Tải bản đầy đủ

Trường đào tạo nghề tỉnh gia lai(năm 2015) ( Đồ án tốt nghiệp XD)

Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

B GIO DC V O TO
TRNG I HC DN LP HI PHếNG
-------------------------------

ISO 9001 - 2008

N TT NGHIP
NGNH XY DNG DN DNG & CễNG NGHIP

Sinh viờn
: PHAN TUN NGC
Ngi hng dn : THS. TRN DNG
GVC.KS. LNG ANH TUN

HI PHếNG 2015


Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

1


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

B GIO DC V O TO
TRNG I HC DN LP HI PHếNG
-------------------------------

TRNG O TO NGH TNH GIA LAI

N TT NGHIP H I HC CHNH QUY
NGNH XY DNG DN DNG & CễNG NGHIP

Sinh viờn
: PHAN TUN NGC
Ngi hng dn : THS. TRN DNG
GVC.KS. LNG ANH TUN

HI PHếNG 2015

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

2


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc


LI CM N
Qua gn 5 nm hc tp v rốn luyn trong trng, c s dy d v ch bo tn
tỡnh chu ỏo ca cỏc thy, cỏc cụ trong trng,c bit cỏc thy cụ trong khoa Xõy
dung, em ó tớch lu c cỏc kin thc cn thit v ngnh ngh m bn thõn ó
la chn.
Sau 16 tun lm ỏn tt nghip, c s hng dn ca T b mụn Xõy dng,
em ó chn v hon thnh ỏn thit k vi ti: Trng o to ngh tnh Gia
Lai. ti trờn l mt cụng trỡnh nh cao tng bng bờ tụng ct thộp, mt trong
nhng lnh vc ang ph bin trong xõy dng cụng trỡnh dõn dng v cụng nghip
hin nay nc ta. Cựng vi s tng trng v kinh t k thut thỡ trỡnh con
ngi trong xó hi cng cn c nõng cao v trỡnh chuyờn mụn. Vỡ vy vic
xõy dung trng dy ngh Gia Lai l mt nhu cu cn thit mt mt to ra cho
t nc cng nh cho tnh nh mt lc lng cú tay ngh cao,mt mt to cho
nhõn dõn cú ngnh ngh c bn nhm giI quyt cụng n vic lm. Tuy ch l mt
ti gi nh v trong mt lnh vc chuyờn mụn l thit k nhng trong quỏ
trỡnh lm ỏn ó giỳp em h thng c cỏc kin thc ó hc, tip thu thờm c
mt s kin thc mi, v quan trng hn l tớch lu c chỳt ớt kinh nghim giỳp
cho cụng vic sau ny cho dự cú hot ng ch yu trong cụng tỏc thit k hay thi
cụng. Em xin by t lũng bit n chõn thnh ti cỏc thy cụ giỏo trong trng,
trong khoa Xõy dng c bit l thy Trn Dng, thy Lng Anh Tun ó trc
tip hng dn em tn tỡnh trong quỏ trỡnh lm ỏn.
Do cũn nhiu hn ch v kin thc, thi gian v kinh nghim nờn ỏn ca em
khụng trỏnh khi nhng khim khuyt v sai sút. Em rt mong nhn c cỏc ý
kin úng gúp, ch bo ca cỏc thy cụ em cú th hon thin hn trong quỏ trỡnh
cụng tỏc.
Hi Phũng, ngy thỏng nm 2015
Sinh viờn
Phan Tun Ngc
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

3


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

PHN I:

KIN TRệC

Ni dung:
1. Gii thiu chung v cụng trỡnh.
2. iu kin t nhiờn khu t xõy dng cụng trỡnh.
3. Hin trng h tng k thut.
4. Phng ỏn thit k kin trỳc cụng trỡnh.
5. Gii phỏp thit k kt cu cụng trỡnh.
6. Tỏc ng ca cụng trỡnh vi mụi trng

