Tải bản đầy đủ

báo cáo quản trị nhân sự (1)

��#ࡱ#�################>###�� #################g
##U
##V
##W
##X
##Y
##Z
##[
##\
##b
##c
##d
##e
##f

##########j ######����####T
##]
##^
##_
##`
##a


##������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������#_�
###�#�###############Ƭ####bjbj######################
###}�##bࡱ##bࡱ###�######w###############�#######��##########��##########��#######
###########�#####�#######�###�#######�#######################################���
�####(#######(#######(###8###`###l###�###


###(#######��##�###�!######�!
#######"#######"#######"######1D##�###�D##4####E######C�######E�######E�######E�
######E�######E�######E�##$###(�##�###��##2###i�##�###########################/E
######################WC##�###�C##@###/E######/E######i�##############�#######�#
#######"###############"##S!
##V�######ࡱY######ࡱY######ࡱY######/E##�###�###@####"###############"######C�####
##########ࡱY######################################################/E######C�####
##########ࡱY######ࡱY##�###ɿ##L###4###�##########################################
#########################I�#######"######����####���@#;�#########����#####G##P##
##�##Z###########/�######l�##0###��######o�##�###


�######oU######


�##�###I�######################################################################I
�##"###


�######################k�##�###/E######/E######ࡱY######/E######/E###############
#######################/E######/E######/E######i�######i�#######################
###############wW######################################/E######/E######/E######�
�######/E######/E######/E######/E##############����####����####����############�
���####����####����####����####����####����####����####����####����####����####�
���####����####����####����####


�######/E######/E######/E######/E######/E######/E###############################


###############################/E######/E######/E######�###


##�###:#########
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
################################################################################
#######################L#�#I# #C#�#M# #�#N#### #T#h#�#c# #t#�#p# #t#�#t#
#n#g#h#i#�#p# #l#�# #m#�#t# #y#�#u# #c#�#u# #b#�#t# #b#u#�#c# ###�#i# #v#�#i#
#s#i#n#h# #v#i#�#n# #.# #M#�#t# #m#�#t# #l#�# #y#�#u# #c#�#u#,# #n#h#�#n#g#
#m#�#t# #k#h#�#c# ###�#y# #c#i#n#g# #l#�# #m#�#t# #g#i#a#i# ###o#�#n# #h#�#t#
#s#�#c# #�# #n#g#h#)#a#,# #g#i#�#p# #s#i#n#h# #v#i#�#n# #t#�#p# #l#�#m#
#q#u#e#n# #v#�#i# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�#c# #t#�#.####�# #c#h#�#n#g# #t#�#i#
#c#�# #t#h#�# #n#�#m# #c#h#�#c# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #t#i#�#p# #c#�#n#
#v#�#i# #t#h#�#c# #t#�#,# #n#h#�# #t#r#�#�#n#g# ###�# #t#�#o# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #c#h#o# #c#h#�#n#g# #t#�#i# #t#h#�#c# #t#�#p# #v#�# #l#�#m# #b#�#o#
#c#�#o# #t#�#t# #n#g#h#i#�#p#.# #S#a#u# #h#�#n# #2# #t#h#�#n#g# #t#h#�#c#
#t#�#p#,# #t#�#i# #n#h#�#n# ###�#�#c# #s#�# #g#i#�#p# ###�# #t#�#n# #t#�#n#h#
#c#�#a# #c#�#c# #t#h#�#y# #c#�# #g#i#�#o# #t#r#o#n#g# #t#r#�#�#n#g#,# #c#�#c#
#c#�# #c#h#�# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y# #c#�#n#g# #v#�#i# #s#�# #g#�#p# #�#
#c#�#a# #c#�#c# #b#�#n#,# ###�#c# #b#i#�#t# #l#�# #T#h#�#c# #s#)# #L#�# #M#a#i#
#H#�#i#.# #C#h#o# ###�#n# #n#a#y# #b#�#o# #c#�#o# #t#h#�#c# #t#�#p# #c#�#a#
#t#�#i# ###�# #h#o#�#n# #t#h#�#n#h#,# #n#h#�#n#g# #d#o# #c#�# #n#h#�#n#g#
#h#�#n# #c#h#�# #v#�# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #v#�# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #t#�#m#
#h#i#�#u# #t#h#�#c# #t#�# #c#h#�#a# #c#�# #n#h#i#�#u# #n#�#n# #b#�#o# #c#�#o#
#t#h#�#c# #t#�#p# #c#�#a# #t#�#i# #c#�#n# #n#h#i#�#u# #t#h#i#�#u# #s#�#t#.#
#T#�#i# #r#�#t# #m#o#n#g# #n#h#�#n# ###�#�#c# #s#�# #c#h#�# #b#�#o#,# #g#i#�#p#
###�# #c#�#a# #c#�#c# #t#h#�#y# #c#�# #g#i#�#o# #v#�# #n#h#�#n#g# #�# #k#i#�#n#
###�#n#g# #g#�#p# #c#�#a# #c#�#c# #b#�#n# ###�# #k#h#�#a# #l#u#�#n# #c#�#a#
#t#�#i# ###�#�#c# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n# #h#�#n#.# ###i#�#u# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #l#�# #n#h#�#n#g# #�# #k#i#�#n# #c#�#a# #t#h#�#y# #c#�# #g#i#�#o#
#s#�# #g#i#�#p# #t#�#i# #c#�# #t#h#�# #t#i#�#p# #c#�#n# #t#h#�#c# #t#�#
#t#r#o#n#g# #h#o#�#t# ###�#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #v#�#
#c#�# #n#h#�#n#g# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #p#h#�#c# #v#�# #c#h#o# #q#u#�#
#t#r#�#n#h# ###i# #l#�#m# #s#a#u# #n#�#y#.##T#�#i# #x#i#n# #g#�#i# #l#�#i#
#c#�#m# #�#n# ###�#n# #t#h#�#y# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #T#h#�#c# #s#)# #L#�#
#M#a#i# #H#�#i# ###�# #g#i#�#p# ###�# #t#�#i# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#�#p# #v#�#a# #q#u#a#.##C#u#�#i# #c#�#n#g# #t#�#i# #x#i#n# #c#h#�#n#
#t#h#�#n#h# #c#�#m# #�#n# #a#n#h# #L#�# #N#g#�#c# #T#�# #v#�# #c#�#c# #a#n#h#,#
#c#h#�# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�#
#C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #n#h#�#a# #T#�#n# #M#�# ###�# #g#i#�#p# ###�# #t#�#i#
#t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #t#h#�#c# #t#�#p# #t#�#i# #C#�#n#g# #t#y#
#T#N#H#H# #n#h#�#a# #T#�#n# #M#�#.##
#T#�#i# #x#i#n# #c#h#�#n# #t#h#�#n#h#
#c#�#m# #�#n#!# ##


###C#�#N#G# #H#�#A# #X#�# #H#�#I# #C#H#�# #N#G#H#(#A# #V#I#�#T# #N#A#M####�#c#
#l#�#p# ## #T#�# #d#o# ## #H#�#n#h# #p#h#�#c#####N#H#�#N# #X#�#T# #C#�#A#
###�#N# #V#�# #T#H#�#C# #T#�#P###T#�#n# ###�#n# #v#�# #t#h#�#c# #t#�#p#:#
#P#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ## #n#h#�#n# #s#�# #C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H#
#n#h#�#a# #T#�#n# #M#�##H#�# #v#�# #t#�#n# #c#�#n# #b#�# #h#�#�#n#g# #d#�#n#:#
#L#�# #N#g#�#c# #T#�##C#h#�#c# #v#�# #v#�# #c#�#n# #b#�# #h#�#�#n#g# #d#�#n#:#
#N#h#�#n# #v#i#�#n# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ## #n#h#�#n# #s#�#
###i#�#n# #t#h#o#�#i# #l#i#�#n# #h#�#:# #0#9#3#9#0#3#0#9#8#6##H#�# #v#�# #t#�#n#
#s#i#n#h# #v#i#�#n# #t#h#�#c# #t#�#p#:# ###�#n#g# #M#i#n#h# #T#�#i##H#i#�#n#
#l#�# #s#i#n#h# #v#i#�#n#:## #K#h#o#a#:# #Q#u#�#n# #t#r#�# #K#i#n#h#
#d#o#a#n#h#,# #T#r#�#�#n#g# ###�#i# #h#�#c# #S#�#i# #G#�#n##
#N#g#�#n#h#:#
#Q#u#�#n# #t#r#�# #K#i#n#h# #d#o#a#n#h##L#�#p#:# #C#Q#K#1#1#0#H#1#####�#N#H#
#G#I#�# #C#�#A# #C#�# #Q#U#A#N# #H#O#�#C# #C#�#N# #B#�# #H#�#�#N#G# #D#�#N#
#S#I#N#H# #V#I#�#N# #T#H#�#C# #T#�#P###1#/# #T#i#n#h# #t#h#�#n# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m#,# #t#h#�#i# ###�## # # # # # # #G#i#�#i# #(#
# # # # # # # #
#K#h#�# #(# # # # # # # # # # #T#B# ## #K#h#�# # # #(#
# # # # # #
#T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #(##2#/# #�# #t#h#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #k#�# #l#u#�#t#
#v#�# #c#h#�#p# #h#�#n#h# #y#�#u# #c#�#u# #v#�# #g#i#�# #g#i#�#c#,# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #t#h#�#c# #t#�#p#:## # # # # # #G#i#�#i# #(#
# # # # # # # #K#h#�#
#(# # # # # # # # # # #T#B# ## #K#h#�# # # #(# # # # # # # #T#r#u#n#g# #b#�#n#h#
#(##3#/# #G#i#a#o# #t#i#�#p# #v#�# #�#n#g# #x#�# #v#�#i# #c#�#c# #m#�#i#
#q#u#a#n# #h#�# #t#r#o#n#g# #t#h#�#i# #g#i#a#n# #t#h#�#c# #t#�#p#:## # # # #
#G#i#�#i# #(#
# # # # # #K#h#�# #(# # # # # # # # # # #T#B# ## #K#h#�# # #
#(# # # # # # # # # # # # # #T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #(# ## #4#/# #K#�#t# #q#u#�# #
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�#�#c# #c#�# #q#u#a#n# #p#h#�#n#
#c#�#n#g# #:## # # # # #G#i#�#i# #(#
# # # # # #K#h#�# #(# # # # # # # # #
# #T#B# ## #K#h#�# # # #(#
#T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #(#
#
##5#/# #C#�#c#
#�# #k#i#�#n# #n#h#�#n# #x#�#t# #k#h#�#c# #(#n#�#u# #c#�#)##& & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
& & & & & & & & & ###�#N#H# #G#I#�# #C#H#U#N#G# ## # # # # # # # # #G#i#�#i# #(#
# # # # # # #K#h#�# #(# # # # # # # # # # #T#B# ## #K#h#�# # # #(#
# #
# # # # #T#r#u#n#g# #b#�#n#h# #(# #
#
#
#
#
# # # # # # # #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #& & .#.#,#
#n#g#�#y# #& .#t#h#�#n#g# #0#4# #n###m# #2#0#1#3##(#N#g#�#�#i# #n#h#�#n# #x#�#t#
#v#u#i# #l#�#n#g# #g#h#i# #r#�# #c#h#�#c# #v#�#,# #h#�# #t#�#n#,# #v#�#
###�#n#g# #d#�#u# #c#�#a# ###�#n# #v#�# #t#h#�#c# #t#�#p#)####


#N#H#�#N# #X#�#T# #V#�# #P#H#I#�#U# #C#H#�#M# ###I#�#M# #B#�#O# #C#�#O#
#T#H#�#C# #T#�#P##T#�#T# #N#G#H#I#�#P# #C#�#A# #G#I#�#N#G# #V#I#�#N# #H#�#�#N#G#
#D#�#N###T#�#n# #b#�#o# #c#�#o#:# #
##S#i#n#h# #v#i#�#n#:# ###�#n#g#
#M#i#n#h# #T#�#i# ##M#S#S#V#:# #2#1#1#0#3#3#1#0#4#8# ##L#�#p#:#
#C#Q#K#1#1#0#H#1# ##1#.#N#H#�#N# #X#�#T#:##
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
##


