Tải bản đầy đủ

Giai chi tiet chuyen de toc do phan ung can bang hoa hoc LTDH 2018

CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH

0986.616.225

GIÁO KHOA
CÂU 1 (CĐ 2008): Hằng số cân bằng của phản ứng xác định chỉ phụ thuộc vào
A. nhiệt độ.
B. áp suất.
C. chất xúc tác.
D. nồng độ.


 CaO (rắn) + CO2(khí)
CÂU 2 (CĐ 2012): Cho cân bằng hóa học : CaCO3 (rắn) 

Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng
đã cho chuyển dịch theo chiều thuận?
A. Giảm nhiệt độ.
B. Tăng áp suất.
C. Tăng nồng đột khí CO2.
D. Tăng nhiệt độ.

CÂU 3 (ĐH B 2012): Cho phản ứng : N2(k) + 3H2(k) € 2NH3 (k); ΔH = -92 kJ.
Hai biện pháp đều làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:
A. giảm nhiệt độ và giảm áp suất.
B. tăng nhiệt độ và tăng áp suất.
C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất.
D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất.
CÂU 4 (ĐH B 2008): Cho cân bằng hố học:


 2NH3 (k)
N2 (k) + 3H2 (k) 

phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hố học khơng bị chuyển dịch khi
A. thay đổi áp suất của hệ.
B. thay đổi nồng độ N2.
C. thay đổi nhiệt độ.

D. thêm chất xúc tác Fe.

CÂU 5 (CĐ 2011): Cho cân bằng hố học : N2 (k) +3H2 (k)  ƒ 2NH3 (k)

H 0

Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi:
A. tăng áp suất của hệ phản ứng
B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
C. giảm áp suất của hệ phản ứng
D. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng
CÂU 6 (CĐ 2007): Cho phương trình hóa học của phản ứng tổng hợp amoniac:
o

t C

 2NH3(k)
N2(k) + 3H 2(k) 
xt

Khi tăng nồng độ của hiđro lên 2 lần, tốc độ phản ứng thuận
A. tăng lên 8 lần.
B. giảm đi 2 lần.


C. tăng lên 6 lần.
CÂU 7 (ĐH B 2011): Cho cân bằng hóa học sau:

D. tăng lên 2 lần


 2SO3 (k) ; H < 0
2SO2 (k) + O2 (k) 

Cho các biện pháp : (1) tăng nhiệt độ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt độ,
(4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng độ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng.
Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận?
A. (2), (3), (4), (6)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (2), (4), (5)
D. (2), (3), (5)
CÂU 8 (ĐH A 2008): Cho cân bằng hóa học :

 2SO3 (k)
2SO2 (k) + O2 (k) 

phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu đúng là:
A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng.
C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-1Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH
0986.616.225
D. Cân bằng chuyển dịch theo chièu nghịch khi giảm nồng độ SO3.


 2SO3 (k). Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối
CÂU 9 (ĐH A 2010): Cho cân bằng 2SO2 (k) + O2 (k) 

của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu đúng khi nói về cân bằng này là :
A. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
B. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
C. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.
D. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.
CÂU 10 (CĐ 2008): Cho các cân bằng hố học:
(2)

 2NH3 (k) (1)

 2HI (k)
N2 (k) + 3H2 (k) 
H2 (k) + I2 (k) 


(4)

 2SO3 (k) (3)

 N2O4 (k)
2SO2 (k) + O2 (k) 
2NO2 (k) 


Khi thay đổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là:
A. (1), (2), (3).
B. (2), (3), (4).
C. (1), (3), (4).
CÂU 11 (CĐ 2013): Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

D. (1), (2), (4).


 CO (k) + H2O (k) ∆H > 0.
CO2 (k) + H2 (k) 

Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:
(a) tăng nhiệt độ;
(b) thêm một lượng hơi nước;
(c) giảm áp suất chung của hệ;
(d) dùng chất xúc tác;
(e) thêm một lượng CO2.
Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:
A. (a) và (e).
B. (b), (c) và (d).
C. (d) và (e).
D. (a), (c) và (e).
CÂU 12 (ĐH A 2013): Cho các cân bằng hóa học sau:

 2HI (k).

