Tải bản đầy đủ

16521233 lab6 HDH UIT

Họ tên: Nguyễn Việt Tiến
MSSV: 16521233

LAB 6: QUẢN LÝ BỘ NHỚ

II.1 Chuẩn bị các mục từ 1 đến 3 trong nội dung thực hành:
Bài 1: Khi nào thì xảy ra lỗi trang? Mô tả xử lý hệ điều hành khi có lỗi trang.
Bài 2: Tại sao phải thực hiện chiến lược thay thế trang?
Bài 3: Vẽ sơ đồ trình bày một số giải thuật thay thế trang sau: FIFO, OPT(optimal),
LRU với chuỗi tham chiếu :0, 2, 1, 6, 4, 0, 1, 0, 3, 1, 2, 1 .
FIFO:
0
2
1
6
4
0
1
0
3
1

2
1
0
0
0
6
6
6
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1
0
0
0
0
0
2
2
F
F
F
F
F


F
F
F
F
Page Fault: 9

OPT:
0
0
F

2
0
2
F

1
0
2
1
F

6
0
6
1
F

4
0
4
1
F

0
0
4
1

1
0
4
1

0
0
4
1

3
3
4
1
F

1
3
4
1

2
2
4
1
F

1
2
4
1

1
0
2
1
F

6
6
2
1
F

4
6
4
1
F

0
6
4
0
F

1
1
4
0
F

0
1
4
0

3
1
3
0
F

1
1
3
0

2
1
3
2
F

1
1
3
2

Page Fault: 7

LRU:
0
0
F

2
0
2
F

Page Fault: 9

 Giải thuật OPT ít lỗi trang nhất.


II.2 Chạy đoạn code mô phỏng giải thuật FIFO và cho biết chương trình chạy thế
nào?


II.3: Sinh viên tìm hiểu các giải thuật còn lại (OTP, LRU) và thực hiện như yêu
cầu của mục 4.
FIFO:

OPT:


LRU:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×