#2#.# #P#H#I#�#U# #C#H#�#M# ###I#�#M#:##S#T#T###N#�#i# #d#u#n#g###T#h#a#n#g#
###i#�#m#####i#�#m#####1###H#�#n#h# #t#h#�#c# #v#�# #c#�#u# #t#r#�#c###2#
###########-# #N#g#�#n# #n#g#�# #t#r#o#n#g# #s#�#n#g#,# #m#�#c#h# #l#�#c#,#
#k#h#�#n#g# #c#�# #l#�#i# #c#h#�#n#h# #t#�#,# #l#�#i# #i#n# #�#n#.###0#,#5#
###########-#C#�#u# #t#r#�#c# #c#�#a# #c#h#u#y#�#n# ###�# #h#�#p# #l#�#,# #b#�#
#c#�#c# #c#h#�#t# #c#h#�# #,# #r#�# #r#�#n#g#;# #t#r#�#n#h# #b#�#y# ###�#n#g#
#q#u#y# ###�#n#h#.###1# ###########-#T#r#�#c#h# #d#�#n# #v#�# #t#r#�#n#h#
#b#�#y# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#h#a#m# #k#h#�#o#,# #h#�#n#h# #v#�#,# #b#�#n#g#,#
#b#i#�#u# #r#�# #r#�#n#g# #v#�# ###�#n#g# #q#u#y# ###�#n#h###0#,#5#
#########2###N#�#i# #d#u#n#g###7# ###########-#T#h#u# #t#h#�#p# #d#�# #l#i#�#u#
#v#�# #p#h#�#n# #t#�#c#h# #t#�#n#g# #q#u#a#n# #v#�# #t#�#n#h# #h#�#n#h#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c#.###1#,#5# ###########-#M#�# #t#�#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #q#u#�#n# #t#r#�# #c#�#a# #p#h#�#n#g# #b#a#n# #t#h#u#�#c#
#t#�# #c#h#�#c#.###1#,#5# ###########-###�# #x#u#�#t# ###�#i# #v#�#i# #h#o#�#t#
###�#n#g# #q#u#�#n# #t#r#�# #p#h#�#n#g# #b#a#n# #h#a#y# #t#�#
#c#h#�#c#.###1#,#5# ###########-#M#�#c# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #n#h#i#�#m#
#v#�# #v#�# #k#�#t# #q#u#�# ###�#t# ###�#�#c# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#�#p# #(#G#i#�#n#g# #v#i#�#n# #c#�# #t#h#�# #t#h#a#m# #k#h#�#o#
#n#�#i# #d#u#n#g# #n#h#�#n# #x#�#t# #c#�#a# #t#�# #c#h#�#c# #m#�# #s#i#n#h#
#v#i#�#n# #t#h#�#c# #t#�#p# #l#�#m# #c#�# #s#�# #c#h#o# #v#i#�#c# ###�#n#h#
#g#i#�#)#.###1# ###########-#C#�#c# #g#i#�#i# #p#h#�#p# ###�# #h#o#�#n#
#t#h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# ###�#�#c# #p#h#�#n# #c#�#n#g#.###1#,#5#
#########3###T#h#�#i# ###�# #v#�# #s#�# #c#h#u#y#�#n# #c#�#n# #c#�#a# #s#i#n#h#
#v#i#�#n# ##(#M#�#i# #s#i#n#h# #v#i#�#n# #g#�#p# #g#i#�#n#g# #v#i#�#n# #�#t#
#n#h#�#t# #4# #l#�#n#:##-#L#�#n# #1#:# #N#g#h#e# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #v#�#
#c#�#c#h# #t#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#.##-#L#�#n# #2#:# #T#h#�#n#g# #n#h#�#t#
###�# #c#�#�#n#g#.##-#L#�#n# #3#:# #T#r#a#o# ###�#i# #n#�#i# #d#u#n#g# #q#u#a#
#q#u#�# #t#r#�#n#h# #v#i#�#t#.##-#L#�#n# #4#:# #T#h#�#n#g# #n#h#�#t# #n#�#i#
#d#u#n#g# #c#h#i# #t#i#�#t# #c#�#a# #b#�#o# #c#�#o#)###1# #########4###T#�#n#g#
#c#�#n#g# ###i#�#m# ###1#0# ############ ###i#�#m# #s#�#:# ###i#�#m# #c#h#�#:##
#X#�#p# #h#�#n#g#:##
#T#p#.# #H#�# #C#h#�# #M#i#n#h#,# #n#g#�#y#& &
t#h#�#n#g# #& & n###m# #2#0#1#3## #G#i#�#n#g# #v#i#�#n# #h#�#�#n#g# #d#�#n####
##
#T#h#�#c# #s#)#.# #L#�# #M#a#i# #H#�#i##


#M#�#C# #L#�#C##T#r#a#n#g##L#�#i# #c#�#m# #�#n# #1##N#h#�#n# #x#�#t# #c#�#a#
###�#n# #v#�# #t#h#�#c# #t#�#p#
#2##N#h#�#n# #x#�#t# #v#�# #c#h#�#m#
###i#�#m# #c#�#a# #g#i#�#o# #v#i#�#n# #h#�#�#n#g# #d#�#n# #3##M#�#c# #l#�#c#
#5##P#H#�#N# #M#�# ###�#U#
#7##P#H#�#N# #1##T#�#M# #H#I#�#U# #T#�#N#G#
#Q#U#A#N# #C#�#N#G# #T#Y# #T#N#H#H# #N#H#�#A# #T#�#N# #M#�##1#.#1#.#Q#u#�#
#t#r#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#
#8## # # # #
#1#.#1#.#1#.# #T#h#�#n#g# #t#i#n# #v#�# #C#�#n#g# #t#y#
#8## # # # #
#1#.#1#.#2#.# #Q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #v#�# #p#h#�#t#
#t#r#i#�#n# #8##1#.#2#.#C#h#�#c# #n###n#g# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y#
#9## # # # # #1#.#2#.#1#.# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #1#0## #
# # # #1#.#2#.#2#.# #P#h#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #1#0## # # # #
#1#.#2#.#3#.# #P#h#�#n#g# #k#�# #t#o#�#n# #1#0##
#1#.#2#.#4#.# #P#h#�#n#g#
#k#h#o#a# #h#�#c# ## #k#�# #t#h#u#�#t# #1#1##
#1#.#2#.#5#.# #P#h#�#n#g#
#h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ## #n#h#�#n# #s#�# #1#1##1#.#3#.# #K#�#t# #q#u#�# #s#�#n#
#x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #3# #n###m# #g#�#n# ###�#y# #1#1##1#.#4#.#
#T#�#n#h# #h#�#n#h# #l#a#o# ###�#n#g#
#1#3##1#.#5#.# #T#�#n#h# #h#�#n#h#
#t#�#i# #s#�#n# #v#�# #c#�# #s#�# #v#�#t# #c#h#�#t# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#
#1#4##P#H#�#N# #2##M#�# #T#�# #C#�# #T#H#�# #T#�#N#H# #H#�#N#H# #H#O#�#T#
###�#N#G# #C#�#A# #P#H#�#N#G# #H#�#N#H# #C#H#�#N#H# ## #N#H#�#N# #S#�# #T#A#I#
#C#�#N#G# #T#Y# #T#N#H#H# #N#H#�#A# #T#�#N# #M#�##2#.#1#.# #V#a#i# #t#r#�#,#
#c#h#�#c# #n###n#g# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h# ## #n#h#�#n# #s#�#
#1#5##
#2#.#1#.#1#.# #V#a#i# #t#r#�#
#1#5##
#2#.#1#.#2#.# #C#h#�#c# #n###n#g# #1#5##
#2#.#1#.#3#.#
#N#h#i#�#m# #v#�# #1#5##2#.#2#.# #C#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #k#�# #l#u#�#t#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #1#8##2#.#3#.# #T#�#n#h# #h#�#n#h# #n#h#�#n# #s#�#
#c#�#a# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�# #(#s#�#
#l#�#�#n#g#,# #t#r#�#n#h# ###�#,# #s#�# ###�# #t#�# #c#h#�#c#,#& )#
#2#0#
#2#.#4#.# #C#h#�#n#h# #s#�#c#h# #v#�# #p#h#�#c# #l#�#i# #c#�#a# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #t#�#i# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�#.#
#2#0##2#.#5#.# #C#�#c#h# #t#h#�#c# #k#i#�#m# #t#r#a#,# ###�#n#h# #g#i#�#
#t#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #c#�#a# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #t#�#i# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�#.#
#2#1##2#.#6#.# #K#�#t# #q#u#�# #c#�#a# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h#
#-# #n#h#�#n# #s#�# ###�#i# #v#�#i# #C#�#n#g# #t#y#.# #2#2##2#.#7#.# ###�#n#h#
#g#i#�# #v#�# ###�# #x#u#�#t# #n#h#�#n#g# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #h#o#�#n#
#t#h#i#�#n# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�#.#
#2#3##
#2#.#7#.#1#.# # ###�#i# #m#�#i# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#
#v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #l#�#c# #2#3##
#
#2#.#7#.#2#.# # #G#i#�#i# #p#h#�#p# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#2#5##P#H#�#N#
#3#:##M#�# #T#�# #N#H#I#�#M# #V#�# ###�#�#C# #P#H#�#N# #C#�#N#G# #V#�# #K#�#T#
#Q#U#�# ###�#T# ###�#�#C# #T#R#O#N#G# #Q#U#�# #T#R#�#N#H# #T#H#�#C# #T#�#P##
#3#.#1#.# #N#h#i#�#m# #v#�# ###�#�#c# #p#h#�#n# #c#�#n#g#.# #2#7##
#
#3#.#3#.#1#.# #S#�#p# #x#�#p# #l#�#i# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g#
#m#�#y# #t#�#n#h# #2#7##
#
#3#.#1#.#2#.# #C#�#c# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
###�#�#c# #g#i#a#o#
#2#7##
#3#.#2#.# #K#�#t# #q#u#�# ###�# ###�#n#g#
#g#�#p# #c#h#o# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�# #2#7##
#
#3#.#3#.#1#.# #S#�#p# #x#�#p# #l#�#i# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g#
#m#�#y# #t#�#n#h# #2#7##
#
#3#.#3#.#2#.# #R#�#n# #l#u#y#�#n# #�#c#
#t#�# #c#h#�#c#
#2#7##
#3#.#3#.# #N#h#�#n#g# #k#�# #n###n#g# ###�#
###�#t# ###�#�#c# #2#7##
#
#3#.#3#.#1#.# #S#�#p# #x#�#p# #l#�#i#
#t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#o#n#g# #m#�#y# #t#�#n#h#�#
#2#7# #
#3#.#3#.#2#.#
#R#�#n# #l#u#y#�#n# #�#c# #t#�# #c#h#�#c#.#
#2#7##
#3#.#4#.# #N#h#�#n#g#
#k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# ###�# #t#�#c#h# #l#u#�#.#
#2#7##
#3#.#5#.#
#K#h#�# #k#h###n# #v#�# #t#h#u#�#n# #l#�#i# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h#
#t#h#�#c# #t#�#p# #2#8##
#
#3#.#5#.#1#.# #T#h#u#�#n# #l#�#i# #2#8##
#
#3#.#5#.#2#.# #K#h#�# #k#h###n#
#2#8##
#3#.#6#.# ###�#
#x#u#�#t# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #h#o#�#n# #t#h#i#�#n# ###�#i# #v#�#i#
#c#�#n#g# #v#i#�#c# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# ###�#�#c# #p#h#�#n# #c#�#n#g#
#
#2#8##P#H#�#N# #K#�#T# #L#U#�#N#
#2#9##T#�#I# #L#I#�#U# #T#H#A#M#
#K#H#�#O#
#3#0# # ####�########
#####


