Tải bản đầy đủ

skkn một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của trường tiểu học lê lợi

SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
LỜI NÓI ĐẦU
“Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người
lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và
bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác;
tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ
quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những
người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (Trích: Điều 10 Hiến pháp
Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992)
Như chúng ta đã biết, tổ chức công đoàn có phát triển hay không được quyết
định bởi chất lượng của hoạt động Công đoàn. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững
mạnh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của công đoàn. Công đoàn vững mạnh
tạo tiền để vững chắc cho sự phát triển của đơn vị. Trong những năm qua, Công
đoàn trường tiểu học Lê lợi đã có những bước chuyển mạnh mẽ trong tất cả các
phong trào. Nhiều năm liền công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh
xuất sắc. Năm học 2016-2017 được Liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắk tặng cờ thi
đua và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.
Với kinh nghiệm trong nhiều nhiệm kỳ tôi được sự tín nhiệm của đồng
nghiệp làm cán bộ công đoàn cơ sở ở các đơn vị mà tôi từng công tác, tôi đã đúc
kết và áp dụng trong hoạt động công đoàn. Khi được điều động về trường tiểu học

Lê Lợi, tôi lại tiếp tục được tham gia công tác công đoàn. Được vận dụng những
kinh nghiệm của mình trong công tác. Đề tài: “Một số kinh nghiệm trong công
tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi” của tôi
phản ánh nội dung hoạt động công đoàn của công đoàn trường tiểu học Lê Lợi.
Trong khi nghiên cứu đề tài, bên cạnh những thuận lợi, tôi gặp không ít khó
khăn và được sự giúp đỡ của bạn bè, đồng chí đồng nghiệp. Tôi chân thành cảm ơn
cấp ủy Đảng, Ban giám hiệu nhà trường; cảm ơn các đoàn thể đã phối hợp chặt
chẽ, công đoàn viên cơ sở tại trường sở tại đã giúp đỡ tôi hoàn thành để tài này.
Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng, song do khả năng và thời gian nghiên cứu
có hạn, kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học còn ít, do đó có những thiếu sót
trong đề tài là không tránh khỏi. Tôi rất mong bạn đọc đóng góp ý kiến đề đề tài
này hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

1


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”

I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:.
Công đoàn nằm trong hệ thống chính trị của Việt Nam, là một tổ chức chính
trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức và những người lao
động tự nguyện lập ra. Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản
Việt Nam và trong khuôn khổ Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam.
Công đoàn có vai trò to lớn trong việc góp phần xây dựng và nâng cao hiệu
quả của hệ thống chính trị - xă hội xă hội chủ nghĩa. Tăng cường mối liên hệ mật
thiết giữa Đảng và nhân dân, bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
lao động, từng bước hoàn thiện nền dân chủ xă hội chủ nghĩa, bảo đảm thực thi
pháp luật và để Nhà nước thực sự là Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Công
đoàn Việt Nam là thành viên của hệ thống chính trị và là thành viên của Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, là trung tâm tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây
dựng đội ngũ giai cấp công nhân, lao động. Ðây là một vấn đề cơ bản và cấp
bách, có ý nghĩa quan trọng sống còn đối với Ðảng và chế độ ta, đáp ứng mong
đợi của toàn Ðảng, của giai cấp công nhân và toàn xã hội.
Như vậy trong hệ thống chính trị các cơ quan nhà nước, trong đó có đơn vị
trường học, công đoàn được thành lập và hoạt động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy
đảng cùng cấp và Công đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn


nghiệp vụ, là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
cán bộ công chức, viên chức và người lao động, vì vậy tổ chức Công đoàn có
nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể như sau:
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính
trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công
chức viên chức và người lao động.
- Tổ chức vận động cán bộ công chức viên chức, lao động trong cơ quan,
đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ công chức viên chức, lao
động, tham gia quản lý cơ quan, đơn vị cải tiến lề lối làm việc và cải cách thủ tục
hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.
- Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo
đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, lao động.
Hướng dẫn giúp đỡ người lao động ký kết hợp đồng lao động.
2


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
- Cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo
đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ
công chức viên chức, lao động.
- Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện quy chế dân chủ,
tổ chức hội nghị cán bộ công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham gia các hội
đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức,
lao động.
- Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải
quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của công đoàn cơ sở theo
quy định của pháp luật.
- Phát triển quản lý đoàn viên; xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và
tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị luôn trong sạch vững mạnh.
Việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh sẽ tạo điều kiện tốt cho mỗi công
đoàn viên phấn đấu thể hiện được vai trò và nhiệm vụ của mình đối với tổ chức
Công đoàn.
Công đoàn cơ sở nhà trường học hoạt động với khẩu hiệu: “Vì nhà giáo và
người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, vì sự phát
triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động
công đoàn”.
Nhận thức được vai trò, vị trí và chức năng của công đoàn, tôi chọn và
nghiên cứu đề tài: “ Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ
sở vững mạnh”
2. Mục tiêu, nhiệm vụ.
2.1. Đề tài nhằm chia sẻ những kinh nghiệm và nhiệm vụ cụ thể của người
cán bộ Công đoàn ở cơ sở, nhằm góp phần nâng cao năng lực của người cán bộ
Công đoàn. Bám sát vào thực tiển hoạt động của đơn vị mà đề ra những nội dung,
phương pháp hoạt động cho phù hợp.
2.2 Bản thân là người làm công tác Công đoàn trong ba năm qua tại trường
Tiểu học Lê Lợi, nghiên cứu đề tài này sẽ giúp cho tôi làm tốt hơn nhiệm vụ của
mình, đồng thời có thể trao đổi, tư vấn cùng bạn bè đồng nghiệp để tìm ra hướng
tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động ở Công đoàn cơ
sở.
2.3 Đề tài nhằm đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong công tác
xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Nêu lên được ý nghĩa tầm quan trọng của
người làm công tác công đoàn.
3


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
3. Đối tượng nghiên cứu:
3.1 Phong trào công đoàn của công đoàn cơ sở trường Tiểu học Lê Lợi.
3.2 Tập thể đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động trường Tiểu
học Lê Lợi
4. Giới hạn của đề tài:.
- Giới hạn: Nghiên cứu thực trạng hoạt động công đoàn trường Tiểu
học Lê Lợi. .
- Phạm vi: Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê lợi.
- Thời gian : Năm học 2015- 2016: 2016- 2017
- Thời gian kết thúc: Tháng 2/2018
5. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp so sánh.
- Phương pháp quan sát, đàm thoại.
- Phương pháp tìm tòi.
- Phương pháp trải nghiệm thực tế.
- Phương pháp nêu gương.

