Tải bản đầy đủ

Quang phổ hấp thu nguyên tử


đầu có cửa sổ thạch anh
cho phép ánh sáng đi qua
được. Lượng mẫu bơm vào
lổ ở giữa lò là 1- 100l (so
với ngọn lửa phải cần tới 12ml).

2.1. Bộ hoá hơi nguyên tử
dùng ngọn lửa:
 Bộ phận phun sương
để tạo aerosol của
mẫu. Hạt aerosol phải
đồng đều về kích
thước để khi tiếp xúc
với ngọn lửa có được
đám mây hơi nguyên
tử mật độ đồng đều.
 Ngọn lửa (hỗn hợp khí
đốt + oxy).
23


24

6


CHỈ SỐ KHÚC XA

MÁY QUANG PHỔ HTNT (A.A.S)
(2) (Bộ hoá hơi nguyên tư)

MÁY QUANG PHỔ HTNT (A.A.S)
(2) (Bộ hoá hơi nguyên tư)

2.2. Bộ hố hơi ngun tử dùng lò graphit :


Các q trình ngun tử hóa mẫu

Lò graphit có độ nhạy
cao, dùng ít mẫu,
nhưng độ chính xác
thấp.

1/ Phun sương

Dung dịch

2/ Bay hơi

Khí dung

3/ Kết tinh
4/ Chảy lỏng

Rắn
Lỏng
Khí

5/ Ngun tử hóa


Khí

6/ Kích thích

Khí

7/ Ion hóa

Khí

25

MÁY QUANG PHỔ HTNT
(A.A.S)

26

MÁY QUANG PHỔ HTNT (A.A.S)

 Trong AAS có ba hiện tượng nhiễu (hiệu ứng tiếng ồn –
noise) thường xảy ra ảnh hưởng đến độ hấp thu của ngun
tử.
+ Nhiễu hóa học: do phân ly mẫu khơng hồn tồn.
+ Nhiễu do mạng phân tử (matrix) của mơi trường
chứa ngun tố cần định lượng (huyết tương, máu, dung mơi
…)
+ Nhiễu do hấp thu khơng chun biệt (hiệu ứng nền) :
tia cộng hưởng từ đèn nguồn đã sai lệch (đèn cathod hết tuổi
thọ).


200 mẫu / giờ
Giới hạn phát hiện: 0,001 – 0,02 ppm
RSD: Độ chinh xac 1-2%
Mẫu đo: dung dịch, hỗn dịch

 Thường dùng đèn D2 và hiệu ứng Zeeman (từ trường) để
hiệu chỉnh nhiễu trong AAS.
27

28

7


CHỈ SỐ KHÚC XA

MÁY QUANG PHỔ HTNT
(A.A.S)

MÁY QUANG PHỔ HTNT
(A.A.S)

• AAS dùng để định lượng tất cả các ngun tố kim loại và
một số á kim (As , B), dĩ nhiên muốn định lượng ngun tố
kim loại nào phải có đèn nguồn phát tia cộng hưởng của
ngun tử đó
• Các ngun tố nhóm IA, IIA và chuyển tiếp
Đèn

Bước sóng cộng hưởng (nm)

Na

589,0

K

766,5

Li

670,8

Ca

422,7

Mg

285,2

Fe

248,3

Co

240,7

Đèn

Bước sóng cộng hưởng (nm)

Cu

324,8

Pb

283,3

Hg*

253,6

Zn

213,9

Se

196

Al

309,3

Cr

357,9

As

193,7

Cd

228,8

MÁY QUANG PHỔ HTNT
(A.A.S)
• AAS rất nhạy nên cần chuẩn bị mẫu hết sức cẩn
thận, khơng bị nhiễm cho ngun tố khc với ngun
tố cần định lượng.

• Do đó dung mơi, nước (dùng khử khống), dụng
cụ thủy tinh đòi hỏi độ tinh khiết cao.
• Thường dùng các loại ống P.E

để pha lỗng

mẫu.

31

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×