Tải bản đầy đủ

giao an quy luat phu dinh cua phu dinh

Giáo án số: 03

Thời gian thực hiện: 60 phỳt
Tên bài học trớc: Quy lut chuyn hoỏ t
nhng s thay i v lng thnh nhng s
thay i v cht v ngc li
Thực hiện từ ngày........ đến
ngày .../10/2017

Tên bài: Quy lut ph nh ca ph nh
Mục tiêu của bài:
Sau khi học xong bài này ngời học có khả năng:
- V kin thc:
+ Trỡnh by c khỏi nim ph nh, ph nh siờu hỡnh, ph nh bin
chng.
+ Nờu hai c im c bn ca ph nh bin chng.
+ Bit c phỏt trin l khuynh hng chung ca s vt v hin tng
- V k nng:
+ Lit kờ c s khỏc nhau gia ph nh bin chng v ph nh siờu hỡnh.
+ Mụ t c ca s phỏt trin ca s vt v hin tng.
- V thỏi :

+ Phờ phỏn thỏi ph nh sch trn quỏ kh hoc k tha thiu chn lc i
vi cỏi c.
+ ng h cỏi mi, cỏi tin b.
đồ dùng và trang thiết bị dạy học
- Phũng hc chuyờn mụn: Phũng hc lý thuyt.
- Trang thit b mỏy múc: Mỏy tớnh, mỏy chiu PROJECTOR.
- Hc liu, dng c, nguyờn vt liu: Ti liu tham kho.
Hình thức tổ chức dạy học: t chc dy hc trong lp:
- Dy hc ton lp
- Dy hc theo nhúm
- Dy hc cỏ nhõn
I. ổn định lớp học:
Thi gian:
01 phỳt
- Kim tra s s lp hc:
- Ni dung nhc nh hc sinh: luụn gi trt t trong gi hc.
Kim tra bi c: (04 phỳt):
TT Tờn hc
Ni dung kim tra
im
sinh
01
Cõu 01: Anh (ch) nờu mi quan h gia cht v lng?
Cho vớ d?

1


Trả lời: Mối quan hệ giữa chất và lượng:
- Sự biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất. Ví
dụ.
- Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng.
Ví dụ.
Câu 02: Anh (chị) hãy chỉ ra mặt chất, mặt
lượng trong các câu sau: X
Chất Lượng
Lớp Quản lý đất đai khóa 7 có 12 học
X
sinh
Xã hội phong kiến còn tình trạng người


X
02
bóc lột người
1 phân tử nước gồm có 2 nguyên tử H
X
và 1 nguyên tử O
Bạn Nguyễn Văn A luôn là học sinh
X
giỏi
Gừng cay muối mặn xin đừng quên
X
nhau
II. thùc hiÖn bµi häc.
TT

Néi dung

1

DÉn nhËp
Trong dòng chảy
không ngừng của sự phát
triển, nhiều khi chúng ta
phải đứng trước sự lựa
chọn khó khăn giữa một
bên là những cái mới mẽ
nhưng xa lạ, và một bên
là những cái có vẽ cũ kĩ
nhưng quen thuộc...
Trong những tình huống
như vậy, bất kì sự lựa
chọn sai lầm nào cũng có
thể khiến cho chúng ta
mất đi những cơ hội để
cùng nhau phát triển,

ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng cña
Ho¹t ®éng cña
gi¸o viªn
häc sinh
GV vấn đáp HS:
Quan sát hình và trả
lời câu hỏi:
- Kết quả của các sự - HS trả lời.
vật, hiện tượng này
là gì?
- Nguyên nhân dẫn - Lắng nghe và ghi
đến kết quả ấy?
bài.
GV nhận xét và dẫn
dắt.

Thêi
gian
05
phút

2


2

thậm chí còn khiến
chúng ta tụt hậu xa hơn
trên con đường đua tranh
vì sự tiến bộ. Vậy, chúng
ta sẽ thay đổi hay giữ
nguyên cái cũ? Bài học
hôm nay sẽ giúp các em
tìm ra câu trả lời.
Giíi thiªu chñ ®Ò
1. Vị trí của quy luật
phủ định của phủ định:
là một trong ba quy luật
cơ bản của phép biện
chứng duy vật trong triết
học Mác - Lênin, chỉ ra
khuynh hướng của sự
phát triển của sự vật,
hiện tượng.
2. Sự phủ định:
a. Khái niệm phủ định
- Phủ định là xóa bỏ sự
tồn tại của một sự vật,
hiện tượng nào đó.
Phủ định gồm có phủ
định siêu hình và phủ
định biện chứng
- Phủ định siêu hình là
sự phủ định được diễn ra
do sự can thiệp, sự tác
động từ bên ngoài, cản
trở hoặc xóa bỏ sự tồn tại
và phát triển tự nhiên của
sự vật, hiện tượng

- Giảng vị trí của - Lắng nghe và ghi
quy luật phủ định bài.
của phủ định.

03
phút

- Nêu ví dụ
- Quan sát
- Giảng khái niệm - Lắng nghe và ghi
phủ định.
bài.

05
phút

- Nêu ví dụ và giảng
- Vấn đáp HS: Thế
nào là phủ định siêu
hình? Cho ví dụ?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.