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

4


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

CHNG I : TNG QUAN V CễNG TRèNH
I. S CN THIT PHI U T XY DNG CễNG TRèNH:
Trong quỏ trỡnh phỏt trin v hi nhp quc t, di s lónho v quan tõm sõu sc
ca ng v Nh nc cng vi s n lc vt bc ca lónh o a phng, Gia Lai ó
dn dn cú mt mc tng trng v kinh t . Khu ụ thóc quy hoch nõng cp v
m rng, h thng c s h tng k thutcu tng b, kp thiỏpng vi s
phỏt trin ca mt ụ th-ụ th v dn dn khngnh ch ng trong nn kinh t khu
vc min Trung Tõy Nguyờn.
Cựng vi s tng trng v kinh t k thut thỡ trỡnh ca con ngi trong xó hi cng
cn phi c nõng cao v trỡnh chuyờn mụn. Vỡ vy trng dy ngh Gia Lai l mt
nhu cu cn thit mt mt to ra cho t nc cng nh tnh nh mt lc lng lao
ng cú tay ngh cao, mt mt to cho nhõn dõn cú ngnh ngh c bn nhm gii quyt
cụng n vic lm.
II. IU KIN T NHIấN V KH HU CA KHU VC:
1. V trớ v c im ca khu vc xõy dng cụng trỡnh:
Cụng trỡnh xõy dng nm s trung tõm tnh Gia Lai.Khu t ny tng i bng phng,
rng ln, din tớch t22500m2, thụng thoỏng v rng rói .Bờn cnh l cỏc khu tó quy
hoch vnhng nh dõn, cũn cú cỏc tr s cụng ty , nh t nhõn.Mt xõy dng
chung quanh khu vc l va phi.
Vi c im nh vy thỡ vic xõy dng cụng trỡnh õy s phỏt huy hiu qu
khi i vo hot ng ng thi cụng trỡnh cũn to nờn im nhn trong ton b tng th
kin trỳc ca c khu vỷc
2.c im v cỏc iu kin t nhiờn khớ hu:
a. Khớ hu:
Tnh Gia Lai thuc vựng khớ hu nhit i giú mựa cao nguyờn nờn chia lm 2 mựa; mựa
ma v mựa khụ, mựa ma bt u t thỏng 4 v kt thỳc vo thỏng 10 v sau ú l mựa
khụ
- S gi nng trung bỡnh hng nm l 2400-2500 gi
- lng ma trung bỡnh hng nm t 2.200mm n 2.700mm
- Nhit trung bỡnh t 20,5-28,1oC
b. a cht thu vn:

