Tải bản đầy đủ

LG cac loi hong khi lap dat

Mỏy iu hũa LG
Các trờng hợp sự cố
khi lắp đặt
Những nội dung chính
1. Rò rỉ ga lạnh/Môi chất Freon 2
2. Rò rỉ nớc/Đờng nớc thải .. 6
3. Thiếu ga lạnh/Môi chất Freon .. 11
4. Năng suất lạnh . 12
5. Tiếng ồn 17
6. Sai sót khi đấu nối dây điện . 19
7. Mùi lạ v hơi ngạt 21

LG Electronics VN / Air Conditioners


Rò rỉ ga lạnh/Môi chất Freon
Yếu tố chính
Các Sự cố &
Nguyên nhân

1/4


Trờng hợp -1

Cắt ống đồng.
Môi chất lạnh rò rỉ do không đặt dao cắt vuông góc
với ống đồng khi cắt để loe ống.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Dao cắt
ống

Dao cắt ống

Nắn thẳng ống
trớc khi cắt. Góc
cắt so với đờng
tâm trục l 90o

ống cắt bị chéo
l nguyên nhân
lm rò rỉ ga lạnh
ống đồng

ống đồng

2

LG Electronics VN


Rò rỉ ga lạnh/Môi chất Freon
Yếu tố chính


Các Sự cố &
Nguyên nhân

2/4

Trờng hợp -2

Lm vệ sinh Ba-via của ống đồng.

Môi chất lạnh rò rỉ do không lm vệ sinh sạch Ba-via của
ống đồng sau khi cắt ống.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Ba-via đồng vẫn
còn sót lại sau
khi cắt ống

Dao khoét

Chỉ với bề mặt nhẵn
sạch khi loe ống thì ga
lạnh sẽ không bị rò rỉ
ra ngoi.

Khi loe ống m vẫn còn ba-via đồng thì sẽ
lm rò rỉ ga lạnh sau khi lắp đặt. Bởi vì Bavia đồng sẽ lm cho bề mặt tiếp xúc không
đợc nhẵn v bằng phẳng
3

LG Electronics VN


Rò rỉ ga lạnh/Môi chất Freon

Trờng hợp -

Phơng pháp loe ống.

Yếu tố chính
Các Sự cố &
Nguyên nhân

3/4

Đặt kích cỡ sai khi loe ống l nguyên nhân gây
ra rò rỉ môi chất lạnh v sự cố khi nối ống.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Các kích cỡ phần loe ống
thích ứng với một số cỡ ống
đồng:

b

Nếu phần loe ống b quá
rộng thì sẽ không thể đấu
nối ống bằng Ê-cu(ốc) nối.
a ĐK
ống

b Chiều
cao

Đơn vị tính:
mm
c ĐK miệng
loe

Nếu phần loe ống b quá
nhỏ thì bề mặt tiếp xúc
lm kín sẽ nhỏ đi dễ lm rò
rỉ ga lạnh khi có rung động.
4

LG Electronics VN


Rò rỉ ga lạnh/Môi chất Freon

4/4

Trờng hợp -4

Yếu tố chính Vặn xiết Ê-cu(ốc) nối ống.
Các Sự cố & Vặn xiết Ê-cu(ốc) nối quá mạnh v đột ngột khi nối ống
Nguyên nhân sẽ gây nứt ống v rò rỉ môi chất
lạnh.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Khi vặn ốc nối phải dùng C-lê lực kiểm
tra lực vặn phù hợp của ốc nối.
Bảng lực vặn ốc nối chuẩn cho một số cỡ
ống:
ĐK ống(mm)
Lực vặn(kgf.cm)

Phần loe ống bị nứt do vặn ốc quá lực

6.35
9.52
15.88
19.05

160 ~ 180
230 ~ 270
430 ~ 470
620 ~ 680

Đặt ống thẳng tâm trớc khi nối, vặn ốc
nối bằng tay
cho đến khi chặt khít sau đó dùng C lê
hoặc Mỏ lết vặn
từ từ cho đến khi chặt hẳn.

Phía cục
trong

(Cần đặc biệt lu ý với những ống cỡ
nhỏ từ 6 )

Phía
cục
ngoi

Dùng nớc x phòng để kiểm tra 4 vị trí
vặn ốc v
các mối hn.
- Phía áp suất cao: kiểm tra khi máy nén
đang hoạt động.
- Phía áp suất thấp: kiểm tra lúc máy nén
không hoạt động.

