Tải bản đầy đủ

NC của KTQD bản 135 trang

Thư viện tài liệu, ebook tham khảo dành cho học sinh, sinh viên
Thư viện tài liệu trực tuyến miễn phí dành cho các bạn học sinh, sinh viên

Trang Chủ

Tài Liệu

Upload

Đăng ký

Đăng nhập   Trợ giúp


Đề tài Bộ ba bất khả thi ­ Kết hợp tối ưu cho điều hành chính sách vĩ mô Việt Nam trong bối cảnh kinh tế 2011­2020
MUC  LUC CHƯƠNG  1 :  NGHIÊN  CỨU LÝ  THUYẾT  TỔNG QUAN  VÀ  CÁC  TRƯỜNG PHÁI  VỀ  BỘ BA  BẤT  KHẢ THI  1.
Nghiên cứu bộ ba bất khả thi và các lý thuyết mở rộng 13 1.1 Các mô hình nền tảng dẫn đến lý thuyết bộ ba bất khả thi . 13
1.1.1 Mô hình IS­LM mở rộng: Mô hình Mundell­Fleming 1 1.1.2 Lý thuyết Bộ ba bất khả thi cổ điển . 5 1.2 Sự phát triển của Lý
thuyết Bộ ba bất khả thi hiện đại . 8 1.2.1 Thuyết tam giác mở rộng của Yigang và Tangxian 8 1.2.2 Dự trữ ngoại hối và mối liên
hệ với bộ ba bất khả thi : sự phát triển của đồ thị kim cương . 9 1.3 Vấn đề định lượng trong bộ ba bất khả thi 24 TÓM TẮT
CHƯƠNG 1 CHƯƠNG 2 : KINH NGHIỆM CỦA CÁC QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI TRONG VIỆC ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH

VĨ MÔ 2. Kinh nghiệm của các quốc châu Á mới nổi trong việc điều hành chính sách kinh tế vĩ mô . 17 2.1 Kinh nghiệm của
Trung Quốc . 17 2.1.1 Vấn đề kiểm soát vốn 17 2.1.2 Chính sách tỷ giá của Trung Quốc . 18 2.1.3 Chính sách điều hành kinh

Tài liệu liên quan
Đề tài Đánh giá hiệu quả của chính sách tài
khóa trong việc kiềm chế lạm phát
30 trang | Lượt xem: 424 | Lượt tải: 5

Đề tài Thực trạng và một số giải pháp phát triển
ngành chè Việt Nam trong giai đoạn 2005 ­ 2010
88 trang | Lượt xem: 348 | Lượt tải: 0

Đề tài Định luật Okun và đường cong Phillips
16 trang | Lượt xem: 843 | Lượt tải: 0

tế vĩ mô của Trung Quốc . 19 2.1.4 Tác động từ việc gia tăng dự trữ ngoại hối trong mối liên hệ với Bộ ba bất khả thi . 20 2.1.5

Báo cáo Tổng hợp tại công ty TNHH thương mại
Viễn Đông

Bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc 35 2.2 Kinh nghiệm của Ấn Độ 24 2.2.1 Hệ thống tỷ giá trên thực tế ở Ấn độ 24 2.2.2 Kiểm

17 trang | Lượt xem: 281 | Lượt tải: 0

soát  vốn  .  26  2.2.3  Bài  học  kinh  nghiệm  từ  cách  Ấn  độ  xử  lý  cuộc  khủng  hoảng  tài  chính  tiền  tệ  Đông  Á  28  TÓM  TẮT

Chuyên đề Quản lý chất thải rắn và độc hại Trên
địa bàn tỉnh Sơn La

CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 3 : THỰC TRẠNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH VĨ MÔ CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ 1990 ĐẾN NAY
3.1 Giai đoạn 1990­2007 31 3.1.1 Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 1990 ­ 2007 31 3.1.2 Vấn đề kiểm soát vốn: .
32 3.1.2.1 Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI: . 33 3.1.2.2 Đầu tư gián tiếp nước ngoài: . 34 3.1.3 Chính sách tỷ giá: 36
3.1.4 Chính sách tiền tệ: . 37 3.1.4.1 Vấn đề lạm phát . 38 3.1.4.2 Mức cung tiền M2 và tăng trưởng tín dụng: . 39 3.2 Giai đoạn
2008­2010 41 3.2.1 Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn 2008 ­2010: 41 3.2.2 Chính sách kiểm soát vốn 42 3.2.3
Chính sách tỷ giá . 44 3.2.4 Chính sách tiền tệ 45 3.3 Giai đoạn đầu năm 2011 đến nay 48 3.3.1 Tổng quan kinh tế vĩ mô từ
đầu năm 2011 đến nay 48 3.3.2 Nguy cơ lạm phát cao và những bất ổn vĩ mô 50 3.3.3 Chính sách thắt chặt tiền tệ và tài khóa
51 3.3.4 Chính sách tỷ giá . 53 3.4 Dự trữ ngoại hối 54 3.4.1 Tiêu chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và giá trị nhập khẩu 55 3.4.2 Tiêu
chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và nợ ngắn hạn nước ngoài 56 3.4.3 Tiêu chí tỷ lệ dự trữ ngoại hối và mức cung tiền 57 TÓM TẮT
CHƯƠNG 3 CHƯƠNG 4 : GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH VĨ MÔ NỀN KINH TẾ VIỆT NAM – GÓC NHÌN TỪ BỘ BA BẤT KHẢ THI
4.1 Phân tích tình hình hiện tại và nhận định vị thế tối ưu cho Việt Nam trên tam giác bất khả thi giai đoạn hiện nay: . 60 4.1.1


