Tải bản đầy đủ

giải tích 11

SỞ GD&ĐT T.T.HUẾ
TRƯỜNG THPT VINH LỘC
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN – ĐS> CHƯƠNG III
Thời gian làm bài: 45 phút;
Mã đề thi
132

DAYHOCTOAN.VN

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Phần trả lời trắc nghiệm

Câu
1
2
3
4
5


A


B


C


D


Câu
6
7
8
9
10

APHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

B


C


D


Câu
11
12
13
14
15

A


B


C


D


DAYHOCTOAN.VN

Câu 1: Ông A là người hết tuổi lao động, trong những năm làm việc ông đã tích lũy được số tiền
250 triệu đồng. Từ ngày nghỉ làm, tháng đầu ông lấy 1 triệu đồng để chi tiêu và bắt đầu tháng thứ
hai, mỗi tháng ông lấy thêm 800 ngàn đồng so với tháng trước đó. Hỏi sau bao nhiêu tháng (làm
tròn) thì ông A tiêu hết số tiền mình tích lũy được
A. 26 tháng
B. 27 tháng
C. 25 tháng
D. 30 tháng
Câu 2: Cấp số cộng (u n ) có S 6  18, S10  110 . Tính tổng 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đó
A. 153
B. 280
C. 620
D. 360
Câu 3: Dãy số u1 , u2 , u3 ,... được gọi là cấp số nhân với công bội q nếu ta có
A. q là số tùy ý và un  un 1.q với mọi n  2,3,...
B. q  0, q  1 và un  un 1.q với mọi n  2,3,...
C. q  0 và un  un 1.q với mọi n  2,3,...
D. q là số tùy ý và un  un1  q với mọi n  2,3,...
Câu 4: Cho dãy số u n  xác định bởi u1 
A. 2548,5

1
và u n  u n1  2n , n  2. Tìm số hạng u 50
2

B. 5096,5

C. 1274,5

D. 2550,5

1
4

Câu 5: Cho CSN có u2  ; u5  16 . Tìm q và số hạng đầu tiên của CSN?
1
2

A. q  ; u1 

1
2

1
2

B. q   , u1  

1
2

C. q  4, u1 

1
16

D. q  4, u1  

1
16

Câu 6: Xác định x để 3 số 2x-3;x; 2x+3 lập thành CSN?
A. x   3
C. Không có giá trị nào của x

1
3
1
D. x  
3

B. x  

n
Câu 7: Cho dãy số (u n ) với un  3n  . Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.
2
481
418
A. 481
B. 841
C.
D.
2
2
DAYHOCTOAN.VN

Trang 1/2 - Mã đề thi 132


Câu 8: Cho CSC có d  2 và S8  72 , khi đó số hạng đầu tiên là bao nhiêu ?
B. u1  

A. u1  16
Câu 9: Trong các dãy số
A. un  (2)n

1
16

C. u1  16

D. u1 

1
16

sau dãy số nào giảm
B. un  5n  6
u1  1

Câu 10: Cho dãy số u n  với 

2
un 1  un  n

C. un 

2n
n 1

D. un  3n  9

. Tổng của 30 số hạng đầu của dãy số trên là :

A. 64755
B. 67425
C. Kết quả khác
D. 67455
Câu 11: Cho cấp số cộng (u n ) có số hạng đầu u1 và công sai d. Tìm công thức tính tổng của n số
hạng đầu của CSC.
n  2u1  (n  1)d 
u u
A. S n  1 n
B. Sn 
2
2
n
u (1  d )
 u  (n  1)d 
C. sn  n  1
D. Sn  1

2
1 d


Câu 12: Cho CSN có u1  1; q 

1
1
. Số 103 là số hạng thứ bao nhiêu?
10
10

A. số hạng thứ 103
B. số hạng thứ 104
C. số hạng thứ 105
D. Đáp án khác
Câu 13: Người ta dự định xây một tòa tháp 10 tầng tại một ngôi chùa theo thiết kế diện tích của
mặt sàn tầng dưới gấp đôi diện tích của mặt sàn tầng trên kế tiếp, biết diện tích mặt sàn đáy tháp
là 100 m2. Nếu chọn gạch hoa để lát sàn loại 30x30 cm thì cần tối thiểu bao nhiêu viên gạch để
lát mặt sàn cả tòa tháp ?
A. 2220
B. 2000
C. 2200
D. Đáp án khác
Câu 14: Thêm 6 số xen giữa hai số 3 và 24 ta được 1 cấp số cộng có 8 số hạng. Tìm 6 số hạng đó
và tổng của 8 số hạng đó.
A. 6,9,12,15,18,21 ; S=110
B. 6,9,12,15,18,21 ; S=108
C. 6,9,12,15,18,21 ; S=107
D. 6,9,12,15,18,21 ; S=106
Câu 15: Ba cạnh của một tam giác vuông có độ dài là các số nguyên dương lập thành CSC. Một
cạnh của tam giác có thể có độ dài bằng
A.
B.
C.
D.
PHẦN 2: TỰ LUẬN (4,0 điểm)

DAYHOCTOAN.VN

Câu 16. (1,0 điểm) Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh với mọi số nguyên dương n ta luôn
có 5n  n  3 .
Câu 17. (1,0 điểm) Chứng minh dãy số (u n ) với un  n 2  2  n là dãy số giảm và bị chặn.
Câu 18. (1,0 điểm) Một tam giác vuông có chu vi bằng 3, các cạnh của nó lập thành cấp số cộng.
Tìm 3 cạnh đó.
Câu 19 (1,0 điểm) Tìm m để phương trình x3  (3m  1) x2  (5m  4) x  8  0 có ba nghiệm phân
biệt lập thành 1 cấp số nhân.
-----------------------------------HẾT----------------------------------

DAYHOCTOAN.VN

Trang 2/2 - Mã đề thi 132Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×