Tải bản đầy đủ

Chuong trinh chi tiet mon GDTC

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Giáo dục thể chất
Mã môn học: MH5
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 26
giờ; Kiểm tra: 4 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Giáo dục thể chất là môn học điều kiện trong chương trình đào tạo
trình độ Trung cấp.
- Tính chất: Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng của
chương trình đào tạo nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện người học.
II. Mục tiêu môn học:
- Về kiến thức:
+ Hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tác dụng của Giáo dục thể chất đối với con người
nói chung, đối với người học và người lao động nói riêng.
+ Nắm vững được một số kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện của
một số môn thể dục thể thao được quy định trong chương trình, trên cơ sở đó tự
rèn luyện sức khỏe trong quá trình học tập, lao động sản xuất.
- Về kỹ năng: Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể
dục thể thao quy định trong chương trình. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực
chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc tích cực tập luyện thực
hiện hết các bài tập mà giáo viên đưa ra, khắc phục khó khăn, giúp đỡ lẫn nhau
trong quá trình tập luyện, cần mẫn trong tập luyện trên lớp cũng như các hoạt
động thể dục thể thao. Có thói quen vận động, tập luyện thể dục thể thao, rèn
luyện sức khỏe thường xuyên.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
Thời gian (giờ)

Số
TT
1

Tên chương, mục

Tổng Lý Thực Kiểm
số thuyết hành tra

Bài mở đầu
6

Chương 1: Lý thuyết nhập môn
1

6

0

0


1. Giáo dục thể chất trong trường Trung cấp.

3

3

0

03

3

0

0

12

3

8

1

3

3

0

1

8

0

8

0

Chương 3: Thể dục.

15

2

11

2

1. Thể dục tay không

10

1

7

2

5

1

4

0

1.1. Khái niệm giáo dục thể chất.
1.2. Mục đích của giáo dục thể chất.
1.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của giáo dục thể
chất.
1.4. Hệ thống quản lý nhà nước về TDTT.
2. Cơ sở khoa học của giáo dục thể chất.
2.1. Một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện
TDTT.
2.2. Một số nguyên tắc vệ sinh chung trong
tập luyện và thi đấu thể thao.
Chương 2: Lý thuyết chung và môn điền
kinh.
1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển môn
điền kinh.
1.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển môn
điền kinh.
2

1.2. Sự phát triển kỹ thuật các môn điền kinh.
1.3. Vài nét về môn điền kinh ở Việt Nam.
1.4. Ý nghĩa và vị trí môn điền kinh trong hệ
thống giáo dục thể chất.
2. Nguyên lý kỹ thuật chạy.
2.1. Chạy cự ly ngắn.
2.2. Chạy cự ly trung bình.

3

1.1. Bài thể dục tay không số 1.
1.2. Bài thể dục tay không số 2.
1.3. Bài thể dục tay không số 3.
1.4. Bài thể dục tay không số 4.
2. Thể dục cơ bản.
2.1. Bài thể dục phát triển chung (35 nhịp).
2


2.2. Bài thể dục gậy (32 nhịp).
Chương 4: Môn học tự chọn (lựa chọn 1 trong
các nội dung sau).
1. Bóng chuyền.
1.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển.
2.2. Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền
bước 2);

12

4

7

1

12

4

7

1

4

7

1

15

26

4

2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản
(chuyền bước 1).
2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;
2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;
2.6. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;
4

2.7. Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng
cụ, tổ chức thi đấu.
2. Cầu lông.
12
2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt.
2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau,
chếch), bước đơn, bước kép, bước đệm.
2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay.
2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay.
2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ.
2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu).
2.7. Kỹ thuật đập cầu.
2.8. Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng
cụ, tổ chức thi đấu.
Cộng
45
2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu:
Chương 1: Lý thuyết nhập môn.

Thời gian: 06 giờ

1. Mục tiêu: Giới thiệu cho người học mộ số kiến thức, kỹ năng cần thiết
về giáo dục thể chất, cơ sở khoa học của giáo dục thể chất giúp người học tập
luyện nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe để học tập và tham gia lao động, sản
xuất.
2. Nội dung chương:
3


2. 1. Giáo dục thể chất trong trường Trung cấp.
2.1.1. Khái niệm giáo dục thể chất.
2.1.2. Mục đích của giáo dục thể chất.
2.1.3. Nhiệm vụ và yêu cầu của giáo dục thể chất.
2.1.4. Hệ thống quản lý nhà nước về TDTT.
2.2. Cơ sở khoa học của giáo dục thể chất.
2.2.1. Một số nguyên tắc cơ bản trong tập luyện TDTT.
2.2.2. Một số nguyên tắc vệ sinh chung trong tập luyện và thi đấu thể
thao.
Chương 2: Lý thuyết chung về môn điền kinh.

Thời gian: 12 giờ

1. Mục tiêu:
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật và phương pháp tập luyện môn điền
kinh.
- Trang bị cho người học những hiểu biết chung về môn điền kinh và ý
nghĩa tác dụng của môn điền kinh đối với sức khỏe con người.
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học.
2. Nội dung chương:
2.1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển môn điền kinh.
2.1.1. Nguồn gốc hình thành và phát triển môn điền kinh.
2.1.2. Sự phát triển kỹ thuật các môn điền kinh.
2.1.3. Vài nét về môn điền kinh ở Việt Nam.
2.1.4. Ý nghĩa và vị trí môn điền kinh trong hệ thống giáo dục thể chất.
2.2. Nguyên lý kỹ thuật chạy.
2.2.1. Chạy cự ly ngắn.
2.2.2. Chạy cự ly trung bình.
Chương 3: Thể dục.