4


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
II. PHẦN NỘI DUNG
1. Cơ sở lý luận.
Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển của Công đoàn Việt Nam luôn
khẳng định là tổ chức công đoàn cách mạng, gắn liền lợi ích giai cấp công nhân với
lợi ích toàn dân tộc, đồng hành với sự phát triển đất nước qua các thời kỳ. Trải qua
85 năm hoạt động, Công đoàn Việt Nam đã đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ công
đoàn mang bản chất giai cấp công nhân, phấn đấu vì lợi ích của người lao động.
Công đoàn Việt Nam chú trọng thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi
ích, hợp pháp, chính đáng của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao
động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công đoàn Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết và phát huy
tinh thần yêu nước, ý thức giác ngộ giai cấp của công nhân, viên chức, lao động cả
nước.
Với vai trò, chức năng của mình, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có nhiều
đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp đông đảo công nhân, lao
động tạo thành lực lượng hùng hậu, thực hiện các mục tiêu cách mạng do Đảng
Cộng sản Việt Nam đề ra. Công đoàn Việt Nam là tổ chức duy nhất có đủ bản lĩnh
và năng lực đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công
nhân và người lao động; đã, đang và sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Giai cấp công nhân là một phạm trù lịch sử, là một tập đoàn xã hội, gắn với
một hệ tư tưởng chính trị. Trên cơ sở những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với những đặc điểm của thời đại và của
đội ngũ công nhân nước ta trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh
tế quốc tế, vận dụng và phát triển kinh tế tri thức, Nghị quyết Trung ương đã xác
định: Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển,
bao gồm những người lao động chân tay và trí óc, làm công hưởng lương trong các
loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và
dịch vụ có tính chất công nghiệp. Tuy nhiên, vì giai cấp công nhân nước ta đang
trong quá trình phát triển, chưa định hình rõ, nên luôn có sự đan xen, chuyển dịch
giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội.
Trong tình hình hiện nay, vai trò của tổ chức công đoàn ngày càng được
khẳng định và lớn mạnh. Công đoàn luôn là chỗ dựa, là niềm tin cho quần chúng,
góp phần quan trọng đại diện cho quần chúng, góp phần quan trọng đại diện cho
tiếng nói của người lao động, đem lại nhiều quyền lợi cho người lao động.
5


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Vì vậy Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, phương hướng
là “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn các cấp; hướng
về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy Đoàn viên,công nhân viên
chức lao động làm đối tượng vận động; chuyển mạnh hoạt động Công đoàn vào
việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền,lợi ích hợp pháp chính
đáng của Đoàn viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng quan hệ lao động
hài hoà, ổn định ,tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất
nước”. Trên cơ sở đó, có thể nói hoạt động Công đoàn ở cơ sở là yếu tố then chốt
quyết định sự thành công của tổ chức Công đoàn.
Xây dựng Công đoàn cơ sở là một trong những ưu tiên hàng đầu của các cơ
quan, nó sẽ góp phần thúc đẩy và nâng cao năng suất hiệu quả công việc cho đơn
vị. Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là vấn đề then chốt mà các công đoàn
cơ sở đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có thể thực hiện được
chức năng, nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp cho người lao động. Bởi lẽ công đoàn cơ sở là nơi trực tiếp vận động Công
đoàn viên thực hiện chủ trương, đường lối chính sách của Đảng,pháp luật của nhà
nước,của ngành và các nghị quyết của Công đoàn. Công đoàn cơ sở có mạnh thì tổ
chức Công đoàn mới mạnh.
Tóm lại, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là một nhiệm vụ quan trọng
của cơ quan, của lãnh đạo công đoàn cũng như của từng đoàn viên lao động. Qua
đó, công đoàn cơ sở tiếp tục phát huy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để
đóng góp cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Thực trạng hoạt động công đoàn của trường Tiểu học Lê Lợi.
*Về đội ngũ.
a. Tổng số CC,VC và người lao động: 44 người
Nữ: 39 người
Đảng viên: 24 người
b. Trình độ đội ngũ CC,VC:
Đại học & Cao đẳng: 36 người, Nữ: 32 người
Trung cấp: 7 người
Bảo vệ : 1 người
+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn hóa 100%, trên chuẩn 36 Đ/c
chiếm tỉ lệ 83,7%
+ Mức lương cao nhất: 11.800.000 đồng
+ Mức lương thấp nhất: 2.900.000 đồng
- CĐCS gồm có 6 tổ:
Tổ 1 - Đoàn viên khối 1
Tổ 2 - Đoàn viên khối 2
6


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Tổ 3 - Đoàn viên khối 3
Tổ 4 - Đoàn viên khối 4
Tổ 5 - Đoàn viên khối 5
Tổ 6 - ĐV tổ văn phòng
- Tổng số Đảng viên: 24 ( nữ 22).
Người làm công tác công đoàn đòi hỏi nắm được tâm tư nguyện vọng của
công đoàn viên, kịp thời chia sẻ những khó khăn nhất định nhằm xây dựng kế
hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện chung của công đoàn .
Tuy nhiên, hoàn cảnh và sức khỏe của một số đoàn viên công đoàn không
đồng đều. Điều kiện đó có phần ảnh hưởng đến một số hoạt động manh tính bề nổi
mà thể hiện ở phong trào.
* Thuận lợi – khó khăn:
a) Thuận lợi
- Được sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Chi bộ nhà trường, sự chỉ đạo
thường xuyên, kịp thời của Công đoàn ngành và sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể
Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Ban giám hiệu cùng với Ban chấp hành công đoàn luôn có sự phối hợp chặt
chẽ trong các hoạt động chung của nhà trường.
- Nội bộ đoàn kết, đồng thuận trong mọi hoạt động
- Đoàn viên công đoàn hầu hết năng nổ và nhiệt tình trong công tác.
- Được sự giúp đỡ của các đoàn thể trong nhà trường và Hội Phụ huynh học
sinh.
Bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng
động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, của đoàn viên công đoàn và tổ chức Công đoàn
đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội Công
đoàn trường đề ra. Công đoàn cơ sở đã có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và
phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh
chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật; nâng cao trình độ học vấn, tay nghề,
chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công nhân, viên chức, lao động; nỗ lực đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng và phát
triển tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới.
Vai trò của Công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động ngày càng rõ rệt hơn, hiệu
quả hơn với những chương trình, việc làm cụ thể và thiết thực, ngày càng khẳng
định vị trí đối với người lao động và người sử dụng lao động.
7


