Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách bảo vệ môi trường đối với các làng nghề ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
ĐỐI VỚI CÁC LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN THANH OAI,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI, 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THANH TÙNG


THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
ĐỐI VỚI CÁC LÀNG NGHỀ Ở HUYỆN THANH OAI,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số: 834.04.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.TS. NGUYỄN DANH SƠN

HÀ NỘI, 2018


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ ........................... 9
1.1. Một số khái niệm cơ bản ............................................................................ 9
1.2. Yêu cầu và các yếu tố bảo đảm thực hiện chính sách bảo vệ môi trường
làng nghề ......................................................................................................... 13
1.3. Các bước tổ chức thực hiện chính sách bảo vệ môi trường làng nghề .... 17
1.4. Chủ thể và các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo vệ môi
trường làng nghề ............................................................................................. 24
1.5. Chính sách bảo vệ môi trường làng nghề của Việt Nam ......................... 25
1.6. Kinh nghiệm và bài học cho huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội trong
thực hiện chính sách bảo vệ môi trường làng nghề ở một số địa phương ...... 28
Chƣơng 2. THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO VỀ MÔI TRƢỜNG
LÀNGNGHỀỞ HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............ 36
2.1. Chủ trương và chính sách bảo vệ môi trường làng nghề của thành phố Hà
Nội ................................................................................................................... 36
2.2. Tổ chức thực hiện chính sách bảo vệ môi trường làng nghề ở huyện
Thanh Oai thời gian qua .................................................................................. 41
Chƣơng 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG LÀNG NGHỀ TỪ THỰC
TIỄN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ............................. 64
3.1. Quan điểm, phương hướng và mục tiêu bảo vệ môi trường làng nghề
huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội .............................................................. 64
3.2. Giải pháp tăng cường thực hiện chính sách bảo vệ môi trường đối với các


làng nghề ở huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội .......................................... 66
3.3. Kiến nghị .................................................................................................. 75
KẾT LUẬN .................................................................................................... 79
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Kết quả đánh giá công tác xây dựng kế hoạch43 thực hiện chính
sách .................................................................................................................. 43
Bảng 2.2. Kết quả đánh giá công tác phổ biến, tuyền truyền chính sách bảo vệ
môi trường huyện Thanh Oai .......................................................................... 45
Bảng 2.3. Kết quả đánh giá công tác phân công, phối hợp thực hiện chính
sách bảo vệ môi trường làng nghề .................................................................. 47
Bảng 2.4. Kếtnh sách bảo vệ môi trường

đối với các làng nghề dưới góc độ thực hiện chính sách công, tập trung vào
các vấn đề liên quan đến mục tiêu, yêu cầu, chủ thể, chính sách và tổ chức
thực hiện chính sách bảo vệ môi trường các làng nghề.
V

: các làng nghề trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố

Hà Nội.
V

: các số liệu từ thực tế thực hiện chính sách bảo vệ môi

trường các làng nghề huyện Thanh Oai, Hà Nội từ năm 2012 đến giữa năm
2017.
5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận nghiên
cứu khoa học xã hội và quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển bền
vững trong đó bảo vệ môi trường là một trụ cột phát triển quan trọng.
5.2. Phương pháp nghiên cứu
Luân văn sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và
định lượng, trong đó có:
Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp: được sử dụng để thu thập,
phân tích và khai thác thông tin từ các nguồn có sẵn liên quan đến đề
tài nghiên cứu, bao gồm chủ trương của Đảng, hệ thống các văn bản quản lý
của Nhà nước, Bộ, ngành ở Trung ương, thành phố Hà Nội và huyện Thanh
Oai; các công trình nghiên cứu, các báo cáo, tài liệu thống kê của chính
quyền, ban ngành đoàn thể, tổ chức, cá nhân liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp
tới chính sách và thực hiện chính sách bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ
môi trường các làng nghề nói riêng.
ơ

ơ ấ : Đề tài thu thập các dữ liệu sơ

cấp thông qua khảo sát bằng bảng hỏi, hướng tới các đối tượng là cán bộ quản

6


lý môi trường, các cán bộ tại các phòng ban liên quan đến công tác thực hiện
chính sách bảo vệ môi trường làng nghề huyện Thanh Oai, người dân tại các
làng nghề.
ơ

xử ý ữ

:

+ Phương pháp phân tích và tổng hợp: được sử dụng để phân tích thực
trạng và đánh giá kết quả thực hiện chính sách bảo vệ môi trường làng nghề ở
địa bàn nghiên cứu (huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội).
+ Phương pháp thống kê: được sử dụng để tập hợp hành các chuỗi số
liệu phản ánh thực trạng phục vụ cho việc phân tích và đánh giá kết quả thực
hiện chính sách bảo vệ môi trường các làng nghề ở địa bàn nghiên cứu.
+ Phương pháp phân tích và đánh giá chính sách: được sử dụng để phân
tích và đánh giá việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường các làng nghề ở
địa bàn nghiên cứu.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1. Ý nghĩa lýluận
Đề tài này có ý nghĩa về mặt lý luận khi đã hệ thống hóa được các lý
luận về chính sách bảo vệ môi trường làng nghề và quy trình thực hiện chính
sách bảo vệ môi trường làng nghề. Bên cạnh đó, đề tài đã phân tích cơ sở thực
tiễn thực hiện chính sách bảo vệ môi trường đối với các làng nghề trên địa bàn
huyện Thanh Oai, qua đó phân tích những thành công và hạn chế trong thực
hiện chính sách công.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn
Kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo cho chính quyền
huyện Thanh Oai áp dụng trong thực tế khi thực hiện chính sách bảo vệ môi
trường làng nghề trên địa bàn. Bên cạnh đó, đây là một nguồn tham khảo cho
những người quan tâm nghiên cứu thực tiễn thực hiện các chính sách công vào
đối tượng cụ thể.

7


Luận văn đủ ở file: Luận văn full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×