Tải bản đầy đủ

Thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình (Luận văn thạc sĩ)

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

VŨ TUẤN ANH

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH NINH BÌNH

Chuyên ngành: Chính sách công
Mã số

: 834 04 02

LUẬN VĂN THẠC SỸ CHÍNH SÁCH CÔNG

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

PGS.TS. Trần Minh Tuấn
Hà Nội - 2018LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của bản
thân tôi, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Trần Minh Tuấn – Viện Hàn lâm
KHXH Việt Nam.
Các trích dẫn, số liệu trung thực, chính xác, từ các nguồn thông tin hợp
pháp, đảm bảo tính khách quan, khoa học./.
Tác giả luận văn

Vũ Tuấn Anh


MỤC LỤC
Chương 1
1.1

MỞ ĐẦU

1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH
SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH

9

Một số vấn đề lý luận về thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng hành

9

chính
1.2

Các nội dung thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành

19

chính
1.3

Những nhân tố ảnh hưởng đến chính sách đào tạo, bồi dưỡng công24

chức hành chính
1.4

Kinh nghiệm trong nước và ngoài nước về thực hiện chính sách đào

29

tạo, bồi dưỡng công chức hành chính
Chương 2

THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI

34

DƯỠNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH NINH BÌNH
2.1

Khái quát về đội ngũ công chức hành chính của tỉnh Ninh Bình hiện

34

nay
2.2

Thực trạng tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức

42

của tỉnh Ninh Bình
2.3

Chương 3

Đánh giá chung về tổ chức thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡngcông
chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình

53

MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

60

THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG
CHỨC HÀNH CHÍNH Ở TỈNH NINH BÌNH
3.1

Bối cảnh trong nước, quốc tế và địa phương có tác động đến việc thực

60

hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức tỉnh Ninh Bình
3.2

Mục tiêu và định hướng nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào

62

tạo, bồi dưỡng công chức hành chính
3.3

Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng
công chức hành chính

67

KẾT LUẬN

79


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

HĐND

- Hội đồng nhân dân

UBND

- Ủy ban nhân dân


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu độ tuổi của công chức hành chính ..................................... 34
Bảng 2.2. Trình độ chuyên môn của công chức hành chính ........................... 35
Bảng 2.3. Trình độ lý luận chính trị của công chức hành chính .................... 36
Bảng 2.4. Trình độ quản lý nhà nước công chức hành chính ........................ 37
Bảng 2.5. Thực trạng trình độ ngoại ngữ của công chức hành chính ............. 37
Bảng 2.6. Thực trạng trình độ tin học của công chức hành chính. ....................38


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công chức hành chính có vai trò rất quan trọng trong tổ chức và vận
động nhân dân tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức
mạnh và quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực phát triển kinh
tế - xã hội. Chất lượng hiệu quả làm việc của công chức quyết định đến hiệu
quả, hiệu lực của chính quyền. Nơi nào có đội ngũ công chức có trình độ, tinh
thần trách nhiệm cao, tận tụy với công việc thì chắc chắn hoạt động của chính
quyền nơi đó sẽ đảm bảo hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực và ngược lại nếu
họ thiếu kiến thức, không có trình độ chuyên môn thì sẽ ảnh hưởng đến chất
lượng, hiệu quả điều hành quản lý của địa phương. Chính sách và việc thực
hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng, nâng
cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính ở nước ta.
Xuất phát từ vị trí, vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng, Hội nghị lần
thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã ban hành Kết luận số 64KL/TW ngày 28/5/2013 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ
thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” [1]. Thủ tướng Chính phủ ban hành
Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 về việc phê duyệt Đề án đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 [35] nhằm
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng,
góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp có
đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, sự
nghiệp phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 30c/NĐ-CP
ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về ”Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020” đề ra một trong năm mục tiêu quan
trọng là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất,
năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của
1