 N2O4 (k).
(a) H2 (k) + I2 (k) 
(b) 2NO2 (k) 



 2NH3 (k). (d) 2SO2 (k) + O2 (k) 

 2SO3 (k).
(c) 3H2 (k) + N2 (k) 


Ở nhiệt độ khơng đổi, khi thay đổi áp suất chung của mỗi hệ cân bằng, cân bằng hóa học nào ở trên
khơng bị chuyển dịch?
A. (a).
B. (c).
C. (b).
D. (d).
CÂU 13 (ĐH A 2009): Cho cân bằng sau trong bình kín:

 N2O4 (k)
2NO 2  k  


(màu nâu đỏ)
(khơng màu)
Biết khi hạ nhiệt độ của bình thì màu nâu đỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có:
A. H < 0, phản ứng thu nhiệt
B. H > 0, phản ứng tỏa nhiệt
C. H > 0, phản ứng thu nhiệt
D. H < 0, phản ứng tỏa nhiệt
CÂU 14 (CĐ 2009): Cho các cân bằng sau :
o

xt,t

 2SO3 (k)
(1) 2SO 2 (k)  O 2 (k) 

xt,t o


 2NH 3 (k)
(2) N 2 (k)  3H 2 (k) 

o

t

 CO(k)  H 2 O(k)
(3) CO 2 (k)  H 2 (k) 

o

t

 H 2 (k)  I2 (k)
(4) 2HI(k) 


ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-2Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH
0986.616.225
Khi thay đổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hố học đều khơng bị chuyển dịch là
A. (1) và (3)
B. (2) và (4)
C. (3) và (4)
D. (1) và (2)
CÂU 15 (CĐ 2009): Cho cân bằng (trong bình kín) sau :

 CO 2 (k)  H 2 (k)
CO (k)  H 2 O (k) 


H < 0

Trong các yếu tố : (1) tăng nhiệt độ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4)
tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác.
Dãy gồm các yếu tố đều làm thay đổi cân bằng của hệ là :
A. (1), (4), (5)
B. (1), (2), (4)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3), (4)
0
CÂU 16 (ĐH A 2010): Xét cân bằng: N2O4 (k) € 2NO2 (k) ở 25 C. Khi chuyển dịch sang một trạng
thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2
A. tăng 9 lần.
B. tăng 3 lần.
C. tăng 4,5 lần.
D. giảm 3 lần.
CÂU 17 (ĐH A 2010): Cho các cân bằng sau
(1) 2HI (k) € H2 (k) + I2 (k) ;
(II) CaCO3 (r) €

CaO (r) + CO2 (k) ;

(III) FeO (r) + CO (k) € Fe (r) + CO2 (k) ;
(IV) 2SO2 (k) + O2 (k) €

2SO3 (k)

Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1


 PCl3 (k) + Cl2(k)  H > 0
CÂU 18 (CĐ 2010): Cho cân bằng hố học : PCl5(k) 

Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi
A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng
B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
C. thêm Cl2 vào hệ phản ứng
D. tăng áp suất của hệ phản ứng

 2HI (k);
CÂU 19 (CĐ 2010): Cho cân bằng hóa học: H2 (k) + I2 (k) 


H > 0

Cân bằng khơng bị dịch chuyển khi:
A. tăng nhiệt độ của hệ
B. giảm nồng độ HI
C. tăng nồng độ H2
D. giảm áp suất chung của hệ
CÂU 20 (ĐH B 2013): Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2 (k) € N2O4 (k).
Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5.
Biết T1 > T2. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng ?
A. Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm.
B. Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng.
C. Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt.
D. Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt.
BÀI TẬP TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG
CÂU 21 (CĐ 2010): Cho phản ứng : Br2 + HCOOH  2HBr + CO2
Nồng độ ban đầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng độ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc độ
trung bình của phản ứng trên tính theo Br2 là 4.10-5 mol (l.s). Giá trị của a là
A. 0,018
B. 0,016
C. 0,012
D. 0,014
HƯỚNG DẪN GIẢI
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-3Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH
Nồng độ ban đầu:
Nồng độ phản ứng:

0986.616.225

Br2 + HCOOH 
 2HBr + CO2
a
a – 0,01

1 [Br2 ] a  0,01
v= .

