Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng phần mềm TSCĐHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
“QUẢN LÝ TÀI SẢN ”

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM AN VIỆT -AVSOFT

1
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”


Hà Nội 12-2016


Mục Lục
A.CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLTS.............................................................................3
B.HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM.....................................................................3
I. ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM........................................................................................3
1.1. KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH.....................................................................................3
1.2. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG..............................................................................................4
II.CHI TIẾT NGHIỆP VỤ PHÁT SINH.........................................................................5
1.LÊN KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ TRANG CẤP............................................................................5
2.PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ...................................................................................8
3.KHAI BÁO TÀI SẢN:.....................................................................................................10
4. GHI TĂNG TÀI SẢN................................................................................................17
5.ĐIỀU CHUYỂN BỘ PHẬN SỬ DỤNG....................................................................19
6. TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN.....................................................................................23
7. GHI GIẢM VÀ SỬ LÝ TÀI SẢN.............................................................................25
8. KIỂM KÊ TÀI SẢN...................................................................................................26
III. HỆ THỐNG BÁO CÁO............................................................................................27

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

2
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Các lỗi cần sửa:
1. Cách trình bày về văn bản: sau các dấu câu . hay ; … phải có dấu cách sau đó viết từ tiếp
theo (ví dụ: tài sản: tài sản cố định) trước đó phải viết liền không cách. Chỉ viết hoa danh
từ riêng, các từ sau dấu (.); hết mỗi câu phải có dấu (.); các từ muốn nhấn mạnh để trong
nháy kép (“ ”) không phải nháy đơn (‘ ’). Xem lại cỡ chữ: nội dung phải cùng cỡ chữ, các
tiêu đề cũng cùng 1 cỡ chữ.
2. Về các hình vẽ: khoanh đúng các vùng cần hướng dẫn và các mũi tên phải chỉ đúng vào
phần cần chỉ, không chỉ đi lung tung, các vùng cần khoanh phải cân xứng k to quá, bé quá
so với nội dung bên trong.
3. Tránh dùng ngôn ngữ nói vào ngôn ngữ viết thay vì viết “Ta có thể ‘in phiếu đề nghị’”
thì viết là có thể in phiếu đề nghị.


CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

3
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM QLTS
A.CHỨC NĂNG PHẦN MỀM QLTS
Phần mềm QLTS cho phép chúng ta theo dõi, quản lý tài sản sử dụng tại đơn vị : ngày mua mới ,

xây mới . Giá trị tài sản đang sử dụng. Các thông tin hao mòn liên quan tới tài sản đó Qua
phần mềm QLTS chúng ta sẽ quản lý một cách tổng thể các tài sản liên quan tại đơn vị và
có thể xem được các báo cáo một cách chi tiết liên quan tới các tài sản đó . Tài sản theo
dõi trên phần mềm đã được xây dựng trên cơ sở danh mục tài sản phân chia theo QĐ 32BTC : Tài sản Cố định hữu hình , tài sản Cố định vô hình và các tài sản đặc thù

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
I. ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM
1.1. Khởi động chương trình

Hình 1: Khởi động chương trình.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



1.2. Đăng nhập hệ thống
Phần mềm QLTS bao gồm nhiều form :Tài Sản , Kiểm kê, Hao mòn , Điều chuyển , Ghi tăng , Ghi giảm,
Các báo cáo ……=> bỏ đi không cần phần này chỉ nêu các bước đăng nhập cái này để ở phần
giới thiệu phần mềm
Bước 1 (B1): Tên đăng nhập (Quản trị cấp. Ví dụ “Admin”).
Bước 2 (B2): Mật khẩu (Quản trị cấp. Ví dụ “123456”)

Hình 2: Đăng nhập hệ thống.
Bước 3 (B3): Chọn “Đăng nhập” để vào hệ thống.
Bước 4 (B4): Chọn “Thoát” khi không muốn đăng nhập.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

5
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



II.CHI TIẾT NGHIỆP VỤ PHÁT SINH => Thao tác vận hành chức năng Kế hoạch
đề nghị
1. Lên kế hoạch đề nghị trang cấp :Tại đơn vị sự nghiệp đầu năm kế toán sẽ lên kế
hoạch đề nghị mua sắm tài sản mà đơn vị có nhu cầu sử dụng trong năm hay khi
phát sinh thêm nhân sự mới . Kế hoạch đề nghị mua sắm cho biết rõ được chi tiết tài
sản cần mua sắm : tên tài sản , đặc điểm tài sản …
1.1.Thao tác nghiêp vụ trên phần mềm
-Kích đúp chuột vào biểu tượng ‘ kế hoạch đề nghị ’trên màn hình ‘Trang chủ’

