Tải bản đầy đủ

Đề thi kết thúc học phần luật lao động 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA: KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01
NĂM HỌC: 2011-2012
Tên học phần: Luật Lao động
Ngành học: Quản trị kinh doanh + Kế toán
Thời gian làm bài: 90 phút
Được sử dụng tài liệu: X
Họ và tên giáo viên ra đề: Ths.Nguyễn Thị Hà

Số tín chỉ: 2
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận
Không được sử dụng tài liệu:
Chữ ký:…………………………….

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Phần I. Tự luận
Câu 1. (4 điểm)
Phân tích mối quan hệ giữa tiền lương và năng suất lao động? Qua đó so sánh

việc trả lương theo hợp đồng lao động và trả lương cho cán bộ công chức?
Câu 2. (2 điểm)
Lý giải nguyên nhân một cuộc đình công được cho là bất hợp pháp?
Phần II. Bài tập
Bài 1. (2 điểm)
Bác Nguyễn Văn A (60 tuổi ), có 35 năm đóng BHXH và đã có quyết định được
nghỉ hưu. Em hãy tính giúp chế độ hưu trí cho bác A, giả sử mức lương 6 năm cuối trước
khi nghỉ hưu của bác cụ thể như sau:
a.Hệ số lương: 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung 5%
b.Hệ số lương: 4,98, phụ cấp thâm niên vượt khung: 6%
(Cho mức lương tối thiểu: 830.000 đồng/tháng)
Bài 2. (2 điểm)
Chị Nguyễn Thị Hà Lan làm việc trong một công ty TNHH từ ngày 01/05/1997
đến ngày 01/5/2011 thì xin chấm dứt hợp đồng lao động được công ty đồng ý. Trong suốt
thời gian làm việc tại công ty, chị Lan đã tham gia BHXH bắt buộc, tham gia bảo hiểm
thất nghiệp từ ngày 01/01/2009 cho đến khi nghỉ.
1. Em hãy tính trợ cấp thôi việc cho chị Lan, biết rằng hệ số lương 6 tháng liền kề
trước khi nghỉ việc của chị Lan là: 3,66?
2. Tính thanh toán BHXH một lần cho chị Lan, giả sử mức lương 6 năm cuối
trước khi nghỉ của chị như sau:
a. Hệ số lương: 3,33
b. Hệ số lương: 3,66, phụ cấp chức vụ: 0,45
(Cho mức lương tối thiểu : 1.400.000 đồng/tháng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×