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

5


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

Qua ti liu kho sỏt a cht ca khu vc, ta kho sỏt 3 h khoan sõu 20m, ly 30 mu
nguyờn dng xỏc nh tớnh cht c lý ca t. Cu to a cht nh sau:
Lp 1: Cỏt ht trung cú chiu dy trung bỡnh 2,5m
Lp 2: cỏt cú chiu dy trung bỡnh 4,5m
Lp 3: sột cú chiu dy trung bỡnh 5,5m
Lp 4: Sột cht cú chiu dy cha kt thỳc trong phm vi h khoan sõu 40m.
Mc nc ngm gp sõu trung bỡnh 6,0 m k t mt t thiờn nhiờn.
Kh nng chu ti trung bỡnh l 2,5 kG/cm2.
a hỡnh khu vc bng phng, cao khụng cn phi san nn.
Ta thy c im nn t ca khu vc xõy dng l nn t nguyờn th tng i tt.
Vi c im v a cht thu vn nh trờn nờn ta s dng loi múng cho cụng trỡnh l
múng cc i thp vi chiu sõu t i nm trờn mc nc ngm
III. HèNH THC V QUY Mễ U T:
-Cụng trỡnh xõy dng l mt cụng trỡnh nh cp 2 bao gm 8 tng,
-Din tớch xõy dng 150 x 150 =22500m2
-Chiu cao ton nh: tng chiu cao ton b ngụi nh l 35m
Cụng trỡnh xõy dng da trờn c s tiờu chun thit k ca Vit Nam .Din tớch phũng,
din tớch s dng lm vic phự hp vi yờu cu chc nng ca cụng trỡnh l phũng lm
vic,phũng hc, phũng thc hnh.
Mt trc quay v phớa ng chớnh.Mt chớnh cú mt cng kộo di ng,v hai cng
ph.
IV. GII PHP THIT K KIN TRệC:
1.Thit k mt bng tng th:
Khu t xõy dng nm v trớ d dng quan sỏt khi ngi ta i li trờn ng, rt p v
rng rói.Khu t dng hỡnh ch nht di 150m theo ng chớnhv di 150m theohng
ng quy hoch.H thng tng ro c bao bc xung quanh khu t sỏt theo va hố
ca hai con ng trờn bo v cụng trỡnh xõy dng bờn trong.
Cụng trỡnh c b trớ 2 n nguyờn ghộp vi nhau thnh ch L cỏch nhau bi khe lỳn.
Chung quanh cụng trỡnh c b trớ cỏc vn hoa, trng cõy giỳp cho cụng trỡnh gn gi
vi thiờn nhiờn tng tớnh m quang cho cụng trỡnh. Mt khỏc cụng trỡnh vi hỡnh khi
kin trỳc hi ho ca nú s gúp phn tụ im b mt ca thnh ph.
Cụng trỡnh c b trớ cỏch ranh gii ng l l 10m.
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

6


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

2.Gii phỏp thit k mt bng:
Trng dy ngh l mt cụng trỡnh cao 8 tng nm trờn tuyn ng giao thụng
thun li.õy l mt liờn khu kt hp hi ho gia trng hc vi vn phũng lm vic,
ngh mỏt v sinh hot. Vỡ vy gii phỏp thit k mt bng sao cho hiu qu s dng cụng
trỡnh ti a, m bo: tin dng, chiu sỏng , thoỏng mỏt, an ton nht. Vic b trớ cỏc
phũng cỏc tng nh sau:
Tng

Cao trỡnh

Din tớch

(m)

(m2)

Chc nng v c im
- Phũng hc lý thuyt

1

0,000

1316,52

- Phũng thc hnh
- Phũng giỏo viờn.
- Tin snh.

+8,000
3n 6

- Phũng hc lý thuyt

+12,000
+16,000

1316,52

- Phũng thc hnh
- Phũng giỏo viờn.

+20,000
- Phũng hc lý thuyt

7

+24,000

1316,52

- Phũng thc hnh
- Phũng giỏo viờn.
- Phũng v sinh dng c.
- Hi trng

8

+ 28,000

1316,52

- Phũng hp nh
- Phũng c
- kho sỏch
- Mỏi cú lp tụn cú din tớch
298,08m2

Mỏi

+32,000

1316,52

- Sờnụ thoỏt nc rng 1,7m.
- Mỏi bng bng bờ tụng ct
thộp.

3. Gii phỏp thit k mt ng :
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

7


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

Khi nh chớnh vi chiu cao 8 tng
- Kin trỳc vi h thng kt cu bờ tụng ct thộp, tng xõy gch nhng khụng nng n
nh h thng ca thụng thoỏng cho 3 mt cụng trỡnh.
- Phn nõng cao 1,2m p ỏ Granit to cho cụng trỡnh cú tớnh cht vng chc ngay t
phn bờn di.
- Phn thõn b trớ cỏc mng kớnh va thụng thoỏng v gim dn i tớnh cht nng
n ca bờ tụng v tng gch.
- Phn trờn ca mt ng b trớ cỏc mng kớnh ln tng thờm s mn mi, nh nhng
v hin i phự hp vi kin trỳc cnh quan.
- Phn nh trờn cựng l nhng hỡnh khi khỏc ct lm im nhn cho cụng trỡnh khi
nhỡn t xa.

