Tải bản đầy đủ

cd dh

Khó quá Thầy (Cô) ơi! Chỉ giúp em với.

Hòa tam m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được dung dịch (X) và hỗn
khí gồm 0,015 mol N2O và 0,01 mol NO. Cô cạn dung dịch X thu được 20,37 gam
hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là
A. 2,43
B. 1,35
C. 0,81
D. 13,5
*Vậy Al tác dụng HNO3 tạo 3 sản phẩm khử:
→ 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O
8Al + 30HNO3 
x……………………….x………….x*3/8
→ Al(NO3)3 + NO + 2H2O
Al + 4HNO3 
y………………………y………y
→ 8Al(NO3)3 + 3NH4NO3 + 9H2O
8Al + 30HNO3 
z………………………z……………z*3/8
- nN2O = x*3/8 = 0,015 ⇒ x = 0,04
- nNO = y = 0,01

→ 20,37 = 213x + 213y + 213z + 80*z*3/8 (1)
- mMuoi = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 ¬ 
- Thay x, y vào (1) có z = 0,04
- mAl = 27(x + y + z) = 27(0,04 + 0,01 + 0,04) = 2,43
* Làm nhanh hơn:
- Có hệ:
→ 3nAl = 8*0,015 + 3*0,01 + 8nNH4NO3(1)
+ Bảo toàn e: 3nAl = 8nN2O + 3nNO + 8nNH4NO3 ¬ 

→ 213nAl + 80nNH4NO3 = 20,37 (2)
+ mMuoi = mAl(NO3)3 + mNH4NO3 ¬ 
+ Giải hệ (1) và (2) có: nAl = 0,09 và nNH4NO3 = 0,015
+ Vạy: mAl = 0,09*27 = 2,43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×