Tải bản đầy đủ

DE THI hk II HOA 11

Đề 1
Câu 1: hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
Vinyl axetilen
Nhôm cacbua → metan → axetilen → etilen →
etanal

andehit axetic
etanol → etlilen → etan → etyl clorua.
đietyl ete

………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 2:
Etan  cloetan

Canxicacbua  axetilen
etanalĐietyl ete

etilen
1,2-đibrom etanancol etylic

→ andehit axetic

Kali etylat

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………


Câu 2: Viết phương trình phản ứng tạo sản phẩm chính.
Câu 2: Viết pt pu theo yêu cầu chỉ tạo sản phẩm chính:
a/ propan – 2 – ol + CuO →
……………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
b/ glixerol + Na →
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
c/ trùng hợp propilen
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
d/ axetilen + dd AgNO3/NH3
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
e/ đun nóng ancol isopropylic với H2SO4 đặc ở 140oC
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
f/ đun nóng ancol propylic với H2SO4 đặc 140oC →
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
g/ propin + H2 (1:2) →
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
h/ đime hóa axetilen
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
k/ metanol + CuO
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………………………
l/ propan-1,2-điol + Cu(OH)2
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Viết CTCT
a. Ancol có 5C không tham gia phản ứng tách nước.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
b. ancol có 12H, mạch nhánh tác dụng với CuO tạo xeton.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
c. ancol có 10H, tách nước tạo 2 sản phẩm.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
d. ankin có 6C, mạch nhánh không tác dụng với dd AgNO3/NH3
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 4: Đốt cháy 8,88 gam 1 ancol no, đơn chức A thu được 10,8 gam nước.
a/ Tìm CTPT A.

b/ Viết CTCT của A biết A tác dụng với CuO tạo xeton.

………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...


Câu 7: Cho biết hiện tượng và viết ptpu:
a/ Khi cho dd brom vào phenol.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
b/ Khi cho etilen glicol vào Cu(OH)2.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí (đkc). Mặt khác,
cho X tác dụng với dd brom dư thu được 49,65 gam kết tủa trắng. Tính % khối lượng các chất trong X.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Câu 7: Cho 28,96 gam hỗn hợp X gồm ancol phenol và ancol etylic tác dụng với Na dư thu được 4,48 lít khí
(đkc). Mặt khác, 28,96 gam X tác dụng với dd brom dư thu được bao nhiêu gam kết tủa ?
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….


Câu 8: Cho 18,64 gam hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 0,28 gam khí. Cho
một nửa hỗn hợp X tác dụng với dd brom 5%. Tính khối lượng dd brom đã dùng.
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...

Câu 9: Tìm CTPT của các chất sau:

a) Tỷ khối hơi của không khí so với ankin là

29
.
82

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
b) Ancol X có chứa 68,18% cacbon.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
c) Ancol X có chứa 21,62% oxi.
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
d) Akin có chứa 10% hidro.
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………


e) Tỷ khối hơi của ancol so với Nito là

51
.
14

………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 10: Gọi tên các chất sau:

1/ CH3 – CH - CH2 – CH - CH – C(CH3)3: ……………………………………………………………………
C2H5

OH

CH3

2/ CH3 – CH - CH2 – CH - CH – C(C2H5)2: ……………………………………………………………………
C2H5

OH C2H5

Cl
3/ CH3 - C - CH2 – C ≡ C – CH3: ……………………………………………………………………………….
CH3
CH3

Br

4/ CH3 – CH – CH2 – C
CH3

= C – CH2 – CH – CH3 : …………………………………………………
C2H5

Br

30/ 3,4,6-triclo-4,6-đietyl-2-metylnonan-3-ol
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
25/ 3-clo-5-etyl-2,6-đimetylhetp-2-en
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
23/ 1-clo-5-ety-2,2,6-trimetyl hept-3-in
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×