V. GII PHP THIT K KT CU:
Nhng tiờu chun c s dng trong thit k kt cu:
- Tiờu chun TCVN 4612-1988: H thng ti liu thit k xõy dng. Kt cu bờ
tụng ct thộp. Ký hiu qui c v th hin bn v.
- Tiờu chun TCVN 4613-1988: H thng ti liu thit k xõy dng. Kt cu thộp.
Ký hiu qui c v th hin bn v.
- Tiờu chun TCVN 5572-1991: H thng ti liu thit k xõy dng. Kt cu bờ
tụng v bờ tụng ct thộp. Bn v thi cụng.
- Tiờu chun TCVN 5574-1991: Kt cu bờ tụng ct thộp. Tiờu chun thit k.
- Tiờu chun TCVN 2737-1995: Ti trng v tỏc ng. Tiờu chun thit k.
- Tiờu chun TCVN 5898-1995: Bn v xõy dng v cụng trỡnh dõn dng. Bn
thng kờ ct thộp.( ISO 4066 : 1995E)
- Tiờu chun TCXD

40-1987: Kt cu xõy dng v nn. Nguyờn tc c bn v

tớnh toỏn.
- Tiờu chun TCXDVN 356-2005: Kt cu bờ tụng v bờ tụng ct thộp. Tiờu
chun thit k.
**/ Da vo kt qu kho sỏt tỡnh hỡnh a cht v thy vn khu vc xõy dng cụng
trỡnh, hỡnh dỏng kin trỳc cụng trỡnh, quy mụ cụng trỡnh, kh nng thi cụng a
ra gii phỏp kt cu nh sau:
- Múng: Múng cc bờ tụng ct thộp.
- Khung bờ tụng ct thộp chu lc.
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

8


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

- Mỏi: Sn bờ tụng ct thộp cú lp tụn to dc thoỏt nc v cỏch nhit.
- Kt cu bao che: Xõy tng gch.
T nhng phõn tớch trờn, d kin cụng trỡnh s dng vt liu nh sau:
+ Bờ tụng cp bn cú Rn = 115 (kG/cm2), Rk = 9,0 (kG/cm2).
+ Ct thộp AII cú Ra = 28000 (kG/cm2), Rax = Ra = 2250 (kG/cm2).
VI. CC GII PHP K THUT KHC:
1.Gii phỏp v thụng giú chiu sỏng:
- to c s thụng thoỏng v y ỏnh sỏng cho cỏc phũng lm vic, phũng hc,
phũng thc hnh bờn trong cụng trỡnh v nõng cao hiu qu s dng cụng trỡnh ,thỡ
cỏc gii phỏp thụng giú chiu sỏng l mt yờu cu rt quan trng
- tn dng vic chiu sỏng mt trc cụng trỡnh b trớ hu ht bng kớnh
-Bờn cnh ú ỏp dng h thng thụng giú v chiu sỏng nhõn to bng cỏch lp t thờm
cỏc h thng ốn nờụng,qut trn,tng,mỏy iu ho nhit
2.Gii phỏp cp in:
in s dng cho cụng trỡnh c ly t mng li in h ỏp cung cp cho cụng trỡnh
v c lp t an ton, m quan.
Cụng trỡnh cú lp t thờm mỏy n d phũng khi gp s c mt in.
3.Gii phỏp cp thoỏt nc:
-Nc dựng cho sinh hot ly t h thng cp thoỏt nc khu vc.
-Nc thi sinh hot sau khi thi ra theo cỏc ng dn v b lc lm gim lng cht
thi trong nc trc khi thi ra h thng nc thi chung .
-Nc ma theo cỏc ng ng thoỏt nc ,ng ng k thut thu v cỏc rónh thoỏt
nc xung quanh cụng trỡnh v chy vo h thng thoỏt nc chung .
4.Gii phỏp v mụi trng:
Xung quanh cỏc tng ro l cỏc h thng cõy xanh to búng mỏt ,chng n ,gim
bi cho cụng trỡnh
5.Gii phỏp chng sột:
chng sột cho cụng trỡnh ta dựng mt ng thộp bc inụx t cỏch mỏi ca hi trng
3m to kin trỳc cho cụng trỡnh ,ng thộp ny c ni vi cỏc thanh thộp