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Phong trào thi đua yêu nước có bước phát triển sâu rộng, nâng cao ý thức và
năng lực làm chủ của công đoàn viên trong xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa góp
phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong đơn
vị. Từ các phong trào hành động, đội ngũ cán bộ, giáo viên, công viên chức nhà
trường được rèn luyện và trưởng thành, có bước phát triển cả về số lượng và chất
lượng.
Nâng cao hơn về giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, hiểu biết pháp luật, tác
phong công nghiệp và kỷ luật lao động, xây dựng lối sống lành mạnh trong công
đoàn viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường, từng bước vươn lên xứng
đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Tổ chức Công đoàn có nhiều chuyển biến về nội dung và phương thức hoạt
động, gắn bó với đoàn viên công đoàn, phát triển lực lượng, thể hiện ngày càng rõ
là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền; thực sự xứng
đáng với niềm tin yêu của công nhân, viên chức, lao động.
+ Về phia tập thể:
- Công đoàn trường đã xây dựng khối đoàn kết vững mạnh, một tập thể tràn
đầy yêu thương, biết đồng cam cộng khổ và sẻ chia, ưu ái cho nhau.
- Ban chấp hành Công đoàn phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối
hợp với chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và khơi
dậy sức mạnh của các lực lượng trong nhà trường.
- Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các tổ
chức, đoàn thể và nghiêm túc tuân thủ trong quá trình triển khai các hoạt động
+ Về phía cá nhân:
- Là một người hoạt động trong công tác phong trào, bản thân tôi cảm thấy
mình đã trưởng thành và được rèn luyện rất nhiều. Hơn nữa, là giáo viên tiểu học
được đào tạo chính quy tại trường Cao đẳng sư phạm, đã công tác gần 30 năm
trong ngành giáo dục. Trong thời gian công tác, tôi đúc rút được một số kinh
nghiệm cơ bản mà bản thân xem đây là mặt mạnh trong công tác giảng dạy cũng
như công tác công đoàn.
- Tâm huyết với nghề, trung thực, thẳng thắn, chân tình cởi mở, có lối sống
chan hoà, thân ái và là người trong sáng.
- Là người chủ tịch công đoàn trường thực sự là hạt nhân của khối đoàn kết
và bảo đảm dân chủ trong mọi lúc, mọi nơi.
b) Khó khăn:
- Tuổi đời, tuổi nghề và sức khoẻ công đoàn viên trong đơn vị không đồng
đều.
8


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
- Một số chị em nhà có bố mẹ già , con còn nhỏ nên gia tham gia các hoạt
động còn gặp nhiều khó khăn.
- Ban chấp hành công đoàn làm công tác kiêm nhiệm nên chất lượng hoạt
động phong trào đôi lúc chưa dạt theo yêu cầu.
- Kinh nghiệm thực tiển của Ban chấp hành công đoàn còn ít
- Kinh phí ít nên hoạt động phong trào còn gặp nhiều hạn chế .
- Công đoàn viên còn nặng về chuyên môn nên ít có thời gian để tham gia
các hoạt động phong trào.
- Giá cả thị trường luôn biến động ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và
tâm lí công đoàn viên ảnh hưởng đến đời sống anh chị em.
Bên cạnh những thành công đã nêu trên, tôi nhận thấy khi thực hiện nghiên
cứu đề tài có những hạn chế cần khắc phục như sau:
- Đơn vị đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, quán triệt Nghị
quyết đại hội Công đoàn các cấp; tuyên truyền Bộ luật lao động; Luật Công đoàn
bằng các hình thức. Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, hầu hết các
nội dung tuyên truyền mới chỉ tổ chức tuyên truyền thông qua việc hội họp công
đoàn.
- Công đoàn cơ sở tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua còn
ở mức độ. Động viên khen thưởng chưa đáp ứng với sự phấn đấu của đoàn viên.
- Đôi lúc, đôi khi UBKT của đơn vị chưa thật sự chủ động trong việc tiến
hành kiểm tra đồng cấp.
- Là người giáo viên trực tiếp giảng dạy kiêm nhiệm công tác công đoàn
nên khả năng bao quát công việc công đoàn đôi lúc chưa hiệu quả.
- Trong tổ chức công đoàn ở cơ sở, có khá nhiều đoàn viên còn rụt rè, thiếu
tự tin nói trước đám đông.
- Trong các phong trào bề nổi, số công đoàn viên có sức khỏe yếu tham gia
phong trào chiếu lệ. Ví dụ: Hưởng ứng phong trào thể dục thể thao mà Nghị quyết
công đoàn đưa ra, sau khi kiểm tra, chúng tôi thống kê được được số công đoàn
viên chưa nổi bật như sau:
Tổ công đoàn số 1: tham gia 74%
Tổ công đoàn số 2: Tham gia 85%
Tổ công đoàn số 3: Tham gia 90%
Tổ công đoàn số 4: tham gia 95%
Tổ công đoàn số 5: Tham gia 95%
Tổ công đoàn số 6: Tham gia 90%
9


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Những mặt yếu trong tổ chức công đoàn tác động không nhỏ đến chất
lượng hoạt động phong trào và đó là những mặt yếu mà người làm công tác công
đoàn cần phải linh hoạt khi tổ chức phong trào.
* Các nguyên nhân, các yếu tố tác động:
Ban chấp hành công đoàn đều là giáo viên giảng dạy làm công tác kiêm
nhiệm nên ít có thời gian đầu tư cho công tác công đoàn.
- Công tác phối hợp có đôi lúc chưa sâu sát.
- Công đoàn đã phối hợp với chính quyền, qua mỗi đợt thi đua đều có sơ kết,
tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm. Tuy nhiên có phong trào đánh giá chưa kịp thời
- Các tổ công đoàn có hoạt động song vẫn còn trầm
- Một số công đoàn viên chưa phát huy hết nội lực của bản thân nên cầm
chừng khi tham gia một số phong trào.
- Quỹ công đoàn còn ít nên không đảm bảo chi cho các phong trào
3. Nội dung và hình thức của giải pháp.
a. Mục tiêu của giải pháp:
“Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng
vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung
hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu
quả vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xă hội; nâng cao chất lương
công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn
viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở,
chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững
mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là
lực lượng ṇòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
xă hội chủ nghĩa”.
Phương châm hành động của công đoàn cơ sở là: “Vì quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của
đất nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”
b. Nội dung và cách thực hiện các giải pháp:
- Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành, tham gia quản lý, xây
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ nhà giáo và người lao
động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị
quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
10


