Tải bản đầy đủ

Giáo án Sinh học 9 Phát triển NLHS mẫu mới 5 hoạt động

KHDH Môn Sinh học 9
2019

Năm học 2018-

Phần I - Di truyền và biến dị
Chương I - Các thí nghiệm của Menđen
Tuần 1 Tiết 1
Ngày soạn: 16/08/2017
Bài 1: MENDEN VÀ DI TRUYỀN HỌC
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của
Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích.- Phát triển tư duy phân tích so sánh.
3. Thái độ: Xây dựng ý thức tự giác, thói quen học tập bộ môn.
4. Năng lực cần đạt được:
a. Nhóm năng lực chung: năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy, sáng tạo,

năng lực tự quản lí. năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và
truyền thông (ICT), năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán.
b. Nhóm năng lực, kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học
- Các năng lực chuyên biệt trong môn Sinh học năng lực kiến thức Men đen và DTH, năng lực
nghiên cứu khoa học, năng lực thực hiện trong phòng thí nghiệm.
- Các kĩ năng chuyên biệt trong môn Sinh học, quan sát ( tranh, TN của Menden) xác định mức
độ chính xác của số liệu, tính toán TN của Menden
II. Bảng mô tả các cấp độ nhận thức và câu hỏi
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
I. Di truyền học Khái
niệm Mục đích, nhiệm Giải thích mục Giải thích một
DTH
vụ và ý nghĩa của đích, nhiệm vụ số hiện tượng di
di truyền học.
và ý nghĩa của truyền
trong
di truyền học.
thực tế
Câu hỏi
-Thế nào là DT và
BD ?
II. Menđen – Men den là - Hiểu được công
người đặt nền người đặt nền lao to lớn và trình
móng cho di móng cho DTH bày được phương
pháp phân tích các
truyền học
thế hệ lai của
Câu hỏi

III. Một số
thuật ngữ và kí
hiệu của di

Menđen.
- Phương pháp - Giải thích vì
nghiên cứu của sao


menđen
Menđen?
chọn đậu Hà
Lan làm đối
tượng
để
nghiên cứu?
Hiểu và ghi nhớ
một số thuật ngữ
và kí hiệu trong di

GV …………………………………………..
…………………………..

Trường THCS


KHDH Môn Sinh học 9
2019

Năm học 2018-

truyền học
truyền học.
III. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên: KHDH, - Tranh phóng to hình 1.2, Tranh ảnh hay chân dung Menđen.
2. Học sinh: Soạn bài
IV. Tiến trình dạy - học.
1. Ổn định lớp (1phút)
2. Kiểm tra bài cũ: không.
3. Bài mới:
3.1. Khởi động.
a. Mục tiêu: GV đưa ra tình huống có vấn đề để tạo hứng thú tìm hiểu bài mới cho HS, giới thiệu
nội dung cơ bản chương trình sinh học lớp 9
b. Phương thức tổ chức: GV làm việc với cá nhân, cặp đôi
c. Cách tiến hành
+ GV giao nhiệm vụ: nêu một số vấn đề sau:
- Các em đã nghe từ “Di truyền” chưa, nghe trong trường hợp nào?
- Ai là người nghiên cứu DT đầu tiên?
- Tại sao con sinh ra thường có một số đặc điểm giống bố mẹ? Em sinh có đặc điểm nào
khác bố mẹ không? Tai sao có sự khác nhau này?
+ HS tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ theo cá nhân.
+ Học sinh báo cáo sản phẩm:
- Đã nghe qua từ DT, trong phim, trong đười sống khi ai đó nhắc đến bố mẹ truyền lại cho
con các đặc điểm nào đó gọi là DT
- Menden
- Do bố mẹ truyền lại. Có nhiều đặc điểm khác bố mẹ. HS không giải thích được vì sao
khác.
+ Đánh giá sản phẩm của học sinh: tương đối tốt; giới thiệu qua chương trình Sinh học 9

3.2. Hình thành kiến thức
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung

NL KN TH
(Năng lực Kỹ
năng Tích
hợp)

Hoạt động 1: Di truyền học – 10 phút
- Mục tiêu: học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi.
- Tiến hành:
- GV cho HS đọc khái - Cá nhân HS đọc SGK. I. Di truyền học
niệm di truyền và biến - 1 HS dọc to khái niệm - Di truyền là hiện tượng - Năng lực: tự
dị mục I SGK.
biến dị và di truyền.
truyền đạt lại các tính học, giải quyết
-Thế nào là di truyền
trạng của tổ tiên cho các vấn đề, tư duy,
và biến dị ?
- HS lắng nghe và tiếp thế hệ con cháu.
sáng tạo, tự
- GV giải thích rõ: biến thu kiến thức.
- Biến dị là hiện tượng quản lí. giao
dị và di truyền là 2 hiện
can sinh ra khác với bố tiếp, năng lực
tượng trái ngược nhau
mẹ và khác nhau ở nhiều hợp tác….
nhưng tiến hành song - Liên hệ bản thân và chi tiết.
song và gắn liền với xác định xem mình - Di truyền học nghiên
quá trình sinh sản.
giống và khác bó mẹ ở cứu về cơ sở vật chất, cơ
- GV cho HS làm bài điểm nào: hình dạng chế, tính quy luật của
tập  SGK mục I.
tai, mắt, mũi, tóc, màu hiện tượng di truyền và
GV …………………………………………..
…………………………..