##P#H#�#N# #M#�# ###�#U#:###T#�#i# ###�#�#c# #C#�#n#g# #t#y# #T#�#n# #M#�# #
#s#�#p# #x#�#p# #l#�#m# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#r#o#n#g# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�# #b#�#i# #v#�# ###�# #l#�# #b#�# #p#h#�#n#
#r#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #v#�#i# #v#a#i# #t#r#�# #l#�# #q#u#�#n# #l#�#,#
#d#u#y# #t#r#�# #v#�# #p#h#�#t# #h#u#y# #t#�#i# ###a# #s#�#c# #m#�#n#h# #c#�#a#
#n#g#u#�#n# #l#�#c# #n#h#�#n# #s#�#,# #m#�#t# #n#g#u#�#n# #l#�#c# #q#u#a#n#
#t#r#�#n#g# #t#r#o#n#g# #m#�#i# #t#�# #c#h#�#c#,# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#.#
#Q#u#�#n# #t#r#�# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c#
#c#h#�#n#h# #l#�# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#o#�#t# ###�#n#g# #n#h#�#m# #t#h#�#a#
#m#�#n# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a# #c#�# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p#,# #t#�#
#c#h#�#c# #v#�# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##


#P#H#�#N# #1#:#T#�#M# #H#I#�#U# #T#�#N#G# #Q#U#A#N# #V#�# #C#�#N#G# #T#Y#
#T#N#H#H# #N#H#�#A# #T#�#N# #M#�##Q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h# #v#�#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n#:##T#h#�#n#g# #t#i#n# #v#�# #C#�#n#g# #t#y#:##T#�#n#
###�#y# ###�#:# #C#�#N#G# #T#Y# #T#N#H#H# #N#H#�#A# #T#�#N# #M#�##G#i#�#y#
###K#K#D#:# #4#6#0#2#0#0#1#2#7#4# #d#o# #s#�# #K#H# #&# ###T# #B#�#n#h#
#D#�#�#n#g# #c#�#p# #0#8#/#1#1#/#2#0#0#4##T#�#n#g# #g#i#�#m# ###�#c#:# #�#n#g#
#H#�# #P#h#i# #H#�#i####�#a# #c#h#�#:# #2#5#2#/#2# #k#h#u# #p#h#�# #1#b# #-#
#X#�# #A#n# #P#h#�# #-# #H#u#y#�#n# #T#h#u#�#n# #A#n# #-# #T#�#n#h# #B#�#n#h#
#D#�#�#n#g####i#�#n# #t#h#o#�#i#:# #0#6#5#0#.#3#7#1#2#.#7#1#4#�##F#a#x#:#
#�#0#6#5#0#.#3#7#1#2#.#7#1#5##M#�# #s#�# #t#h#u#�#:# #3#7#0#0#6#1#3#5#2#9#
#w#e#b#s#i#t#e#:# #h#t#t#p#:#/#/# ### #H#Y#P#E#R#L#I#N#K#
#"#h#t#t#p#:#/#/#w#w#w#.#t#i#n#m#y#p#l#a#s#t#.#v#n# #"#
###w#w#w#.#t#i#n#m#y#p#l#a#s#t#.#v#n# ####E#i#a#i#l#:#
#m#i#n#h#t#a#m#@#e#m#s#v#n#.#c#o#m# ##Q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h#
#v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n#.##C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #N#h#�#a# #T#�#n# #M#�#
###�#�#c# #t#h#�#n#h# #l#�#p# #t#h#�#n#g# #1#1# #n###m# #2#0#0#4#.# #S#a#u#
#h#�#n# #5# #n###m# #h#o#�#t# ###�#n#g#,# #C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #N#h#�#a#
#T#�#n# #M#�# #l#�# #m#�#t# #t#r#o#n#g# #n#h#�#n#g# ###�#n# #v#�# #h#�#n#g#
###�#u# #v#�# #u#y# #t#�#n# #t#r#o#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c# #s#�#n# #x#u#�#t#
#h#�#t# #n#h#�#a# #P#V#C# #v#�# #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #p#r#o#f#i#l#e#
#n#h#�#a# #P#V#C#.#�##V#�#i# #m#o#n#g# #m#u#�#n# #m#a#n#g# ###�#n# #c#h#o#
#K#h#�#c#h# #h#�#n#g# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #p#h#�#c# #v#�# #t#�#t# #n#h#�#t#
###�# #t#�#o# #r#a# #m#�#t# #n#i#�#m# #t#i#n# #v#�#n#g# #c#h#�#c# #v#�# #x#�#y#
#d#�#n#g# #n#h#�#n#g# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #h#�#p# #t#�#c# #b#�#n#
#v#�#n#g#,# #c#h#�#n#g# #t#�#i# ###�# #v#�#n#g# #b#�#�#c# #t#r#�#n# #c#o#n#
###�#�#n#g# #x#�#y# #d#�#n#g# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #C#�#n#g# #t#y#
#v#�#i# #n#h#�#n#g# #t#h#�#n#h# #t#�#u#:####�#t# #c#h#�#n#g# #c#h#�# #I#S#O#
#9#0#0#1#:#2#0#0#0# #v#�# #p#h#i#�#n# #b#�#n# #s#�#a# ###�#i# #I#S#O#
#9#0#0#1#:#2#0#1#1##X#�#y# #d#�#n#g# ###�#i# #n#g#i# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #k#�#
#t#h#u#�#t# #c#a#o# #v#�# #p#h#�#n#g# #t#h#�# #n#g#h#i#�#m# #p#h#�#t#
#t#r#i#�#n# #s#�#n# #p#h#�#m# #v#�# #k#i#�#m# #t#r#a# #m#�#u# #h#i#�#n#
###�#i#.##H#i#�#n# #t#�#i# #C#�#n#g# #t#y# #v#�#a# #m#�# #t#h#�#m# #m#�#t# #c#�#
#s#�# #s#�#n# #x#u#�#t# #�# #K#h#u# #C#�#n#g# #N#g#h#i#�#p# ###�#n#g# #A#n# #2#
###�# #m#�# #r#�#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t# #v#�# ###a# #d#�#n#g# #h#�#a# #s#�#n#
#p#h#�#m#.#�##N#h#�#n#g# #k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m# #v#�# #t#h#�#n#h# #t#�#u# #m#�#
#C#�#n#g# #t#y# ###�#t# ###�#�#c# #v#�# #t#�#c#h# #l#i#y# ###�#�#c# #l#�#
#v#�#n# #k#i#�#n# #t#h#�#c# #s#�#u# #s#�#c# #v#�# #t#h#�# #t#r#�#�#n#g#
#c#i#n#g# #n#h#�# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #l#)#n#h# #v#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#c#�#a# #m#�#n#h#.##V#�# ###i#�#u# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�#t# #l#�#
#C#�#n#g# #t#y# #c#�# ###�#�#c# #s#�# #t#i#n# #t#�#�#n#g# #v#�# #t#�#n#
#n#h#i#�#m# #c#�#a# #n#h#�#n#g# ###�#i# #t#�#c# #l#�#n# #n#h#�#:# #C#�#n#g#
#t#y# #C#�# #P#h#�#n# #N#h#�#a# #T#h#i#�#u# #N#i#�#n# #T#i#�#n# #P#h#o#n#g#,#
#C#�#n#g# #t#y# #C#�# #P#h#�#n# #N#h#�#a# #R#�#n#g# ###�#n#g#.#.#.##C#�#c#
#s#�#n# #p#h#�#m# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #b#a#o# #g#�#m#:##S#�#n# #p#h#�#m#
#h#�#t# #n#h#�#a# #P#V#C# #c#�#c# #l#o#�#i# #t#r#o#n#g# #t#r#o#n#g# #�#n#g#
#n#�#�#c#,# #t#r#o#n#g# #g#i#�#y# #d#�#p#,# #t#r#o#n#g# #p#r#o#f#i#l#e# #v#�#
###�#c# #b#i#�#t# #l#�# #t#r#o#n#g# #y# #t#�#.##C#�#c# #s#�#n# #p#h#�#m#
#p#r#o#f#i#l#e# #n#h#�#a# #P#V#C# #n#h#�#:# #c#�#a# #n#h#�#a#,# #k#h#u#n#g#
#c#�#a# #v#�# #n#�#p# #c#�#a# #n#h#�#a#.#.#.##V#�#i# #m#�#c# #t#i#�#u# #u#y#
#t#�#n# ## #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# ## #c#�#i# #t#i#�#n# #k#h#�#n#g#
#n#g#�#n#g#,# #t#�#p# #t#h#�# #C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #N#h#�#a# #T#�#n# #M#�#
#l#u#�#n# #n#�# #l#�#c# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# ###�#�#c# #m#�#c# #t#i#�#u#
#m#�#n#h# ###�# #r#a#.# ###�# ###�#t# ###�#�#c# ###i#�#u# ###�#,# #c#h#�#n#g#
#t#�#i# #l#u#�#n# #c#a#m# #k#�#t# #v#�#i# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g#:##C#h#�#
#c#u#n#g# #c#�#p# #n#h#�#n#g# #s#�#n# #p#h#�#m# #c#�# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g#,#
#p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #m#�#c# #t#i#�#u#,# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# ###�# #r#a#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.#�##T#h#�#i# #g#i#a#n# #c#u#n#g# #c#�#p# #h#�#n#g#
#n#h#a#n#h# #n#h#�#t# #v#�# #l#u#�#n# #t#�#o# ###i#�#u# #k#i#�#n# #t#h#u#�#n#
#l#�#i# #n#h#�#t# #c#h#o# #c#�#c# ###�#n# #v#�# #m#u#a# #h#�#n#g#.##L#u#�#n#
#c#�#i# #t#i#�#n# #s#�#n# #p#h#�#m#,# #t#r#a#o# #d#�#i# #t#h#�#m# #k#�#
#n###n#g# #c#h#u#y#�#n# #m#�#n# ###�# #t#�#o# #r#a# #n#h#�#n#g# #s#�#n#
#p#h#�#m# #t#�#t# #n#h#�#t# ###�#p# #�#n#g# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#a# #t#h#�#
#t#r#�#�#n#g#.##P#h#�#�#n#g# #c#h#�#m#
##M#a#n#g# ###�#n# #c#h#o# #k#h#�#c#h#
#h#�#n#g# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #p#h#�#c# #v#�# #t#�#t# #n#h#�#t# ###�# #t#�#o#