 4.105  a = 0,012
1 t
50
 ĐÁP ÁN C
CÂU 22 (CĐ 2012): Cho phản ứng hóa học : Br2 + HCOOH  2HBr + CO2
Lúc đầu nồng độ của HCOOH là 0,010 mol/l, sau 40 giây nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/l.
Tốc độ trun g bình của phản ứng trong khoảng thời gian sau 40 giây tính theo HCOOH là
A. 5,0.10-5 mol/(l.s)
B. 2,5.10-4 mol/(l.s)
C. 2,0.10-4 mol/(l.s)
D. 2,5.10-5 mol/(l.s)
HƯỚNG DẪN GIẢI
0,01-0,008
= 5,0.10-5 mol/(l.s)
v
40
 ĐÁP ÁN A
CÂU 23 (ĐH A 2012): Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung mơi CCl4 ở 45oC:
N2O5 → N2O4 +

1
2

O2.

Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của
phản ứng tính theo N2O5 là:
A. 2,72.10−3 mol/(l.s).
B. 1,36.10−3 mol/(l.s).
C. 6,80.10−4 mol/(l.s).
D. 6,80.10−3 mol/(l.s).
HƯỚNG DẪN GIẢI
v= 

CN O
2

t

5



2, 08  2,33
184

 1,36.10 3 mol/(l.s)

 ĐÁP ÁN B
CÂU 24 (ĐH B 2009): Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu được 33,6
ml khí O2 (ở đktc) . Tốc độ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là:
A. 2,5.10-4 mol/(l.s)
B. 5,0.10-4 mol/(l.s)
C. 1,0.10-3 mol/(l.s)
D. 5,0.10-5 mol/(l.s)
HƯỚNG DẪN GIẢI
MnO2
2H2O2 
 2H2O + O2
0,003

0,0015
[H2O2 pư] = 0,003:0,1 = 0,03(mol/l)
 v = 0,03/60 = 5.10-4 (mol/l.s)
 ĐÁP ÁN B

CÂU 25 (ĐH B 2013): Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban
đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung
bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là
A. 4,0.10−4 mol/(l.s).
B. 1,0.10−4 mol/(l.s).
C. 7,5.10−4 mol/(l.s).
D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-4Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH

0986.616.225

HƯỚNG DẪN GIẢI
[X] 0, 01  0,008
v

 1, 0.104 mol/(l.s)
t
20
 ĐÁP ÁN B

BÀI TẬP CÂN BẰNG HĨA HỌC
CÂU 26 (CĐ 2011): Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k) ƒ 2HI (k)
Ở nhiệt độ 4300C, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. Đun nóng một bình kín dung
tích khơng đổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng đạt trạng thái cân bằng ở
4300C, nồng độ của HI là:
A. 0,275M
B. 0,320M.
C. 0,225M.
D. 0,151M.
HƯỚNG DẪN GIẢI
Ban đầu:
Pư:
Cân bằng:
KC =


 2HI (k)
H2 (k) + I2 (k) 

0,2
0,16
0
x
x
2x
0,2-x
0,16 – x
2x

(2x) 2
 53,96  x = 0,1375  [HI] = 2.0,1375 = 0,275 M
(0, 2  x)(0,16  x)

