Tải bản đầy đủ

chuong trinh chi tiet mon tin hoc

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Tin học đại cương
Mã môn học: MH3
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí
nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí:Tin học đại cương là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo
trung cấp nghề nghiệp.
- Tính chất:
+ Thực hành trên máy tính là bắt buộc và là một cấu thành của bài giảng
lý thuyết.
+ Nhiều kiến thức và bài học được diễn đạt thông qua các bước thực hành
và thao tác cụ thể trên máy tính.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức: Học sinh đạt trình độ tin học gần tương đương chứng chỉ
A theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo qui định.
- Về kỹ năng:
+ Làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công
cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả.
+ Có kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy tính dựa trên các phần học từ
Windows, Word, Excel, PowerPoint đến khả năng sử dụng Internet.

+ Hiểu rỏ cách thức hoạt động của máy tính. Nắm chắc qui trình làm việc
và sử dụng máy tính đúng cách.
+ Biết ứng dụng kiến thức đã học một cách tổng hợp để giải quyết tốt các
bài tập và bài toán được giao.
+ Tổng hợp sử dụng tin học như là công cụ phục vụ cho việc học tập
trong chuyên ngành.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:Tham gia đầy đủ các buổi học, tích
cực tự học và rèn luyện kỹ năng trên máy tính.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
TT

Thời gian (giờ)
Tổng

Thực Kiểm
số
thuyết hành
tra

Tên chương, mục

1


1.

1

2
1.

2.

3.

Bài mở đầu
Chương I: Tin học đại cương
Tổng quan về Tin học
1.1. Thông tin và xử lý thông tin


1.2. Tin học
1.3. Các thiết bị phần cứng trong máy
tính
1.4. Phần mềm
2. Hệ điều hành Windows
2.1. Hệ điều hành
2.2. Hệ điều hành Win7
2.3. Khởi động và thoát khỏi Windows
2.4. Màn hình nền (Desktop)
2.5.Những thao tác cơ bản trên
Windows
3. Internet
3.1. Những khái niệm cơ bản
3.2.Mở cửa sổ Internet Explorer
3.3.Tìm kiếm thông tin trên Internet
3.4. Sử dụng Gmail.

05

04

00

01

Chương II: MICROSOFT WORD
Tổng quan về Microsoft Word
1.1. Giới thiệu
1.2. Khởi động và thoát khỏi Word
1.3. Màn hình làm việc
Các thao tác cơ bản trong máy tính
2.1. Thao tác với tập tin văn bản
2.2.Gõ chữ tiếng việt khi soạn thảo văn
bản
2.3.Các thao tác trên văn bản
Định dạng (Format)
3.1.Định dạng văn bản
3.2.Định dạng cột (Columns)
3.3.Tạo ký tự hoa đầu đoạn văn bản
(Drop Cap)
3.4. Gạch đầu dòng và đánh số (Bullets
And Numbering)
3.5.Khung và tô màu nền (Borders And

18

05

12

01

2


4.

5.

6.

4
1.

2.

3.

4.

Shading)
3.6.Sử dụng Tab
Một số lệnh trong Menu Insert
4.1. Chèn các đối tượng vào văn bản
4.2. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
4.3. Chèn biểu tượng và ký hiệu đặt
biệt (Symbol)
4.4. Tạo đầu và cuối trang (Header /
Footer)
Bảng biểu (Table)
Khái niệm
Cách chèn bảng biểu vào văn bản
In ấn
Định dạng trang In
Trình bày trang (Page)
Chương III: MICROSOFT EXCEL
Tổng quan về Microsoft Excel
1.1. Giới thiệu
Khởi động và thoát khỏi Excel
Các thành phần của màn hình Excel
Màn hình làm việc của Excel
Nhập và điều chỉnh dữ liệu trong bảng
tính
Các lệnh cơ bản về tập tin
Lưu tập tin vào đĩa
Mở tập tin
Đóng tập tin
Tạo tập tin mới
Thao tác định dạng
Các thao tác trên bảng tính
Di chuyển ô chọn trong bảng tính
Định vị trí dữ liệu trong ô
Định dạng hiện số
Định dạng tiền tệ
Định dạng ngày tháng
Định dạng phần trăm (%)
Kẽ khung
Định dạng nền dữ liệu
Một số hàm trong Excel
Cú pháp chung của các hàm
Các hàm toán học
Các hàm thống kê
Các hàm chuỗi
Các hàm ngày tháng
3