10 chy

dc theo mộp ngoi ca tng v chụn sõu vo trong t sõu 2m
6.Gii phỏp phũng chng chỏy n :

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

9


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

Lp t h thng bỡnh bt khớ cha chỏy ti ch gúc cu thang v li i vo cụng trỡnh
rng dnh cho xe cu ho khi cú s c v chỏy n,ngoi ra b trớ b ngm ng ng v
mỏy bm t ng chy bng ng c t trong
7.Gii phỏp v hon thin:
- Sn lỏt gach ceramit .tng trong v ngoi trỏt va ximng B7,5 dy 10cm sn nc
- Trn trỏt va sn vụi trng,mt bc thang trỏt ỏ granit mu,khu v sinh nn lỏt
gch chng trt,tngp gch men s mu trng cao 1.8m,thit b v sinh dựng loi
bn p.Ca kớnh khung nhụm,trn thch cao khung st

VII. NH GI TC NG N MễI TRNG:
1. Nhng yu t nh hng n mụi trng:
1.1. Mụi trng khụng khớ :
a. Bi: Vic san i mt bng cn mt s lng ln xe mỏy thi cụng v chuyờn ch
vt liu , do ú s cú bi phỏt sinh t :
+ San i mt bng.
+ T cỏc xe mỏy.
+ Vt liu ri vói t cỏc xe vn chuyn.
Bi nh hng ti cụng nhõn v khu dõn c xung quanh .
b. Khớ thi:
Cỏc ng c trong khi vn hnh thi ra khụng khớ CO, CO2...v bi . Lng khớ
thi ph thuc vo cỏc loi xe mỏy s dng trờn cụng trng.
c. Ting n:
Ting n phỏt sinh t cỏc phng tin giao thụng vn ti, mỏy xõy dng, cỏc hot
ng c in, mỏy bm nc... hot ng cú nh hng ti h thn kinh ca cụng nhõn
vn hnh mỏy múc v dõn c xung quanh. n ph thuc vo loi xe mỏy v tỡnh trng
k thut ca chỳng. Trong khuụn kh ca bỏo cỏo ny mc n c th ca tng loi mỏy
v thit b thi cụng khụng nờu ra nhng thụng thng n ca cỏc xe mỏy hng nng
khong 100 dBA.
1.2. Tỏc ng n mụi trng nc:
a. Nc ma:Theo mt s ti liu v cht lng nc ma khu vc cỏc ụ th thỡ
núi chung nng cỏc cht ụ nhim trong nc ma tng i nh sau:
+ Cht rn l lng:

10- 25 mg/l

+ COD:

10- 25 mg/l

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

10


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

+ Nit tng s (Nts):

0,5- 1,5 mg/l

+ Pht phỏt (P2 O5):

