Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THU TRANG

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ
DI SẢN VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

HÀ NỘI, 2018


VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ THU TRANG


THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ
DI SẢN VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN,
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chuyên ngành: Chính sách Công
Mã số: 834.04.02

LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. BÙI HOÀI SƠN

HÀ NỘI, 2018


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ............................................................................................................................... 1
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC
DI SẢN VĂN HÓA VÀ KHÁI QUÁT VỀ QUẬN THANH XUÂN THÀNH PHỐ HÀ
NỘI ...................................................................................................................................... 10

1.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................ 10
1.2. Khái quát về quận Thanh Xuân ................................................................ 24
Chương 2: THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT
HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA TỪ THỰC TIỄN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH
PHỐ HÀ NỘI....................................................................................................................... 30

2.1. Hệ thống văn bản chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại
quận Thanh Xuân ............................................................................................ 30
2.2. Thực trạng việc triển khai chính sách bảo tồn và phát huy giá trị Di sản
văn hóa tại quận Thanh Xuân.......................................................................... 43
2.3. Đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hóa tại quận Thanh Xuân.......................................................................... 54
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN
VĂN HÓA TẠI QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI ................................... 61

3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo tồn và phát
huy giá trị Di sản văn hóa tại quận Thanh Xuân............................................. 61
3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy
giá trị Di sản văn hóa tại quận Thanh Xuân .................................................... 64


3.3. Khuyến nghị với các cấp .......................................................................... 70
KẾT LUẬN.......................................................................................................................... 72
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. 74


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DSVH
UBND
HĐND
QHCT

Di sản văn hóa
Ủy ban nhân dân
Hội đồng nhân dân
Quy hoạch chi tiết


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế giao lưu hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, xu thế tất yếu của
nhiều quốc gia trên thế giới là bằng mọi cách khơi dậy sức sống mãnh liệt của dân
tộc để hội nhập quốc tế và phát triển hợp lý, phù hợp với xã hội hiện đại, trong đó
có Việt Nam. Văn hóa là nguồn lực tinh thần to lớn của mỗi dân tộc thể hiện ra ở
những giá trị hàm chứa trong vốn Di sản văn hóa (DSVH), là tất cả những giá trị vật
thể do con người sáng tạo ra trên nền của thế giới tự nhiên và văn hóa, là tất cả
những gì làm cho dân tộc này khác với dân tộc kia. Như vậy, có thể thấy rằng: Tìm
về cội nguồn và tìm về DSVH là một việc làm có ý nghĩa to lớn, bởi DSVH chính là
cội nguồn sức sống tiềm tàng to lớn của dân tộc, của mỗi quốc gia được tạo ra trong
quá khứ, cần phải được bảo vệ, duy trì và phát huy trong xã hội hiện đại.
Trải qua hàng ngàn năm hình thành và phát triển, những giá trị DSVH Việt
Nam vẫn trường tồn cho đến ngày nay. Kế thừa di sản văn hóa là quy luật tất yếu
của văn hóa, công tác bảo tồn, phát huy giá trị DSVH đóng một vai trò không kém
phần quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường
và mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế, phải đặc biệt quan tâm gìn giữ và nâng cao
bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa của các dân tộc trên thế giới, kế thừa và
phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào văn hóa dân tộc
Việt Nam. Tại Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh: tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn,
tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các DSVH vật thể và phi vật thể
của dân tộc, các giá trị nghệ thuật, ngôn ngữ, thuần phong mỹ tục của cộng đồng
các dân tộc. Bảo tồn và phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian, kết hợp hài hòa việc
bảo tồn, phát huy các DSVH với các hoạt động phát triển kinh tế du lịch.
Gắn liền với sự phát triển của Thăng Long - Hà Nội, quận Thanh Xuân đang
lưu giữ những DSVH vô cùng phong phú. Sự hiện diện của những di sản quý giá ấy
đã minh chứng cho bề dày lịch sử văn hóa hàng ngàn năm của mảnh đất cửa ngõ
phía Tây Nam Kinh thành Thăng Long - Hà Nội xưa.
1


