Tải bản đầy đủ

Đề thi tốt nghiệp lóp đào tạo nghiệp vụ luật sư môn kỹ năng tư vấn pháp luật

Phiếu Chấm thi học phần
Môn Tư vấn pháp luật - Lớp Luật sư 9.1 M,K
Số phách:

Câu

âu 1
.0đ)

Nội dung trả lời
-

-

Quyết định nói trên là trái qui định của pháp luật vì thẩm quyền cách
chức Giám đốc thuộc về Hội đồng thành viên chứ không phải thẩm
quyền của cá nhân Chủ tịch Hội đồng thành viên (điểm đ khoản 2
Điều 47, khoản 1 Điều 52 Luật DN). Để cách chức Thành, cần phải
tiến hành thủ tục họp Hội đồng thành viên hợp lệ, biểu quyết thông
qua theo tỷ lệ Điều lệ hoặc Luật DN quy định, trên cơ sở đó Chủ tịch
HĐTV mới ban hành quyết định cách chức Giám đốc cũ, bổ nhiệm

Giám đốc mới;

Điểm
0.75

Mặt khác việc cách chức được coi là một trong những hình thức kỷ
luật lao động nên trình tự, thủ tục phải phù hợp với qui định của 0.25
pháp luật về lao động
âu 2 Theo qui định của Luật Doanh nghiệp thì khó có thể kết luận hợp đồng này
.0đ) có bị vô hiệu hay không, bởi:
- Điểm d khoản 2 Điều 47 qui định thẩm quyền thông qua hợp đồng
vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất thuộc về Hội
đồng thành viên; như vậy việc Thủy tự ký kết hợp đồng mà không
thông qua Hội đồng thành viên là vi phạm qui định của pháp luật;
- Tuy nhiên, Điều 59 của Luật Doanh nghiệp qui định các trường hợp 2.0
hợp đồng phải được Hội đồng thành viên chấp nhận (nếu không có
sự chấp nhận sẽ bị vô hiệu) lại không qui định trường hợp của điểm
d khoản 2 Điều 47 nói trên.
Trên nguyên tắc chung về bảo vệ lợi ích doanh nghiệp trước những giao
dịch có giá trị lớn và giao dịch dễ phát sinh tư lợi thì có thể cho rằng hợp
đồng nói trên là không có hiệu lực pháp luật
(Giảng viên đánh giá theo ý trình bày của học viên và linh hoạt cho điểm)
âu 3
- Mặc dù Thủy đã bị cách chức nhưng việc thay đổi người đại diện 0.75
.0đ)
trước pháp luật của Công ty chưa được pháp luật chính thức ghi nhận
nên Thủy vẫn có quyền nhân danh Công ty để ký hợp đồng
- Tuy nhiên, như đã phân tích ở câu 2, hợp đồng buộc phải thông qua 0.75
Hội đồng thành viên nhưng Thủy đã tự ý giao kết hợp đồng và
chuyển tiền sang tài khoản cá nhân nên có dấu hiệu để có thể suy
đoán Thủy ký hợp đồng với tư cách cá nhân
- Trường hợp không chứng minh được Thủy ký hợp đồng với tư cách
cá nhân, Công ty vẫn phải có trách nhiệm trả nợ và có quyền khởi
0.5
kiện yêu cầu Thủy hoàn trả khoản vay bằng vụ án dân sự (điểm g
khoản 1 Điều 41 Luật Doanh nghiệp) hoặc nếu hành vi của Thủy đủ
dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, vụ việc sẽ được giải quyết theo
tố tụng hình sự


Điểm bài
thi


Câu 4
(2.0đ)

-

-

Câu 5
(1.5đ)

Câu 6
(1.5đ)

