Tải bản đầy đủ

ST de luyen tap 8 diem de so 9 (1)

Ôn thi THPTQG 2018.

Môn: Hóa học 12.

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 9.
Thời gian làm bài: 50 phút.
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16,
P = 31, S = 32, Cl = 35,5, Br = 80, Li = 7, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, K = 39, Ca = 40, Cr = 52,
Mn = 55, Fe = 56, Cu = 64, Zn = 65, Rb = 85,5, Sr = 88, Ag = 108, Ba = 137.
Câu 1: X là một α-amino axit chứa 1 nhóm NH 2 và 1 nhóm COOH. Cho m gam X phản ứng vừa đủ
với 25 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa 2,775 gam muối. X là
A. glyxin.
B. valin.
C. alanin.
D. axit glutamic.
Câu 2: Điều chế ancol etylic từ 1 tấn tinh bột chứa 5% tạp chất trơ, hiệu suất toàn bộ quá trình đạt
85%. Khối lượng ancol thu được là
A. 458,58 kg.
B. 485,85 kg.
C. 398,8 kg.
D. 389,79 kg.

Câu 3: Trộn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M, thu được dung dịch X.
pH của dung dịch X là
A. 10.
B. 2.
C. 7.
D. 1.
Câu 4: Oxi hóa 6 gam metanal bằng oxi (xúc tác) sau một thời gian thu được 8,56 gam hỗn hợp X
gồm anđehit và axit cacboxylic. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch AgNO 3/NH3 đun nóng, được
m gam Ag. Giá trị của m là
A. 51,48 gam.
B. 51,84 gam.
C. 17,28 gam.
D. 34,56 gam.
Câu 5: Khi thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được sản phẩm cuối cùng là
A. đextrin.
B. saccarozơ.
C. α-glucozơ.
D. β-glucozơ.
Câu 6: Trộn 10 ml dung dịch H3PO4 1M với 30 ml dung dịch NaOH 1M, phản ứng hoàn toàn, thu
được m gam muối. Tìm m.
A. 3,28 gam.
B. 1,64 gam.
C. 0,82 gam.
D. 3,92 gam.
Câu 7: Hấp thụ V lít (đktc) CO2 vào cốc đựng 50 ml dung dịch Ca(OH) 2 1M, phản ứng hoàn toàn,
thu được 3 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 0,672.
B. 1,344.
C. 0,784.
D. 3,808.
Câu 8: Thành phần hóa học của supephotphat kép là
A. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.
B. (NH2)2CO.
C. Ca(H2PO4)2.
D. KNO3.
Câu 9: Cho các chất sau: CO2, Al, Fe, CuSO4, CaCl2, NaHCO3, HCl, H2SO4. Có bao nhiêu chất
phản ứng được với dung dịch NaOH?
A. 4.
B. 5.
C. 6.


D. 7.
Câu 10: Phản ứng nào sau đây không tạo ra kết tủa?
A. Cu + AgNO3.
B. CuSO4 + NaOH.
C. BaCl2 + Na2CO3. D. Na2S + HCl.
Câu 11: Tiến hành điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện 1 chiều
không đổi). Sau một thời gian, thấy có 224 ml (đktc) khí bên anot và dung dịch X. Pha loãng dung
dịch X thành thể tích 1 lít. pH của dung dịch X bằng
A. 1.
B. 1,4.
C. 13.
D. 12,6.
Câu 12: Tỉ khối hơi của este X (no, đơn chức, mạch hở) so với hiđro bằng 44. Thủy phân hoàn toàn
8,8 gam X, thu được 8,2 gam muối Y và ancol Z. Ancol Z là
A. etanol.
B. metanol.
C. propanol.
D. butanol.
Câu 13: Axit CH3COOH không tác dụng được với
A. dung dịch KOH.
B. dung dịch Na2CO3. C. dung dịch HCl.
D. Zn kim loại.
Câu 14: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư AgNO 3/NH3 đến khi phản ứng
hoàn toàn thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 16,2 gam.
B. 18 gam.
C. 9 gam.
D. 10,8 gam.
De so 9-Trang-1/3.


Ôn thi THPTQG 2018.

Môn: Hóa học 12.