Là vùng đất địa linh nhân kiệt, tụ khí anh hoa, quận Thanh Xuân trở thành
một trong những trung tâm, cái nôi hội tụ tinh hoa văn hóa của thành Hà Nội.
Những tinh hoa văn hóa ấy lại được truyền tỏa đến mọi miền của đất nước. Trên
nền tảng của truyền thống hiếu học, từ bao đời nay, người dân Thanh Xuân đã xây
dựng cho mình nếp sống thuần phong mỹ tục. Nét đẹp ấy được thể hiện trong các
tập tục, trong các mối quan hệ ứng xử giữa cá nhân với dòng họ, với cộng đồng,
giữa các dòng họ, giữa các làng xã với nhau và cao hơn là trong mối quan hệ với
quốc gia, dân tộc. Sự hiện tồn của các DSVH vật thể và phi vật thể cùng sinh hoạt
làng xã sống động thông qua lễ hội đang từng ngày, từng giờ được khôi phục lại đã
khẳng định sức sống bền vững của những yếu tố truyền thống tốt đẹp trên vùng đất
Kẻ Mọc - Tam Khương xưa trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
hôm nay.
Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho các làng xã xưa của quận
Thanh Xuân có những thay đổi mạnh mẽ. Quá trình đó đã tác động không nhỏ đến
mọi mặt đời sống của nhân dân địa phương. Địa bàn chuyển biến nhanh nhất phải
kể đến các làng nằm ở phía Đông Bắc của quận như làng Khương Trung (thuộc
phường Khương Trung, một phần phường Khương Mai); làng Phương Liệt (phường
Phương Liệt); làng Thượng Đình (phường Thượng Đình - một phần Hạ Đình). Các
làng nằm ở phía Tây Bắc, Đông Nam của quận như phường Nhân Chính, phường
Khương Đình, Hạ Đình, sự chuyển biến có phần chậm hơn. Tuy vậy, tính chất làng
xã xưa còn bảo lưu khá đậm nét trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của nhân dân
tại các địa phương này. Phần phía Tây Nam của quận thuộc địa bàn các phường
Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam, một phần của phường
Nhân Chính là nơi hình thành các nhà máy, xí nghiệp, các khu nhà ở tập thể, chung
cư cao tầng, là nơi nhiều luồng cư dân từ nơi khác chuyển về sinh sống, do đó
những vết tích của ruộng vườn ao hồ, làng xã cũ phần nhiều bị khỏa lấp, nếp sinh
hoạt làng xã xưa trên địa bàn này cũng vì thế bị mai một dần.
Khu vực đường vành đai 3, hướng đi cầu Thanh Trì được giải phóng mặt
bằng, hình thành tuyến đường mới Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển. Những khu dân
2


cư cũ thuộc các làng Nhân Chính, Hạ Đình, Kim Giang nhường chỗ cho các dự án
xây dựng khu chung cư, đường giao thông... phục vụ đời sống dân sinh. Hiện tại
khu dân cư thuộc làng xã xưa đã trở thành những khu vực đan xen, chia hai phần rõ
rệt: khu vực thuộc các làng xã cũ một phần thuộc các phường Phương Liệt, Khương
Đình, Hạ Đình, Khương Trung, Nhân Chính vẫn còn tồn tại những nếp nhà truyền
thống, từ đường các dòng họ, người dân sống quây quần theo dòng họ, theo ngõ
xóm, mối quan hệ trong cộng đồng dân cư khá mật thiết. Khu dân cư mới xây dựng
về sau này trên địa bàn các phường Khương Mai, Kim Giang, Thượng Đình, Thanh
Xuân Bắc, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân Nam và một phần Nhân Chính, đại bộ
phận là các khu nhà lắp ghép, tập thể, nhà cao tầng khép kín tách biệt và các khu
chung cư hiện đại.
Tất cả những sự thay đổi nói trên cho thấy toàn cảnh diện mạo đời sống văn
hóa tinh thần của cộng đồng cư dân Thanh Xuân ngày nay vừa bảo lưu, phát huy
những yếu tố văn hóa truyền thống, vừa hội nhập những yếu tố văn hóa hiện đại,
trong đó ít nhiều có tiếp thu văn hóa từ các vùng miền trong cả nước, tạo thành một
“phức hợp” văn hóa đa dạng và phong phú.
Tuy nhiên, nhắc đến Thanh Xuân, ở khía cạnh nào đó, nhất là về các DSVH
lại chưa xứng tầm với tiềm năng vốn có của nó, vẫn còn đó tình trạng các Di tích bị
xâm lấn, chưa được giải tỏa, một số Di tích bị xuống cấp trầm trọng chưa được kịp
thời trùng tu, nhiều DSVH vật thể, trong đó có lễ hội lớn mang nhiều nét độc đáo
riêng có của Thanh Xuân như lễ hội Đình Vòng, Lễ hội 5 Làng Mọc, rất cần phát
huy, gìn giữ ; cao hơn nữa làm sao để gắn chặt phát triển văn hóa với phát triển kinh
tế, phát huy giá trị các DSVH gắn liền với phát triển du lịch, chính vì vậy tác giả
luận văn mong muốn tập trung nghiên cứu Đề tài “Thực hiện chính sách bảo tồn,
phát huy giá trị Di sản văn hóa từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà
Nội”, là một hoạt động có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và cấp bách đối với quận Thanh
Xuân nói riêng, Hà Nội và cả nước nói chung.