Ga lạnh bị rò rỉ do vặn ốc nối
không chặt
hoặc vặn quá chặt.

5

LG Electronics VN


Rò rỉ nớc/Đờng thải nớc
Yếu tố chính 1.

2.

Trờng hợp -5

1/5

Độ cân bằng của cục trong.
2. Phơng pháp nối ống nớc thải.

Các Sự cố & Nớc bị rò rỉ l do cục trong bị lắp đặt nghiêng v
Nguyên nhân đờng thải nớc đợc lắp đặt v đấu
nối sai.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân
Cục trong lắp không
cân bằng

Đảm bảo cục trong phải treo cân bằng
theo phơng
nằm ngang.

Đờng
nằm
ngang

Bị dốc
nghiên
g

Giá treo
cục trong.

Nhỏ nớc
ống nớc thải lắp
không kín.

Dn
lạnh

Trọng
lợng
Để chắc chắn đờng thoát nớc hoạt
động tốt hay
không, ta nên dùng một cốc nớc đổ
vo khay hứng
nớc để thử.

Khay hứng
nớc

Chỗ nối giữa khay hứng nớc v ống
nớc thải phải
đợc lm kín bằng keo hoặc băng ngăn
nớc.
6

LG Electronics VN


Rò rỉ nớc/Đờng thải nớc
Yếu tố chính

2/5

Trờng hợp -6

1.
Kéo di đờng ống nớc thải.
2. Hớng đi của đờng ống nớc thải.

Các Sự cố &
Nguyên nhân Nớc rò rỉ ra từ chỗ nối ống nớc thải v từ vị trí của ống nớc thải.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Nối thêm ống không đúng
qui cách.
ống nớc
thải

ống nối phải bọc bên ngoi, vết
nối phải
đợc bị kín bằng keo hoặc băng
ngăn nớc.

Phần
ống nối
thêm

ống nớc
thải

Nớc rò rỉ qua chỗ
nối ống

Phần ống nối
thêm

ống nớc thải phải đợc lắp thẳng
Dốc
v có
xuống
chiều dốc xuống dới.

ống nớc thải uốn lợn hoặc
nhô cao.

Chiều đi
xuống

7

LG Electronics VN


Rò rỉ nớc/Đờng thải nớc
Yếu tố chính

3/5

Trờng hợp -7

1.
Hớng đi của ống nớc thải v phần cuối đầu
ra của ống nớc thải.

Các Sự cố & Nớc chảy ra từ cục trong do ống nớc thải bị dốc ngợc
Nguyên nhân lên khi đi qua tờng v phía
cuối đầu ra của ống nớc thải bị tắc.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Lỗ khoan tờng phải dốc từ trong
ra ngoi
(góc nghiêng>10o).

ống nớc thải bị dốc vo trong do
khoan tờng
không đúng.
Nớc ngng tụ
không thể chảy
ra ngoi đợc

ống nớc thải dốc
từ trong ra ngoi

Không đợc đặt ống nớc thải ngập trong
nớc.

ống nớc thải bị tắc do đầu ra bị
chìm trong
thùng nớc.

Sai
Sai

Tạo ra một
khoảng trống

Nớc ngng tụ
không thể chảy
xuống theo ống

8

LG Electronics VN


Rò rỉ nớc/Đờng thải nớc
Yếu tố chính
Các Sự cố &
Nguyên nhân

4/5

Trờng hợp -8

Bọc ống cách nhiệt.

Rò rỉ nớc do bọc ống cách nhiệt không đúng hoặc không đầy đủ.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Bọc ống cách nhiệt bao trùm cẩn thận
cho những
vị trí nối ống v
những đoạn
ống bị che
khuất.

Không bọc ống cách nhiệt cho vị trí
nối ống.

Nớc ngng tụ
chảy
ra từ vị trí không
bọc
ống cách nhiệt

Không bọc cách nhiệt cho phần ông
bị che khuất.

Trần nh

Trần nh

Những đoạn ống
bị
che khuất nh
thế
ny cũng phải
đợc bọc cách
nhiệt cẩn thận.