18

05

12

01


Các hàm logic
Các hàm tìm kiếm
In ấn
Chương IV: MICROSOFT
POWERPOINT
Tổng quan về PowerPoint 2010
1.1. Khái niệm
1.2. Cấu trúc của một File Presentation
1.3. Khởi động và PowerPoint
1.4. Giao diện
1.5. Tạo văn bản mới
1.6. Lưu văn bản
1.7. Mở văn bản
1.8. Thoát khỏi chương trình
2. Xây dựng các Slide
2.1. Sử dụng các kiểu mẩu thiết kế có sẳn
2.2. Thêm một Slide
2.3. Di chuyển đến các Slide
2.4. Xóa Slide
2.5. Sao chép Slide
3. Đưa thông tin lên Slide
3.1. Chèn văn bản, hình vẽ
3.2. Chèn hình ảnh, âm thanh
3.3. Chèn Bảng (Table)
3.4. Tạo tiêu đề
3.5. Màu sắc trên Slide
3.6. Tạo biểu đồ trong Slide
4. Tạo hiệu ứng trình diễn
4.1. Cách tạo hiệu ứng
4.2. Các tùy chọn (Effect Option)
4.3. Hiệu ứng chuyển tiếp qua lại giữa các
Slide khi trình diễn
5. Kỹ thuật trình diễn và In ấn
5.1. Trình diễn Slide
5.2. In phiên trình chiếu.
Cộng
2. Nội dung chi tiết:

04

01

02

01

45

15

26

4

Bài mở đầu
- Giới thiệu khái quát về chương trình môn Tin học đại cương.
- Giới thiệu các chương của môn Tin học đại cương.
Chương I: TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

4

Thời gian: 4 tiết.


1. Mục tiêu: Hiểu biết cơ bản về các thiết bị của máy tính, đơn vị đo đếm
thông tin, hệ điều hành, hiểu biết được các giao diện chính trong hệ điều hành
Windows khi khởi động, các cữa sổ chính trong Windows, các chương trình ứng
dụng trên Windows,
2. Nội dung chương:
Tổng quan về Tin học
2.1.1
Thông tin và xử lý thông tin
2.1.2
Tin học
2.1.3
Các thiết bị phần cứng trong máy tính
2.1.4
Phần mềm
1.2 Hệ điều hành Windows
1.2.1
Hệ điều hành
1.2.2 Hệ điều hành Win7
1.2.3
Khởi động và thoát khỏi Windows
1.2.4
Màn hình nền (Desktop)
1.2.5
Những thao tác cơ bản trên Windows
1.3 Internet
1.3.1
Những khái niệm cơ bản
1.3.2
Mở cửa sổ Internet Explorer
1.3.3 Tìm kiếm thông tin trên Internet
1.3.4
Sử dụng Gmail
Chương II: MICROSOFT WORD 2010
Thời gian: 18 tiết
1. Mục tiêu:Giúp các em thiết lập được các định dạng, chèn các đối
tượng, tạo bảng và đường viền vào văn bản cũng như in ấn.
2. Nội dung chương:
2.1.
Tổng quan về Microsoft Word
2.1.1 Giới thiệu
2.1.2 Khởi động và thoát khỏi Word
2.1.3
Màn hình làm việc
2.2. Các thao tác cơ bản trong máy tính
2.2.1 Thao tác với tập tin văn bản
2.2.2 Gõ chữ tiếng việt khi soạn thảo văn bản
2.2.3 Các thao tác trên văn bản
1.1

2.3.

1.3.5

Định dạng (Format)

2.3.1 Định dạng văn bản
2.3.2 Định dạng cột (Columns)
2.3.3 Tạo ký tự hoa đầu đoạn văn bản (Drop Cap)
2.3.4 Gạch đầu dòng và đánh số (Bullets And Numbering)
2.3.5 Khung và tô màu nền (Borders And Shading)
Sử dụng Tab
2.4.

Một số lệnh trong Menu Insert

2.4.1. Chèn các đối tượng vào văn bản
5


2.5.

2.6
2.6.1

2.4.2. Chèn chữ nghệ thuật (WordArt)
2.4.3. Chèn biểu tượng và ký hiệu đặt biệt (Symbol)
2.4.4. Tạo đầu và cuối trang (Header / Footer)
Bảng biểu (Table)
2.5.1 Khái niệm
2.5.2
Cách chèn bảng biểu vào văn bản
In ấn
2.6.1 Định dạng trang In
Trình bày trang (Page)
Chương III: MICROSOFT EXCEL 2010

Thời gian:18 tiết.