3


2. Tình hình nghiên cứu đề tài
2.1. Tình hình thực hiện và nghiên cứu về chính sách bảo tồn, phát huy
giá trị các Di sản văn hóa ở Việt Nam
Lịch sử dân tộc đã trải qua hàng nghìn năm xây dựng và phát triển, để lại cho
chúng ta hôm nay những di sản văn hoá vô cùng quý giá. Nhiệm vụ của chúng ta
hiện nay là bảo tồn các di sản văn hoá, khai thác, sử dụng và phát huy những giá trị
của di sản văn hoá ấy một cách hợp lý, bền vững và hiệu quả.
Một thời gian dài do hoàn cảnh lịch sử, những hoạt động gắn với việc bảo
tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá thiếu vắng trong sinh hoạt văn hoá cộng
đồng. Nhiều di sản văn hoá không được trân trọng đúng mức, nhất là những công
trình kiến trúc tôn giáo - tín ngưỡng bị buông lỏng quản lý, sử dụng không đúng
chức năng vốn có của nó, hoặc bị xâm phạm và xem thường dẫn đến sự tự huỷ hoại
chúng theo thời gian.
Trước thực trạng đó, hàng ngàn di tích được xếp hạng và tu bổ trong mấy
chục năm qua đã thể hiện sự nỗ lực to lớn của toàn xã hội trong việc chăm lo, bảo
vệ di tích. Song do đất nước còn nghèo, nhất là giai đoạn vừa trải qua 2 cuộc chiến
tranh xâm lược, trước mắt tập trung phát triển kinh tế, chúng ta chưa có điều kiện
chăm lo, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các DSVH. Trong những năm gần đây
mặc dù đã có nhiều cố gắng song đến nay nhiều di tích bị vi phạm chưa được giải
tỏa do phần lớn các vi phạm này đã diễn ra từ hàng chục năm nay, nhiều di tích bị
xuống cấp trầm trọng. Việc giải quyết cần quyết tâm và sự phối hợp đồng bộ của
nhiều cấp, nhiều ngành.
Phần lớn các di tích sau khi được ghi tên vào danh mục các DSVH và thiên
nhiên thế giới đều trở thành những điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút hàng triệu du
khách trong và ngoài nước đến mỗi năm. Điều này mang lại nguồn thu không nhỏ
cho đất nước, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần thay đổi
cơ cấu kinh tế của địa phương như các chương trình Festival Huế, Đêm hội trăng
rằm phố cổ Hội An…, đã thu hút nhiều khách tham quan và dần trở thành ngày hội
văn hóa lớn của cả nước.
4