Nớc ngng tụ
chảy xuống từ vị
trí ống bị khuất

9

LG Electronics VN


Rò rỉ nớc/Đờng thải nớc

5/5

Trờng hợp -9

Yếu tố chính Hớng ống v hớng quấn băng cách nhiệt(bảo ôn).
Các Sự cố & Rò rỉ nớc dọc theo ống dẫn môi chất lạnh l do
Nguyên nhân hớng đi ống v hớng quấn băng
cách nhiệt(bảo ôn) không đúng.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Lm bẫy nớc để ngăn nớc chảy
vo
phòng v dầu lạnh trn vo cục
trong.

Nớc ngng tụ chảy vo trong nh
dọc theo đờng
ống dẫn ga.

Cục ngoi

Cục ngoi

Hớng nớc
chảy
Cục trong

Cục trong

Sai hớng quốn băng bảo ôn cũng l
nguyên nhân
nớc chảy vo phòng.

Bẫy nớc

Quấn băng bảo ôn từ dới lên trên.
Hớng quấn
băng bảo ôn
Từ dới lên

Từ trên xuống

10

LG Electronics VN


Thiếu môi chất lạnh/Freon

Trờng hợp -10

Yếu tố chính Chiều di ống dẫn môi chất lạnh
Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm khi ống dẫn môi chất lạnh di
Nguyên nhân hơn tiêu chuẩn m không đợc
nạp bổ sung thêm môi chất lạnh.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Căn cứ vo chiều di thực tế của
đờng ống để
nạp thêm đủ lợng ga lạnh cần thiết.

Cục trong

Loại
Máy

Hai cục

Cục ngoi
A

Tủ đứng

Chiều di ống dẫn môi chất
lạnh (A) di hơn tiêu chuẩn
m không nạp thêm ga lạnh
để bổ sung.

độ dI
Lợng ga
Năng suất
lạnh
tiêu chuẩn bổ sung
(g / m)
(BTU / h)
(m)

9K

12K 4

7,5

20

18K

28K 4

7,5

20

30K

38K 7,5
5
20K
28K 40K 5
44K
80

50K

30
30
30

5

40

5

50

Nếu cần t vấn về lắp đặt điều ho nhiệt độ LG
bạn hãy liên hệ với Công ty LG-qua số máy 18001535

11

LG Electronics VN


Năng suất lạnh
Yếu tố chính

Trờng hợp -11

1/5

Khoảng không lu thông gió cho máy điều ho 2 cục.

Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm do khoảng không lu thông gió sai qui cách.
Nguyên nhân

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu để
lu thông gió
(Để nâng cao hiệu quả trao đổi nhiệt v
nâng cao tuổi
thọ của máy). Chúng tôi đề nghị tuân
thủ theo đúng
nội dung nh hình vẽ.

Khoảng trống để hút gió vo quá
hẹp.

1m
Tờng

Tờng

Tờng
Khoảng trống để thổi gió ra
quá hẹp.

Lu thông gió không đúng qui cách
sẽ lm giảm
năng suất lạnh của máy v gây quá
tải cho các
thiết bị điện khác (Máy điệu ho sẽ
không thể chạy
bình thờng vì OLP sẽ cắt máy nén
do nhiệt độ
tăng cao).

Tờng

12

LG Electronics VN


Năng suất lạnh

Trờng hợp -12

2/5

Yếu tố chính Khoảng không lu thông gió cho máy điều ho 1 cục.
Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm do khoảng không lu thông gió sai qui cách.
Nguyên nhân

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu để
lu thông gió.

Khoảng trống để hút gió vo quá
hẹp.

Tờng
Cửa hút
gió vo

Tờng

Cửa hút
gió
Bị thu hẹp

Phải đảm bảo khoảng cách thổi gió
ra(phía dn nóng)
một cách hợp lý để có đợc một năng
suất lạnh tối u
nhất.

Khoảng trống để thổi gió ra
quá hẹp.

Tờng

Tờng
Hớng
thổi gió ra
bị chặn

30 cm

13

LG Electronics VN


Năng suất lạnh

3/5

Trờng hợp -13

Yếu tố chính Vị trí lắp đặt cục ngoi không hợp lý v những cách
che chắn cho cục ngoi.

Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm do khoảng không lu thông gió sai
Nguyên nhân qui cách v cách lm mái
che chắn cho cục ngoi không đúng.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Phải thổi gió thẳng ra hớng không bị
che chắn.

Máy sẽ không lm việc bình thờng
do vùng không
khí đối lu bị bao bọc.

Mái hiên

Mái hiên

Phòng sinh hoạt
Phòng sinh hoạt

Nên lm mái che nắng cho
cục ngoi.

Mái che không
hợp lý.

14

LG Electronics VN


Năng suất lạnh

4/5

Trờng hợp -1

Yếu tố chính Cách uốn ống dẫn môi chất lạnh v dụng cụ uốn ống.
Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm do ống dẫn
Nguyên nhân môi chất lạnh bị biến dạng(méo, bẹp) do uốn.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Phải sử dụng Jig uốn ống phù hợp
khi khi uốn ống
dẫn môi chất. Hoặc phải sử dụng lò
xo đặc chủng
để trợ giúp khi uốn ống.

ống bị biến dạng do uốn ống không
đúng qui cách.
Vùng bị biến dạng

Lò xo để uốn ống
Thay đổi kích cỡ ống dẫn môi chất
(Không tuân thủ
theo thiết kế của máy điều ho nhiệt
độ)

Jig uốn ống

Khi thay đổi máy điều ho nhiệt độ thì
ống dẫn môi
chất cũng phảI thay đổi cho phù hợp.

15

LG Electronics VN


Năng suất lạnh

5/5

Trờng hợp -15

Yếu tố chính Khoảng cách giữa cục trong v cục ngoi quá lớn.
Các Sự cố & Năng suất lạnh bị giảm do máy nén ( lốc )
Nguyên nhân không đủ công suất để tải môi chất lạnh.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân
Cục trong

Lắp đặt máy không
vợt quá thông số tới hạn.

suất
Loại Năng
lạnh
Máy
(BTU / h)

9K

B
Hai cục

A
Cục ngoi

12K

16

Tủ đứng

độ cao
tối đa
B (m)

15

7

18K

28K

30

15

30K

38K

30

15

25

15

20K

Chiều di ống dẫn môi chất
lạnh (A) quá di hoặc chênh
lệch độ cao giữa cục trong v
cục ngoi (B) quá lớn.

độ dI
tối đa
A (m)

28K

40K

30

20

44K

50K

40

25

50

30

80

LG Electronics VN


Tiếng ồn
Yếu tố chính
Các Sự cố &
Nguyên nhân

1/2

Trờng hợp -16

Lắp đặt không cân bằng v chắc chắn.

Tiếng ồn do lắp đặt máy v các bộ phận
liên quan không cân bằng v chắc chắn.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân
Lắp đặt cục ngoi không cân bằng.

Lắp đặt cục ngoi cân bằng v chắc
chắn.

Dốc
nghiêng
song
song

Tháo lắp không chặt. Hoặc
không khớp.

Để ngăn ngừa tất cả độ rung động v
tiếng ồn. Cần phải lắp ráp chặt chẽ các
bộ phận nh :
Hệ thống sởi điện, đờng ống hơi
nớc, đờng
ống dẫn khí, .

Cục trong

17

LG Electronics VN


Tiếng ồn

2/2

Trờng hợp -17

Yếu tố chính Cố định v giữ ống dẫn môi chất lạnh.
Các Sự cố & Sự rung động v tiếng ồn sẽ xuất phát từ ống dẫn môi chất lạnh.
Nguyên nhân

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân
Không buộc chặt những đoạn ống
thừa hoặc ống
phụ sẽ gây ra rung động v tiếng ồn
khi máy nén
hoạt động.

Nên cắt bỏ những đoạn ống thừa.
Trong trờng hợp phải để lại những
đoạn ống thừa
vì những lý do no đó, thì phải buộc
chặt chúng lại
bằng những dây đai.
Đai
buộc

18

LG Electronics VN


Lỗi do đấu nối dây điện

1/2

Trờng hợp -18

Yếu tố chính Dây điện nguồn v đấu nối với điện nguồn.
Các Sự cố & Dây điện nguồn nhỏ, đấu điện không đúng kỹ thuật
Nguyên nhân sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm

trọng cho hệ thống điện v cho máy điều ho nhiệt độ.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Lắp áp tô mát riêng biệt v đúng
thông số.
Tiết diện dây điện nguồn không đợc
nhỏ hơn qui
định đối với máy đó.
Vặn chặt vít giữ dây khi nối dây.
Chọn tiết diện dây điện theo năng suất lạnh

Dây đIện nguồn nhỏ hoặc áp tô mát
không đúng
thông số l nguyên nhân của sự hoạt
động không
bình thờng của máy hoặc gây đến
hiện tợng quá
tải v cháy chập.