 ĐÁP ÁN A
CÂU 27 (ĐH B 2011): Cho 5,6 gam CO và 5,4 gam H2O vào một bình kín dung tích khơng đổi 10 lít.
Nung nóng bình một thời gian ở 8300C để hệ đạt đến trạng thái cân bằng:
CO (k) + H2O (k) ‡ˆ ˆˆ †ˆ CO2 (k) + H2 (k)
(hằng số cân bằng Kc = 1). Nồng độ cân bằng của CO, H2O lần lượt là
A. 0,018M và 0,008 M
B. 0,012M và 0,024M
C. 0,08M và 0,18M
D. 0,008M và 0,018M
HƯỚNG DẪN GIẢI

[CO] = 0,02 – 0,012 = 0,008 M
[H2O] = 0,03 – 0,012 = 0,018 M
 ĐÁP ÁN D

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-5Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH

0986.616.225

CÂU 28 (ĐH A 2009): Một bình phản ứng có dung tích khơng đổi, chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với
nồng độ tương ứng là 0,3 M và 0,7 M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 đạt trạng thái cân bằng ở t0C,
H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu được. Hằng số cân bằng KC ở t0C của phản ứng có giá trị là
A. 2,500
B. 0,609
C. 0,500
D. 3,125
HƯỚNG DẪN GIẢI
Gọi nồng độ N2 phản ứng là x


 2NH3
N 2 + 3H 2 

Trước pư


0,3
x

Cb

0,3-x

Theo giả thiết: VH2 = 0,7 - 3x =

0,7
3x

2x

0,7-3x

2x

 n = 1-2x (mol)

1
(1  2 x )  x = 0,1(M)
2

0,22
 3,125
0,2*0,43
 ĐÁP ÁN D
KC =

CÂU 29 (CĐ 2009): Cho các cân bằng sau :

 2HI (k)
(1) H 2 (k)  I2 (k) 

1
1

 HI (k)
(2) H 2 (k)  I 2 (k) 

2
2

 1 H 2 (k)  1 I 2 (k)
(3) HI (k) 

2
2


 H 2 (k)  I2 (k)
(4) 2HI (k) 


 2HI (k)
(5) H 2 (k)  I 2 (r) 


Ở nhiệt độ xác định, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng
A. (5)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
HƯỚNG DẪN GIẢI
 ĐÁP ÁN C

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-6Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.com


CHUYÊN ĐỀ 3: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG & CBHH

0986.616.225

CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN!
Trong q trình học, nếu các em có những thắc mắc về các nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH cũng
như các phương pháp giải nhanh bài tập trắc nghiệm, các em hãy mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy.
Thầy sẽ giúp các em hiểu rõ các vấn đề mà các em chưa nắm vững, cũng như giúp các em thêm u
thích bộ mơn Hóa học.
Rất mong sự quan tâm và đóng góp ý kiến của tất cả q Thầy (Cơ), học sinh và những ai quan tâm
đến Hóa học.
ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
SĐT

: 0986.616.225 (ngồi giờ hành chính)

Email

: vanlongtdm@hoahoc.edu.vn HOẶC vanlongtdm@gmail.com

Website

: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn

MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI
TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HĨA HỌC & ỨNG DỤNG CỦA
HỘI HĨA HỌC VIỆT NAM
1. Vận dụng định luật bảo tồn điện tích để giải nhanh một số bài tốn hóa học dạng trắc nghiệm
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(84)/2008)
2. Phương pháp xác định nhanh sản phẩm trong các phản ứng của hợp chất photpho
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 6(90)/2009)
3. Phương pháp giải nhanh bài tốn hỗn hợp kim loại Al/Zn và Na/Ba tác dụng với nước
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 12(96)/2009)
4. Phương pháp tính nhanh hiệu suất của phản ứng crackinh
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 18(102)/2009)
5. Phương pháp tìm nhanh CTPT FexOy
(Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 1(109)/2010)
6. Nhiều bài viết CHUN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH và BÀI GIẢI CHI TIẾT
tất cả các đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học các năm ( 2007-2013),....
Được đăng tải trên WEBSITE:

www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn

ThS. LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương)
-7Website: www.hoahoc.edu.vn
Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 hoặc email: vanlongtdm@gmail.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×