Thời gian qua, việc trùng tu mới chỉ tập trung ở những di tích nổi tiếng, song
cũng ít di tích được đầu tư tu bổ hoàn chỉnh từ kiến trúc tới hạ tầng, mới chỉ ưu tiên
trùng tu từng hạng mục hoặc một số hạng mục bị xuống cấp trầm trọng. Bên cạnh
đó chất lượng tu bổ di tích chưa đạt yêu cầu. Việc tăng cường quản lý nhà nước và
xây dựng đội ngũ kiến trúc sư, nghệ nhân, các chuyên gia về sử học, các nghệ nhân,
công nhân lành nghề…, phục vụ tu bổ di tích là vấn đề hết sức cấp thiết hiện nay.
Trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Di sản hiện nay còn bộc lộ
những thiếu sót đó là:
- Nhận thức của toàn xã hội nói chung, các cấp lãnh đạo nói riêng về bảo tồn
và phát huy DSVH chưa toàn diện, chưa sâu sắc, còn hạn chế,
- Chúng ta còn lúng túng trong việc xử lý một cách hài hòa mối quan hệ giữa
bảo tồn và phát triển, chưa nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Di tích trong quá
trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, cá biệt có lúc, có nơi vẫn tồn tại xu
hướng thương mại hóa di tích, đặt các mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao hơn các
mục tiêu về bảo vệ di tích, có những dự án về phát triển kinh tế, khai thác nhưng
không quan tâm đề xuất các biện pháp để bảo tồn di tích.
- Công tác quản lý di tích vẫn tiếp tục được củng cố, tập trung giải quyết các
Di tích cần phải giải tỏa vi phạm.
- Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Di sản còn thiếu
định hướng, thiếu chính sách, chế tài để khuyến khích, kêu gọi sự đóng góp của các
tổ chức, cá nhân. Các nguồn lực do dân đóng góp chưa được quản lý minh bạch rõ
ràng, nên việc sử dụng chưa thực sự hiệu quả.
2.2. Tình hình thực hiện và nghiên cứu về chính sách bảo tồn, phát huy
giá trị các Di sản văn hóa tại quận Thanh Xuân
Quận Thanh Xuân là vùng đất có bề dày lịch sử - văn hoá và cách mạng
được phản ánh đậm nét trong DSVH vật thể và phi vật thể còn lưu giữ được đến
ngày nay. Bề dày lịch sử ấy còn được biểu hiện qua tên đất, tên làng, tên phố như:
Kẻ Mọc; Giáp Nhất, Khương Hạ, Phương Liệt; đường Lai Kinh, Cầu Nhân Mục...
hay các kiến trúc nổi tiếng như đình, chùa và cổng làng xưa. Đó còn là khu di tích
5


lịch sử chống quân Minh - Gò Đống thây, Lễ hội 5 Làng Mọc nổi tiếng, với các
làng khoa bảng như Giáp Nhất, Thượng Đình, Hạ Đình, Phương Liệt… cũng như
nghề thủ công cổ truyền và sản vật đặc sắc - những thành quả lao động được kết
hợp từ trí tuệ sáng tạo, bàn tay tài khéo của nhân dân ta, được tích tụ và lưu truyền
từ đời này qua đời khác. Thanh Xuân còn là nơi sinh sống của các nhà quân sự, trí
thức, văn nghệ sĩ yêu nước trên mọi miền Tổ quốc về chiến đấu, lao động, học tập,
lập nghiệp, tạo cho Thanh Xuân một diện mạo văn hoá đa dạng từ mọi miền đất
nước, vừa phong phú, vừa năng động, luôn luôn tiếp thu cái mới.
Trên địa bàn quận có nhiều điểm di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh khi
Người về thăm các Nhà máy trong Khu công nghiệp Thượng Đình hay nơi Người
tuyên bố thành lập Binh chủng Đặc công thuộc phường Thanh Xuân Bắc. Phường
Khương Mai có di tích Sở chỉ huy K18 - Cơ quan đầu não Phòng không Quốc gia,
trực tiếp chỉ huy các phi đội không quân, pháo cao xạ chiến đấu, đập tan cuộc chiến
tranh phá hoại của đế quốc Mỹ trên bầu trời miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Trên địa bàn quận tập trung nhiều loại hình di sản văn hoá như:
- Di sản văn hoá vật thể: Chủ yếu là các di tích lịch sử văn hoá, cách mạng
kháng chiến như mộ chí danh nhân, văn chỉ, bi ký, sắc phong, bằng lưu niệm, đồ
lưu niệm, các đồ thờ tự, tế khí, văn tự thư tịch cổ, nhạc khí và ấn phẩm trong các gia
đình, nhà thờ họ tộc, trong đền, miếu, đình, chùa…
- Di sản văn hoá phi vật thể: Tập trung vào làng nghề truyền thống, lễ hội,
phong tục tập quán, lối sống, nếp sống, truyền thống hiếu học… văn hóa dân gian
truyền miệng như tục ngữ, dân ca, ca dao, ca trù, các bài văn tế, thơ ca và nhạc lễ ở
đền, miếu, đình, chùa, nhà thờ họ, trong các dịp hiếu hỉ, hội làng hay các điệu múa,
rước kiệu…
Luật Di sản văn hoá đã khẳng định: Nhà nước thống nhất quản lý di sản văn
hoá thuộc sở hữu toàn dân và có chính sách bảo vệ, phát huy giá trị của chúng nhằm
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài
trợ cho việc bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hoá dân tộc.
6


