Tải bản đầy đủ

Rút gọn biểu thức lớp 9

CÁC BÀI TOÁN RÚT GỌN TỈNH QUẢNG TRỊ
Câu 1 (2012-2013)(2,0 điểm)
Rút gọn các biểu thức (không sử dụng máy tính cầm tay):
1 � 1
� 1

a) M  2 50  18 ;
b) N  �
, với a > 0 và a �1 .
�:
a  1 �a  1
� a 1
Câu 2 (2011-2012)(2,0 điểm)
Rút gọn các biểu thức (không sử dụng máy tính cầm tay):
1 � a
� 1

a) M  27  5 12  2 3 ;
b) N  �
, với a > 0 và a �4 .
�:

a  2 �a  4
� a 2
Câu 3 (2010-2011)(1.5 điểm) Rút gọn biểu thức (Không dùng máy tính cầm tay):
a  b  2 ab
1
:
1) 8  18  2 2
2)
với a  0, b  0, a �b
( a  b)
a b
Câu 4: (2009-2010)(2đ)1. Rút gọn (không dùng máy tính cầm tay) các biểu thức :
a)

12

b) 1

27 4 3

2  5

5

2

Bài 5: (2008-2009)(2,5đ) Rút gọn các biểu thức:
A  45  20

B

1 �x 1
� 1
C�

�:
x 1�x1
� x 1

m2  n2


n
mn

(với x  0; x ≠ 1)

b) Chứng minh rằng 0  C < 1.
Bài 6: (2007-2008)(1,5đ)a)Cho biểu thức B  9x  27  x  3 

1
4x  12 với x > 3.
2

a) Rút gọn biểu thức B.
Bài 7: (2007-2008)(1,5đ)Rút gọn biểu thức :
� 1
1 �� a  1
a 2�
A�


� với a > 0, a ≠ 1, a ≠ 4.
�: �
a ��
a 1 �
� a 1
� a 2


b) Tìm x sao cho A có giá trị bằng 7.
Câu 8: (2006-2007)(1,5 điểm)Cho P 
1) Tìm x để P có nghĩa.

1
x 1
:
x  x x x x x
2

2) Rút gọn P
� 1

Bài 9: (2005-2006)(2,0 điểm)Cho biểu thức : P  �

� a 1

a) Rút gọn biểu thức P.

3) Tìm x để P < 0.


1 �� a  1
a 2�

� với a > 0, a ≠ 1, a ≠ 4.
�: �
a ��
a 1 �
�a 2


b) Tính giá trị của P khi a = 16.
� 1

�� 2 a  1 �

1


1

Bài 10: (2004-2005)(2,5 điểm)Cho biểu thức : P  �
�: �

�1  a 1  a ��
� 1 a �

a) Rút gọn biểu thức P.

b) Tính giá trị của biểu thức P khi cho a =
� 1

Bài 11: (2004-2005)(2,5đ)Cho biểu thức A  �

�a  a

1) Rút gọn biểu thức A.�� 1  a �

�: �

a  1 ��
�a  2 a  1 �
1

1
.
4

(với a > 0, a ≠ 1)

2) Tính giá trị của biểu thức A khi a = 4.


aa 1

Bài 12: (2003-2004)(2,5 điểm) Cho biểu thức : P  � a 
�:
a  a �a a  a

a) Rút gọn P.

với a > 0, a ≠ 1

b) Tìm a để P2 = 8.

với a > 0, a ≠ 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×