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
lý giáo dục, góp phần thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt
Nam
- Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã
hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, góp phần hoàn
thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo của đất nước
- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn giáo dục các cấp, xây dựng tổ
chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững
mạnh
- Đẩy mạnh công tác nữ công, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc
trường, đảm việc nhà”
- Duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.
- Thực hiện tốt công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn
- Xác định chương trình, mục tiêu đáp ứng nguyện vọng, lợi ích hợp pháp
chính đáng của đoàn viên phù hợp với điều kiện khách quan tại đơn vị. Giải pháp
này mang tính hiện thực đạt được mục tiêu phù hợp với đoàn viên, tình hình thực
tế và sự tham gia của công nhân viên chức lao động.
- Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, phát huy sức mạnh tập thể và
sự chủ động sáng tạo của mỗi đoàn viên; tạo động lực cho sự phát triển đơn vị, xây
dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định.
- Tham gia xây dựng, bổ sung hoàn thiện các chế độ chính sách pháp luật
liên quan đến công nhân viên chức lao động; tham gia kiểm tra, giám sát một cách
thực chất các hoạt động của cơ quan quản lý, đơn vị, với trọng tâm là “ hướng về
đoàn viên, hướng về người lao động”.
- Xây dựng hệ thống cán bộ công đoàn có phẩm chất, kiến thức, kinh
nghiệm, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài những chính sách
chung cũng cần có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên cán bộ công đoàn
yên tâm công tác, ổn định tư tưởng và được nâng cao về vật chất và tinh thần;
hướng tới mục tiêu “công đoàn là một nghề” được đảm bảo.
- Tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phải cụ thể, thiết thực,
hiệu quả, trên cơ sở pháp lý, khoa học, tính quần chúng, lộ trình, thời gian, phân
công thực hiện, điều kiện đảm bảo, kiểm tra và tổng kết thực hiện. Phát huy phong
trào quần chúng của đoàn viên và công nhân viên chức lao động thực hiện thắng
lợi các mục tiêu đề ra, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
11


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
* Các giải pháp cụ thể:
Giải pháp 1: Phát huy
Công đoàn tham gia, phối hợp với chuyên môn triển khai tổ chức các phong
trào thi đua, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, người lao động đóng góp trí
lực, phát huy tinh thần làm chủ, động viên tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm,
nâng cao trách nhiệm trong mọi công việc được giao, đây là nền tảng làm nên sự
đồng thuận. Để làm được điều đó tổ chức công đoàn vận động đoàn viên và người
lao động tích cực tham gia các phong trào cải thiện điều kiện làm việc, phong trào
thi đua. Tham gia tốt các cuộc thi do Phòng giáo dục và Liên đoàn lao động Huyện
tổ chức như thi giáo viên giỏi, chủ nhiệm giỏi. tổng phụ trách giỏi thi vă nghệ thi
bóng chuyền điều đạt giải. Ban Chấp hành công đoàn phối hợp, tham gia với lãnh
đạo chuyên môn tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề bàn các giải pháp, tháo gỡ
khó khăn; động viên cán bộ đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến
lề lối làm việc để tăng hiệu quả trong công tác và nâng cao đời sống cho đoàn viên
công đoàn. Cùng với đó là động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân
tiên tiến nhằm khích lệ phong trào thi đua và nhân rộng các điển hình, hay cách
làm hay của tập thể, cá nhân để tạo sức mạnh lan tỏa nhằm xây dựng văn hóa công
sở của công chức viên chức và tăng thêm lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của
mỗi người đối với đơn vị.
Giải pháp 2: Khích lệ
Khích lệ tinh thần là một công việc vô cùng quan trọng để củng cố động cơ
của đoàn viên công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ. Tùy vào từng thời điểm khác
nhau, người làm công tác vận dụng biện pháp khích lệ tinh thần cho phù hợp nhằm
khơi dậy tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tình, tạo lập môi trường làm việc đoàn
kết, thân thiện là chìa khóa giúp tăng cường sức mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được
giao. Ví dụ: Đ/c Trần Thị Thuỳ Vân tham gia hội thi “ Nữ tài năng duyên duyên
dáng cấp Tỉnh” Ngoài động viên về tinh thần thì ban chấp hành công đoàn còn
động viên cả vật chất và phân công đồng nghiệp đưa, đón, cổ vũ động viên đồng
chí đi thi. Với sự cố gắng của bản thân và giúp đỡ của tập thể nên đồng chí đã đạt
giải nhì của hội thi.
Chỉ cần lời động viên rất nhẹ nhàng, chân thành đã giúp tinh thần của đoàn
viên thoải mái, khuyến khích sự tiến bộ, tạo nên sự hưng phấn tinh thần của đoàn
viên, từ đó họ sẽ cố gắng hơn.
Giải pháp 3: Quan tâm, chia sẻ
Ngoài nhiệm vụ công đoàn luôn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng
và chăm lo đời sống nhà giáo và lao động trong ngành, xây dựng mối quan hệ lao
12


