Tải bản đầy đủ

Các dạng so sánh hơn

Grammar (Comparative forms)
Ngữ pháp (Các dạng so sánh hơn)
Comparative forms of adjectives
adj. + er + (than)
- Đối với tính từ có một âm tiết thì khi ở dạng so sánh hơn, chúng ta
thêm er vào cuối các tính từ đó.
- Đối với tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng chữ cái y, khi ở dạng so
sánh hơn, chúng ta bỏ y thêm ier.
Ví dụ như: happy – happier; easy - easier
The price in the village is cheaper than in the city.
Giá cả ở các vùng quê rẻ hơn ở thành phố.
Irregular adj. + (than)
Đối với tính từ thuộc nhóm tính từ bất quy tắc, ở dạng so sánh hơn,
cần phải sử dụng dạng biến đổi bất quy tắc của chúng ở dạng so sánh
hơn.
The education in the city is better than in the village.
Nền giáo dục ở thành phố tốt hơn ở vùng quê.
more/ less + adj. + (than)
Đối với những tính từ có nhiều âm tiết chúng ta thêm từ more khi so
sánh hơn, hoặc less khi so sánh ít hơn vào trước tính từ.
The price in the city is more expensive than in the village.

Giá cả ở thành phố đắt đỏ hơn ở quê.
Comparative forms of adverbs
more/ less + adv. + (than)
Thông thường trạng từ có hai âm tiết do được hình thành bằng cách
thêm đuôi ly vào sau tính từ. Do đó, trong cấu trúc so sánh hơn/
kém, chúng ta sử dụng more/ less trước trạng từ.


People treat the others more kindly in the countryside than in the
city.
Mọi người ở nông thôn đối xử với nhau tử tế hơn ở thành thị.
adv. + er + (than)
Đối với những trạng từ có dạng thức giống hệt tính từ, chúng ta chỉ
cần thêm er sau mỗi từ và sử dụng than theo sau.
People work harder but earn less in the countryside.
Mọi người ở nông thôn làm việc vất vả hơn song lại kiếm được ít
tiền hơn.
Irregular adv. + (than)
Đối với những trạng từ đặc biệt, chúng ta biến đổi trạng từ theo dạng
so sánh hơn cố định của nó. Đó là: little - less, well - better, badly worse, far - farther/ further.
People work harder but earn less in the countryside.
Mọi người ở nông thôn làm việc vất vả hơn song lại kiếm được ít
tiền hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×