đất nước, ngoài ra còn có các văn bản khác như Nghị định số 36/2013/NĐ-CP
ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và cơ
cấu ngạch công chức [8]; Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm
2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày
22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công
chức [4].... Như vậy Đảng và Nhà nước ta đều chú trọng đến chính sách đào
tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng hiệu quả đội ngũ công chức hành chính
nhằm đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước ở chính quyền nhà
nước và cấp cơ sở.
Từ nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của cán bộ, công chức và tầm quan
trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức việc thực hiện chính sách
cán bộ, công chức đội ngũ cán bộ, công chức trong cả nước nói chung và ở
tỉnh Ninh Bình nói riêng luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền ở tỉnh Ninh
Bình quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc trên cơ sở bám sát chủ
trương, đường lối và các quy định của Đảng, Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh
các các kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng
công chức hành chính của tỉnh còn bộc lộ nhiều bất cập như: một số văn bản
của tỉnh quy định về chế độ chính sách cho cán bộ, công chức được cử đi đào
tạo, bồi dưỡng còn dàn trải, chế độ chính sách hỗ trợ được ban hành những
năm trước đây chưa được sửa đổi không còn phụ hợp với điều kiện hiện nay,
do vậy chưa tạo nên được sự khuyến khích, động viên cho cán bộ công chức
đi học; đối tượng được đào tạo, bồi dưỡng còn dàn trải chưa thực sự gắn với
vị trí việc làm của công chức; nguồn ngân sách hàng năm dành cho đào tạo,
bồi dưỡng, công chức hành chính của tỉnh còn hạn chế nhất là nguồn ngân
sách dành cho thu hút tài năng và đào tạo đội ngũ công chức chất lượng cao;
công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, chưa có cơ chế kiểm soát
việc thực hiện kết luận sau kiểm tra... Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến
hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính.
2


Với mong muốn đóng góp các đề xuất của mình trong việc thực hiện
chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình nói
riêng và trong cả nước nói chung, em lựa chọn đề tài “Thực hiện chính sách
đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình” để nghiên cứu
luận văn thạc sỹ Chính sách công.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Đào tạo, bồi dưỡng là một lĩnh vực nhận được sự quan tâm của đông đảo
các nhà quản lý và nhà khoa học. Thời gian qua nhiều công trình, đề tài nghiên
cứu có nội dung liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng công chức ở những khía cạnh
khác nhau đã được công bố. Dưới đây là một số tác phẩm tiêu biểu gần đây:
- Lại Đức Vượng (2007),“Bàn về chức năng quản lý đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, số 5 năm 2007.
Trong bài viết này tác giả đã bàn về 03 nội dung cơ bản của đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ, công chức, gồm: (1) Truyền thụ, trao đổi kiến thức, kỹ năng
cho cán bộ, công chức; (2) Về hiệu quả quản lý đào tạo, bồi dưỡng; (3) Về
cơ chế chính sách và xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tạo, bồi dưỡng;
Tác giả cho rằng để quản lý và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức cần
hoàn thiện bộ máy quản lý đào tạo, bồi dưỡng và hệ thống thực hiện tổ
chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt Nam [48].
- Lại Đức Vượng (2008), “Bàn thêm về giám sát, đánh giá công tác
quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước số
10/2008. Ở đó, tác giả khái quát về công tác giám sát, đánh giá, trình bày
quan điểm của mình về nội dung giám sát, đánh giá công tác quản lý nhà
nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, với đầu vào là các nguồn lực
về kinh phí, trang thiết bị, nhu cầu phát triển... và đầu ra là số lượng cán bộ,
công chức có năng lực, khả năng thực hiện công việc tốt hơn và giúp cơ quan,
đơn vị đạt được các mục đích công vụ. [49].

3


- Lại Đức Vượng (2009), “Quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công
chức hành chính trong giai đoạn hiện nay”, Luận án Tiến sĩ quản lý hành
chính công. Luận án đã đề cập đến cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về đào
tạo, bồi dưỡng công chức hành chính, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý
nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở Việt Nam, đồng thời
đã đề xuất các giải pháp về cơ chế, chính sách, về nội dung, chương trình đào
tạo, bồi dưỡng, về đội ngũ giảng viên và cán bộ, công chức quản lý nhà nước
về đào tạo, bồi dưỡng, về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO
9001:2000 và về đôn đốc, giám sát, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
quả quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở nước ta
trong giai đoạn hiện nay [50].
- Tô Tử Hạ (1998), “Công chức và vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ,
công chức hiện nay”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Trong cuốn
sách này tác giả đã luận giải quan niệm về đào tạo, bồi dưỡng công chức,
những căn cứ thực tiễn, pháp lý tác động đến hoạt động đào tạo, bồi dưỡng,
mục đích, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn hiện nay, quan điểm để
hoàn thiện từng bước hệ thống đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính nhà
nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cải cách hành chính nhà nước. Tác
phẩm này đã nêu nhiều nhận định có ý nghĩa và chúng tôi đã tiếp thu khi làm
luận văn của mình [16].
- Bộ Nội vụ (2008), trong cuốn “Tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”, đã nêu lên nội dung, ưu điểm, tồn tại và
phương hướng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Việt
Nam trong thời gian tới, những vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với công
tác đào tạo, bồi dưỡng. Cuốn sách đã nêu lên những gợi ý quan trọng cho tác giả
luận văn khi nghiên cứu và đưa ra những đề xuất trong đề tài của mình [2].
- Bộ Nội vụ (2011), “Tài liệu Hội nghị Tổng kết 5 năm (2006 - 2010)
thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg và triển khai Quyết định số
4


