Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HS KHUYẾT tật lớp 3b CÓ MA TRẬN ĐÁP ÁN

PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ QUẢNG YÊN

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HẢI

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT
NĂM HỌC: 2017 – 2018
MÔN: TOÁN – LỚP 3
(Thời gian làm bài 40 phút)

Họ và tên: ..........................................
Lớp:................................................ Trường Tiểu học Yên Hải.
Điểm

Nhận xét của giáo viên
Người coi
...............................................................................
………………
...............................................................................
……………….
...............................................................................


Người chấm
……………
……………

A/ TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (câu 1, 2, 3, 4, 5,6,7)
Câu 1: Số liền sau của số 54 829 là:
A. 54 828.

B. 54 839.

C. 54 830.

D. 54 819.

Câu 2: Số liền trước của số 26391 là:
A. 26 392

B. 26 301

C. 26 390

D. 26 401

Câu 3. Số bé nhất trong các số 6759; 6760; 6699; 7023
A. 6759

B. 6760

C. 6699

D. 7023

Câu 4. Số tám nghìn không trăm mười lăm viết là:
A. 8015

B. 8150

C. 8051D. 8105

Câu 5: Kết quả của phép tính cộng 6475 + 347 là:
A. 9945

B. 6822

C. 6812

D. 6722

Câu 6. Kết quả của phép tính trừ 9356 - 6837 là:

A. 3519
Câu 7.

B. 3529

C. 2519

D. 2529

2 giờ = ………….phút

A. 60 phút

B. 100 phút

B. TỰ LUẬN: 4 điểm

C. 120 phút

D. 80 phút


Câu 8:

A

B

Hình chữ nhật ABCD có .........góc vuông
C

D

Câu 9. Tính :
7000 + 2000 = ………..

5000 x 2 =……………

3000 – 2000 = …………

4000 : 4 =…………….

Câu 10: Đặt tính rồi tính:
7386 + 9548

6732 – 4528

……………………………

………………………………..

……………………………

………………………………..

……………………………

………………………………..

Người ra đề

Ngô Thị Minh Thùy

ĐÁP ÁN CUỐI HỌC KÌ II MÔN TOÁN LỚP 3


DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT - NĂM HỌC 2017 – 2018

Câu

Đáp án đúng

Điểm

Câu 1

C

0,5 điểm

Câu 2

C

0,5 điểm

Câu 3

C

1 điểm

Câu 4

A

1 điểm

Câu 5

B

1 điểm

Câu 6

C

1 điểm

Câu 7

C

1 điểm

Câu 8

Câu 9

Hình chữ nhật ABCD có 4 góc vuông
7000 + 2000 = 9000

5000 x 2 = 10000

3000 – 2000 = 1000

4000 : 4 = 1000

7386
+
Câu 10

1 điểm

2 điểm

6732


9548

4528

16934

2204

1 điểm

Người ra đề

Ngô Thị Minh ThùyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×