Chúng ta phải coi những di sản ấy là vô giá, là tài sản do các thế hệ ông cha
truyền lại, cần được trân trọng giữ gìn và phát huy. Các di sản văn hoá ấy kết tinh
tài năng trí tuệ và sức sáng tạo bền bỉ của tiền nhân. Đây cũng chính là những sản
phẩm lao động được các thế hệ sàng lọc và trường tồn theo thời gian và không gian
lịch sử. Đó là thông điệp từ quá khứ gửi lại cho mai sau, để lại cho chúng ta tri thức,
kinh nghiệm trong lao động và chiến đấu để bảo vệ sự sống sinh tồn và phát triển
của mỗi cá nhân và cả dân tộc. Di sản ấy chỉ cho chúng ta cách thức ứng xử hài hòa
với thiên nhiên và cộng đồng; đem đến cho chúng ta niềm vui thưởng thức và giải
trí các giá trị văn hóa. Chúng ta có thể tự đặt cho mình một câu hỏi: Tại sao cha ông
ta bảo tồn và lưu truyền được đến ngày nay còn chúng ta để mai một và thất
truyền?. Chúng ta chỉ có thể bảo tồn, khai thác phát huy hiệu quả sức mạnh tiềm
tàng, vô tận của di sản văn hoá nếu hiểu và làm đúng bản chất sinh thành và tồn tại
của DSVH. DSVH hình thành từ quá trình lâu dài học hỏi, lao động sản xuất, chiến
đấu tự bảo vệ để sinh tồn, từ tình yêu thương giữa người với người và từ tình yêu
quê hương đất nước.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Vận dụng lý luận chính sách Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích văn hóa để
xem xét thực tiễn thực hiện chính sách, thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá
trị DSVH, đề xuất những giải pháp hoàn thiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị
DSVH trên địa bàn quận Thanh Xuân trong thời gian tới.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích trên luận văn có nhiệm vụ:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về chính sách bảo tồn, phát huy giá
trị các DSVH ở Việt Nam hiện nay.
- Nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị
DSVH từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Nghiên cứu và tìm ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng thực
hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị DSVH ở quận Thanh Xuân.
7


4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Các hoạt động triển khai thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị
DSVH từ thực tiễn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội thông qua các hoạt động
quản lý Nhà nước đối với các Di tích văn hóa của UBND quận, đồng thời nghiên
cứu hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác và phát huy giá trị các DSVH của các cơ
quan chức năng và nhân dân trên địa bàn quận.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi thời gian: Nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách bảo tồn và phát
huy giá trị DSVH trên địa bàn quận Thanh Xuân từ năm 2012 đến nay.
Phạm vi không gian: Địa bàn quận Thanh Xuân
Phạm vi nội dung: Các chính sách về DSVH gồm Luật DSVH năm 2001, sửa
đổi năm 2009 và các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về DSVH.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp:
- Phương pháp tổng hợp tài liệu: tài liệu khoa học, văn bản quản lý, báo chí liên
quan đến quản lý nhà nước về văn hóa nói chung và quản lý các hoạt động về bảo tồn,
phát huy giá trị các DSVH ở Việt Nam nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng.
- Phương pháp điều tra xã hội học: Đối tượng phỏng vấn là các cán bộ lãnh
đạo chính quyền các cấp, cán bộ làm công tác quản lý văn hóa ở quận, phường và
những người trực tiếp tham gia hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị các DSVH trên
địa bàn quận.
Ngoài ra sử dụng phương pháp khảo sát; phương pháp thống kê, so sánh,
phân tích đánh giá chính sách…
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
- Luận văn góp phần hệ thống hóa những lý luận chung về chính sách bảo
tồn, phát huy giá trị các DSVH ở Việt Nam hiện nay.

8


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×