Tải bản đầy đủ

Nho giup dx mot bai chuyen vinh nam 2018

Trao đổi về câu 80 chuyên Vinh lần 1 năm 2018
Câu 80: Trộn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, Fe 3O4, Cu và CuO (trong đó nguyên tố
oxi chiếm 12,82% theo khối lượng hỗn hợp X) với 7,05 gam Cu(NO 3)2, thu được hỗn
hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dich chứa đồng thời HCl; 0,05 mol KNO 3 và
0,1 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Z chỉ
chứa muối clorua và 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí T gồm N 2 và NO. Tỉ khối của T so
với H2 là 14,667. Cho Z phản ứng với dung dịch Ba(OH) 2 dư, kết thúc các phản ứng
thu được 56,375 gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?
A. 30,5
B. 32,2
C. 33,3
D. 31,1
Bài làm

m(g)

Kim loai: 0,1817m (g)

N2: 0,05
(mol)
NO: 0,1


HCl
KNO3: 0,05 (mol)
NaNO3: 0,1

Oxi: 0,0080125m (mol)

H2O
Cl : (1,25 + 0,016025m) mol

Cu(NO3)2: 0,0375 (mol)

+
K : 0,05
+
Na : 0,1
(Z)

(mol)

NH4+ : 0,025
KL:(0,1817m + 2,4) gam

Ba(OH)2

KL:(0,1817m + 2,4) gam
OH :(0,016025m + 1,075) mol
56,375 (g)

Bảo toàn Nitơ  n(NH4+) = 2.0,0375 + 0,05 + 0,1 -(2.0,05 + 0,1) = 0,025 (mol)
 H2O
O2+
2H+
(mol) 0,0080125m  0,016025m
  HCl = 0,016025m + (0,05.12 + 0,1.4 + 0,025.10) = (1,25 + 0,016025m ) (mol)
= n(Cl-)  n(OH-) trong kết tủa = (1,25 + 0,016025m ) -(0,05 + 0,1 + 0,025) =
(0,016025m + 1,075) mol
 0,1817m + 2,4 + (0,016025m + 1,075).17 = 56,375  m = 78,61 gam ! 32,2
Vậy nhờ các cao thủ tìm giúp chỗ sai trong lời giải trên. Rất cảm ơn !
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×