#n#i#�#m# #t#i#n# #v#�#n#g# #c#h#�#c# #v#�# #C#�#n#g# #t#y#.##X#u# #h#�#�#n#g#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n##C#�#n#g# #t#y# #l#u#�#n# #h#�#�#n#g# ###�#n# #s#�#
#p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #v#�# #m#�# #r#�#n#g# #v#�#n#g# #t#a#y# ###�# ###�#n#
#n#h#�#n# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�# #h#�#p# #t#�#c# #b#�#n# #v#�#n#g#.##L#u#�#n#
#�# #t#h#�#c# ###�#�#c# #r#�#n#g# #n#i#�#m# #v#u#i# #v#�# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g#
#c#�#a# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g# #c#i#n#g# #c#h#�#n#h# #l#�# #n#i#�#m# #v#u#i#
#v#�# #t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.#
#D#o# #v#�#y#,# #t#�#n# #t#�#m# ###�#n#g# #g#�#p# #v#�#o# #s#�# #t#h#�#n#h#
#c#�#n#g# #c#�#a# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g# #k#h#�#n#g# #c#h#�# #l#�# #t#r#�#c#h#
#n#h#i#�#m# #c#�#a# #b#�#n# #m#�# #c#�#n# #l#�# #t#r#�#c#h# #n#h#i#�#m# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y#.##C#h#�#c# #n###n#g# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# #C#�#n#g#
#t#y#:##C#h#�#c# #n###n#g# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#
###�#�#c# #g#h#i# #t#r#o#n#g# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #t#h#�#n#h# #l#�#p# #v#�#
#g#i#�#y# #p#h#�#p# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #l#�#:##S#�#n# #x#u#�#t#,# #m#u#a#
#b#�#n# #h#�#t# #n#h#�#a# #t#r#o#n#g# #c#�#c# #l#)#n#h# #v#�#c# #y# #t#�#,#
#n#h#�#a# #t#r#o#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t# #�#n#g# #n#�#�#c# #P#V#C#,# #h#�#t#
#n#h#�#a# #t#r#o#n#g# #p#r#o#f#i#l#e#,# #s#�#n# #p#h#�#m# #n#h#�#a# #g#i#a#
#d#�#n#g# #n#h#�# #c#�#a# #n#h#�#a#,# #n#�#p# #n#h#�#a#,#& #v#�# #m#�#t# #s#�#
#s#�#n# #p#h#�#m# #t#�# #h#�#t# #n#h#�#a# #k#h#�#c# #n#h#�# #s#�#n# #p#h#�#m#
#n#h#�#a# #P#V#C# #t#r#o#n#g# #g#i#�#y# #d#�#p#,# #s#�#n# #p#h#�#m# #n#h#�#a#
#P#V#C# #t#r#o#n#g# #c#h#a#i# #l#�#.#.#############S#�# ###�# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h# #C#�#n#g# #t#y####################C#h#�#c# #n###n#g#,# #n#h#i#�#m#
#v#�# #c#�#a# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n##1#.#2#.#1# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c#
#C#�#n#g# #t#y# #c#�# #m#�#t# #p#h#�# #t#�#n#g# #g#i#�#m# ###�#c# #l#�#m#
#n#h#i#�#m# #v#�# #l#�# #n#g#�#�#i# #q#u#�#n# #l#�#,# ###i#�#u# #h#�#n#h#
#x#�#y# #d#�#n#g# #c#h#i#�#n# #l#�#�#c# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#,# ###�#n#h#
#h#�#�#n#g# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #m#�#i# #l#i#�#n#
#h#�# #v#�#i# ###�#i# #t#�#c#,# #g#i#a#o# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#h#o# #c#�#c#
#b#�# #p#h#�#n# #t#h#e#o# #c#h#�#c# #n###n#g#,# #k#i#�#m# #t#r#a# #p#h#�#i#
#h#�#p# #t#h#�#n#g# #n#h#�#t# #s#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #c#�#c# #b#�#
#p#h#�#n# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##1#.#2#.#2#.# #P#h#�#n#g# #k#i#n#h#
#d#o#a#n#h##P#h#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�# #c#h#�#c# #n###n#g# #b#�#
#t#r#�# #p#h#�#n# #c#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #c#�#c#
#v#�#n# ###�# #p#h#�#t# #s#i#n#h# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#o#�#t#
###�#n#g# #c#�#a# ###�#n# #v#�#.# #P#h#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#n#
#c#�# #c#h#�#c# #n###n#g# #t#h#u# #n#h#�#n# #c#�#c# #t#h#�#n#g# #t#i#n# #t#h#�#
#t#r#�#�#n#g#,# #c#�#c# #c#h#�#c# #n###n#g# #p#h#�#n# #h#�#i# #c#�#a#
#k#h#�#c#h# #h#�#n#g# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #s#�# #d#�#n#g# #d#�#c#h# #v#�# ###�#
#p#h#�#n# #�#n#h# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #v#�#i# #b#a#n# #q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#m#
#k#h#�#n#g# #n#g#�#n#g# #c#�#i# #t#i#�#n# #n#�#n#g# #c#a#o# #c#h#�#t#
#l#�#�#n#g# #d#�#c#h# #v#�#,# ###�#p# #�#n#g# #n#h#�#n#g# #n#h#u# #c#�#u#
#k#h#�#n#g# #n#g#�#n#g# #t#h#a#y# ###�#i# #c#�#a# ###�#i# #s#�#n#g#.#
#1#.#2#.#3#.# #P#h#�#n#g# #k#�# #t#o#�#n##T#h#a#m# #m#�#u# #c#h#o# #g#i#�#m#
###�#c# #C#�#n#g# #t#y# #t#r#o#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #t#�#i#
#c#h#�#n#h#,# #c#�#n#g# #t#�#c# #h#�#c#h# #t#o#�#n#,# #k#�# #t#o#�#n#
#t#r#o#n#g# #t#o#�#n# #C#�#n#g# #t#y# #t#h#e#o# ###�#n#g# ###i#�#u# #l#�#
#t#h#�#n#g# #k#�# #k#�# #t#o#�#n#,# #q#u#y# #c#h#�# #t#�#i# #c#h#�#n#h# #v#�#
#p#h#�#p# #l#u#�#t# #c#�#a# #n#h#�# #n#�#�#c#.##T#h#a#m# #m#�#u# ###�# #x#u#�#t#
#v#�#i# #g#i#�#m# ###�#c# #b#a#n# #h#�#n#h# #c#�#c# #q#u#y# #c#h#�# #v#�#
#t#�#i# #c#h#�#n#h# #p#h#�# #h#�#p# #v#�#i# #n#h#i#�#m# #v#�# #s#�#n# #x#u#�#t#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#a# ###�#n# #v#�#,# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c#
###�#n#h# #m#�#c# #k#i#n#h# #t#�# #k#�# #t#h#u#�#t#,# ###�#n#h# #m#�#c# #c#h#i#
#p#h#�#,# #x#�#c# ###�#n#h# #g#i#�# #t#h#�#n#h#,# ###�#m# #b#�#o# #k#i#n#h#
#d#o#a#n#h# #c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#.##T#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# ###�#n#h# #g#i#�#
#h#i#�#u# #q#u#�# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#,# #c#�# ###�# #x#u#�#t# #v#�# #k#i#�#n#
#n#g#h#�# #k#�#p# #t#h#�#i# #n#h#�#m# #t#�#o# #n#�#n# #t#�#n#h# #h#�#n#h#
#t#�#i# #c#h#�#n#h# #t#�#t# #n#h#�#t# #c#h#o# #C#�#n#g# #t#y#.# ##P#h#�#n#
#�#n#h# #t#r#u#n#g# #t#h#�#c# #v#�# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #t#�#i# #c#h#�#n#h#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #v#�# #k#�#t# #h#�#p# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#k#h#�#c# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.####�#n#h# #k#�# #l#�#p# #b#�#o# #c#�#o#
#t#h#e#o# #q#u#y# ###�#n#h#,# #l#�#p# #k#�# #h#o#�#c#h# #t#h#u# #c#h#i#
#n#g#�#n# #s#�#c#h# #n#h#�#m# ###�#p# #�#n#g# #t#�#t# #n#h#u# #c#�#u# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y#.##C###n# #c#�# #v#�#o# #k#�# #h#o#�#c#h# #s#�#n# #x#u#�#t#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #h#�#n#g# #n###m# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#,# #t#�#


#c#h#�#c# #k#�# #h#o#�#c#h# #t#�#i# #c#h#�#n#h# #v#�# #q#u#y#�#t# ###�#n#h#
#n#i#�#n# ###�# #k#�# #t#o#�#n# #h#�#n#g# #n###m#.##K#i#�#m# #t#r#a#,#
#k#i#�#m# #s#o#�#t# #v#i#�#c# #t#h#u# #c#h#i#,# #t#h#a#n#h# #t#o#�#n# #c#�#c#
#k#h#o#�#n# #n#�#,# #t#h#e#o# #d#�#i# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #c#�#n#g# #n#�#
#v#�#i# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g#,# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #n#�#p# #n#g#�#n# #s#�#c#h#
#c#�#a# #n#h#�# #n#�#�#c#.## #1#.#2#.#4#.# #P#h#�#n#g# #k#h#o#a# #h#�#c# #-#
#k#�# #t#h#u#�#t##P#h#�#n#g# #k#h#o#a# #h#�#c# #-# #k#�# #t#h#u#�#t# #c#�#
#c#h#�#c# #n###n#g# #t#h#a#m# #m#�#u# #g#i#�#p# #g#i#�#m# ###�#c# #C#�#n#g#
#t#y# #t#r#o#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #k#h#o#a# #h#�#c# ## #k#�#
#t#h#u#�#t#,# #q#u#�#n# #l#�# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #c#�#n#g# #t#r#�#n#h# #a#n#
#t#o#�#n# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #c#�#c# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#h#o#a# #h#�#c#
#-# #k#�# #t#h#u#�#t#.##1#.#2#.#5#.# #P#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ##
#n#h#�#n# #s#�##P#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #t#�# #c#h#�#c# #c#�# #c#h#�#c#
#n###n#g# #t#i#�#p# #n#h#�#n# #t#h#�#n#g# #t#i#n#,# #t#r#u#y#�#n# #t#i#n#,#
#t#r#u#y#�#n# #m#�#n#h# #l#�#n#h# #g#i#�#p# #g#i#�#m# ###�#c# #C#�#n#g# #t#y#
#t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #q#u#�#n# #l#�# ###i#�#u# #h#�#n#h# ###�#n# #v#�# #v#�#
#t#r#o#n#g# #q#u#a#n# #h#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #v#�#i# #c#�#p# #t#r#�#n#,#
#c#�#p# #d#�#�#i# #v#�# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g#;# #b#�# #t#r#�# #p#h#�#n#
#c#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#,# #g#i#�#i# #q#u#y#�#t# #c#�#c# #v#�#n# ###�#
#p#h#�#t# #s#i#n#h# #t#r#o#n#g# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a#
###�#n# #v#�#.# ##T#h#a#m# #m#�#u# #c#h#o# #g#i#�#m# ###�#c# #C#�#n#g# #t#y#
#t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #t#�# #c#h#�#c# #b#�# #m#�#y# #q#u#�#n# #l#�#,# #t#�#
#c#h#�#c# #c#�#n# #b#�# #g#�#m# #:# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#,#
#p#h#�#n# #c#�#n#g# ###i#�#u# #h#�#n#h# #c#�#n#g# #t#�#c#,# #b#�# #n#h#i#�#m#
#c#�#n# #b#�#,# #k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g#,# #k#�# #l#u#�#t#.##T#h#a#m# #m#�#u#
#c#h#o# #g#i#�#m# ###�#c# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#�#
###�# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #n#h#�#:#
#c#h#�# ###�# #t#i#�#n# #l#�#�#n#g#,# #n#�#n#g# #l#�#�#n#g#,# #n#�#n#g#
#b#�#c#,# #c#h#�# ###�# #b#�#o# #h#i#�#m#.##Q#u#�#n# #l#�# #v#�# #l#�#u# #t#r#�#
# #h#�# #s#�# #c#�#n# #b#�# #t#h#e#o# #p#h#�#n# #c#�#p# #q#u#�#n# #l#�# #c#�#n#
#b#�#.##T#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# ###�#i# #n#�#i#,# ###�#i#
#n#g#o#�#i#;# #t#�# #c#h#�#c# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #v#�# #n#�#i# #b#�#,#
#b#�#o# #v#�# #a#n# #n#i#n#h# #t#r#�#t# #t#�# #t#r#o#n#g# #c#�# #q#u#a#n#.#
#T#h#a#m# #m#�#u# #c#h#o# #g#i#�#m# ###�#c# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c# #q#u#�#n#
#l#�# #v#�# ###i#�#u# #h#�#n#h# #c#�#n#g# #t#�#c# #c#�#n#g# #v###n# #g#i#�#y#
#t#�#,# #i#n# #�#n# #t#�#i# #l#i#�#u#;# #q#u#�#n# #l#�# #p#h#�#�#n#g#
#t#i#�#n#,# #t#r#a#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�#,# #v###n# #p#h#�#n#g#,# #x#e#
#�#t#�#,# #t#r#�# #s#�# #l#�#m# #v#i#�#c# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #l#�# #t#�#n#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #t#h#e#o# ###�#n#g# #q#u#y# ###�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g#
#t#y# #v#�# #n#h#�# #n#�#�#c#.##T#h#a#n#h# #t#r#a#,# #k#i#�#m# #t#r#a# #m#�#i#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# ###�#n# #v#�#,# #n#g###n# #c#h#�#n# #v#�# #k#i#�#m#
#t#r#a# #t#�#i# #l#i#�#u# #t#r#�#�#c# #k#h#i# #l#�#u# #t#r#�#.##T#h#e#o#
#d#�#i#,# #k#i#�#m# #t#r#a# #t#r#�#c# #t#i#�#p# #v#�# #m#�#t# ###n# #�#,#
#s#i#n#h# #h#o#�#t#,# #c#�#n#g# #t#�#c# #h#�#n#g# #n#g#�#y# #c#�#a# #C#B#C#N#V#
#t#r#o#n#g# #s#u#�#t# #q#u#�# #t#r#�#n#h# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #l#a#o#
###�#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t#,# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #d#�#c#h# #v#�#
#t#�#t#.######K#�#t# #q#u#�# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #3# #n###m#
#g#�#n# ###�#y#.## #K#�#t# #q#u#�# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #T#�#n# #M#�# #t#r#o#n#g# #g#i#a#i# ###o#�#n#
#2#0#1#0# ## #t#h#�#n#g# #6#/#2#0#1#2##K#�#t# #q#u#�# #h#o#�#t# ###�#n#g#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #t#�# #n###m# #2#0#1#0# ## #2#0#1#3#:##B#�#n#g# #2# ##
#K#�#T# #Q#U#�# #H#O#�#T# ###�#N#G# #K#I#N#H# #D#O#A#N#H# #C#�#A# #C#�#N#G#
#T#Y##T#�#N# #M#�# #Q#U#A# #3# #N###M# #2#0#1#0# ## #2#0#1#3## # # # # #
###�#n# #v#�# #t#�#n#h#:# #t#r#i#�#u# ###�#n#g##C#h#�# #t#i#�#u###N###m#
#2#0#1#0###N###m# #2#0#1#1###N###m# #2#0#1#3#####D#o#a#n#h# #t#h#u# #v#�#
#b#�#n# #h#�#n#g# #v#�# #c#u#n#g# #c#�#p# #d#�#c#h#
#v#�###1#6#2#.#4#1#9###3#0#7#.#7#0#8###1#9#6#.#3#2#9#####D#o#a#n#h# #t#h#u#
#t#h#u#�#n# #v#�# #b#�#n# #h#�#n#g# #v#�# #c#u#n#g# #c#�#p# #d#�#c#h#
#v#�###1#6#2#.#4#1#9###3#0#7#.#7#0#8###1#9#6#.#3#2#9#####G#i#�# #v#�#n#
#h#�#n#g# #b#�#n###1#5#3#.#0#2#6###2#4#7#.#8#5#7###1#8#5#.#6#2#2#####L#�#i#
#n#h#u#�#n# #g#�#p# #v#�# #b#�#n# #h#�#n#g# #v#�# #c#u#n#g# #c#�#p# #d#�#c#h#
#v#�###9#.#3#9#3###5#9#.#8#5#1###1#0#.#7#0#7#####D#o#a#n#h# #t#h#u# #t#�#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #t#�#i#
#c#h#�#n#h###4#.#7#3#0###1#2#.#2#7#5###1#0#.#2#8#4#####C#h#i# #p#h#�# #t#�#i#