0,004- 0,03 mg/l

Nc ma chy t khu vc thi cụng s mang theo khi lng ln bựn t, nguyờn
vt liu xõy dng ri vói vo dũng chy, ngoi ra cũn cú ln du m do ri vói t cỏc xe
mỏy thi cụng.
b. Nc thi sinh hot:Khi thi cụng cỏc cụng trỡnh s tp trung mt s lng ln
cỏn b cụng nhõn, nu khụng gi v sinh chung s lm tng kh nng sinh sụi ca cỏc
loi gõy bnh truyn nhim nh rui mui.
c. Tỏc ng n kinh t, xó hi v cnh quan khu vc:Khi xõy dng xong nh
mỏy theo ỳng quy hoch s trng cõy búng mỏt, vn hoa, thm c... lm thay i ton
b cnh quan trong khu quy hoch.
2.Cỏc gii phỏp bo v mụi trng:
Bo v mụi trng khụng khớ trong quỏ trỡnh thi cụng: Vic gim lng bi, ting
n v khớ thi trong quỏ trỡnh thi cụng san i mt bng cú th thc hin bng cỏc gii
phỏp sau:
+ S dng xe mỏy thi cụng cú lng thi khớ, bi v n thp hn gii hn cho
phộp .
+ Cú bin phỏp che chn cỏc xe chuyờn ch vt liu hn ch s lan to ca bi.
+ Lm m b mt ca lp t san i bng cỏch phun nc gim lng bi b cun
theo giú.
+ Khụng chuyờn ch t thi cụng trong gi cao im, c bit l gi i lm v
gi tan tm.
+ Trang b bo h lao ng cho cụng nhõn.
+ Gim thiu ụ nhim khớ thi t cỏc phng tin giao thụng vn ti bng vic s
dng nhiờn liu ỳng vi thit k ca ng c, khụng ch quỏ ti trng quy nh,
hn ch dựng xe s dng du diezel gim thiu phỏt thi khớ CO2, tng cng
bo dng v ỏnh giỏ cht lng khớ thi ca xe mỏy.
3. X lý cht thi rn:
Cht thi rn ca nh mỏy s c thu gom hng ngy v vn chuyn n bói cha
ph thi tp trung ca thnh ph x lý.
4. Kt lun:
+ Vic thc hin d ỏn trong giai on thi cụng cng cú mt s tỏc ng tiờu cc,
nhng khụng ỏng k i vi mụi trng khụng khớ v nc. Cỏc tỏc nhõn gõy ụ nhim
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

11


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

do hot ng trong giai on ny s gim rt nhiu v kt thỳc ti thi im thi cụng
xong phn san nn v a cụng trỡnh vo vn hnh.
+ Xột v tng th thỡ d ỏn cú nhiu tỏc ng tớch cc i vi xó hi v cnh quan
ca thnh ph.
VIII. KT LUN, KIN NGH:
Vi quy mụ rng ln ca cụng trỡnh cựng vi dõy chuyn hp lý khi cụng trỡnh i vo
hot ng to ra c s vt cht cho tnh Gia Lai núi riờng v c khu vc min Trung v
Tõy Nguờn núi chung,l c s o to cụng nhõn, chuyờn gia giỏi do ú y nhanh
tc phỏt trin kinh t. S ra i ca cụng trỡnh s ỏp ng nhu cu cp thit khỏch
quan ca thc tin vỡ vy mi ngi u cú kin ngh vi cỏc cp chớnh quyn to mi
iu kin thun li nht cụng trỡnh c a vo s dng sm nht

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

12


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

PHN II:

KT CU
NHIM V THIT K:
-

TNH SN TNG 4.

-

TNH TON KHUNG TRC 3

-

TNH MểNG KHUNG TRC 3

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

13


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

CHNG I: TNH TON SN TNG 4
A

B

C

D

E

F

G

40800
7200

6600

7200

7200

6600

6000

S16

S1 S1 S1 S1

S9

S10

S9

6500

7

S2

S1 S1

S3

S7

S8

6500

2700

8

S5

S1 S1 S1 S1

S3

S7

S14

S7

S8

S3

S4

S8

S3

S4

S8

S12

S13

S12

7200

6600

7200

S9

S2
S5
S10

S11

3600

S1 S1

7200

9

3600

S15

2000

6500

4

S17

3250

S6
S6

S16

48900

5

6500

6

2900

6500

2

S16

6500

3

1

21000

A

B

C

D

Hỡnh 1: Mt bng sn tng 4
I.1: CC S LIU TNH TON CA VT LIU:
- Bờ tụng B20 cú: Rb = 11,5MPa,
- Ct thộp CI cú: Rs = Rsc = 225MPa, Es = 210.000MPa
- Ct thộp CII cú: Rs = Rsc = 280MPa, Es = 210.000MPa
I.2: S B CHN CHIU DY BN SN:
Chiu dy ca bn sn c tớnh theo cụng thc: hb =

D
.l
m

Trong ú: m = 40 45 i vi bn kờ 4 cnh.
Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

14


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

D = 0,8 1,4 ph thuc vo ti trng.
l l chiu di cnh ngn ( cnh theo phng chu lc ln hn)
Chiu dy bn sn tha món iu kin cu to:
hb

hmin = 6cm.

