Tải bản đầy đủ

Nho thay co giai giup mot so cau trong de thi thu

Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không Z
UR(V)
750
tần số góc ω thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm
thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
500
mắc nối tiếp. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc
điện áp hiệu dụng U R ở hai đầu R và tổng trở Z của đoạn
250
theo  . Khi thay đổi  điện áp hiệu dụng giữa hai
cuộn cảm đạt giá trị cực đại U Lmax . Giá trị của U Lmax
0
0
nhất với giá trị nào sau đây?
A. 1032 V .
B. 790 V .
C. 516 V .

200

400


đổi và
điện trở
dung C
của
mạch
đầu
gần

D. 282 V .

Câu 2: Cho đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm
L thỏa mãn L = CR2. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U không đổi, tần số f

3(f1  f2 )
thay đổi được. Khi f  f1 hoặc f  f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất P. Khi f  f3 
thì điện áp hiệu
5
dụng giữa hai bản tụ điện đạt giá trị cực đại và công suất tiêu thụ của mạch lúc này P0 = 100W. Giá trị của P gần
nhất với giá trị nào sau đây?
A. P = 100W.
B. P = 116W.
C. P = 85W.
D. P = 128W.
Câu 3: Hai con lắc lò xo giống hệt nhau, treo thẳng đứng, đang dao động điều hòa. Lực đàn hồi tác dụng vào
điểm treo các lò xo phụ thuộc thời gian theo quy luật được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. (con lắc (I) là đường nét
liền, con lắc (II) là đường nét đứt). Chọn mốc thế năng đàn hồi tại vị trí cân bằng của vật nặng các con lắc. Tại
thời điểm t0 động năng của con lắc (I) bằng 4 mJ thì thế năng đàn hồi của con lắc (II) bằng

A. 16 mJ

B. 4 mJ

C. 8 mJ

D. 12 mJ

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa các phần tử R, L, C (L là cuộn dây thuần cảm).
Tại một thời điểm, điện áp tức thời trên tụ và hai đầu mạch đều có giá trị bằng 50% giá trị cực đại của chúng.
Tại một thời điểm khác điện áp tức thời trên điện trở và tụ bằng nhau, khi đó điện áp tức thời hai đầu mạch


bằng 0. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây là 100 V. Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch là
A. 50 V.
B. 100 V.
C. 100 3 V.
D. 200 3 V.
Câu 5: Trên mặt nước, tại hai điểm A, B có hai nguồn sóng kết hợp, cùng pha dao động theo phương vuông
góc với mặt nước. A, B cách nhau 12 cm. Trên tia Ax thuộc mặt nước vuông góc với AB chỉ có hai điểm M và
N mà phần tử nước ở đó dao động với biên độ cực đại (N ở giữa A và M) và hai điểm khác dao động biên độ
cực tiểu. Phần tử nước tại M dao động cùng pha với hai nguồn. Bước sóng có giá trị xấp xỉ
A. 5,37 cm.
B. 4,80 cm.
C. 4,90 cm.
D. 4,54 cm.
Câu 6: Hai chất điểm dao động điều hòa trên hai trục song song, cách nhau 2 cm. Chọn trục Ox song song với
phương dao động của 2 chất điểm, phương trình dao động của chúng lần lượt là x 1 = 2cos(ωt + π) cm và x2 =
3 + cos(2ωt) cm. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai chất điểm trong quá trình dao động là
A. 2,5 cm.
B. 2 cm.
C. 5 cm.
D. 3 cm.
Câu 7: Trên một sợi dây đàn hồi đang xảy ra hiện tượng sóng dừng. Khi sợi dây duỗi thẳng thì chiều dài sợi
dây là L, lúc này tổng chiều dài các đoạn dây mà trên đó các phần tử có tốc độ dao động lớn hơn 60 cm/s là
2/3L. Phần tử sóng có vị trí cân bằng cách nút 1/6 lần bước sóng thì dao động với tốc độ cực đại là
A. 60 3 cm/s.
B. 60 cm/s.
C. 30 3 cm/s.
D. 120 m/s.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×