#c#h#�#n#h###1#.#5#1#4###4#.#9#5#6###2#.#2#2#1#####-# #T#r#o#n#g# ###�#:#
#C#h#i# #p#h#�# #l#�#i# #v#a#y# ###8#4#3###3#.#9#1#2###1#.#9#9#9#####C#h#i#
#p#h#�# #b#�#n# #h#�#n#g###4#.#3#3#1###7#.#1#2#4###4#.#0#7#3#####C#h#i# #p#h#�#
#q#u#�#n# #l#�# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p###3#.#8#0#2###1#2#.#3#4#9###5#.#5#1#1#####L#�#i# #n#h#u#�#n# #t#�#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #k#i#n#h#
#d#o#a#n#h###4#.#4#7#6###4#7#.#6#9#6###9#.#1#8#7#####T#h#u# #n#h#�#p#
#k#h#�#c###8#2#3###2#.#2#4#6###2#2#####C#h#i# #p#h#�#
#k#h#�#c###8#0###2#3#9###1#8#1#####L#�#i# #n#h#u#�#n#
#k#h#�#c###7#4#3###2#.#0#0#7###(#1#5#9#)#####T#�#n#g# #l#�#i# #n#h#u#�#n#
#t#r#�#�#c# #t#h#u#�###5#.#2#2#0###4#9#.#7#0#3###8#.#8#6#8#####C#h#i# #p#h#�#
#t#h#u#�# #t#h#u# #n#h#�#p# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p###1#.#0#5#3###1#2#.#3#7#8###2#.#0#7#1#####L#�#i# #n#h#u#�#n#
#s#a#u# #t#h#u#�# #t#h#u# #n#h#�#p# #d#o#a#n#h#
#n#g#h#i#�#p###4#.#1#6#7###3#7#.#3#2#5###6#.#7#9#7#####N#g#u#�#n#:# #P#h#�#n#g#
#k#i#n#h# #d#o#a#n#h#,# #2#0#1#3##D#o#a#n#h# #t#h#u#:##N#h#�#n# #c#h#u#n#g#,#
#d#o#a#n#h# #t#h#u# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #q#u#a# #b#a# #n###m# #c#�# #x#u#
#h#�#�#n#g# #t###n#g#,# ###�#t# #t#r#�#n# #1#6#2# #t#�# #n###m# #2#0#1#0# #v#�#
###�# #t###n#g# #l#�#n# #1#9#6# #t#�# #n###m# #2#0#1#3#.####�#c# #b#i#�#t#,#
#c#�# #s#�# #t###n#g# #v#�#t# #t#r#o#n#g# #n###m# #2#0#1#3#,# #v#�#i#
#d#o#a#n#h# #t#h#u# ###�#t# #g#�#n# #3#0#8# #t#�#,# #t###n#g# #9#0#%# #s#o#
#v#�#i# #n###m# #2#0#1#0#.# #T#�#n#g# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #t###n#g# #t#r#�#�#c#
#h#�#t# #l#�# #d#o# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #c#�#a# #h#o#�#t# ###�#n#g# #k#i#n#h#
#d#o#a#n#h# #x#u#�#t# #k#h#�#u# #g#�#o# #t###n#g# #c#a#o# #t#r#o#n#g# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #n#�#y#.####�#n# #n###m# #2#0#1#3#,# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #c#�#a#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #x#u#�#t# #k#h#�#u# #g#i#�#m# #m#�#n#h# #t#r#�# #l#�#i#
#n#�#n# #t#�#n#g# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #c#i#n#g# #b#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g# #v#�#
#g#i#�#m# #3#6#%# #s#o# #v#�#i# #n###m# #2#0#1#3#.# #S#o#n#g# #g#i#�# #c#�#
#c#�#c# #m#�#t# #h#�#n#g# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #v#�#n#
#c#a#o# #h#�#n# #n###m# #2#0#1#0#,# #n#�#n# #d#o#a#n#h# #t#h#u# #t#r#o#n#g#
#n###m# #n#�#y# #v#�#n# #c#a#o# #h#�#n# #1#6#2# #t#�# ###�#n#g# #c#�#a# #n###m#
#2#0#1#0#.##L#�#i# #n#h#u#�#n# #t#r#�#�#c# #t#h#u#�#:##D#o# #�#n#h# #h#�#�#n#g#
#t#�# #k#h#�#n#g# #h#o#�#n#g# #c#�#a# #k#i#n#h# #t#�# #t#h#�# #g#i#�#i# #m#�#
#l#�#i# #n#h#u#�#n# #C#�#n#g# #t#y# #t#h#u# ###�#�#c# #t#r#o#n#g# #t#h#�#i#
#g#i#a#n# #n#�#y# #c#i#n#g# #b#�# #�#n#h# #h#�#�#n#g#.# #N###m# #2#0#1#0#,#
#l#�#i# #n#h#u#�#n# #t#r#�#�#c# #t#h#u#�# #c#h#�# ###�#t# #t#r#�#n# #5# #t#�#
###�#n#g#.####�#n# #n###m# #2#0#1#3#,# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #g#i#�# #c#�# #�#n#
###�#n#h# #t#r#�# #l#�#i#,# #t#r#o#n#g# #k#h#i# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #k#h#�#n#g#
#h#o#�#n#g# #k#i#n#h# #t#�# #v#�#n# #c#h#�#a# #p#h#�#c# #h#�#i# #n#�#n# #l#�#i#
#n#h#u#�#n# #t#r#�#�#c# #t#h#u#�# #t#h#u# ###�#�#c# #v#�#n# #t#h#�#p#,# #c#h#�#
###�#t# #g#�#n# #9# #t#�# ###�#n#g#,# #n#h#�#n#g# #v#�#n# #c#a#o# #h#�#n# #s#o#
#v#�#i# #n###m# #2#0#1#0#.##T#�#n#h# #h#�#n#h# #l#a#o# ###�#n#g#:####i# #l#�#n#
#t#h#�#n#h# #c#�#n#g# #t#�# #l#)#n#h# #v#�#c# #s#�#n# #x#u#�#t# #h#�#t#
#n#h#�#a# #v#�# #s#�#n# #p#h#�#m# #t#�# #h#�#t# #n#h#�#a#,# ###�#n# #n#a#y#
#C#�#n#g# #t#y# #T#N#H#H# #n#h#�#a# #T#�#n# #M#�# ###�# #c#�# #0#2# #x#�#�#n#g#
#s#�#n# #x#u#�#t# #h#�#t# #n#h#�#a# #v#�# #s#�#n# #p#h#�#m# #l#�#m# #t#�#
#n#h#�#a#,# #v#�#i# #t#h#i#�#t# #b#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #v#�# #h#�#n#
#7#.#0#0#0#m###2# # #m#�#t# #b#�#n#g# #n#h#�# #x#�#�#n#g# #s#�#n# #x#u#�#t#
#c#h#u#y#�#n# #n#g#h#i#�#p#,# #m#�#y# #m#�#c#,# #t#r#a#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�#
#h#i#�#n# ###�#i#,# ###�#i# #n#g#i# #c#�#n# #b#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #g#i#�#u#
#k#i#n#h# #n#g#h#i#�#m#:##V#�#i# #t#�#n#g# #s#�# #l#a#o# ###�#n#g# #h#o#�#t#
###�#n#g# #t#r#o#n#g# #l#)#n#h# #v#�#c# #s#�#n# #x#u#�#t# #h#�#t# #n#h#�#a#
#v#�# #s#�#n# #p#h#�#m# #t#�# #h#�#t# #n#h#�#a# #l#�#:# #2#5#8# #n#g#�#�#i#.#
#T#r#o#n#g# ###�#:#
#-# #C#�#n# #b#�# #q#u#�#n# #l#�#,# #k#�# #s#�#,#
#c#h#u#y#�#n# #m#�#n#:# #
#5#4# #n#g#�#�#i##
#
#-# #C#�#n#g#
#n#h#�#n# #s#�#n# #x#u#�#t# #t#r#�#c# #t#i#�#p#:#
#
#
#2#0#4#
#n#g#�#�#i###T#�#n#h# #h#�#n#h# #l#a#o# ###�#n#g# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y##(#
###V#T#:# #N#g#�#�#i#)###C#h#�# #t#i#�#u###N###m# #2#0#1#1###N###m#
#2#0#1#2###S#o# #s#�#n#h#######S#�# #l#�#�#n#g###T#�# #l#�##(#%#)###S#�#
#l#�#�#n#g###T#�# #l#�##(#%#)###S#�##l#�#�#n#g###T#�# #l#�##(#%#)#####T#�#n#g#
#s#�# #l#a#o#
###�#n#g###2#3#3###1#0#0###2#5#8###1#0#0###2#5###1#1#0#,#7#####1#.# #T#r#�#n#h#
###�# #h#�#c# #v#�#n#################-# ###�#i# #h#�#c# #c#�#c# #n#g#�#n#h#
#n#g#h#�###1#0###4#,#2#9###1#0###3#,#8#6###0###1#0#0#####-# #C#a#o#


