Tải bản đầy đủ

Đề thi Toán Violympic lớp 2 vòng 17

VÒNG 17
BÀI 1BÀI 2


BÀI 3
BÀI THI SỐ

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
Sau khi Hồng tặng Hà 19 con tem, rồi Hà tặng lại Hồng 8 con tem thì mỗi bạn đều có 45 con tem. Hỏi ban đầu Hồng có
bao nhiêu con tem?
Trả lời: Ban đầu Hồng có
con tem.


Câu 2:
An đố Bình: " Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tích và thương 2 chữ số của số đó bằng nhau". Em hãy tìm số đó giúp Bình
nhé!
Trả lời: Số đó là
.

Câu 3:
Hiện nay Ngọc 5 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi tuổi Ngọc bằng tuổi mẹ hiện nay.
Trả lời: Tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi đó là
tuổi.

Câu 4:
Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn hiệu 2 chữ số của số đó bằng 7.
Trả lời: Số đó là

Câu 5:
Cho biết, thứ ba tuần trước là ngày 12. Vậy thứ năm tuần sau là ngày

.


Câu 6:
Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 5kg thì được tất cả 7 túi và còn thừa 1kg. Hỏi số gạo đó nếu đem
đựng vào các túi 4 kg thì phải dùng bao nhiêu túi để đựng được hết số gạo đó?
Trả lời:Số túi loại 4kg cần dùng là
túi.

Câu 7:
Trong hộp có tất cả 16 viên bi đỏ; 19 viên bi xanh và 21 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy
trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi đỏ?
Trả lời: Phải lấy ít nhất
viên.

Câu 8:
Tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 8.
Trả lời: Số đó là

Câu 9:
Trong hộp có tất cả 25 viên bi đỏ; 17 viên bi xanh và 22 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy


trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu?
Trả lời: Phải lấy ít nhất
viên.

Câu 10:
Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3.
Trả lời: Số đó là

BÀI THI SỐ

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:
An đố Bình: " Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tích và thương 2 chữ số của số đó bằng nhau". Em hãy tìm số đó giúp Bình
nhé!
Trả lời: Số đó là
.

Câu 2:
Sau khi Hồng tặng Hà 19 con tem, rồi Hà tặng lại Hồng 8 con tem thì mỗi bạn đều có 45 con tem. Hỏi ban đầu Hồng có
bao nhiêu con tem?
Trả lời: Ban đầu Hồng có
con tem.

Câu 3:
Hiện nay Ngọc 5 tuổi, mẹ 33 tuổi. Tính tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi tuổi Ngọc bằng tuổi mẹ hiện nay.
Trả lời: Tổng số tuổi của 2 mẹ con Ngọc khi đó là
tuổi.

Câu 4:
Cho biết, thứ ba tuần trước là ngày 12. Vậy thứ năm tuần sau là ngày

.

Câu 5:
Có một số gạo, nếu đem số gạo đó đựng vào mỗi túi 5kg thì được tất cả 7 túi và còn thừa 1kg. Hỏi số gạo đó nếu đem
đựng vào các túi 4 kg thì phải dùng bao nhiêu túi để đựng được hết số gạo đó?
Trả lời:Số túi loại 4kg cần dùng là
túi.


Câu 6:
Tìm một số có 2 chữ số biết tích 2 chữ số của số đó bằng 0 còn hiệu 2 chữ số của số đó bằng 7.
Trả lời: Số đó là

Câu 7:
Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà thương hai chữ số của số đó bằng 3.
Trả lời: Số đó là

Câu 8:
Tìm số nhỏ nhất có 2 chữ số mà tích hai chữ số của số đó bằng 8.
Trả lời: Số đó là

Câu 9:
Trong hộp có tất cả 16 viên bi đỏ; 19 viên bi xanh và 21 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy
trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn lấy được 1 viên bi đỏ?
Trả lời: Phải lấy ít nhất
viên.

Câu 10:
Trong hộp có tất cả 25 viên bi đỏ; 17 viên bi xanh và 22 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy
trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu?
Trả lời: Phải lấy ít nhất
viên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×