Tải bản đầy đủ

Ký sinh trùng Sán dải

SAÙN DAÛI


SÁN DẢI (Cestoda)
1. Nêu tính chất lưỡng phái của sán dải.
2. Nêu đặc điểm tổng quát về hình thể.

3. Phân loại sán dải.
4. Nêu các đặc điểm riêng biệt về hình thể của mỗi loài, nhất là đầu và
các đốt già.

5. So sánh chu trình phát triển của mỗi loài. Vận dụng để giải thích
phương pháp chẩn đoán và dự phòng bệnh.
6. Nêu triệu chứng bệnh chung cho tất cả các loài ở dạng trưởng thành.

7. Trình bày cách chẩn đoán lâm sàng và cận lâm sàng của mỗi loài.
8. Kể tên những thuốc dùng để điều trò.
9. Nêu các nguyên tắc dự phòng.
10.Nêu mức độ nguy hiểm của bệnh ÂTSD hơn bệnh SDTT.
11.Nêu lưu ý đặc biệt trong cách điều trò bệnh sán dải heo trưởng thành,
tránh chuyển từ bệnh SDTT sang bệnh ÂTSD.PHÂN LOẠI SÁN DẢI
1. Nhóm ký sinh người lúc trưởng thành:
• Sán dải heo (Toenia solium)
• Sán dải bò (Toenia saginata)
• Sán dải cá (Diphyllobothrium latum)
• Sán dải chó (Dipylidium caninum)
• Sán dải lùn (Hymenolepis nana)
2. Nhóm ký sinh người lúc còn ấu trùng:
• Cysticercus: ấu trùng sán dải heo, sán dải bò
• Hydatid: ấu trùng sán dải Echinococcus granulosus
• Sparganum: ấu trùng sán dải Spirometra erinacei


Beọnh saựn daỷi trửụỷng thaứnh


SAÙN DAÛI HEO BOØ
Toenia solium

Toenia saginata


Saựn daỷi heo trửụỷng thaứnh


Saựn daỷi boứ trửụỷng thaứnh


SD HEO, SD BOØ (Toenia solium, Toenia saginata)


Đầu, cổ
Đốt non
Đốt trưởng thành

Đốt già SD heo

Đốt già SD bò
SD HEO, SD BÒ (Toenia solium, Toenia saginata)

Đốt trưởng thành của sd heo, sd bò


ẹoỏt trửụỷng thaứnh SD heo, boứ


Trửựng cuỷa saựn daỷi heo, boứ


Cysticercus bovisCysticercus bovis


Cysticercus bovis trong tim cöøu
Chu trỡnh phaựt trieồn cuỷa SD heo, SD boứ


Saùn daûi caù
Diphyllobothrium latum


SÁN DẢI CÁ (Diphyllobothrium latum)

Đầu, đốt, trứng của sán dải cá


Chu trình phaùt trieån cuûa saùn daûi caù (Diphyllobothrium latum)


Saùn daûi choù
Dipylidium caninum


SAÙN DAÛI CHOÙ (Dipylidium caninum)


SÁN DẢI CHÓ (Dipylidium caninum)

Hình thể SD chó trưởng thành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×