###�#n#g###1#3###5#,#6###1#8###6#,#9#8###5###1#3#8#,#5#####-# #T#r#u#n#g#
#c#�#p###1#7#0###7#3###1#8#4###7#1#,#3###1#4###1#0#8#,#2#####-# #C#�#n#g#
#n#h#�#n# #k#�#
#t#h#u#�#t###4#0###1#7#,#2###4#6###1#7#,#8###6###1#1#5#####2#.#G#i#�#i#
#t#�#n#h###2#3#3###1#0#0###2#5#8###1#0#0###2#5###1#1#0#,#7#####-# #L#a#o#
###�#n#g# #n#a#m###2#2#8###9#8###2#5#3###9#8###2#5###1#1#1#####-# #L#a#o#
###�#n#g# #n#�###5###2#,#1#4###5###1#,#9###0###1#0#0#####3#.# #T#�#n#h#
#c#h#�#t# #s#�# #d#�#n#g###2#3#3###1#0#0###2#5#8###1#0#0###2#5###1#1#0#,#7###### #L#a#o# ###�#n#g# #t#r#�#c#
#t#i#�#p###1#8#0###7#7#,#3###2#0#2###7#8#,#3###2#2###1#1#2#,#2#####-#
#L#a#o# ###�#n#g# #g#i#�#n#
#t#i#�#p###5#3###2#3###5#6###2#1#,#7###3###1#0#5#,#7#####N#g#u#�#n#:#
#P#h#�#n#g# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ## #N#h#�#n# #s#�#,#0#2#/#2#0#1#3##T#�#n#h#
#h#�#n#h# #t#�#i# #s#�#n# #v#�# #c#�# #s#�# #v#�#t# #c#h#�#t# #c#�#a# #C#�#n#g#
#t#y#;##C#�# #c#�#u# #t#�#i# #s#�#n# #c#�# ###�#n#h##T#�#n#h# #t#r#�#n#g#
#t#�#i# #s#�#n# #c#�# ###�#n#h# #(#n#g#u#y#�#n# #g#i#�#,# #h#a#o# #m#�#n# #v#�#
#g#i#�# #t#r#�# #c#�#n# #l#�#i# #c#�#a# #t#�#i# #s#�#n# #c#�# ###�#n#h#)#:#
#T#r#o#n#g# ###�#,# #g#�#m# #c#�# #c#�#c# #l#o#�#i# #T#S#C### #s#a#u#:##N#h#�#
#c#�#a#,# #k#h#o# #h#�#n#g##M#�#y# #m#�#c#,# #t#r#a#n#g# #t#h#i#�#t# #b#�#
#P#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #v#�#n# #t#�#i##T#�#t# #c#�# #c#�#c# #l#o#�#i# #T#S#C###
#n#�#y# #p#h#�#n# #b#�# #�# #c#�#c# #k#h#u# #v#�#c# #k#h#�#c# #n#h#a#u#,# ###�#
#l#�# #�# #c#�#c# #c#h#i# #n#h#�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#,# #V###n#
#p#h#�#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##T#�#n#h# #h#�#n#h# #s#�# #d#�#n#g# #t#�#i# #s#�#n#
#c#�# ###�#n#h##C#h#�# #t#i#�#u###N###m# #2#0#1#1# ##(#t#r#i#�#u#
###�#n#g#)###N###m# #2#0#1#2# ##(#t#r#i#�#u# ###�#n#g#)###%#
#t###n#g#/#g#i#�#m#####T#�#i# #s#�#n# #n#g#�#n#
#h#�#n###2#1#3#.#0#3#5###4#2#0#.#1#5#3###9#7#.#2#2#####T#�#i# #s#�#n# #d#�#i#
#h#�#n###1#4#4#.#8#6#9###1#9#9#.#2#2#1###3#7#.#5#2#####T#�#n#g###3#5#7#.#9#0#4##
#6#1#9#.#3#7#4###7#3#.#0#6#####N#g#u#�#n#:# #P#h#�#n#g# #k#�#
#t#o#�#n#,#1#2#/#2#0#1#2##N###m# #2#0#1#2#,# #t#�#n#g# #t#�#i# #s#�#n# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y# #t###n#g# #7#3#,#0#6#%# #s#o# #v#�#i# #n###m# #2#0#1#1# #d#o#
#c#�#c# #n#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #s#a#u#:##T#�#i# #s#�#n# #n#g#�#n# #h#�#n#
#t###n#g# #9#7#,#2#2#%#,# #c#h#�# #y#�#u# #l#�# #d#o# #g#i#�# #n#g#u#y#�#n#
#v#�#t# #l#i#�#u# ###�#u# #v#�#o# #t###n#g#.# #V#�# #v#�#y#,# ###�# #�#n#
###�#n#h# #g#i#�# #s#�#n# #p#h#�#m# ###�#u# #r#a#,# #n#g#a#y# #t#�# ###�#u#
#n###m# #C#�#n#g# #t#y# ###�# #c#�# #c#h#i#�#n# #l#�#�#c# #t###n#g# #l#�#�#n#g#
#d#�# #t#r#�# #n#g#u#y#�#n# #l#i#�#u#.##T#�#i# #s#�#n# #d#�#i# #h#�#n# #t###n#g#
#3#7#,#5#2#%#.# #N#g#u#y#�#n# #n#h#�#n# #c#h#�#n#h# #l#�# #d#o# #t#r#o#n#g#
#n###m# #2#0#1#1#,# #C#�#n#g# #t#y# ###�# ###�#u# #t#�# #v#�# #x#�#y# #d#�#n#g#
#t#r#�#�#n#g# #t#i#�#u# #h#�#c# #A#n# #P#h#�#,# #v#�# #m#u#a# #n#g#u#y#�#n#
#v#�#t# #l#i#�#u# #d#�# #t#r#�#.###


#P#h#�#n# #2#:# #M#�# #T#�# #C#�# #T#H#�# #T#�#N#H# #H#�#N#H# #H#O#�#T#
###�#N#G# #C#�#A# #P#H#�#N#G# #H#�#N#H# #C#H#�#N#H# ## #N#H#�#N# #S#�# #T#�#I#
#C#�#N#G# #T#Y# #T#N#H#H# #N#H#�#A# #T#�#N# #M#�#.##2#.#1#.# #V#a#i# #t#r#�#,#
#c#h#�#c# #n###n#g# #v#�# #n#h#i#�#m# #v#�# #c#�#a# #p#h#�#n#g# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h# #-# #n#h#�#n# #s#�#.## #
# # # # #2#.#1#.#1#.# #V#a#i#
#t#r#�#.##Q#u#�#n# #t#r#�# #n#h#�#n# #s#�# #g#i#�# #v#a#i# #t#r#�# ###�#c#
#b#i#�#t# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #v#�# #n#g#�#y# #c#�#n#g# ###�#�#c# #c#�#c#
#n#h#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #q#u#a#n# #t#�#m#,# #n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #v#�#
#p#h#�#n# #t#�#c#h#,# ###�#y# #l#�# #m#�#t# #c#h#�#c# #n###n#g# #c#�#t# #l#�#i#
#v#�# #q#u#a#n# #t#r#�#n#g# #n#h#�#t# #c#�#a# #t#i#�#n# #t#r#�#n#h# #q#u#�#n#
#t#r#�#.# #V#�# #q#u#�#n# #t#r#�# #n#h#�#n# #s#�# #l#�# #c#u#n#g# #c#�#p#
#c#h#o# #d#o#a#n#h# #n#g#h#i#�#p# #m#�#t# #l#�#c# #l#�#�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#
#c#�# #h#i#�#u# #q#u#�#.##
# # # #2#.#1#.#2#.# #C#h#�#c# #n###n#g#.##T#h#�#c#
#h#i#�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #n#h#�#n# #s#�#,# ###�#m#
#b#�#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u#,# #c#h#i#�#n# #l#�#�#c#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##T#�# #c#h#�#c# #v#�# #p#h#�#i# #h#�#p# #v#�#i# #c#�#c#
###�#n# #v#�# #k#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�#,#
###�#o# #t#�#o# #v#�# #t#�#i# ###�#o# #t#�#o#.##T#�# #c#h#�#c# #v#i#�#c#
#q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�# #t#o#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.##X#�#y# #d#�#n#g#
#q#u#y# #c#h#�# #l#�#�#n#g#,# #t#h#�#�#n#g#,# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p#
#k#h#u#y#�#n# #k#h#�#c#h#,# #c#�#c#h# #t#h#�#c# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#l#�#m# #v#i#�#c#,# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# ###�# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##C#h#�#p# #h#�#n#h# #v#�# #t#�# #c#h#�#c#
#t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# #t#r#�#�#n#g#,# #q#u#i# ###�#n#h#,# #c#h#�#
#t#h#�# #c#�#a# #B#a#n# #G#i#�#m# ###�#c#.##P#h#�#c# #v#�# #c#�#c# #c#�#n#g#
#t#�#c# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ###�# #b#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #t#h#u#�#n#
#t#i#�#n# #t#r#o#n#g# #c#h#�# ###�#o# ## ###i#�#u# #h#�#n#h#,# #p#h#�#c# #v#�#
#h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ###�# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #k#h#�#c# #c#�# ###i#�#u#
#k#i#�#n# #h#o#�#t# ###�#n#g# #t#�#t#.##Q#u#�#n# #l#�# #v#i#�#c# #s#�# #d#�#n#g#
#v#�# #b#�#o# #v#�# #c#�#c# #l#o#�#i# #t#�#i# #s#�#n# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#,#
###�#m# #b#�#o# #a#n# #n#i#n#h# #t#r#�#t# #t#�#,# #a#n# #t#o#�#n# #l#a#o#
###�#n#g#,# #v#�# #s#i#n#h# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g#
#c#h#�#y# #n#�# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##T#h#a#m# #m#�#u#,# ###�# #x#u#�#t#
#c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# ###�# #x#�# #l#�# #c#�#c# #v#�#n# ###�#
#t#h#u#�#c# #l#�#n#h# #v#�#c# #T#�# #c#h#�#c#,# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #-#
#n#h#�#n# #s#�#.# ##H#�# #t#r#�# #b#�# #p#h#�#n# #k#h#�#c# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c#
#q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�# #v#�# #l#�# #c#�#u# #n#�#i# #g#i#�#a# #B#a#n#
#g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g#
#t#y#.## #2#.#1#.#3#.# #N#h#i#�#m# #v#�#.## # # #2#.#1#.#3#.#1#.#T#h#�#c#
#h#i#�#n# #c#h#�#c# #n###n#g# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #n#h#�#n# #s#�# ###�#m#
#b#�#o# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u#,# #c#h#i#�#n# #l#�#�#c#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##L#�#p# #k#�# #h#o#�#c#h# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g#
#h#�#n#g# #n###m#,# #h#�#n#g# #t#h#�#n#g# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y# #v#�# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #l#i#�#n# #q#u#a#n#.##L#�#n#
#c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #c#h#o# #m#�#i# ###�#t#
#t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #v#�# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#.##T#�# #c#h#�#c#
#t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #t#h#e#o# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�# ###�#�#c#
#p#h#�# #d#u#y#�#t#.##T#�# #c#h#�#c# #k#�# #h#�#p# ###�#n#g# #l#a#o# ###�#n#g#
#t#h#�# #v#i#�#c# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##Q#u#�#n# #l#�# #h#�#
#s#�#,# #l#�# #l#�#c#h# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#o#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.#
#T#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g#,# ###i#�#u#
###�#n#g# #n#h#�#n# #s#�#,# #t#h#e#o# #d#�#i# #s#�# #l#�#�#n#g# #n#h#�#n#
#v#i#�#n# #C#�#n#g# #t#y# #n#g#h#�# #v#i#�#c#.####�#n#h# #g#i#�#,# #p#h#�#n#
#t#�#c#h# #t#�#n#h# #h#�#n#h# #c#h#�#t# #l#�#�#n#g#,# #s#�# #l#�#�#n#g# #c#�#a#
###�#i# #n#g#i# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,# #l#�#p# #c#�#c# #b#�#o# #c#�#o# ###�#n#h#
#k#�#,# ###�#t# #x#u#�#t# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u# #c#�# #t#h#�# #c#�#a#
#B#a#n# #G#i#�#m# ###�#c#.##L#�#m# #c#�#u# #n#�#i# #g#i#�#a# #L#�#n#h# ###�#o#
#C#�#n#g# #t#y# #v#�# #t#�#p# #t#h#�# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##
#2#.#1#.#3#.#2#.# #T#�# #c#h#�#c# #v#�# #p#h#�#i# #h#�#p# #v#�#i# #c#�#c#
###�#n# #v#�# #k#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�#
#v#�# #t#�#i# ###�#o# #t#�#o#.##L#�#p# #c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# ###�#o# #t#�#o#
###�#n#h# #k#�# #t#h#�#n#g#,# #n###m#.##T#�# #c#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#v#i#�#c# ###�#o# #t#�#o# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.####�#n#h# #g#i#�# #k#�#t#
#q#u#�# ###�#o# #t#�#o#.##T#r#�#c# #t#i#�#p# #t#�# #c#h#�#c#,# #t#h#a#m# #g#i#a#