Hình 3:Chọn form kế hoạch đề nghị

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

6
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”


Xuất hiện màn hình

Hình 4: Màn hình kế hoạch đề nghị trang cấp tài sản

Màn hình giao diện :Giao diện kế hoạch đề nghị trang cấp phân thành 4 phần :
-Phần giao diện góc trên phải màn hình cán bộ sẽ lên kế hoạch đề nghị trang cấp cho tài
sản cần cấp mới cho đơn vị : Phòng ban đề nghị , lý do đề nghị , cán bộ có thẩm
quyền duyêt đề nghị ….
- Phần giao diện góc dưới phải màn hình lên chi tiết tài sản cần trang cấp với các thông
số : Số lượng , đơn vị tính , Thông số kỹ thuật về tài sản , hình thức mua sắm …..
- Phần giao diện góc trên trái màn hình thể hiện danh sách tài sản sau khi lên kế hoạch đề
nghị trang cấp . Danh sách này cũng phân rõ cho người dùng những đề nghị đã được
duyệt hay chưa được duyệt mà khi kích đúp vào từng loại danh sách này cán bộ phụ
trách sẽ biết từng đề nghị đã lên đề nghị trang cấp ,cho biết chi tiết ngày trang cấp
và bộ phận trang cấp
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

7
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



- Phần giao diện góc dưới trái màn hình cho biết danh sách chi tiết tài sản đã lên kế hoạch
đề ngị trang cấp với thông số loại tài sản , số lượng tài sản cần trang cấp
Phần này chỉ cần chụp ảnh khoanh lại các phần không cần giới thiệu chi tiết người dùng nhìn
vào phần khoanh là thấy chi tiết rồi.
1.1.2.Thao tác phần mềm :

a.Lập kế hoạch đề nghị trang cấp
chụp ảnh xong mới đến các ghi chi tiết các bước hoặc ngược lại cho dễ nhìn

B1:Chọn “Tạo mới”.


Hình 5:Hình lập kế hoạch đề nghị trang cấp
Khi tạo mới cán bộ sẽ nhập thông tin như : bộ phận đề nghị, ngày tháng đề nghị , đề
nghị tới , người duyêt , lý do trang cấp . Ở đây sẽ có những ô tích chọn cho cán bộ lựa
chọn

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

8
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



 B2 : Sau khi tạo mới cán bộ tích chọn ‘Cập Nhật’: để lưu thông tin vừa tạo mới
 B3: cán bộ cũng có thể tích chọn ‘Xóa’ nếu không muốn lên kế hoạch đề nghi
b. Thông tin chi tiết cho tài sản cần trang cấp
 B1: Chọn ‘Thêm Tài sản ’ xuất hiện màn hình cán bộ điền đầy đủ thông tin liên
quan tới sản phẩm : Số lượng , Đơn vị tính , Loại tài sản , Đơn giá dự kiến ….

Hình 6 : Hình Chi tiết tài sản trang cấp
 B2: Sau khi điền thông tin cán bộ tích chọn “Cập nhập” để lưu thông tin
 B3 : Cán bộ cũng có thể chọn “xóa” nếu muốn hủy thông tin tài sản vừa cập
nhập
Sau khi cập nhập thông tin cần trang cấp cán bộ tích chọn ‘Thao Tác’: để in phiếu đề
nghị . Xuất hiện mẫu phiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

9
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 7:Mẫu phiếu đề nghị trang cấp
Phần hình chụp không cần ghi là mẫu phiếu đề nghị trang cấp

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

10
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Phiếu này được cán bộ in ra để mang tới bộ phận phê duyệt đề nghị này . Ở đây có thể
chọn in thường , in nhanh tùy cán bộ
Ngoài ra Ta có thể ‘in phiếu đề nghị’ biểu 01/TT89/2010. Mẫu phiếu xuất hiện

