Tải bản đầy đủ

De thi thu THPT QG lan 3 SGD nam DInh

ĐÁP ÁN MÃ 135: THI THỬ LẦN 3 SGD NAM ĐỊNH
1-A
11-A
21-D
31-B

2-C
12-D
22-D
32-A

3-C
13-B
23-B
33-C

4-C

14-A
24-C
34-B

5-C
15-B
25-A
35-A

6-B
16-D
26-D
36-A

7-B
17-A
27-D
37-D

8-A
18-C
28-D
38-B

9-D
19-B
29-C
39-A

10-C
20-C
30-D
40-BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×