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
động hài hoà, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào
tạo, phục vụ CNH - HĐH đất nước. công đoàn chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với
chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính sách hiện hành
đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Công đoàn luôn
vận động anh chị em giúp đỡ nhau trong công tác, san sẻ gánh vác công việc cho
nhau, quan tâm đến gia đình công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, động viên,
chia sẻ với công đoàn viên bằng nhiều hình thức khác nhau, giúp đỡ bạn bè đồng
nghiệp về mặt tâm lý, thể hiện sự chia sẻ, cảm thông. Ví dụ: Hoàn cảnh gia đình
công đoàn viên đơn thân vì chồng mất, chồng, con bị bệnh hiểm nghèo, con học ở
xa, công đoàn đã cắt cử người luân phiên nhau đến động viên thăm hỏi để đồng
nghiệp vơi đi nỗi đơn thân. Nếu là bố, mẹ, vợ, chồng, con của họ bị ốm đau thì
công đoàn thăm hỏi, dành thời gian ưu tiên cho họ có thời gian chăm sóc. Nếu là
tinh thần thì phân tích giúp đỡ về mặt tư tưởng, về nhận thức, về biện pháp, cách
giải quyết một vấn đề... Nói chung phải cùng vui khi đồng nghiêp của mình có tin
vui, và cùng chia sẻ khi họ gặp điều không may mắn trong cuộc sống thì việc chia
sẻ, động viên có kết quả làm cho đoàn viên công đoàn hết lòng vì tập thể, vì phong
trào.
Ví dụ: Đồng chí Loan bị tai nạn không đi dạy được. Anh chị em trong nhà
trường đã xung phong tự nguyện đi dạy thay cho đồng chí. Con đồng chí Bùi Thị
Hoa bị bệnh bẩm sinh đã nhiều năm. Những lúc cháu trở bệnh, công đoàn động
viên đồng nghiệp thay phiên nhau dạy thay để đồng chí Hoa có nhiều thời gian
chăm sóc con.
Ngoài ra, công đoàn còn quan tâm đến việc phát hiện và bồi dưỡng đoàn
viên ưu tú tạo nguồn cho Chi bộ xem xét kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng.
Những vấn đề quan tâm đó là nguồn động lực để đoàn viên công đoàn không
ngừng phấn đấu trong thực hành nhiệm vụ.
Giải pháp 4: Nêu gương; thi đua – khen thưởng
+ Nêu gương:
Biện pháp "Nêu gương” là biện pháp mà chúng tôi xác định: Đây vừa là biện
pháp vừa là động lực của thi đua. Việc nêu gương trước hết đồng chí đứng đầu
trong cơ quan đơn vị, phải là tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, lối sống, tính
trung thực, sự công bằng, là trung tâm đoàn kết...Tấm gương đó không chỉ thực
hiện :"nêu gương" trong giờ làm việc, ngày làm việc mà còn phải được thể hiện
trong tất cả mọi hoạt động của đời sống xã hội và gia đình. Nêu gương không chỉ
bằng lời nói, chuyện kể theo kiểu vẽ tranh, phô trương hình thức mà phải được thể
13


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
hiện bằng hành động cụ thể của một người có việc làm tốt mang tính thuyết phục
cao.
Công đoàn đã phối hợp cùng nhà trường làm tốt công tác “Nêu gương điển
hình tiên tiến”. Sau khi tổng kết, rút kinh nghiệm các phong trào, những cá nhân
hay tập thể tích cực, nhiệt tình, năng nổ trong công tác, có những sáng kiến mới và
thiết thực đem lại hiệu quả cao cho phong trào thì được bình chọn, suy tôn để xét
gương điển hình tiên tiến. Mỗi tập thể, cá nhân đó chính là những tấm gương sáng
và là vốn quý của sự nghiệp giáo dục. Những gương điển hình tiên tiến là tấm
gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Hai tốt”. Và họ là những gương điển
hình trong phong trào “Giỏi việc trường – đảm việc nhà. Ở cơ quan đơn vị là
những thành viên xuất sắc trong công việc tập thể cũng như của cá nhân. Gương
điển hình thật sự là tấm gương sáng để đồng chí, đồng nghiệp học tập và noi theo.
Ở gia đình họ là những người vợ, người mẹ nhất mực yêu thương chồng con, biết
nuôi con khỏe dạy con ngoan.
Công đoàn chúng tôi đã nhân rộng tấm gương điển hình để biểu dương lực
lượng có nhiều cống hiến vì tập thể. Chúng tôi xem biện pháp nêu gương đã ảnh
hưởng tích cực về tư tưởng, hành động của đoàn viên công đoàn vì đó là biện pháp
để đoàn viên thấy được “người thực – việc thực” tạo động cơ phấn đấu cho bản
thân mình.
Ví dụ: Qua các buổi sinh hoạt công đoàn hoặc toạ đàm các ngày lễ. thì ban
chấp hành cũng nêu những gương diển hình người tốt việc tốt. Như đồng chí đồng
chí Trịnh Thị Hương thường xuyên giúp đỡ đồng nghiệp khi khó khăn, nhiệt tình
ủng hộ các phong trào của nhà trường; Đồng chí Lâm Thị Nam mặc dù lớn tuổi
nhất trong đơn vị, thường xuyên ốm đau nhưng chưa bao giờ đồng chí bỏ lỡ một
cuộc thi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; Trần Thị Thuỳ Vân hoàn
thành tốt công việc của trường vừa tham gia nhiều hội thi đạt giải nhất, nhì: như
thi văn nghệ, bóng chuyền. thi cắm hoa, đồng chí được nhận bằng khen của Trung
ương hội đòng đội, kỷ niệm chương tổng phụ trách giỏi…
+ Thi đua - khen thưởng:
Để đạt được thành tích, đơn vị chúng tôi rất coi trọng biện pháp thi đua khen thưởng. Mục đích của việc thi đua - khen thưởng là nhằm động viên, giáo
dục, nêu gương, để sau khi được biểu dương, khen thưởng, tập thể, cá nhân được
khen phát huy tính tích cực trong công việc được giao; người chưa được khen cũng
thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, cần phải phấn đấu để được ghi nhận
trong thời gian tới và đạt được mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
14