Hình 8: Mẫu phiếu đề nghị thông tư 89/2010-BTC

2.Phê duyệt kế hoạch đề nghị : Sau khi bộ phận kế toán lên kế hoạch đề nghị trang
cấp,đề nghị đó được chuyển đến cán bộ có thẩm quyền phê duyệt đề nghị trang
cấp đó .
2.1. Thao tác nghiệp vụ : Tích chọn ‘phê duyệt’ ngoài màn hình ‘trang chủ’ tương tự như
chọn ‘kế hoạch đề nghị’xuất hiện màn hình giao diện :

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

11
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 8: Màn hình phê duyệt

2.1.1. Màn hình giao diện : Chia làm 4 phần
-Phần trên góc phải là danh sách đề nghị trang cấp được lập phần trang cấp tài sản : tương
tự như phần trang cấp tì danh sách này cũng có phần tích chọn ‘chưa duyệt ‘và ‘đã
duyệt’ cho cán bộ lựa chọn
- Phần trên góc trái là ‘ lập kế hoạch đề nghị trang cấp tài sản’. Sau khi đề nghị trang cấp
sẽ có những thông tin về phòng ban đề nghị , lý do và ngày đề nghị . Ở đây cán bộ
phê duyệt sẽ thao tác ‘ngày duyệt’và ‘lý do duyệt ’
- Phần dưới góc phải là ‘Danh sách tài sản’. Ở đây khi lên kế hoạch trang cấp thì đã xuất
hiện loại tài sản , đơn giá , hình thức mua sắm , số lượng đề nghị . Khi đó cán bộ
duyệt sẽ chọn ‘ số lượng duyệt’ hay chọn ‘tất cả’ kế hoạch đã được gửi lên
- Phần dưới góc trái cho biết chi tiết tài sản với thông số của tài sản mà khi lập kế hoạch đã
lên từ trước
2.1.2. Thao Tác Thực hiện :
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

12
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



 B1: Chọn mã tài sản trong phần ‘chưa duyêt ’. Cán bộ nhập thông tin cần khai
báo : Người duyệt , ngày duyệt , nội dung, số lượng duyệt …sau đó tích chọn ‘
Duyệt’. khi đó mã tài sản được đề nghị trang cấp đã được phê duyệt

 B2: Sau khi duyệt cán bộ sẽ ‘in phiếu duyệt’. Sẽ xuất hiện mẫu phiếu duyệt như
sau

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

13
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 10:Mẫu phiếu phê duyệt trang cấp tài sản
3.Khai Báo Tài sản:
Khai báo : Tài sản sau khi được phê duyệt . Cán bộ sẽ tiến hành nhập mới tài sản theo các
phương thức hình thành khác nhau :Mua mới , xây mới , từ nguồn tài trợ , biếu tặng
……
Kích đúp chuột vào biểu tượng ‘Tài sản’ trong màn hình’ trang chủ’ . Xuất hiện giao diện form
nhập tài sản

Hình 11: Màn hình form Tài sản
3.1.Mà hình giao diện : Form nhập tài sản chia 3 phần :
- Danh sách tài sản :Phía góc trái màn hình . Danh sách này được phần mềm xây dựng sẵn
theo sơ đồ hình cây theo hệ thống tài sản được hình thành theo Quyết định số
32/2008/QĐ-BTC. Danh sách tài sản này bao gồm 2 nhóm Tài sản CĐ hữu hình và Tài sản
cố định vô hình . Mỗi nhóm chia thành các phân nhóm nhỏ theo sơ đồ hình cây . Trong
danh sách tài sản này phần mềm đã xây dựng thời gian sử dụng và mức tính hao mòn
theo quyết định 162/2014-BTC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

14
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”


- Phía trên bên góc phải là form thao tác phần mềm
- Phía dưới góc phải là danh sách tài sản hình thành sau khi thiết lập
3.2.Các Thao tác thiết lập Tài sản
3.2.1. Chức năng kê khai

 B 1:Tích chọn ‘Tạo Mới’.Sau khi chọn Ts trong danh sách tài sản :
Vd Chọn ‘Nhà cấp II’trong nhóm ‘ nhà’.
Ở phần này sẽ hiện các thông tin phải khai báo về tài sản nhập mới Trong đó những thông tin
trong (*) là những thông tin bắt buộc phải khai báo thì phần mềm mới cho lưu thông tin .
Còn những thông tin lựa chọn ta vẫn phải nhập đầy đủ thông tin kê khai về tài sản: Phương
thức HT, Năm sx , HT bố trí sử dụng , người sử dụng ……..
Phần nguyên giá cũng phải nhập đầy đủ thông tin về ‘nguồn hình thành’ và giá trị tài sản
Phần thông tin hao mòn phần mềm sẽ tự động nhập khi khai báo nguyên giá tài sản