-

-

Làm rõ đối tượng thuê là quyền sử dụng đất hay tài sản trên đất bởi
nếu là hợp đồng thuê quyền sử dụng đất thì quyền sử dụng đất của
DNTN Hà Thái phải được phép cho thuê lại.
Phải xác định rõ tư cách chủ thể của ông Xuân để tránh tình trạng
nhầm lẫn giữa việc ông Xuân đứng ra thực hiện nghĩa vụ với tư cách
cá nhân và việc ông Xuân đại diện cho những người sáng lập viên
thực hiện nghĩa vụ
Lưu ý soạn thảo các nội dung trong văn bản đặt cọc đảm bảo sự chặt
chẽ, phù hợp các qui định của pháp luật
Phải có văn bản xác định rõ tài sản góp vốn của bà Huyền là tiền
mặt; qui định về thời hạn góp đủ và chế tài xử lý trong trường hợp
thay đổi việc góp vốn từ tiền cho thuê nhà
- Phải xác lập hợp đồng thuê tài sản giữa bà Huyền với Công ty,
trong đó điều khoản thanh toán nói rõ việc khấu trừ tiền thuê
Tranh chấp nói trên là tranh chấp hợp đồng vì về mặt pháp lý tư cách
góp vốn của bà Huyền khác với tư cách chủ thể hợp đồng cho thuê
tài sản; hơn nữa trong trường hợp hai tư cách này là một thì bản chất
quan hệ không là tranh chấp liên quan đến vốn góp của thành viên
(Nghị quyết 01/2005 ngày 31/3/2005 của TANDTC)

1.0

0.5

0.5
0.75

0.75
1.5

Tổng

Chữ ký giảng viên chấm 1


HỌC VIỆN TƯ PHÁP
ĐỀ THI HỌC PHẦN LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ TẠI TP. HÀ NỘI

Môn thi: Kỹ năng tư vấn pháp luật và hợp đồng
Thời gian làm bài: 150 phút
Ngày thi:
/
/2010
------------------I.

Tư vấn doanh nghiệp

Eric Nguyễn là Việt kiều, đã quay về định cư ở Việt Nam, cùng Thuỷ, Thân và Chương
thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương (gọi tắt là “Ánh Dương“), có trụ sở đóng tại
thành phố Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh của Ánh Dương theo Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh là đào tạo dạy nghề, kinh doanh thiết bị văn phòng, hàng kim khí điện máy, thiết
bị y tế, hoá mỹ phẩm, hương liệu; cung cấp các dịch vụ đào tạo sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa,
thay thế các thiết bị y tế. Trong cơ cấu góp vốn do các thành viên công ty thỏa thuận thông qua
thì Eric góp 300 triệu đồng bằng tiền mặt (chiếm 30% số vốn điều lệ của công ty). Phần vốn
góp của Thủy là chiếc xe ôtô được các bên thỏa thuận định giá là 150 triệu đồng (chiếm 15%
vốn điều lệ của công ty). Thân góp vốn là văn phòng, kho bãi kinh doanh, các vật tư, thiết bị
phục vụ cho kinh doanh của công ty và được các thành viên thỏa thuận định giá là 500 triệu
đồng (chiếm 50% vốn điều lệ của công ty). Chương góp vốn bằng tiền mặt là 50 triệu đồng
(chiếm 5% vốn điều lệ của công ty).
Theo Điều lệ của công ty do các thành viên nhất trí thông qua thì Thân làm chủ tịch Hội
đồng thành viên (HĐTV), Thuỷ làm giám đốc và Eric làm phó giám đốc công ty. Điều lệ công
ty quy định giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
Sau khi công ty hoạt động được hơn một năm, đã xảy ra những bất đồng giữa Chủ tịch
HĐTV và Giám đốc. Với tư cách là Chủ tịch HĐTV và là người có nhiều vốn hơn, Thân đã ra
quyết định cách chức Giám đốc công ty của Thuỷ và bổ nhiệm Eric làm giám đốc công ty thay
thế.
Câu 1 (1.0 điểm): Luật sư có nhận xét gì về quyết định này của Thân
Tình tiết bổ sung
Không đồng ý với quyết định trên, Thuỷ vẫn tiếp tục giữ con dấu của công ty. Ngay sau
khi có quyết định của Thân, với danh nghĩa của Ánh Dương, là người đại diện theo pháp luật
của công ty, Thuỷ đã ký hợp đồng vay trị giá 700 triệu đồng với Công ty Phương Đông. Theo
hợp đồng, Công ty Phương Đông đã chuyển số tiền 700 triệu đồng cho Ánh Dương, tuy nhiên
toàn bộ số tiền này đã được Thuỷ chuyển sang một tài khoản cá nhân của mình. Được biết, tổng
giá trị tài sản của Ánh Dương tại thời điểm này là 1,2 tỷ.
Sau khi được biết nội bộ Ánh Dương có mâu thuẫn, Công ty Phương Đông nộp đơn kiện
ra toà yêu cầu Ánh Dương phải hoàn trả số tiền 700 triệu đồng mà công ty đã cho vay, bồi hoàn
những thiệt hại mà Ánh Dương đã gây ra cho công ty Phương Đông.
Câu 2 (2.0 điểm): Theo anh (chị), hợp đồng vay nợ giữa Thuỷ và công ty Phương Đông
có hiệu lực pháp luật hay không? Tại sao?
Tình tiết bổ sung
Ánh Dương không đồng ý trả 700 triệu cho Công ty Phương Đông vì cho rằng đây là
khoản vay riêng giữa Thuỷ và công ty Phương Đông.
Câu 3 (2.0 điểm): Ý kiến pháp lý của luật sư
II. Tư vấn hợp đồng:
Đầu năm 2009, Đoàn Anh Tuấn đã tham gia góp vốn với Đinh Thị Lam và Tạ Thanh
Xuân để tiến hành thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng điện
máy, điện dân dụng, dự kiến tên doanh nghiêp là Công ty TNHH Trường Phú. Trước khi tiến