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Công đoàn trường chúng tôi gắn kết thi đua với khen thưởng. Bám sát và
thực hiện nguyên tắc khen thưởng: “chính xác, công khai, công bằng, kịp thời”.
Xem người lao động là nền tảng của phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi sinh hoạt tại các cơ quan,
đơn vị về Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định, chính sách về thi đua khen thưởng của Nhà nước và của đơn vị đến mọi đối tượng.
Phong trào thi đua của chúng tôi được coi trọng về cả hình thức và nội dung,
phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Hàng năm chúng tôi đều làm tốt tất cả
các khâu: lập kế hoạch thi đua, xác định mục tiêu, hình thức, đối tượng, tiến hành
tổ chức phát động, ký giao ước, kiểm tra đôn đốc, sơ kết, tổng kết phong trào, biểu
dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Phong trào thi đua của đơn vị luôn được đặt
dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và tuỳ theo nội dung phát động mà có sự tham
gia của công đoàn. Phong trào thi đua không phải là mệnh lệnh, không thể bắt buộc
về mặt tư tưởng mà phải là sự tự giác, sự điều hoà tâm lý, tạo nên sự hưng phấn
tinh thần của con người. Cái khó của thi đua là không mệnh lệnh, không chế tài
chính nhưng làm sao để mọi người vẫn đồng lòng hăng say làm việc, hăng hái thi
đua, tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm với
tập thể, cùng tập thể đoàn kết, thống nhất tạo thành sự đồng thuận trong việc tổ
chức tham gia hoạt động phong trào.
Công tác khen thưởng cũng là một trong những biện pháp quan trọng để đạt
được mục tiêu thi đua. Như chúng ta đã biết muốn thi đua tốt thì phải khen thưởng
đúng, khen thưởng đúng nó trở thành động lực của thi đua. Thực tế ai cũng muốn
được khen thưởng nhưng nếu tập thể cùng một việc làm như nhau, trong một thời
điểm, nhiều người đều hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ nhưng việc khen thưởng
lại là việc bó đũa chọn cột cờ, việc khen thưởng cho ai? để người được khen và
người làm tốt chưa được khen kỳ này vẫn cảm thông, hài hoà, không ảnh hưởng tới
phong trào. Công đoàn chúng tôi thực hiện tốt điều này nên đã duy trì được thường
xuyên phong trào thi đua như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn "Thi đua yêu
nước – yêu nước phải thi đua”.
Giải pháp 5: Khắc phục; kiểm tra - theo dõi.
+ Khắc phục:
Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong
công đoàn viên; kịp thời phối hợp giáo dục, định hướng, ngăn chặn những biểu
hiện lệch lạc về nhận thức trong tư tưởng, đảm bảo thống nhất quan điểm trong
nhận thức và hành động từ tập thể đến cá nhân.
15


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Công đoàn chúng tôi mạnh dạn nhận ra khuyết điểm còn tồn tại và có hướng
khắc phục trong thời gian nhất định, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến và tạo
điều kiện tốt nhất để từng cá nhân trình bày quan điểm, bày tỏ tâm tư nguyện vọng
trước tập thể, quan tâm chia sẻ những khó khăn, tháo gở vướng mắc trong nhận
thức, suy nghĩ của cán bộ, nhất là trong nội bộ Ban Chấp hành.
Chủ động tranh thủ ý kiến của cấp ủy Đảng về các vấn đề mới phát sinh,
các nội dung còn vướng mắc trong cơ chế và chủ trương có liên quan đến quyền
lợi người lao động. Công đoàn chỉ đạo cho ủy ban kiểm tra làm việc và giải quyết
ngay những vướng mắc..
Như vậy, công đoàn chúng tôi đã nhìn thẳng vào sự thật để khắc phục tồn
tại hạn chế.
Bên cạnh những biện pháp khắc phục hạn chế của Tập thể, đoàn viên công
đoàn trong đơn vị cũng luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê. Sau các đợt sơ kết,
tổng kết các phong trào, mỗi công đoàn viên tự rút kinh nghiệm cho bản thân, tự
nhìn nhận, đánh giá những việc làm được và những việc chưa làm được. Nâng cao
ý thức tự giác, đoàn viên công đoàn tìm ra nguyên nhân, cố gắng tự khắc phục yếu
điểm của mình.
+ Kiểm tra, theo dõi.
- Chủ tịch công đoàn theo kiểm tra, duyệt kế hoạch hoạt động của Ban nữ
công, Ủy ban kiểm tra, Ban thanh tra nhân dân và theo dõi các hoạt động chung.
- Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của các tổ công
đoàn.
- Các tổ công đoàn tự kiểm tra, theo dõi đoàn viên trong tổ khi tham gia
phong trào.
- Ban chấp hành phân công người theo dõi phong trào, nắm bắt tình hình và
báo cáo số liệu kịp thời để Ban chấp hành công đoàn tổng hợp, đánh giá.
* Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp.
Điều kiện tốt nhất trong việc xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là: được
công đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra , đôn đốc,
giúp đỡ hoạt động.
Công đoàn cơ sở cần có kế hoạch vận động công đoàn viên xây dựng công
đoàn cơ sở vững mạnh, phát động phong trào thi đua, có phân công ủy viên Ban
chấp hành kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn
nhất định cho công đoàn viên.
Chủ tịch công đoàn phải có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công việc
được giao, có uy tín cao, có khả năng tập hợp tập thể đoàn kết thống nhất, là người
16


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
trung thực, thẳng thắn, chân tình cởi mở, khiêm tốn, có lối sống chan hoà, thân ái
với mọi người
Đoàn viên công đoàn cơ sở được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách pháp luật nhà nước nhằm nâng cao ý thức tự giác, có trách nhiệm
trong hoạt động công đoàn.
Trong các hoạt động công đoàn điều kiện không thể thiếu được đó là Ban
chấp hành công đoàn thường xuyên phối hợp với chính quyền và các đoàn thể, cá
nhân kịp thời hợp tác.
c. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp.
Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu của cán bộ công
đoàn. Để đạt được thành công người cán bộ công đoàn phải nhiệt tình, sáng
tạo. Thực hiện các giải pháp không đơn thuần mà cần kết hợp tương quan
giữa các giải pháp và biện pháp. Giải pháp đưa ra phải phù hợp và mang
tính thực tế ở mỗi đơn vị. Mỗi một công việc không chỉ áp dụng một giải
pháp. Ví dụ: Ngoài việc phát huy, khích lệ cần có sự động viên chia sẻ, nêu
gương đồng thời khen thưởng xứng đáng cho những đoàn viên tham gia các
phong trào của nhà trường, công đoàn phát động. Ngoài ra giải pháp và biện
pháp luôn đi song song với nhau nó có tác động qua lại chặt chẽ với nhau,
có giải pháp hay mà không có biện pháp phù hợp thì không có kết quả và
ngược lại.
Trong hoạt động công đoàn cơ sở muốn có hiệu quả cao đòi hỏi các
thành viên trong Ban chấp hành công đoàn luôn luôn năng động sáng tạo,
nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động phải có kế hoạch chi tiết cụ thể có
đánh gia sơ kết tổng kết của các hoạt động rút kinh nghiệm cho hoạt động
các năm tiếp theo. Giải pháp hay biện pháp phù hợp thì luôn luôn hoạt động
có hiệu quả cao.
d. Kết quả khảo nghiệm giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu phạm vi
và hiệu quả ứng dụng.
Sau khi áp dụng một số biện pháp trong công tác xây dựng tổ chức công
đoàn cơ sở vững mạnh, tôi nhận thấy hoạt động công đoàn ở đơn vị tôi chuyển biến
rõ rệt và đạt kết quả rất khả quan:

