Tải bản đầy đủ

Đề thi kết thúc học phần luật hình chính lao động

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
KHOA: KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – ĐỀ THI SỐ: 01
NĂM HỌC: 2011-2012
Tên học phần: Luật Hành chính - Lao động
Ngành học: Quản trị văn phòng
Thời gian làm bài: 90 phút
Được sử dụng tài liệu: X
Họ và tên giáo viên ra đề : Nguyễn Thị Thu Hồng,

Số tín chỉ: 4
Bậc đào tạo: Cao đẳng
Hình thức thi: Tự luận
Không được sử dụng tài liệu:
Chữ ký:…………………………….

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
NỘI DUNG CỦA ĐỀ THI
Phần I. Tự luận (6 điểm)
Câu 1. (4 điểm)
Phân tích: “Cơ quan hành chính nhà nước là một bộ phận cấu thành của bộ máy nhà

nước, trực thuộc cơ quan quyền lực nhà nước....”.
Câu 2. (2 điểm)
Em hãy giải thích vì sao trong giai đoạn I cải cách nền hành chính quốc gia (20062010) có 2 vấn đề chưa thực hiện được là cải cách tiền lương không đạt yêu cầu và đội ngũ
cán bộ công chức không thay đổi về chất lượng?
Bài tập (4 điểm)
Ông A là cán bộ công chức, ngày 01/02/2012 ông đã mua của ông B một Doanh
nghiệp tư nhân. Dựa vào kiến thức Luật cán bộ, công chức, em hãy xác định:
1.Việc ông A mua và trở thành chủ sở hữu của DNTN được không? Căn cứ pháp lý
xác định?
2. Trường hợp vợ ông A làm chủ sở hữu Doanh nghiệp tư nhân trên thì có được
không? Vì sao?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×