1374/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức giai đoạn 2011 - 2015”.[35] Tài liệu đã đánh giá ưu điểm, tồn tại trong
triển khai đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010, đồng
thời đề ra phương hướng giải pháp để tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất,
xây dựng nền hành chính tiên tiến, hiện đại [3].
- Về nghiên cứu luận văn đáng chú ý có luận văn Thạc sĩ Luật của tác
giả Bùi Doãn Dũng (2007), “Đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính theo
yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền ở quận Cầu Giấy thành phố Hà
Nội”. Trong luận văn này, tác giả đã đề xuất các giải pháp về xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải cách hệ thống chương trình bồi dưỡng, xây
dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đổi mới nội dung, phương
pháp đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng chính sách khuyến khích công chức học
tập, qua đó nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu xây
dựng nhà nước pháp quyền ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Luận văn đã
nêu lên nhiều kinh nghiệm tốt cho người đi sau.[10]; Luận văn Thạc sĩ của tác
giả Phạm Cao Việt Linh (2007), có luận văn Thạc sỹ quản lý hành chính
công: “Hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
công chức hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”.
Trong bản luận văn, tác giả đã hệ thống hoá các khái niệm cơ bản về cán bộ,
công chức, viên chức, đào tạo, bồi dưỡng và vai trò của đào tạo, bồi dưỡng,
khái niệm, đặc trưng quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức. Từ đó, phân tích, so sánh các văn bản chuyên ngành có liên quan, phân
tích thực tiễn công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân
lực hành chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác giả đã xây dựng
hệ thống những quan điểm cơ bản, đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả công tác quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực hành
chính ở thành phố trong giai đoạn hiện nay [23].
5


Như vậy, có thể nói các công trình, tài liệu nghiên cứu trên đã đề cập đến
nhiều khía cạnh khác nhau và có những đóng góp nhất định trong việc hoạch
định chủ trương, chính sách, tìm ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu
quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức
trong UBND các huyện, thành phố và cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
nói riêng.
Tuy nhiên đến nay chưa có một đề tài nào nghiên cứu trực tiếp về thực
hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính xét từ thực tiễn một
địa phương cụ thể như tỉnh Ninh Bình. Vì vậy, việc lựa chọn đề tài này là cần
thiết và không mang tính trùng lắp.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng
thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh
Bình, luận văn đề xuất định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện
chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình giai
đoạn tới:
- Nhiệm vụ: Luận văn có những nhiệm vụ chủ yếu sau:
+ Một là, nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận về thực hiện chính
sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính;
+ Hai là, đánh giá thực trạng thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng
công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình dưới góc độ khoa học chính sách công;
+ Ba là, đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả
thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo vị trí việc làm
trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh tỉnh Ninh Bình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Việc thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng
công chức hành chính tỉnh Ninh Bình

6


- Phạm vi về nội dung: Do giới hạn về trình độ và thời gian nên đề tài
chỉ tập trung vào nghiên cứu thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công
chức hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp
huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
- Phạm vi về thời gian và không gian: Tập trung đánh giá thực trạng thực
hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình giai
đoạn 2011- 2017 và đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách đào
tạo, bồi dưỡng công chức hành chính ở tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2018 - 2025.
5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp luận
Luận văn nghiên cứu trên cở sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước về xây dựng cán bộ, công chức nói chung và công
chức hành chính nói riêng.
5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
- Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: Phương
pháp thống kê, phân tích số liệu, tổng hợp, đối chiếu, so sánh thực tiễn với lý
luận và dự báo để đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
thực hiện chính sách nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng công chức hành chính.
- Ngoài ra luận văn có kế thừa và sử dụng kết quả nghiên cứu của các
chuyên gia và luận án, luận văn đi trước.
6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
6.1 Ý nghĩa lý luận:
Luận văn hệ thống hóa lý thuyết về chính sách công, làm rõ vị trí, vai
trò, đặc điểm thực hiện chính sách đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức hành
chính ở địa phương; góp phần làm phong phú thêm lý luận về xây dựng đội
ngũ công chức hành chính ở địa phương.
6.2. Ý nghĩa thực tiễn:
7


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×