17


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
KẾT QUẢ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỪ NĂM 2015-2017
CÁC
DANH HIỆU
NỮ GVT-ĐVN
TỔNG
PHONG TRÀO
NĂM
Chưa đạt
SỐ
CĐVXS CĐVTT
Chưa đạt Đạt
Đạt
201544 44
39
44
2016
201644 44
39
44
2017
Công đoàn trường Tiểu học Lê Lợi suốt nhiệm kì đã được Đảng, Nhà nước,
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Đăk Lăk, LĐLĐ huyện Cư Mgar,
Công đoàn giáo dục Cư M’gar ghi nhận. Hằng năm có nhiều CC,VC đạt Chiến sỹ
thi đua cấp cơ sở.
Năm học 2015-2016 Công đoàn trường được Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam Tặng Bằng khen.
Năm học 2016-2017 Công đoàn trường được Liên đoàn lao động Tỉnh Đăk
Lăk tặng cờ thi đua
Trong 2 năm qua, Công đoàn trường đã có nhiều cố gắng khi tổ chức được
những hoạt động thiết thực, xây dựng Công đoàn trở thành một địa chỉ tin cậy của
viên chức và người lao động. Về hoạt động phong trào và hoạt động xã hội, công
đoàn cũng đã tích cực tham gia các hội thao hội thi do Công đoàn tổ chức và đạt
được nhiều thành tích giải nhất văn nghệ giải nhất bóng chuyền. 1 công đoàn viên
tham gia cuộc thi “ Nữ tài năng duyên dáng” đạt giải nhì cấp Tinh. Ban nữ công
cũng đã chú ý tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm nâng cao trình độ năng lực của
đoàn viên nữ thông qua các phong trào “Giỏi việc trường, việc nhà”, “Vì sự tiến bộ
của phụ nữ’…. Nhiều hoạt động đã đi vào ổn định, thường xuyên và là những mặt
hoạt động thế mạnh của Công đoàn trường.
Công đoàn vận động đoàn viên tham gia đóng góp tự nguyện làm công trình
nhà xe công đoàn với số tiền 20.000.000 đ được Liên đoàn lao động huyện về gắn
biển. Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa đúng chỉ tiêu quy định và được địa phương
bình chọn đơn vị điển hình trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; Công đoàn tích
cực đóng góp xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn. Ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão
lụt v.v… Công đoàn tự nguyện xây dựng được quỹ “Đoàn kết tương trợ” với số
tiền tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Số tiền đó đã luân chuyển
cho đoàn viên mượn lúc gặp khó khăn không tính lãi suất. Công đoàn còn xây
dựng được quỹ “Tình thương” hỗ trợ tiền thăm hỏi công đoàn viên không may bị
bệnh nặng.
18


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Nhiều năm qua, công đoàn trường luôn đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững
mạnh xuất sắc được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen. Phát huy những
thành tích đạt được, công đoàn trường tiểu học Lê Lợi không ngừng phấn đấu
vươn lên. Đội ngũ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia vào các hoạt động chung
của nhà trường đạt hiệu quả cao. Năm học 2016 - 2017, Công đoàn và Ban nữ công
nhà trường được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng khen.
Tóm lại, những kết quả như trên của đơn vị là động lực, nền tảng tác động
mạnh mẽ đến việc xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Để có được kết
quả đáng ghi nhận bản thân gặp không ít khó khăn. Bằng kinh nghiệm của mình
với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc được giao, tôi áp dụng các
phương pháp, cách tổ chức, điều hành khác nhau nhưng đều hướng tới mục tiêu
chung là nâng chất lượng hoạt động công đoàn.
III – Phần kết luận, kiến nghị
I. Kết luận.
Thực hiện mục tiêu “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, góp phần xây
dựng cơ quan ngày càng vững mạnh”. Dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng phong
trào hoạt động Công đoàn cơ sở trường tiểu học Lê Lợi có nhiều chuyển biến và
khởi sắc. Công đoàn luôn luôn bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ
quan, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội
Công đoàn trường đề ra, cụ thể hóa thành phong trào hoạt động sâu rộng trong
toàn thể đoàn viên công đoàn và đạt được kết quả trên nhiều mặt.
Từ đó, chúng ta càng hiểu rõ: Công đoàn cơ sở vững mạnh là vững về tổ
chức, mạnh về phong trào, trên nền tảng xây dựng tổ chức chặt chẽ, đội ngũ đoàn
viên chất lượng, sinh hoạt nề nếp, đảm bảo nguyên tắc tổ chức và hoạt động, thực
hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của Công đoàn cơ sở, các phong trào được duy trì
thường xuyên cả bề nổi lẫn chiều sâu; cơ quan đoàn kết thống nhất, không vi phạm
chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Tổ chức công đoàn là do đoàn viên tự nguyện tham gia, hoạt động công
đoàn có được sôi nổi mạnh mẽ và rộng khắp hay không là do khả năng tổ chức
hoạt động phong trào của cán bộ, đoàn viên công đoàn. Từ đó người lao động thấy
tổ chức công đoàn là chỗ dựa đáng tin cậy để tự nguyện gia nhập và hoạt động;
điều này đã tạo nên mối quan hệ gắn kết giữa công đoàn, người lao động và lãnh
đạo doanh nghiệp. Với vai trò là tổ chức quần chúng của người lao động nên sức
mạnh của công đoàn là phải thu hút được đông đảo người lao động, đoàn viên
nhiệt tình hưởng ứng và tham gia. Mỗi cán bộ công đoàn và Ban Chấp hành công
đoàn phải gắn kết chặt chẽ, thân thiết với đoàn viên và người lao động, phải biết
19