1. Mục tiêu:Giúp các em hiệu chỉnh, định dạng bảng tính và cách sử dụng
công thức hàm trên bảng tính.
2. Nội dung chương:
2.1

Tổng quan về Microsoft Excel

Giới thiệu
Khởi động và thoát khỏi Excel
Các thành phần của màn hình Excel
Màn hình làm việc của Excel
2.1.5 Nhập và điều chỉnh dữ liệu trong bảng tính
1.2 Các lệnh cơ bản về tập tin
1.2.1 Lưu tập tin vào đĩa
1.2.2 Mở tập tin
1.2.3 Đóng tập tin
1.2.4 Tạo tập tin mới
1.3 Thao tác định dạng
1.3.1 Các thao tác trên bảng tính
1.3.2 Di chuyển ô chọn trong bảng tính
1.3.3 Định vị trí dữ liệu trong ô
1.3.4 Định dạng hiện số
1.3.5 Định dạng tiền tệ
1.3.6 Định dạng ngày tháng
1.3.7 Định dạng phần trăm (%)
1.3.8 Kẽ khung
1.3.9 Định dạng nền dữ liệu
1.4 Một số hàm trong Excel
1.4.1 Cú pháp chung của các hàm
1.4.2 Các hàm toán học
1.4.3 Các hàm thống kê
1.4.4 Các hàm chuỗi
1.4.5 Các hàm ngày tháng
1.4.6 Các hàm logic
1.4.7 Các hàm tìm kiếm
1.4.8 In ấn
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

6


Chương IV: MICROSOFT POWERPOINT 2010

Thời gian:5 tiết

1. Mục tiêu:Giúp các em hiểu và thực hiện các thao tác, chức năng cơ
bản, làm việc với textbox, autoshape và hình ảnh trong Microsoft PowerPoint.
2. Nội dung chương:
2.1 Tổng quan về PowerPoint 2010
2.1.1 Khái niệm
2.1.2 Cấu trúc của một File Presentation
2.1.3 Khởi động và PowerPoint
2.1.4 Giao diện
2.1.5 Tạo văn bản mới
2.1.6 Lưu văn bản
2.1.7 Mở văn bản
2.1.8 Thoát khỏi chương trình
2.2 Xây dựng các Slide
2.2.1 Sử dụng các kiểu mẩu thiết kế có sẳn
2.2.2 Thêm một Slide
2.2.3 Di chuyển đến các Slide
2.2.4 Xóa Slide
2.2.5 Sao chép Slide
2.3 Đưa thông tin lên Slide
2.3.1 Chèn văn bản, hình vẽ
2.3.2 Chèn hình ảnh, âm thanh
2.3.3 Chèn Bảng (Table)
2.3.4 Tạo tiêu đề
2.3.5 Màu sắc trên Slide
2.3.6 Tạo biểu đồ trong Slide
2.4 Tạo hiệu ứng trình diễn
2.4.1 Cách tạo hiệu ứng
2.4.2 Các tùy chọn (Effect Option)
2.4.3 Hiệu ứng chuyển tiếp qua lại giữa các
2.5 Kỹ thuật trình diễn và In ấn
2.5.1 Trình diễn Slide
2.5.2 In phiên trình chiếu

Slide khi trình diễn

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học tin học.
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng,...
4. Các điều kiện khác: Không.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá:
1. Nội dung:
7


- Về kiến thức: Học sinh đạt trình độ tin học gần tương đương chứng chỉ A
theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo qui định.
- Về kỹ năng:
+ Làm việc cơ bản trên máy tính đúng cách, sử dụng máy tính làm công
cụ phục vụ học tập một cách hiệu quả.
+ Có kiến thức cơ bản về việc sử dụng máy tính dựa trên các phần học từ
Windows, Word, Excel, PowerPoint đến khả năng sử dụng Internet.
+ Hiểu rỏ cách thức hoạt động của máy tính. Nắm chắc qui trình làm việc
và sử dụng máy tính đúng cách
+ Biết ứng dụng kiến thức đã học một cách tổng hợp để giải quyết tốt các
bài tập và bài toán được giao.
+ Tổng hợp sử dụng tin học như là công cụ phục vụ cho việc học tập trong
chuyên ngành.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tham gia đầy đủ các buổi học, tích
cực tự học và rèn luyện kỹ năng trên máy tính.
2. Phương pháp:
- Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra
định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các bài
kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc phải đạt ≥ 5,0 theo khung điểm 10.
- Đánh gia theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm
2017 Quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín
chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho tất cả học sinh của trường trung
cấp kinh tế kỹ thuật Hậu Giang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp thuyết trình, phát
vấn, gợi mở.
- Đối với người học: Thực hành trên máy tính.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Các thao tác về định dạng, chèn các đối
tượng, tạo bảng trên văn bản, các định dạng và công thức một số hàm cơ bản
trên bảng tính.
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Giáo trình Tin học căn bản – Ths Đỗ Thanh Liên Ngân – Ks Hồ Văn
Tú - Khoa khoa học - Trường đại học Cần Thơ biên soạn.
[2].Tin học căn bản – Nguyễn Văn Hoài – Nguyễn Tiên 1995 – NXB.
Giáo dục, Hà Nội.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x