Vị trí Việt Nam trên tam giác bất khả thi . 60 4.1.2 Bộ ba chính sách lý tưởng cho Việt Nam trong ngắn và trung hạn . 62 4.2
Giải pháp cho Việt nam trong giai đoạn 2011­2020 . 77 4.2.1 Nhóm giải pháp chủ đạo 77 4.2.1.1 Giải pháp cho kiểm soát vốn
77 4.2.1.2 Giải pháp cho chính sách tỷ giá . 67 4.2.1.3 Giải pháp cho chính sách tiền tệ: . 69 4.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ . 74
4.2.2.1 Phân quyền, phân nhiệm và công bố thông tin: 74 4.2.2.2 Vai trò tư vấn của giới học thuật và hội đồng chuyên gia . 75
4.2.2.3 Hấp thu  nguồn vốn trong một  nền kinh tế mở  cửa 76 4.2.2.4 Xem  xét tác động  của an ninh  năng lượng và  an ninh

15 trang | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0

Đề tài Tổ chức hạch toán kế toán tại công ty
gạch granite Tiên Sơn
42 trang | Lượt xem: 257 | Lượt tải: 0

Báo cáo thực tập tại Công ty Tự động hoá cơ
khí và môi trường ­ AMECO
17 trang | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0

Chuyên đề Giải pháp nhằm nâng cao chất
lượng quy hoạch và quản lý khu công nghiệp,
khu chế xuất ở Việt Nam
89 trang | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 0

Đề tài Một số giải pháp nâng cao giá trị chè xuất
khẩu và mở rộng thị trường xuất khẩu chè tại
Công ty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn
41 trang | Lượt xem: 271 | Lượt tải: 0

Đề án Đánh giá mối quan hệ giữa thương mại
quốc tế và đầu tư trực tiếp nước ngoài
38 trang | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0

lương thực đến tình hình vĩ mô của Việt Nam . 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 4 PHẦN KẾT LUẬN

135 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 27/06/2013 | Lượt xem: 1435 | Lượt tải: 5

Tóm tắt tài liệu Đề tài Bộ ba bất khả thi ­ Kết hợp tối ưu cho điều hành chính sách vĩ mô Việt Nam trong bối cảnh kinh tế
2011­2020, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
sản có điều chỉnh theo mức độ rủi ro 103 tăng dần từ 8% đến 13%, dự phòng rủi ro được cải thiện…, song do tiềm lực tài chính còn thấp,
nên khả năng chống đỡ rủi ro của từng ngân hàng còn hạn chế. Ở góc độ ASEAN, dễ dàng thấy rằng các định chế ngân hàng cùng năng
lực quản trị của Việt Nam và các quốc gia khác hoàn toàn ở những đẳng cấp khác nhau. So sánh với Singapore, chất lượng dịch vụ tài
chính của Việt Nam không thể nào bằng được. Thứ năm, vấn đề giám sát hoạt động của khu vực tài chính. Vấn đề giám sát hoạt động
của khu vực tài chính còn yếu, một mặt, do hệ quả của hạ tầng thông tin, chế độ kế toán, hạch toán, cơchế phân loại tài sản, nợ… chưa
đảm bảo việc phản ánh chính xác tình trạng tài chính của các định chế tài chính, hệ thống thông tinchưa kịp thời, đầy đủ. Mặt khác, sự
phát triển nhanh của khu vực tài chính ngân hàng, tính chất phức tạp của các dịch vụ tài chính, nói chung thường đi trước so với vấn đề
phát triển tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các công cụ, phương tiện thanh tra, giám sát. Đây là tình trạng điển hình của các nước mới
nổi, đang phát triển trong khu vực ASEAN như Việt Nam, với khu vực tài chính ­ ngân hàng đang phát triển nhanh chóng. Thực tiễn cho

Các file đính kèm theo tài liệu này:
bo_ba_bat_kha_thi__ket_hop_toi_uu_cho_dieu_hanh_chinh_sach_vi_mo_o_viet_na.PDF

Copyright © 2014 Tai­Lieu.com

Chia sẻ: 

 Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×