#v#i#�#c# #h#u#�#n# #l#u#y#�#n# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #m#�#i#
#v#�#o# #C#�#n#g# #t#y# #v#�# #l#�#c#h# #s#�# #h#�#n#h# #t#h#�#n#h#,#
#c#h#�#n#h# #s#�#c#h#,# #n#�#i# #q#u#y# #l#a#o# ###�#n#g#.#.#.##X#�#y# #d#�#n#g#
#c#h#�#�#n#g# #t#r#�#n#h# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #n#g#h#�# #n#g#h#i#�#p# #c#h#o#
#n#h#�#n# #v#i#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.## # #2#.#1#.#3#.#3#.# #T#h#�#c# #h#i#�#n#
#t#�# #c#h#�#c# #v#i#�#c# #q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�# #t#o#�#n# #C#�#n#g#
#t#y#.####i#�#u# ###�#n#g# #n#h#�#n# #s#�# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u# #s#�#n#
#x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#.##L#�#p# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #b#�#
#n#h#i#�#m#,# #b#�#i# #n#h#i#�#m# #c#�#n# #b#�# #q#u#�#n# #l#�# ###i#�#u#
#h#�#n#h#.##Q#u#�#n# #l#�# #v#i#�#c# #n#g#h#�# #p#h#�#p#,# #n#g#h#�# #v#i#�#c#
#c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n#.##X#�#y# #d#�#n#g# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# #t#h###n#g#
#t#i#�#n# #v#�# #t#h#a#y# #t#h#�# #n#h#�#n# #s#�#.##L#�#p# #n#g#�#n# #s#�#c#h#
#n#h#�#n# #s#�# #.##H#o#�#c#h# ###�#n#h# #n#g#u#�#n# #n#h#�#n# #l#�#c# #n#h#�#m#
#p#h#�#c# #v#�# #t#�#t# #c#h#o# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h# #v#�#
#c#h#i#�#n# #l#�#�#c# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##G#i#�#i# #q#u#y#�#t# #k#h#i#�#u#
#n#�#i# #k#�# #l#u#�#t# #c#�#a# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.## #
#2#.#1#.#3#.#4#.#T#h#�#c# #h#i#�#n# #x#�#y# #d#�#n#g# #q#u#y# #c#h#�#
#l#�#�#n#g# #t#h#�#�#n#g#,# #c#�#c# #b#i#�#n# #p#h#�#p# #k#h#u#y#�#n#
#k#h#�#c#h# ## #c#�#c#h# #t#h#�#c# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #l#�#m#
#v#i#�#c#,# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# ###�# #c#h#o# #n#g#�#�#i#
#l#a#o# ###�#n#g#.##B#�#o# #v#�# #l#�#i# #�#c#h# #h#�#p# #p#h#�#p# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y# #v#�# #c#�#a# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##X#�#y# #d#�#n#g#
#v#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# ###�# #c#h#�#n#h# #s#�#c#h# ###�#i#
#v#�#i# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##T#h#�#c# #h#i#�#n# #v#i#�#c# #k#i#�#m#
#t#r#a# #x#�#p# #b#�#c# #l#�#�#n#g#,# ###i#�#u# #c#h#�#n#h# #m#�#c# #l#�#�#n#g#
#t#h#e#o# ###�#n#g# #q#u#i# ###�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##T#h#a#m# #g#i#a#
#n#g#h#i#�#n# #c#�#u# #v#�# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #p#h#�#�#n#g#
#p#h#�#p#,# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #t#r#�# #l#�#�#n#g#,# #t#h#�#�#n#g#,# #p#h#�#
#c#�#p# #l#�#m# #v#i#�#c# #t#�#i# #C#�#n#g# #t#y#.##T#h#e#o# #d#�#i# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# ###�# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#h#e#o#
#q#u#i# ###�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##T#�# #c#h#�#c# #t#h#e#o# #d#�#i#,#
#l#�#p# #d#a#n#h# #s#�#c#h# #b#�#o# #h#i#�#m# #x#�# #h#�#i#,# #b#�#o# #h#i#�#m#
#y# #t#�# #v#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�# ###�# #l#i#�#n# #q#u#a#n#
###�#n# #b#�#o# #h#i#�#m# #y# #t#�# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#
#t#h#e#o# #c#h#�# ###�#o# #c#�#a# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c#.##L#�#p# #d#a#n#h#
#s#�#c#h# #l#a#o# ###�#n#g# ###�#n#h# #k#�# #t#h#e#o# #q#u#i# ###�#n#h# #c#�#a#
#c#�# #q#u#a#n# #n#h#�# #n#�#�#c#.##T#h#e#o# #d#�#i# #v#i#�#c# #n#g#h#�#
#p#h#�#p#,# #n#g#h#�# #v#i#�#c# #r#i#�#n#g# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#�#
###�# #p#h#�#p# #n###m# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.##T#�# #c#h#�#c#,#
#t#r#�#n#h# #k#�# #h#o#�#c#h# #v#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# ###�#i# #v#�#i# #c#�#c#
#c#h#�# ###�# #l#�#,# #t#�#t#.##G#i#a#o# #d#�#c#h# #v#�#i# #c#�#c# #c#�#
#q#u#a#n# #n#h#�# #n#�#�#c# ###�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#�# ###�# #c#h#o#
#n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.####�#n#h# #g#i#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#n#g#
#v#i#�#c#.## # #2#.#1#.#3#.#5#.# #T#h#�#c# #h#i#�#n# #c#h#�#c# #n###n#g#
#c#h#�#p# #h#�#n#h# #v#�# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c# #c#h#�#
#t#r#�#�#n#g#,# #q#u#i# ###�#n#h#,# #c#h#�# #t#h#�# #c#�#a# #B#a#n# #G#i#�#m#
###�#c# #.##L#�#p# #p#h#�#�#n#g# #�#n#,# #t#�# #c#h#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#c# #Q#u#y#�#t# ###�#n#h#,# #Q#u#y# ###�#n#h# #c#�#a# #B#a#n# #g#i#�#m#
###�#c#.##G#i#�#m# #s#�#t# #v#i#�#c# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #t#h#e#o# #c#�#c#
#p#h#�#�#n#g# #�#n# ###�# ###�#�#c# #d#u#y#�#t#,# #b#�#o# #c#�#o# ###�#y#
###�#,# #k#�#p# #t#h#�#i# #v#�# #t#r#u#n#g# #t#h#�#c# #t#�#n#h# #h#�#n#h#
#d#i#�#n# #b#i#�#n# #v#�# #k#�#t# #q#u#�# #c#�#n#g# #v#i#�#c# #k#h#i# #t#h#�#c#
#h#i#�#n# #n#h#i#�#m# #v#�# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #g#i#a#o#.## #
#2#.#1#.#3#.#6#.# #T#h#�#c# #h#i#�#n# #p#h#�#c# #v#�# #c#�#c# #c#�#n#g# #t#�#c#
#h#�#n#h# #c#h#�#n#h# ###�# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #t#h#u#�#n# #t#i#�#n#
#t#r#o#n#g# #c#h#�# ###�#o# ## ###i#�#u# #h#�#n#h#,# #p#h#�#c# #v#�# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h# ###�# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #k#h#�#c# #c#�# ###i#�#u# #k#i#�#n#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #t#�#t#.##X#�#y# #d#�#n#g#,# #t#�# #c#h#�#c# #v#�# #q#u#�#n#
#l#�# #h#�# #t#h#�#n#g# #t#h#�#n#g# #t#i#n#.##N#g#h#i#�#n# #c#�#u# #v#�# #n#�#m#
#v#�#n#g# #q#u#i# ###�#n#h# #p#h#�#p# #l#u#�#t# #l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n#
#h#o#�#t# ###�#n#g# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#,# ###�#m# #b#�#o# #c#h#o# #h#o#�#t#
###�#n#g# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y# #l#u#�#n# #p#h#�# #h#�#p# #p#h#�#p#
#l#u#�#t#.##P#h#�#c# #v#�# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h#,# #p#h#�#c# #v#�# # #m#�#t#
#s#�# #m#�#t# #h#�#u# #c#�#n# #c#h#o# #s#�#n# #x#u#�#t# #k#i#n#h# #d#o#a#n#h#.#


