếp, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Về kiến thức: Đánh giá thông qua bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, học sinh
cần đạt các yêu cầu sau:
+ Trình bày đầy đủ hệ thống kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp
+ Trình bày được đầy đủ kiến thức kỹ năng giao tiếp liên quan trực tiếp
đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
- Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng của người học thông qua việc thực hành các bài
tập tình huống kỹ năng giao tiếp
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Đánh giá trong qua trình học tập cần có thái
độ giao tiếp đúng mực, luôn chủ động và tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp
trong cuộc sống.
2. Phương pháp:
Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định
kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài kiểm tra
định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng của chương trình:
Chương trình môn học kỹ năng giao tiếp được sử dụng để giảng dạy trình
độ trung cấp nghề trong trường trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
6


- Đối với giáo viên:
+ Đây là môn học gắn liền với thực tế đời sống nên giáo viên cần áp dụng
các phương pháp dạy học tích cực nhằm gây được hứng thú cho người học làm
cho người học chủ động, tích cực tiếp thu kiến thức nhằm đạt được mục tiêu của
môn học
+ Phần thảo luận, luyện tập tình giao tiếp nhằm mục củng cố, ghi nhớ,
khắc sâu kiến thức đã học
- Đối với người học:
+ Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập
+ Tham gia đầy đủ thời lượng môn học
+ Chuyên cần, say mê môn học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Căn cứ vào mục tiêu của môn học, nội dung trọng tâm của môn học gồm
một số kỹ năng giao tiếp như kỹ năng làm quen, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng nói
trước đám đông, kỹ năng giải quyết xung đột và kỹ năng khắc phục khó khăn
trong giao tiếp; đề cập tới việc vận dụng kỹ năng giao tiếp trong tìm kiếm việc
làm và tại nơi làm việc.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Ths. Chu Văn Đức (Chủ biên) - Giáo trình Kỹ năng giao tiếp - NXB
Hà Nội 2005.
[2]. PGS.TS Đặng Đình Bôi - Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Trường Đại
học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh - TP. Hồ Chí Minh 2010.
[3]. Trịnh Xuân Dũng - Kỹ năng giao tiếp - NXB ĐHQG - Đại học Quốc
gia Hà Nội - Hà Nội, 2000.
[4]. Nguyệt Hạ - Nghệ thuật nhận biết tâm lý qua nét mặt - NXB Thanh
Hóa, 2006.
[5]. TS. Thái Trí Dũng - Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh
doanh - NXB Thống Kê, 1998.
[6]. Nguyễn Lư - Chuyện nhỏ, gợi ý lớn - NXB Lao động xã hội - 2008.
[7]. Tập bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Ban XB Đại học Công nghệ Sài Gòn,
2008.
[8]. Các tài liệu tham khảo khác liên quan đến môn học Kỹ năng giao tiếp.

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×