Thời gian: 15 giờ

1. Mục tiêu:
- Giới thiệu những đặc điểm kỹ thuật, phương pháp tập luyện một số nội
dung thể dục tay không và thể dục cơ bản.
- Trang bị cho người học những kiến thức về thể dục và ý nghĩa tác dụng
của môn thể dục đối với sức khỏe con người.
- Củng cố sức khỏe và tăng cường thể lực cho người học.
- Nêu được kỹ thuật các động tác thể dục quy định trong chương trình.
4


- Biết cách tập luyện môn thể dục.
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
2. Nội dung chương:
2.1. Thể dục tay không
2.1.1. Bài thể dục tay không số 1.
2.1.2. Bài thể dục tay không số 2.
2.1.3. Bài thể dục tay không số 3.
2.1.4. Bài thể dục tay không số 4.
2.2. Thể dục cơ bản.
2.2.1. Bài thể dục phát triển chung (35 nhịp).
2.2.2. Bài thể dục gậy (32 nhịp).
Chương 4: Môn học tự chọn (lựa chọn 1 trong các nội dung sau).
Thời gian: 12 giờ
* Môn Bóng chuyền
1. Mục tiêu:
- Giới thiệu lịch sử ra đời, sự phát triển các môn bóng, những đặc điểm kỹ
thuật và phương pháp tập luyện các môn bong.
- Trang bị những hiểu biết cơ bản về các môn bóng, ý nghĩa, tác dụng của
việc tập luyện các môn bóng đối với sức khỏe con người.
- Rèn luyện sức khỏe và thể lực cho người học.
- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của các môn bóng.
- Biết phương pháp tập luyện và thi đấu.
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
2. Nội dung chương:
2.1. Tư thế cơ bản, các bước di chuyển.
2.2. Kỹ thuật bóng cao tay cơ bản (chuyền bước 2);
2.3. Kỹ thuật chuyền bóng thấp tay cơ bản (chuyền bước 1).
2.4. Kỹ thuật phát bóng thấp tay trước mặt;
2.5. Kỹ thuật phát bóng cao tay trước mặt;
2.6. Kỹ thuật đập bóng theo phương lấy đà;
2.7. Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.
* Môn Cầu lông
1. Mục tiêu:
5


- Giới thiệu sự phát triển môn cầu lông.
- Trang bị những hiểu biết cơ bản về môn cầu lông, kỹ thuật và phương
pháp tập luyện môn cầu lông.
- Ý nghĩa, tác dụng của môn cầu lông đối với việc rèn luyện sức khỏe và
thể lực con người.
- Nêu được những kỹ thuật cơ bản nhất của môn cầu lông;
- Biết phương pháp tập luyện môn cầu lông;
- Đạt được các yêu cầu về nội dung kiểm tra.
2.2. Nội dung chương:
2.2.1. Tư thế cơ bản và cách cầm vợt.
2.2.2. Các bước di chuyển (phải trái, trước, sau, chếch), bước đơn, bước
kép, bước đệm.
2.2.3. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái cao tay.
2.2.4. Kỹ thuật đánh cầu phải, trái thấp tay.
2.2.5. Kỹ thuật đánh cầu sát lưới và bỏ nhỏ.
2.2.6. Kỹ thuật phát cầu (thấp gần, cao sâu).
2.2.7. Kỹ thuật đập cầu.
2.2.8. Một số Điều luật thi đấu, sân bãi, dụng cụ, tổ chức thi đấu.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Nhà thi đấu đa năng.
2. Trang thiết bị máy móc: Dụng cụ điền kinh, môn bóng chuyền và môn
cầu lông.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, giáo án, dụng cụ gậy, các
thiết bị phục vụ tập luyền môn bóng chuyền và môn cầu lông.
4. Các điều kiện khác: Phòng học lý thuyết.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:
1. Nội dung:
- Kiến thức: Nắm được kiến thực cơ bản của nội dung chương trình môn
học Giáo dục thể chất.
- Kỹ năng: Thực hành được những kỹ thuật cơ bản của một số môn thể
dục thể thao quy định trong chương trình. Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học
để tự tập luyện nhằm tăng cường bảo vệ sức khỏe, phát triển tố chất thể lực
chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp.

6


- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thói quen vận động, tập luyện thể
dục thể thao, rèn luyện sức khỏe thường xuyên.
2. Phương pháp:
- Kiểm tra, thi kết thực học phần: Theo hình thức thực hành trên bãi tập.
- Việc thi, kiểm và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục thể chất
của người học nghề được thực hiện theo “Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt
nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy” ban hành kèm theo Quyết định
số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Đánh gia theo Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm
2017 Quy định về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín
chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học Giáo dục thể chất
được dùng để giảng dạy trình độ Trung cấp trong trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ
thuật Hậu Giang.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Giáo viên có trình độ cử nhân trở lên, có hiểu biết về thể dục - thể thao.
+ Năng lực: Đạt chuẩn giáo viên Trung cấp.
+ Sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung chương trình
môn học giúp người học dễ tiếp thu kiến thức.
- Đối với người học: Tốt nghiệp trung học phổng thông và trung học cơ sở
trở lên hoặc tương đương. Có kiến thức cơ bản về thể dục – thể thao.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Người học phải nắm được cơ sở khoa học
về giáo dục thể chất. Thực hiện các kỹ thuật động tác phải đúng biên độ đồng
thời phải bảo đảm an toàn trong tập luyện, trên cơ sở đó vận dụng vào cuộc sống
học tập và lao động.
4. Tài liệu tham khảo: Các tài liệu có liên quan về TDTT.
[1]. Văn hóa, thể thao và du lịch, Giáo trình điền kinh, NXB Giáo dục thể
dục thể thao.
[2]. Văn hóa, thể thao và du lịch, Thể dục 2, NXB Giáo dục thể dục thể
thao.
7


8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×