hành các thủ tục để thành lập Công ty, Xuân đã đại diện cho các sáng lập viên thuê một khu đất
có diện tích 500m2 của doanh nghiệp tư nhân Hà Thái. Doanh nghiệp này do bà Lê Thanh
Huyền làm chủ với các nội dung cơ bản sau:
(i)
Bên A: Bên cho thuê - DNTN Hà Thái. Đại diện: Lê Thanh Huyền. Chức vụ: Chủ
DN. Hộ khẩu thường trù: số 29 phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
(ii)
Bên B: Công ty TNHH Trường Phú. Đại diện: Tạ Thanh Xuân. Chức vụ: đại diện
cho các sáng lập viên công ty
(iii) Bên A đồng ý cho thuê khu đất với diện tích 500m2 nằm trên địa bàn xã Minh
Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội, bao gồm toàn bộ diện tích mặt bằng, 4 phòng xây
cấp III, các trang thiết bị nội thất có sẵn để Bên B làm xưởng sản xuất và trụ sở
giao dịch.
Thời gian thuê và cho thuê là 5 (năm) năm kể từ ngày bên B chính thức chuyển đến. Dự
kiến ngày chuyển đến là 15/9/2009, khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Để đảm bảo thực hiện hợp đồng, ông Xuân dự định bỏ tiền cá nhân 100 triệu để đặt cọc trước
cho bà Huyền.
Anh (chị) được Xuân xin ý kiến tư vấn.
Câu 4 (2.0 điểm): Anh (chị) tư vấn cho khách hàng những nội dung gì để đảm bảo an
toàn pháp lý cho khách hàng
Tình tiết bổ sung
Các bên có ý định đưa bà Huyền vào Công ty và bà Huyền sẽ góp vốn bằng tiền thuê của
hợp đồng thuê nhà.
Câu 5 (1.5 điểm): Luật sư lưu ý các bên vấn đề gì về việc góp vốn nói trên
Tình tiết bổ sung
Cuối cùng thì bà Huyền đã tham gia vào Công ty và góp vốn bằng tiền mặt được Công ty
cho góp vốn dần trong thời hạn 2 năm. Hợp đồng thuê trụ sở cũng được ký giữa các bên phù
hợp các qui định của pháp luật về thẩm quyền ký kết vào ngày 15/11/2009. Theo hợp đồng tiền
thuê sẽ được thanh toán theo phương thức 1 năm thanh toán 2 lần, lần 1 vào tháng 1 và lần 2
vào tháng 7 hàng năm. Khi ký hợp đồng, Xuân (với tư cách là người đại diện theo pháp luật của
Trường Phú) đã thanh toán cho doanh nghiệp Hà Thái 90 triệu tiền thuê nhà cho 06 tháng đầu
tiên. Vì lý do công việc kinh doanh không được thuận lợi chưa có tiền thanh toán cho 06 tháng
tiếp theo nên Xuân đã đề nghị phía Hà Thái cho chậm lại một thời gian. Do vẫn chưa nhận được
tiền thuê trụ sở, doanh nghiệp Hà Thái đã có công văn gửi Công ty Trường Phú yêu cầu thanh
toán khoản tiền này nhưng Trường Phú vẫn không chịu thanh toán. Sau nhiều lần đòi nợ không
thành, ngày 15/07/2010, doanh nghiệp Hà Thái đã có đơn kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền
giải quyết vụ việc.
Câu 6 (1.5 điểm): Theo anh (chị), tranh chấp hợp đồng trên là tranh chấp giữa thành
viên công ty với Công ty hay tranh chấp hợp đồng? Tại sao?
(Học viên được sử dụng văn bản pháp luật )

Chữ ký giảng viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×