Ta chn: D = 0,8
m = 44
Vy: hb =

0,8
.7200= 12 chn hb = 12cm cho tt c cỏc sn
44

Vi cỏc sn ban cụng, sờ nụ chn hb = 10cm
I.3: TI TRNG TC DNG LấN SN :
H s vt ti n, hot ti ly theo TCVN 2737 1995
BNG TI TRNG SN PHềNG HC Lí THUYT V
PHềNG THC HNH, S1, S2, S3, S4,S14: ( Bng 1.1)
Thnh phn cu to sn
Loi

Khi
Chiu

lng

T.T.T.C
gtc

ti

Cỏc ụ sn:

dy

riờng

trng

S1, S2, S3, S4

(m)

(daN/m )

3

(daN/m
2

)

H
s

T.T.T.T

vt

gtt

ti

(daN/m2)

n

Gch Caremic

0,01

2200

22

1,1

24,2

Va xi mng lút B7,5

0,02

1600

32

1,3

41,6

Tnh

Sn BTCT B20

0,12

2500

300

1,1

330

ti

Va trỏt trn B7,5

0,015

1600

24

1,3

31,2

Tb iu ho v treo trn

50

1,2

60

Tng

428

Sn phũng hc

200,0

Hot
ti

487
1,2

240
727

- Ti trng tng ngn trờn sn phũng v sinh S6 c xem nh phõn bu trờn sn:
Din tớch tng: 4,9 x2,3 = 11,2 m2 tng 100
Tng 100 cú: qtc = 180 daN/m2
Din tớch sn S6: 3,25x3,15 = 10,2m2
Ti trng tiờu chun phõn bu: q =

22,655
2
.180 = 199,16daN/m
20, 475

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

15


Đồ án tốt nghiệp kỹ s- xây dựng.

GVHD:L-ơng Anh Tuấn
SVTH: Phan Tuấn Ngọc

BNG TI TRNG SN PHếNG V SINH S6: ( Bng 1.3)
Thnh phn cu to sn
Loi

Khi
Chiu

lng

T.T.T.C

ti

Cỏc ụ sn:

dy

riờng

gtc

trng

S6

(m)(daN/m2)

(dN/m3)

Tnh
ti

Hot

H s

T.T.T.T

vt
ti
n

gtt
(daN/m2)

Gch Caremic

0,01

2200

22

1,1

24,2

Va xi mng lút B7,5

0,02

1600

32

1,3

41,6

Sn BTCT B25

0,12

2500

300

1,1

330

Va trỏt trn B7,5

0,015

1600

24

1,3

31,2

Tb iu ho v treo trn

50

1,2

60

Tng ngn

199,16

1,1

219

Tng

627,1

Sn phũng v sinh

200

706
1,2

ti

240
946

- Ti trng tng ngn trờn sn phũng v sinh S5 c xem nh phõn bu trờn sn:
Din tớch tng 200 : 2,2.2,3 = 5,06 m2
Din tớch tng: 7,2x2,3 = 16,56 m2 tng 100
Tng 100 cú: qtc = 180 daN/m2
Tng 200 cú qtc= 360 daN/m2.
Ti trng tiờu chun do tng truyn vo l : 5,06.360 + 16,56.180 =4802da N
Din tớch sn S5: 3,6x6 = 21,6m2
Ti trng tiờu chun phõn bu: q =

4802
= 222,3daN/m2
21,6

Lớp: xd1401D- khoa: xây dựng

Tr-ờng đại Học Dân Lập hải phòng

16


Đồ án đầy đủ ở file: Đồ án Full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×