Trường THCS


KHDH Môn Sinh học 9
2019

Năm học 2018-

da... và trình bày trước biến dị.
- Cho HS tiếp tục tìm lớp.
- Di truyền học có vai
hiểu mục I để trả lời:
- Dựa vào  SGK mục trò quan trọng trong
chọn giống, trong y học
I để trả lời.
và đặc biệt là công nghệ
sinh học hiện đại.
Hoạt động 2: Menđen – người đặt nền móng cho di truyền học – 10 phút
- Mục tiêu: Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai
của Menđen.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân, theo cặp đôi.
- Tiến hành:
- GV cho HS đọc tiểu - 1 HS đọc to , cả lớp II.Menđen - người đặt - Năng lực: tự
sử Menđen SGK.
theo dõi.
nền móng cho di học, giải quyết
- Yêu cầu HS quan sát
truyền học
vấn đề, tư duy,
kĩ hình 1.2 và nêu nhận - HS quan sát và phân - Menđen (1822-1884)- sáng tạo, tự
xét về đặc điểm của tích H 1.2, nêu được sự người đặt nền móng cho quản lí. giao
từng cặp tính trạng đem tương phản của từng di truyền học.
tiếp, năng lực
lai?
cặp tính trạng.
- Đối tượng nghiên cứu hợp tác….
- Treo hình 1.2 phóng
sự di truyền của Menđen - Tích hợp:
to để phân tích.
- Đọc kĩ thông tin SGK, là cây đậu Hà Lan.
Sinh học 6
- Yêu cầu HS nghiên trình bày được nội dung - Menđen dùng phương (
hoa,
thụ
cứu thông tin SGK và cơ bản của phương pháp phân tích thế hệ lai phấn…), Môn
nêu
phương
pháp pháp phân tích các thế và toán thống kê để tìm Toán xác suất,
nghiên
cứu
của hệ lai.
ra các quy luật di truyền. thống kê
Menđen?
- 1 vài HS phát biểu, bổ
- GV: trước Menđen, sung.
nhiều nhà khoa học đã - HS lắng nghe GV giới
thực hiện các phép lai thiệu.
trên đậu Hà Lan nhưng
không thành công.
Menđen có ưu điểm:
chọn đối tượng thuần - HS suy nghĩ và trả lời.
chủng, có vòng đời
ngắn, lai 1-2 cặp tính
trạng tương phản, thí
nghiệm lặp đi lặp lại
nhiều lần, dùng toán
thống kê để xử lý kết
quả.
- GV giải thích vì sao
menđen chọn đậu Hà
Lan làm đối tượng để
nghiên cứu.
Hoạt động 3: Một số thuật ngữ và kí hiệu của di truyền học - 10 phút
- Mục tiêu: Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.
- Phương pháp: dạy học nhóm, hỏi chuyên gia, gợi mở, vấn đáp tìm tòi, trực quan.
- Phương thức: cá nhân.
- Tiến hành:
GV …………………………………………..
…………………………..

Trường THCS


KHDH Môn Sinh học 9
2019

Năm học 2018-

- GV hướng dẫn HS - HS thu nhận thông tin, III. Một số thuật ngữ
nghiên cứu một số ghi nhớ kiến thức.
và kí hiệu của di truyền
thuật ngữ.
- HS lấy VD cụ thể để học
- Yêu cầu HS lấy thêm minh hoạ.
1. Một số thuật ngữ:
VD minh hoạ cho từng
+ Tính trạng
thuật ngữ.
+Cặp tính trạng tương
- Khái niệm giống
phản
thuần chủng: GV giới
+ Nhân tố di truyền
thiệu cách làm của
+Giống (dòng) thuần
Menđen để có giống - HS ghi nhớ kiến thức, chủng.
thuần chủng về tính chuyển thông tin vào 2. Một số kí hiệu
trạng nào đó.
vở.
P: Cặp bố mẹ xuất phát
- GV giới thiệu một số
x: Kí hiệu phép lai
kí hiệu.
G: Giao tử
- GV nêu cách viết
♂ : Đực; ♀: Cái
công thức lai: mẹ
F: Thế hệ con (F1: con
thường viết bên trái dấu
thứ 1 của P; F2 con của
x, bố thường viết bên
F2 tự thụ phấn hoặc giao
phải. P: mẹ x bố.
phấn giữa F1).
3.3. Luyện tập
- 1 HS đọc kết luận SGK.
- Yêu cầu HS trả lời câu hỏi 2, 3,4 SGK trang 7.
3.4. Vận dụng: Giải thích các thuật ngữ DT, DTH…
3.5. Tìm tòi mở rộng: Về nhà tìm hiểu thêm về cây đậu Hà lan (hoa, quả, thụ phấn…)
4. Hướng dẫn học sinh tự học
- Học bài và trả lời câu hỏi SGK.
- Kẻ bảng 2 vào vở bài tập.
- Đọc trước bài 2.
---------------------------------------Hết-------------------------------------

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
Quý thầy cô thân mến, nếu quý thầy cô gặp các vấn đề sau:
+ Lớn tuổi, vi tính kém
+ Các cô sau sinh, con mọn, bận việc gia đình
+ Thầy cô bận việc làm thêm..
+ Và nhiều trường hợp khác
Nếu muốn có giáo án đầy đủ, theo yêu cầu (Tất cả các môn nhé) hãy
liên hệ:
+ Email: giaoanptnlhs@gmail.com
+ ĐT: 01219392031
- Soạn theo yêu cầu, đảm bảo nội dung chính xác, định hướng
PTNL HS, hình thức đẹp
- Chuyển bằng mail hoặc In tập gửi bưu điện nhé ( thầy cô khỏi
đi IN phiền phức)
Chỉ cần bỏ ra chút đỉnh ( đã có tiền VPP trường phát nhé) Quý
thầy cô chỉ việc dạy không bận tâm việc soạn.
GV …………………………………………..
…………………………..

Trường THCSTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×