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
tường tận đời sống người lao động, phải xác định đúng tâm tư nguyện vọng của
người lao động, những nhu cầu thực sự của đoàn viên. Để từ đó có những giải pháp
phù hợp nhằm thực hiện tốt việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp
pháp chính đáng cho người lao động, góp phần vun đắp sức mạnh đồng thuận
trong doanh nghiệp nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và
khu vực ngày càng sâu rộng. Vị trí của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn
rất quan trọng trong quá trình ấy. Tổ chức Công đoàn trường tiểu học Lê lợi trong
những năm qua đã có những đóng góp xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ xây
dựng giai cấp công nhân, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội
của huyện nhà.
2. Kiến nghị.
Để tạo điều kiện công đoàn cơ sở có bước tiến triển nhảy vọt đồng thời động
viên khích lệ tinh thần phấn đấu của công đoàn viên, tôi mạnh dạn xin đề xuất một
số ý kiến sau:
- Đề nghị công đoàn cấp trên xem xét mở rộng thêm số người được khen
thưởng ở các cấp để công đoàn cơ sở tăng thêm số lượng người được khen thưởng.
Trên đây là những kinh nghiệm mà tôi đã rút ra được sau những thời
gian nghiên cứu đề tài: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công
đoàn cơ sở vững mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Rất mong được sự góp ý của các cấp lãnh đạo và các đồng chí đồng nghiệp.
NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN

Đinh Thị Hải Biển

20


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Trích: Điều 10 Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam năm 1992.
2. Nghiệp vụ hoạt động hoạt động công đoàn – 2007.
3. Cẩm nang hoạt động Công đoàn ngành giáo dục năm 2009.
4. Hướng dẫn hoạt động công đoàn – 2010.
5. Kỹ năng hoạt động công đoàn – 2011.

21


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”

MỤC LỤC
TRANG BÌA……………………………………………………..
Trang
TRANG PHỤ BÌA……………………………………………………..
LỜI NÓI ĐẦU ………………………………………………………...... ..............1
I. PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ....................................................................................2
2. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI................. ........................................... 3
3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ......................................................... ....................4
4. GIỚI HẠN ĐỀ TÀI ......................................................................................4
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................4
II. PHẦN NỘI DUNG
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN .............................................................................................5
2. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .........................................................6
3. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CỦA GIẢI PHÁP .......................................10
III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN ....... ........................................................................................19
2. KIẾN NGHỊ................................................................................................ 20
*TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................21

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN
22


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
1. CẤP TRƯỜNG
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CưMgar , ngày 12 tháng 03 năm
2018
T/M HĐ CHẤM SKKN

2. CẤP HUYỆN
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
CưM’gar, ngày….tháng…. năm 2018
T/M HĐ CHẤM SKKN

23


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cư M’gar, ngày 15 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO TÓM TẮT SKKN ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI
ĐUA CƠ SỞ NĂM HỌC 2017-2018.
I. SƠ LƯỢC BẢN THÂN:
- Họ và tên: Đinh Thị Hải Biển

Sinh năm: 1970

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đẳng sư phạm
- Chức năng nhiệm vụ được phân công: giáo viên dạy lớp 3 kiêm chủ tịch công
đoàn
- Đơn vị công tác: Trường tiểu học Lê Lợi
II. NỘI DUNG:
1) Nêu thực trạng tình hình của tập thể cá nhân khi áp dụng sáng kiến,
đề tài nghiên cứu:
*Về đội ngũ.
a. Tổng số CC,VC và người lao động: 44 người
Nữ: 39 người
Đảng viên: 24 người
b. Trình độ đội ngũ CC,VC:
Đại học & Cao đẳng: 36 người, Nữ: 32 người
Trung cấp: 7 người
Bảo vệ : 1 người
+ Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ chuẩn hóa 100%, trên chuẩn 36 Đ/c
chiếm tỉ lệ 83,7%
+ Mức lương cao nhất: 11.800.000 đồng
+ Mức lương thấp nhất: 2.900.000 đồng
- CĐCS gồm có 6 tổ:
Tổ 1 - Đoàn viên khối 1
Tổ 2 - Đoàn viên khối 2
Tổ 3 - Đoàn viên khối 3
Tổ 4 - Đoàn viên khối 4
Tổ 5 - Đoàn viên khối 5
Tổ 6 - ĐV tổ văn phòng
- Tổng số Đảng viên: 24 ( nữ 22).

24


SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững
mạnh của trường Tiểu học Lê Lợi”
Người làm công tác công đoàn đòi hỏi nắm được tâm tư nguyện vọng của
công đoàn viên, kịp thời chia sẻ những khó khăn nhất định nhằm xây dựng kế
hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện chung của công đoàn .
Tuy nhiên, hoàn cảnh và sức khỏe của một số đoàn viên công đoàn không
đồng đều. Điều kiện đó có phần ảnh hưởng đến một số hoạt động manh tính bề nổi
mà thể hiện ở phong trào.
2) Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng
kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ
công tác.
a. Những yếu tố khách quan:
- Được sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Chi bộ nhà trường, sự chỉ đạo
thường xuyên, kịp thời của Công đoàn ngành và sự hỗ trợ nhiệt tình của tập thể
Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Ban giám hiệu cùng với Ban chấp hành công đoàn luôn có sự phối hợp chặt
chẽ trong các hoạt động chung của nhà trường.
- Nội bộ đoàn kết, đồng thuận trong mọi hoạt động
- Đoàn viên công đoàn hầu hết năng nổ và nhiệt tình trong công tác.
- Được sự giúp đỡ của các đoàn thể trong nhà trường và Hội Phụ huynh học
sinh.
b. Những yếu tố chủ quan:
- Tuổi đời, tuổi nghề và sức khoẻ công đoàn viên trong đơn vị không đồng
đều.
- Một số chị em nhà có bố mẹ già , con còn nhỏ nên gia tham gia các hoạt
động còn gặp nhiều khó khăn.
- Ban chấp hành công đoàn làm công tác kiêm nhiệm nên chất lượng hoạt
động phong trào đôi lúc chưa dạt theo yêu cầu.
- Kinh nghiệm thực tiển của Ban chấp hành công đoàn còn ít
- Kinh phí ít nên hoạt động phong trào còn gặp nhiều hạn chế .
- Công đoàn viên còn nặng về chuyên môn nên ít có thời gian để tham gia
các hoạt động phong trào.
- Giá cả thị trường luôn biến động ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và
tâm lí công đoàn viên ảnh hưởng đến đời sống anh chị em.
3) Tên sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu:
SKKN: “Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
của trường Tiểu học Lê Lợi”
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×