05
phút

- Quan sát
- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe và ghi
bài.

3


- Phủ định biện chứng
là sự phủ định diễn ra do
sự phát triển của bản
thân sự vật và hiện
tượng, có kế thừa những
yếu tố tích cực của sự vật
và hiện tượng cũ để phát
triển sự vật hiện tượng
mới.

- Nêu ví dụ và giảng
- Vấn đáp HS: Thế
nào là phủ định biện
chứng?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.

- Quan sát

b. Đặc điểm của phủ
định biện chứng.
- Tính khách quan:
+ Nguyên nhân sự phủ
định nằm ngay trong bản
thân sự vật, hiện tượng.

- Nêu ví dụ và giảng
- Vấn đáp HS: Phủ
định biện chứng có
đặc điểm gì?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.
- Vấn đáp HS: Tính
khách quan thể hiện
như thế nào?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.
- Nêu ví dụ và giảng
- Vấn đáp HS: Xóa
bỏ cái cũ ở đây phải
đảm bảo nguyên tắc
gì?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.

- Quan sát
- Trả lời câu hỏi

+ Phủ định biện chứng
tạo điều kiện, làm tiền đề
cho sự phát triển.
- Mang tính kế thừa:
+ Cái mới ra đời trong
lòng cái cũ, từ cái trước
đó.
+ Cái mới chỉ gạt bỏ
những yếu tố tiêu cực, lỗi
thời của cái cũ, đồng thời
giữ lại yếu tố tích cực
còn thích hợp để phát
triển.
+ Tính kế thừa bảo đảm
cho các sự vật, hiện
tượng phát triển liên tục.

05
phút

- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe và ghi
bài.

05
phút

- Lắng nghe và ghi
bài.
- Trả lời câu hỏi

- Lắng nghe và ghi
bài.
- Quan sát
- Trả lời câu hỏi

05
phút

- Lắng nghe và ghi
bài.

4


3

3. Nội dung của quy
luật phủ định của phủ
định
a. Phủ định của phủ
định
- Cái mới xuất hiện phủ
định cái cũ, nhưng rồi lại
bị cái mới hơn phủ định.
- Sự vật đang tồn tại→
Sự vật mới→ Sự vật mới
hơn. Ví dụ:
+ Quả trứng → con
gà → quả trứng → con

+ CHNL → XHPK
→ TBCN → XHCN
b. Khuynh hướng phát
triển của sự vật và hiện
tượng.
- Khuynh hướng phát
triển của sự vật và hiện
tượng là vận động phát
triển đi lên.
- Cái mới ra đời, kế thừa
và thay thế cái cũ nhưng
ở trình độ ngày càng cao
hơn, hoàn thiện hơn.
4. Ý nghĩa của quy luật
- Nhận thức cái mới, ủng
hộ cái mới.
- Tôn trọng quá khứ.
- Chống bảo thủ, lạc hậu,
phủ định sạch trơn, cản
trở sự tiến bộ. Phải bảo
đảm tính kế thừa có lợi
làm tiền đề cho sự phát
triển.
+ Tránh ảo tưởng về
sự ra đời dễ dàng của cái
mới.

- Giảng
khuynh
hướng phát triển của
sự vật và hiện tượng.
- Vấn đáp HS: Sự
thay đổi đó có dễ
dàng không?
- Nhận xét câu trả lời
của HS.

- Lắng nghe và ghi
bài.

05
phút

- Trả lời câu hỏi
- Lắng nghe và ghi
bài.

- Giảng khuynh - Lắng nghe và ghi
hướng phát triển của bài.
sự vật và hiện tượng.

03
phút

- Vấn đáp HS: Rút ra - Trả lời.
bài học gì cho bản
thân?
- Nhận xét câu trả lời - Lắng nghe và ghi
của HS
bài.

05
phút

5


4

5

KÕt thóc vÊn ®Ò

Híng dÉn tù häc

GV hướng dẫn
HS giải đáp các câu
hỏi theo gợi ý có
nhận xét.
Câu 1: Anh (chị)
hãy đánh dấu (X)
vào câu đề cập đến
tính kế thừa trong
quá trình phát triển
của sự vật, hiện
tượng?
- Nhận xét câu trả lời
của HS
Câu 2: Anh (chị)
hãy đánh dấu (X) lựa
chọn mà mình cho là
đúng?

05
phút
- Trả lời.

- Lắng nghe và ghi
bài.
- Trả lời.

- Nhận xét câu trả lời - Lắng nghe và ghi
của HS
bài.
- Về nhà học bài.
- Xem bài mới : Lý luận nhận thức.

01
phút

VI. Rót kinh nghiÖm tæ chøc thùc hiÖn:
Thời gian: 03 phút
- Liệt kê được sự khác nhau giữa phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.
- Mô tả được của sự phát triển của sự vật và hiện tượng.
- Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối
với cái cũ.
- Ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.
Duyệt của Tổ bộ môn Chung Kế toán
Tổ trưởng

Giáo viên

Huỳnh Hữu Nghị

Trần Thanh Xuyên

6


Duyệt của Ban Giám hiệu
HIỆU TRƯỞNG

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×