#X#�#y#
#d#�#n#g#,# #g#�#n# #g#i#�# #v#�# #p#h#�#t# #t#r#i#�#n# #m#�#i# #q#u#a#n# #h#�#
#t#�#t# #v#�#i# #c#�#n#g# ###�#n#g# #x#�# #h#�#i# #x#u#n#g# #q#u#a#n#h#.##T#�#
#c#h#�#c# #c#u#�#c# #h#�#p# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.#
#T#�# #c#h#�#c# #l#�# #t#�#n#,# #t#i#�#p# #k#h#�#c#h# #h#�#n#g#,# ###�#i#
#t#�#c# #t#r#o#n#g# #v#�# #n#g#o#�#i# #n#�#�#c#.# #X#�#y# #d#�#n#g# #p#h#o#n#g#
#c#�#c#h# #l#�#m# #v#i#�#c# #c#h#u#y#�#n# #n#g#h#i#�#p#,# #t#�#n#g# #b#�#�#c#
#x#�#y# #d#�#n#g# #v###n# #h#�#a# #r#i#�#n#g# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#,# #t#�#o#
###i#�#u# #k#i#�#n# #p#h#�#c# #v#�# #t#�#t# #n#h#�#t# #c#h#o# #k#h#�#c#h#
#h#�#n#g#.##T#�# #c#h#�#c# #t#h#u# #t#h#�#p#,# #p#h#�#n# #t#�#c#h#,# #x#�#
#l#�#,# #l#�#u# #t#r#�# #v#�# #p#h#�# #b#i#�#n# #c#�#c# #t#h#�#n#g# #t#i#n#
#k#i#n#h# #t#�#,# #x#�# #h#�#i#,# #t#h#�#�#n#g# #m#�#i#,# #p#h#�#p# #l#u#�#t#,#
#c#�#n#g# #n#g#h#�# #v#�# #k#�#p# #t#h#�#i# #b#�#o# #c#�#o# #v#�#i# #B#a#n#
#g#i#�#m# ###�#c# ###�# #c#�# #q#u#y#�#t# ###�#n#h# #k#�#p# #t#h#�#i#.##P#h#�#c#
#v#�# #t#�#t# #n#h#�#t# #c#�#c# ###i#�#u# #k#i#�#n# #p#h#�#p# #l#�#,# #h#�#n#h#
#c#h#�#n#h#,# #h#�#u# #c#�#n#,# #a#n# #s#i#n#h# ###�# #s#�#n# #x#u#�#t#
#t#h#�#n#g# #s#u#�#t#.##L#�#u# #g#i#�#,# #b#�#o# #m#�#t# #t#�#i# #l#i#�#u#,#
#b#�#o# #v#�# #t#�#i# #s#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.##T#h#�#c# #h#i#�#n# #c#�#c#
#c#�#n#g# #t#�#c# #p#h#�#p# #l#�#,# #b#�#o# #v#�# #l#�#i# #�#c#h# #p#h#�#p#
#l#�# #c#h#o# #C#�#n#g# #t#y#,# #g#i#�# #c#�#c# #h#�# #s#�# #p#h#�#p# #l#�#
#c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##P#h#�#i# #h#�#p# #v#�#i# #c#�#c# ###�#n# #v#�#
#k#h#�#c# #b#�#o# #v#�# #b#�#n# #q#u#y#�#n# #n#h#�#n# #h#i#�#u# #h#�#n#g#
#h#�#a#,# #k#i#�#u# #d#�#n#g# #c#�#n#g# #n#g#h#i#�#p#,# #x#u#�#t# #x#�#,#
#p#h#�#t# #m#i#n#h#,# #s#�#n#g# #c#h#�#& #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##T#i#�#p#
#n#h#�#n# #c#�#c# #l#o#�#i# #c#�#n#g# #v###n# #v#�#o# #s#�# #c#�#n#g# #v###n#
###i# #v#�# ###�#n#.##P#h#�#n# #l#o#�#i# #v#�# #p#h#�#n# #p#h#�#i# #c#�#n#g#
#v###n# #c#h#o# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n#,# #t#r#a# #c#�#u#,# #c#u#n#g# #c#�#p#
#t#�#i# #l#i#�#u# #h#�# #s#�# #t#h#e#o# #y#�#u# #c#�#u#.##C#h#u#y#�#n# #g#i#a#o#
#c#�#n#g# #v###n# #t#�#i# #l#i#�#u#,# #b#�#o# #c#h#�#,# #b#�#o# #c#�#o# ###�#n#
#c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #l#i#�#n# #q#u#a#n#.####�#n#h# #m#�#y#,#
#p#h#o#t#o#c#o#p#y# #c#�#c# #v###n# #b#�#n#,# #c#�#n#g# #v###n# #g#i#�#y# #t#�#
#t#h#u#�#c# #p#h#�#n# #v#i#�#c# ###�#�#c# #g#i#a#o#.##S#�#p# #x#�#p# #h#�#
#s#�#,# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�# #l#�#u# #t#r#�# #v#�#o# #s#�# #s#�#c#h#,#
#t#h#e#o# #d#�#i# #l#u#�#n# #c#h#u#y#�#n# #h#�# #s#�#.##G#i#�# #b#�# #m#�#t#
#n#�#i# #d#u#n#g# #c#�#c# #c#�#n#g# #v###n#,# #g#i#�#y# #t#�#,# #t#�#i#
#l#i#�#u#& #Q#u#�#n# #l#�# #t#�#n#g# ###�#i#,# #m#�#y# #f#a#x# #t#h#e#o# #q#u#i#
###�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.##G#i#a#o# #n#h#�#n# #h#�#n#g# #h#o#�#,#
#c#�#n#g# #v###n#,# #t#�#i# #l#i#�#u# ###�#n# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #l#i#�#n#
#q#u#a#n#.## # #2#.#1#.#3#.#7#.# #T#h#�#c# #h#i#�#n# #q#u#�#n# #l#�# #v#i#�#c#
#s#�# #d#�#n#g# #v#�# #b#�#o# #v#�# #c#�#c# #l#o#�#i# #t#�#i# #s#�#n# #c#�#a#
#C#�#n#g# #t#y#,# ###�#m# #b#�#o# #a#n# #n#i#n#h# #t#r#�#t# #t#�#,# #a#n#
#t#o#�#n# #l#a#o# ###�#n#g#,# #v#�# #s#i#n#h# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�#
#p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g# #c#h#�#y# #n#�# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##Q#u#�#n#
#l#�# #h#�# #s#�# #c#�#c# #l#o#�#i# #t#�#i# #s#�#n# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.#
#T#h#e#o# #d#�#i#,# #g#i#�#m# #s#�#t#,# #k#i#�#m# #t#r#a# #v#i#�#c# #q#u#�#n#
#l#�# #v#�# #s#�# #d#�#n#g# #c#�#c# #l#o#�#i# #t#�#i# #s#�#n# #C#�#n#g# #t#y#
#c#�#a# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n#.##P#h#�#i# #h#�#p# #v#�#i# #n#h#�# #c#u#n#g#
#c#�#p# #t#�# #c#h#�#c# #v#i#�#c# #l#�#p# ###�#t# #t#�#i# #s#�#n#.##P#h#�#i#
#h#�#p# #v#�#i# ###�#n# #v#�# #b#�#o# #t#r#�# #t#h#�#c# #h#i#�#n# #v#i#�#c#
#b#�#o# #t#r#�# #t#h#�#�#n#g# #x#u#y#�#n# #v#�# #b#�#o# #t#r#�# ###�#t#
#x#u#�#t#.##X#�# #l#�# #k#�#p# #t#h#�#i# #n#h#�#n#g# #c#�#n#g# #v#i#�#c#
#l#i#�#n# #q#u#a#n# ###�#n# #c#�#n#g# #t#�#c# #b#�#o# #v#�#.##T#h#�#c# #h#i#�#n#
#c#�#n#g# #t#�#c# #a#n# #n#i#n#h# #t#r#�#t# #t#�#,# #a#n# #t#o#�#n# #l#a#o#
###�#n#g#,# #v#�# #s#i#n#h# #l#a#o# ###�#n#g# #v#�# #p#h#�#n#g# #c#h#�#n#g#
#c#h#�#y# #n#�# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##K#i#�#m# #t#r#a# #g#i#�#y# #t#�#,#
#h#�#�#n#g# #d#�#n# #n#g#�#�#i# #v#�# #p#h#�#�#n#g# #t#i#�#n# #r#a# #v#�#o#
#c#�#n#g#,# #t#r#�#n#g# #g#i#�# #x#e# #c#h#o# #k#h#�#c#h# ###�#n# #l#i#�#n#
#h#�# #c#�#n#g# #t#�#c#,# #c#�#n# #b#�# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #C#�#n#g# #t#y#.## #
#2#.#1#.#3#.#8#.# #T#h#�#c# #h#i#�#n# #t#h#a#m# #m#�#u#,# ###�# #x#u#�#t#
#c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# ###�# #x#�# #l#�# #c#�#c# #v#�#n# ###�#
#t#h#u#�#c# #l#)#n#h# #v#�#c# #T#�# #c#h#�#c# #N#h#�#n# #s#�#.# ##T#h#a#m#
#m#�#u# #c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #v#i#�#c# #x#�#y# #d#�#n#g#
#c#�# #c#�#u# #t#�# #c#h#�#c#,# ###i#�#u# #h#�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.#
#T#h#a#m# #m#�#u# #c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c#


###�#o# #t#�#o# #t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.##T#h#a#m#
#m#�#u# #c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #x#�#y# #d#�#n#g# #c#�#c#
#p#h#�#�#n#g# #�#n# #v#�# #l#�#�#n#g# #b#�#n#g#,# #k#h#e#n# #t#h#�#�#n#g#,#
#c#�#c# #c#h#�# ###�# #p#h#�#c# #l#�#i# #c#h#o# #n#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g#.#
#T#h#a#m# #m#�#u# #c#h#o# #B#a#n# #g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c#
#h#�#n#h# #c#h#�#n#h# #c#�#a# #C#�#n#g# #t#y#.## # #2#.#1#.#3#.#9#.# #T#h#�#c#
#h#i#�#n# #h#�# #t#r#�# #B#�# #p#h#�#n# #k#h#�#c# #t#r#o#n#g# #v#i#�#c#
#q#u#�#n# #l#�# #n#h#�#n# #s#�# #v#�# #l#�# #c#�#u# #n#�#i# #g#i#�#a# #B#a#n#
#g#i#�#m# ###�#c# #v#�# #N#g#�#�#i# #l#a#o# ###�#n#g# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g#
#t#y#.##H#�# #t#r#�# #c#h#o# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n# #l#i#�#n# #q#u#a#n# #v#�#
#c#�#n#g# #t#�#c# ###�#o# #t#�#o# #n#h#�#n# #v#i#�#n#,# #c#�#c#h# #t#h#�#c#
#t#u#y#�#n# #d#�#n#g# #n#h#�#n# #s#�#& #H#�# #t#r#�# #c#�#c# #b#�# #p#h#�#n#
#l#i#�#n# #q#u#a#n# #v#�# #c#�#n#g# #t#�#c# #h#�#n#h# #c#h#�#n#h#.##2#.#2#.#
#C#�#c# #h#�#n#h# #t#h#�#c# #k#�# #l#u#�#t# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y##M#�#i#
#c#�#n# #b#�# #c#�#n#g# #n#h#�#n# #v#i#�#n# #t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y# ###�#u#
#p#h#�#i# #c#h#�#p# #h#�#n#h# #n#g#h#i#�#m# #t#�#c# #L#u#�#t# #l#a#o#
###�#n#g#.##K#h#�#n#g# ###i# #m#u#�#n#,# #v#�# #s#�#m#.# ##K#h#�#n#g# #n#g#h#�#
#g#i#�#a# #c#a# #q#u#�# #g#i#�# #q#u#y# ###�#n#h#.##K#h#�#n#g# #l#�#m# #v#i#�#c#
#r#i#�#n#g# #t#r#o#n#g# #g#i#�# #s#�#n# #x#u#�#t#,# #c#�#n#g# #t#�#c#.#
#K#h#�#n#g# #u#�#n#g# #r#�#�#u# #t#r#�#�#c# #v#�# #t#r#o#n#g# #g#i#�# #l#�#m#
#v#i#�#c#.##K#h#�#n#g# ###�#n#h# #c#�# #b#�#c# #b#�#t# #k#�# #l#�#c# #n#�#o#
#t#r#o#n#g# #C#�#n#g# #t#y#.########################################� ##�
##�
##�
##j
##p
##�
##�
##�###�###j


##p


##l##r##�##�##�##�##�###�###.###4###*###0###\###h###�###�#######
###F###L###�###�###�###�###########X###f###�###�###����ɽɱɱɱɥɱɱɽɱɱɱɱəɱɱəɍɥɱɥɀ####
####################h�fa#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�SA#CJ##OJ##QJ##aJ#####hZ#+#CJ##O
J##QJ##aJ#####h
%ࡱ##CJ##OJ##QJ##aJ#####h�fa#CJ##OJ##QJ##aJ#####h#X�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�%�##h�
%�#CJ##OJ##QJ##aJ#####hk#-#CJ##aJ#####hZ#+##h�w�#CJ###
#hJ7�#CJ#####h�w�##hZ#+#5#�CJ##OJ##QJ##aJ###.################�
##*#######�###�#######H###L###�###�#######h###�###*###�###�#######F###b###d###�#
###########�############�############�############�############�############�###
#########�############�############�############�############�############�#####
#######�############�############�############�############�############�#######
#####�############�############�############�################
###$##�##a$#gd�7�##
###$##�##a$#gd�7�#####gd�7�##
###$##��##�##`��#a$#gd�7�######�##gd�7�##
###$##�##a$#gd�w�###�###�###�###�###H###J###L###�###�###�###�#######R###f###h###
�###�#######(###f###�###�###��ξ�����td�R@�������###################"#h�ࡱ9##h#f�#
5#�6#�CJ##OJ##QJ##aJ###"#h�ࡱ9##h�ࡱ9#5#�6#�CJ##OJ##QJ##aJ#####hZ#+##hZ#+#5#�CJ##O
J##QJ##aJ####hZ#+#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�ࡱ9#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�ࡱ9##h#f�#5#�CJ$#O
J##QJ##aJ$###h#f�##h#f�#CJ##OJ##QJ##aJ###
%#j#####h#f�##h#f�#CJ##OJ##QJ##U##aJ####h�ࡱ9##h#f�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ##(#j#####h�
ࡱ9##h#f�#5#�CJ##OJ##QJ##U##aJ#####h#f�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�%�##h�
%�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####�###�###F###J###`###d###�###>###@###Z###\###�###�###�###
�###
#######f###h###�###�###�###�###�###�###t###v###�###�###�###�###�###�###v###x###�
###�###�###�###�###�###�###�###�###�###


###(###*###@###B###l###n###�###�###�����
�ࡱ ࡱࡱ
ࡱ#
�####h�D�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�ࡱ9#C
J##OJ##QJ##aJ#####h#X�#CJ##OJ##QJ##aJ###"
j##o�#h#f�##h#f�#CJ##OJ##QJ##aJ#####h�ࡱ9##h#f�#5#�CJ##OJ##QJ##aJ####h�ࡱ9#CJ##OJ#
#QJ##aJ##mH


#sH


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×