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

15
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hinh12: Hình Thêm mới tài sản
 B2: Lưu: Sau khi tạo mới ta tiến hành ‘ lưu’ tài sản đã được thêm mới
 B3: Xóa : có thể tích chọn ‘xóa’ nếu không muốn cập nhập tài sản
Ngoài ra còn có thao tác bổ sung : -tự động ghi tăng , nhân bản tài sản . Nếu muốn tự động ghi
tăng tài sản ta tích vào ô tự động nghi tăng tài sản . Nếu muốn nhân bản số lượng bản ghi
tài sản giống như tài sản vừa cập nhập sẽ tích chọn ‘sl nhân bản’: có thể 1.2…. sau đó tích
chọn ‘nhân bản tài sản’khi đó phần mềm sẽ tự động nhân bản bản ghi tương tự như bản
ghi ban đầu
-

In

: Tích chọn ‘ in’sẽ in lên phiếu thông tin tài sản vừa được thiết lập

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

16
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 13: Phiếu thông tin tài sản
3.2.2.Thay đổi thông tin tài sản trong qua trình sử dụng : Đối với các tài sản nhà , đất ô
tô , và những tài sản có giá trị sử dụng lớn trên 500 triệu . Những tài sản thuộc diện
kê khai với cơ quan nhà nước . Trong quá trình sử dụng có những thay đổi : thay đổi
tên tài sản , diện tích , khuôn viên sử dụng, mục đích sử dụng , đơn vị sử dụng
….cán bộ sử dụng phải tiến hành khai báo những thông tin đó . Dưới đây là những
hình thức cán bộ khai báo trên phần mềm sử dụng
3.2.2.1 Thông tin kê khai : Đối với một số loại tài sản : Đất , nhà , ô tô , sau khi khai báo
cần tiến hành kê khai , ta tiến hành kê khai thông tin đối với các loại tài sản đó .
Vd: Đối với tài sản là nhà . khi chọn kê khai tài sản thì mặc định tích chọn ‘ nhà’trong loại
tài sản kê khai
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

17
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”


 B1: Chọn ‘thay đổi thông tin mới ’xuất hiện ‘ thông tin kê khai’. cán bộ khai

báo điền đầy đủ thông tin . Trong đó những thông tin (*) là thông tin bắt buộc
cán bộ cần phải khai báo

Hình 14: Thông tin kê khai tài sản là nhà

 B2: chọn ‘ lưu’ : để lưu thông tin
 B3: chọn ‘ in’ nếu muốn in thông tin kê khai

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

18
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Tương tự với tài sản là ô tô . khi khai báo tăng tài sản ô tô thì cán bộ cũng khai báo thông
tin về ô tô

Hình 15: thông tin kê khai tài sản là nhà
3.2.2.2.Thông tin công khai : Đối với các tài sản khi mua về hay xây mới , được cho tặng
mà đơn vị sử dụng cán bộ tiến hành ghi thông tin công khai loại tài sản đó

 B1: Tích chọn ‘thay đổi thông tin mới’:Cán bộ điền nội dung công khai tài sản
Vd : Hình thức mua sắm , giá mua , nộp ngân sách , hoa hồng , chiết khấu ….
 B2: Lưu : sau khi khai báo xong cán bộ phải lưu lại thông tin
 B3: In : chọn ‘ in’ nếu muốn in thông tin công khai
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

19
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 16 : Thông tin công khai tài sản

3.2.2.3.Bảo Dưỡng Tài sản: Để đảm bảo các tài sản sử dụng tại đơn vị hoạt động tốt,
thông thường các tài sản thường được bảo dưỡng theo kỳ (VD: bảo dưỡng ô tô, máy
móc...)
Cán bộ quản lý tài sản cần lập phiếu bảo dưỡng tài sản với dự kiến về chi phí, thời gian
bảo dưỡng cũng như chi phí và thời gian bảo dưỡng thực tế của từng tài sản.
Tích chọn ‘ Bảo dưỡng’

