Tải bản đầy đủ

Bai tap trac nghiem internet

PHẦN THI : TRẮC NGHIỆM
VỀ MỘT SỐ THUẬT NGỮ
TRONG INTERNET
DANH SÁCH CÁC CÂU
HỎI
1

2

3

4

5

6

11 12 13 14 15 16

7


8

9

10

17 18 19 20

HÃY CHỌN CÂU
HỎI


CÂU HỎI SỐ 1
“ Internet “ có nghóa là :
A.Hệ thống máy tính
B.Hệ thống mạng máy tính
C.Hệ thống mạng máy tính
trong
một
nước
D.Hệ thống mạng máy
tính toàn
cầu
D.Hệ
thống
mạng máy tính
toàn cầu
HOME

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
CÂU HỎI SỐ 2
“ Online “ có nghóa là :
A.Đang tải
B.Không tải
C.Trực tuyến
tuyến
D.Không trực tuyến

HOME

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5


CÂU HỎI SỐ 3
“ Offline “ có nghóa là :
A.Đang tải
B.Không tải
C.Trực tuyến
D.Không trực tuyến
tuyến

HOME

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5


CÂU HỎI SỐ 4
“ Download “ có nghóa là :
A.Đang tải
B.Không tải
C.Trực tuyến
D.Tải file hay folder
folder

HOME

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5


CÂU HỎI SỐ 5

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5

Nút “Home“ trên trang web có
nghóa là :
A.
Quay về
về trang chủ
A.Quay
trang chủ
B.Quay về trang trước
C.Quay lên phía trên
D.Quay xuống phía
dưới
HOME


CAU HOI SO 6

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5
www treõn ủũa chổ trang web
laứ :
A.Word Wed Wide
B.
World Wide
Wide Web
B.World
Web
C.Word Wide Web
D.World Web Web

HOME


CÂU HỎI SỐ 7
“www.edu.net.vn “, “vn” trên
đòa chỉ trang web có nghóa là:
A.Một ký hiệu nào
đó
B. Ký hiệu tên nước
B.KýNam
hiệu tên nước
Việt
Việt Nam
C.Chữ viết tắt tiếng
Anh
D.Khác
HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 8
“ www.microsoft.com“. “com” có
nghóa
là: là đòa chỉ của các
A.Đây
Trang web thương mại,
thương
dòch
vụ dòch vụ
mại,
B.Đây là đòa chỉ của các
Trang web giáo dục
C.Đây là đòa chỉ của các
Trang web giải trí
D.Đây là đòa chỉ của các
Trang web thông thường
HOME

10
4
3
2
1
0
9
8
7
6
5


CÂU HỎI SỐ 9
Khi muốn đọc hay gởi thư, ta
thường vào trang web nào sau
đây:
A.www.google.com
B.
B.www.yahoo.com
www.yahoo.com
C.www.mail.com
D.www.email.com

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 10

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2

Nút “link” trên trang web có
nghóa là :
A.Liên kết đến một trang
web khác
B.Liên kết đến một nút
khác
D.Tất cả
các câu trên
C.Liên
kết
đều đúng
D.Tất cả các câu trên đều
đúng
HOME


CÂU HỎI SỐ 11
Những chương trình nào dùng để
duyệt Web :

A.Internet Explorer
B.Netscape Navigator
C.Câu A, B đều sai
D.Câu A, B đều đúng

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 12
Internet bắt đầu với tên gì?

A.INTRANET
B.
AQRPANET
B.AQRPANET
C.Câu A, B đều sai
D.Câu A, B đều đúng

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 13
Giao thức mạng Internet là giao
thức?

A.Giao thức IPX/SPX
B.
Giao thức
thức TCP/IP
TCP/IP
B.Giao
C.Câu A, B đều sai
D.Câu A, B đều đúng

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 14
Máy chủ chứa Web còn được gọi
là?

A.
Server Web
Web
A.Server
B.Web server
C.Server
D.Work Station

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 15
ISP là từ viết tắt của?

A.
InternetService
ServiceProvider
Provider
A.Internet
B.Internet Server Provider
C.Câu A, B đúng
D.Câu A, B sai

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 16
IAP là từ viết tắt của?

A.Internet Application Provider
B.
Internet Access
Access Provider
Provider
B.Internet
C.Câu A, B đúng
D.Câu A, B sai

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 17
Việt Nam chính thức gia nhập
Internet vào ngày, tháng, năm
nào?

A.
01/12/1997
A.01/12/1997
B.12/08/1997
C.20/07/1997
D.30/07/1997

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 18
IRC là từ viết tắt của:

A.Internet Ready Chat
B.
Internet Relay
Relay Chat
Chat
B.Internet
C.Câu A và B đều đúng
D.Câu A và B đều sai

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 19
Modem kết nối Internet có:

A.
Thiết bò
bò mạng
mạng
A.Thiết
B.Một loại máy in
C.Câu A và B đều đúng
D.Câu A và B đều sai

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2


CÂU HỎI SỐ 20
Swich là?

A.
Internal
A.Internal
B.Extenal
C.Câu A và B đều đúng
D.Câu A và B đều sai

HOME

10
1
0
9
8
7
6
5
4
3
2ẹUNG ROI,
XIN CHUC MệỉNG BAẽN!

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

1

2

3

4


SAI ROÀI
TIEÁC QUAÙ!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×