Câu 15: Cho phản ứng: Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O.
Tỉ lệ mol giữa chất khử và chất oxi hóa là
A. 3:1.
B. 1:3.
C. 1:6.
D. 6:1.
Câu 16: Cho dung dịch Ba(HCO 3)2 lần lượt vào các dung dịch: NaHSO 4, Ca(OH)2, H2SO4,
Ca(NO3)2, NaHCO3, Na2CO3, HCl. Số trường hợp có xảy ra phản ứng là
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 17: Hỗn hợp X gồm Mg và Al có tỉ lệ khối lượng tương ứng là 4 : 3 . Hòa tan X trong dung
dịch HNO3 loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Số mol HNO 3 đã
tham gia phản ứng là
A. 0,2.
B. 0,4.
C. 0,8.
D. 0,6.
Câu 18: Trong 1 phân tử ancol iso-propylic chứa bao nhiêu nguyên tử hiđro?
A. 6.
B. 8.
C. 4.
D. 10.
Câu 19: Este nào sau đây có thể tham gia phản ứng tráng bạc?
A. HCOOC2H5.
B. CH3COOCH3.
C. CH2=CHCOOCH3. D. CH3COOC6H5.
Câu 20: Quặng nào sau đây chứa thành phần chủ yếu CaCO3 ?
A. hemantit.
B. apatit.
C. boxit.
D. đolomit.
Câu 21: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam kim loại R trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư), thu được
3,92 lít SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Kim loại R là
A. Fe.
B. Cu.
C. Ag.
D. Zn.
Câu 22: Etyl axetat không tác dụng với
A. dd KOH (to).
B. O2 (to).
C. H2 (Ni, to).
D. H2O (xt H2SO4, to).
Câu 23: Đun hỗn hợp gồm 6 gam CH3COOH và 5,52 gam C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc). Sau một
thời gian phản ứng, thu được 5,28 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa bằng
A. 60%.
B. 50%.
C. 40%.
D. 30%.
Câu 24: Cho V lít CO (đktc) phản ứng với lượng dư hỗn hợp chất rắn gồm Cu và Fe 3O4 nung nóng.
Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là
A. 0,112 lít.
B. 0,224 lít.
C. 0,448 lít.
D. 0,56 lít.
Câu 25: Cho phản ứng oxi hóa-khử giữa Al và HNO3 tạo ra sản phẩm khử duy nhất là N2O. Tỉ lệ số
phân tử HNO3 tạo muối với số phân tử HNO3 đóng vai trò oxi hóa là
A. 1:6.
B. 4:1.
C. 5:1.
D. 8:3.
Câu 26: Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng khi trộn các dung dịch với nhau?
A. Ca(OH)2 + NH4Cl.
B. AgNO3 + HCl.
C. NaNO3 + K2SO4.
D. NaOH + FeCl3.
Câu 27: Cho các chất: benzen, etilen, axetilen, ancol etylic, anđehit axetic, axit axetic, glucozơ,
saccarozơ, etyl axetat, metan. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch brom?
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 28: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là
A. Ag, NO, O2.
B. Ag2O, NO2, O2.
C. Ag, NO2, O2.
D. Ag2O, NO, O2.
Câu 29: Phản ứng nào tạo ra kết tủa Al(OH)3?
A. AlCl3 + NaOH dư. B. Al + H2O dư.
C. Al + NaOH dư.
D. NaAlO2 + CO2 + H2O.
Câu 30: Thủy phân hoàn toàn 12,09 gam một chất béo trung tính X, thu được 1,38 gam glixerol.
Khối lượng xà phòng tạo ra là
A. 12,51 gam.
B. 12,15 gam.
C. 11,31 gam.
D. 11,13 gam.
Câu 31: CO2 không phản ứng với chất nào trong các chất sau đây?
A. NaOH.
B. O2.
C. CaO.
D. Mg (to).
Câu 32: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm CH 4, C3H4, C4H6 thu được 3,136 lít CO 2 (đktc) và 2,16
gam H2O. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là
A. 5,6 lít.
B. 3,36 lít.
C. 1,12 lít.
D. 4,48 lít.
De so 9-Trang-2/3.


Ôn thi THPTQG 2018.

Môn: Hóa học 12.

Câu 33: Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → NaOH → Na2CO3 → NaHCO3 → CO2.
Có mấy phản ứng oxi hóa-khử xảy ra trong sơ đồ trên?
A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 34: Trong quá trình điện phân nóng chảy NaCl điều chế Na, xảy ra quá trình
A. khử Na+ bên anot.
B. oxi hóa Na+ bên anot.
C. oxi hóa Na+ bên catot.
D. khử Na+ bên catot.
Câu 35: X là amin no, đơn chức, mạch hở, bậc 1. Cho m gam X phản ứng vừa đủ với 25 ml dung
dịch HNO3 1M, thu được 2,7 gam muối nitrat. Amin là
A. metylamin.
B. etylamin.
C. propylamin.
D. butylamin.
Câu 36: Hai oxit nào sau đây bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao?
A. ZnO và K2O.
B. Fe2O3 và MgO.
C. FeO và CuO.
D. Al2O3 và ZnO.
Câu 37: Vinylaxetilen (CH≡C-CH=CH2) có thể được tạo ra bằng một phản ứng trực tiếp từ chất
nào trong các chất sau đây?
A. C2H5OH.
B. CH3CHO.
C. C2H2.
D. C2H4.
Câu 38: Để phân biệt CH3COOH và CH3COOCH3 có thể dùng
A. quỳ tím.
B. dd brom.
C. dd HCl.
D. dd AgNO3/NH3.
Câu 39: Dùng hóa chất nào sau đây để phân biệt 2 chất lỏng ancol và phenol?
A. kim loại Cu.
B. quỳ tím.
C. kim loại Na.
D. nước brom.
Câu 40: Trung hòa 6 gam axit cacboxylic đơn chức X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 8,2
gam muối. Công thức phân tử của X là
A. C2H4O2.
B. C3H6O2.
C. C3H4O2.
D. CH2O2.
-------------------- HẾT --------------------

De so 9-Trang-3/3.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×