Năng suất lạnh
(BTU/h)

Không vặn chặt vít khi nối
dây điện
cũng l nguyên nhân gây
nên cháy
chập tại vị trí đấu dây.

Tiết diện dây
(mm2)

9K ~ 12K

1,0

18K

1,5

24K ~ 32K

2,5

36K ~ 38K

5,5

Chọn áp tô mát theo năng suất lạnh
áp tô mát
(riêng biệt)

Năng suất lạnh
(BTU/h)

Vít giữ dây

áp tô mát
(A)

9K ~ 12K

10

18K

20

24K ~ 32K

30

36K ~ 38K

40

Chú ý:
Các thông số trên chỉ áp dụng cho máy
Điều ho nhiệt độ hai cục điện áp 220V,
1 pha.
19

LG Electronics VN


Lỗi do đấu nối dây điện
Yếu tố chính

2/2

Trờng hợp -19

Cách điện của dây điện.
Dây điện có cách điện kém hoặc bọc cách điện

Các Sự cố & không đảm bảo tại những vị trí đấu nối
Nguyên nhân sẽ dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng cho hệ thống điện
v cho máy điều ho nhiệt độ.
Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân

Chỉ sử dụng dây điện đạt tiêu chuẩn.

Vỏ bọc cách điện của dây điện kém
(không đạt
tiêu chuẩn).
Bọc cách điện không cẩn thận khi
nối dây điện.

Bọc cách điện cẩn thận khi cần nối dây đIện

Phơng pháp xác định chập điện
trên dây cáp điện.
(Cho những sự cố khi hệ thống cách điện
bị hỏng)

Cách điện bị
phá vỡ (cách
điện kém hoặc
cáp điện bị
hỏng

1(L) 3
2(N)

Từ
ống
cục
ngoi đồng

1. Máy nén luôn hoạt đông bằng nguồn
điện cung
cấp từ hệ thống điện.
Chập giữa dây 1(L) v dây 3.
2. Cầu chì chảy(đứt) khi máy nén hoạt
động.
Chập giữa dây 3 v ống đồng.
3. Cầu chì của nguồn cung cấp bị chảy
(đứt).
Chập giữa dây 1(L) (hoặc dây 2(N)) v
ống đồng
4. áp tô mát của điện nguồn bị cắt.
Chập giữa dây 1(L) v dây 2(N).
5. áp tô mát cứ cắt trong khoảng 10~20
phút / lần.
Chập nhẹ giữa dây 1(L) v dây 2(N).
(Điều ny xảy ra khi có hiện tợng lớp
cách điện bị
ngấm nớc)

Đến
cục
trong

Dây 2(N)
Dây 1(L)

Dây 3

20

LG Electronics VN


Mùi lạ v khí gas

Trờng hợp -20

Yếu tố chính Mùi lạ v khí ga lan toả vo phòng qua đờng nớc thải.
Các Sự cố &
Nguyên nhân

Mùi lạ khó chịu từ bên ngoi (cống, rãnh, )
có thể lan toả vo phòng từ hệ thống nớc
thoát nớc.

Hớng
Hớng dẫn
dẫn

Những
Những nguyên
nguyên nhân
nhân
Xuất hiện mùi lạ khó chịu trong
phòng.

Những mùi
lạ
khó chịu lan
tỏa vo
phòng
qua đờng
ống
dẫn nớc
thải.

Lm một cái bẫy trên đờng ống
nớc thải.

Những mùi lạ
khó chịu(xuất
Cách điện bị phát từ
cống,
phá
vỡ (cách điệnrãnh, vv)
kém hoặc cáp
điện bị hỏng

21

Những mùi
lạ
khó chịu
không còn
lan tỏa vo
phòng qua
đờng ống
dẫn nớc
thải.

Một cái bẫy
để ngăn cản
mùi lạ

LG Electronics VNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×