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

20
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 17: Hình bảo dưỡng tài sản
 B1: Chọn ‘ Thay đổi thông tin mới’: cán bộ nhập thông tin cần bảo dưỡng ,
ngày bảo dưỡng , Hình thức , số tiền …..
 B2: Chọn ‘lưu’ :khi đó thông tin bảo dưỡng sẽ được lưu lại
Ngoài ra có thể chọn ‘ xóa bảo dưỡng’ khi muốn thay đổi thông tin bảo dưỡng . In phiếu
4. GHI TĂNG TÀI SẢN : Tài sản khi đưa vào sử dụng , NSD tiến hành ghi tăng tài sản
Có 2 hình thức ghi tăng tài sản
4.1. Ghi tăng cho từng mã tài sản riêng lẻ : Khi khai báo tăng tài sản . Cán bộ tích chọn
nút ‘ tự động ghi tăng’ cho mỗi mã tài sản . khi đó tái Sản đó ghi đã được ghi tăng
tự động
4.2 Ghi tăng cho nhiều mã tài sản :Tài sản đã khai báo nhưng chưa ghi tăng tự động .
Trong màn hình ‘ trang chủ’. Tích chọn ‘Ghi tăng’. Xuất hiện màn hình giao diện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

21
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 18: Hình ghi tăng tài sản
Tích chọn ‘chưa ghi tăng’. Màn hình giao diện xuất hiện danh sách các mã tài sản chưa ghi tăng .
Cán bộ tích chọn các mã tài sản cần ghi tăng . có thể chọn 1 mã tài sản hoặc tất cả các mã
tài sản . sau đó tích chọn ‘ Ghi tăng’. Khi đó tất cả các mã tài sản đã được ghi tăng
Chọn ‘ in danh sách’ nếu muốn in danh sách mã tài sản đã ghi tăng . Mnf hình xuất hiện thời gian
cần in danh sách cho cán bộ lưa chọn . khi đó những tài sản đã được ghi tăng trong khoảng
thời gian đó sẽ xuất hiện trong danh sách

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

22
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”


Hình 19 : Danh sách tài sản đã ghi tăng

Nếu tích chọn ‘ Đã ghi tăng’: Màn hình giao diện xuất hiện danh sách những tài sản đã
được ghi tăng . Lúc này cán bộ có thể tích chọn tài sản cần hủy ghi tăng . tích ‘hủy
ghi tăng’ khi đó tài sản ghi tăng trước đó sẽ bị hủy ghi tăng

Hình 20: Hủy ghi tăng tài sản

5.ĐIỀU CHUYỂN BỘ PHẬN SỬ DỤNG : Trong quá trình sử dụng . Tài sản từ bộ phận này
có thể chuyển sang bộ phận khác sử dụng trong cùng đơn vị theo nhu cầu sử dụng của các
đơn vị .Có 2 cách để điều chuyển tài sản :
5.1 Điều chuyển cho từng mã tài sản riêng lẻ : Trong phần khai báo tài sản . Cán bộ tích chọn ‘
Điều chuyển’. Khi tích chọn ‘ Tạo mới’ cho biết bộ phận đang sử dụng tài sản đó , thời
gian , cán bộ đang sử dụng . Bộ phận muốn điều chuyển mã tài sản đó và thông tin điều
chuyển đến . Cán bộ nhập đày đủ thông tin sau đó chọn ‘ Lưu’ khi đó mã tài sản đó đã
được điều chuyển tới phòng ban khác

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

23
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 21: Điều chuyển từng mã tài sản riêng biệt

5.2 Điều chuyển cho nhiều mã tài sản:
Tích đúp chuột vào phần ‘ Điều chuyển’ trên trang chủ . khi đó xuất hiện màn hình giao diện

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

24
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI SẢN”



Hình 22: Giao diện điều chuyển nhiều mã tài sản
Giao diện điều chuyển chia 2 phần : Phía dưới là danh sách tất cả các tài sản của đơn vị có nhu
cầu cần điều chuyển
Phía trên là thông tin điều chuyển

Hình 23 : Hình điều chuyển nhiều mã tài sản
 B1 : Chọn danh sách các mã tài sản cần điều chuyển : Chọn phòng ban trong tài sản
bộ phận khi đó xuất hiện danh sách tài sản mà phòng ban đang sử dụng . Tích chọn
vào mã tài sản cần điều chuyển . Có thể 1 mã hoặc tất cả các mã
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIẢI PHÁP PHẦN ANVIET-AVSOFT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×