Tải bản đầy đủ

TM Biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp SEMITOP DOWN

BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM
THEO PHƯƠNG PHÁP SEMI-TOP
DOWN

HOABINH CORPORATION
CHỦ ĐẦU TƯ
TƯ VẤN GIÁM SÁT
ĐƠN VỊ THẨM TRA BPTC
ĐƠN VỊ THI
CÔNG
CTY CP CƠ ĐIỆN LẠNH (REE)
NAGECCO
CTY KIỂM ĐỊNH SÀI GÒN (SCQC)
HÒA BÌNH CORPORATION


Hoa Binh Corporation – Construction Method.

BIỆN
PHÁ
P THI

CƠN
G
TẦN
G
HẦM
THE
O
PHƯ
ƠNG
PHÁ
P
SEMI
-TOP
DOW
N|

BIỆN PHÁP THI CƠNG TẦNG HẦM THEO
PHƯƠNG PHÁP SEMI-TOP DOWN
NỘI DUNG

1. THÔNG TIN CHUNG
2. THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG
SEMI-TOPDOWN

3. CÔNG TÁC QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH &
CÔNG TRÌNH LÂN CẬN
4. THUYẾT MINH TÍNH TỐN KẾT CẤU SÀN DẦM
TẦNG TRỆT TẠI VỊ TRÍ ĐẶT CẨU THÁP
5. THUYẾT MINH TÍNH TỐN KHẢ NĂNG CHỊU LỰC
HỆ TƯỜNG VÂY & HỆ GIẰNG CHỐNG
6. THUYẾT MINH TÍNH TỐN VÀ THIẾT KẾ GIẾNG
BƠM HẠ MỰC NƯỚC NGẦM
7. ĐỀ CƯƠNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM, QUAN
TRẮC LÚN NGHIÊNG CƠNG TRÌNH & QUAN TRẮC
CHUYỂN VỊ TƯỜNG VÂY (BẰNG CẢM BIẾN)

1. THÔNG TIN CHUNG
2
2Hoa Binh Corporation – Construction Method.

-

-

Công
BIỆN trình CAO ỐC VĂN PHÒNG REE gồm: 3 tầng hầm, tầng
PHÁ tầng lửng, 20 tầng lầu, tầng kỹ thuật và mái. Công trình
trệt,
P THI xây dựng trên khuôn viên với diện tích 1.918 m2.
được
CƠN
Kết
cấu chính của công trình:
G
TẦN  Thi công phần kết cấu bên dưới theo biện pháp semitop down:
G
HẦM
o Cột, dầm, sàn bêtông cốt thép từ tầng trệt
THE
đến hầm 3.
O
PHƯ  Thi công phần kết cấu bên trên:
o Cột, dầm, sàn bêtông cốt thép từ tầng lửng
ƠNG
PHÁ
đến mái.
P
o Mái bằng bêtông cốt thép.
SEMI

-TOP
2.
THUYẾT MINH BIỆN PHÁP THI CÔNG SEMI-TOPDOWN
DOW
CHO 3 TẦNG HẦM (ĐÍNH KÈM BẢN VẼ)
N|

2.1. Giai ®o¹n I : Thi c«ng phÇn cét chèng t¹m b»ng thÐp h×nh
Ph¬ng ¸n chèng t¹m theo ph¬ng ®øng lµ dïng c¸c cét chèng t¹m
b»ng thÐp h×nh H400x408 ®Ỉt tríc vµo c¸c cäc khoan nhåi . C¸c cét nµy
®ỵc thi c«ng ngay trong giai ®o¹n thi c«ng cäc khoan nhåi do nhµ thÇu
kh¸c thùc hiƯn.
2.2. Giai ®o¹n II : Thi c«ng dÇm sµn tÇng trƯt ( cèt -0.05m )
a. H¹ mùc níc ngÇm
- Chi tiÕt c«ng t¸c h¹ mùc níc ngÇm ®ỵc m« t¶ theo tµi liƯu ®Ýnh
kÌm;
- C«ng t¸c quan tr¾c mùc níc ngÇm ®ỵc thùc hiƯn trong st qu¸
tr×nh thi c«ng tÇng hÇm (c«ng t¸c quan tr¾c ®ỵc m« t¶ chi tiÕt theo tµi
liƯu ®Ýnh kÌm).
b. C«ng t¸c ®µo ®Êt vµ bª t«ng cèt thÐp:

-

-

§µo ®Êt ®Õn cèt -3.100 m
§Çm chỈt ®Êt, phđ lªn mét líp c¸t dµy 100mm ®Çm chỈt, tr¶i mét
líp nilon, phđ lªn 1 líp bª t«ng lãt dµy 80mm M200.
L¾p dùng dµn gi¸o v¸n khu«n thi c«ng dÇm sµn tÇng trƯt.
L¾p ®Ỉt cèt thÐp vµ ®ỉ bª t«ng dÇm - sµn tÇng trƯt. Bè trÝ c¸c
thÐp chê cét (ph¬ng ¸n dïng coupler) t¹i c¸c vÞ trÝ cã cét ®Ĩ nèi
thÐp cho phÇn cét phÝa díi (lu ý vÞ trÝ ®Çu cét ®ỵc ®ỉ bª t«ng ©m
xng 0.5m so víi ®¸y dÇm).
L¾p ®Ỉt hƯ gi»ng chèng c¸c lç më sµn trƯt.

2.3. Giai ®o¹n III : Thi c«ng tÇng hÇm thø nhÊt ( cèt -4.400m )
Gåm c¸c c«ng ®o¹n sau :

-

§µo ®Êt ®Õn cèt -4.700 m

3
3


Hoa Binh Corporation Construction Method.

- Ghép ván khuôn thi công tầng hầm 1. Tận dụng mặt đất đã đợc xử
BIN
PH lý (trải 1 lớp cát dày 50mm đầm chặt, phủ lên 1 lớp bê tông lót dày
P THI
CễN100mm M150) để làm hệ thống đỡ ván khuôn.
G
- Lắp đặt cốt thép và đổ bê tông dầm - sàn tầng hầm 1. Bố trí các
TN
G thép chờ cột (phơng án dùng coupler) tại các vị trí có cột để nối
HM
THE thép cho phần cột phía dới (lu ý vị trí đầu cột đợc đổ bê tông âm
O xuống 0.5m so với đáy dầm).
PH
- Lắp đặt hệ giằng chống các lỗ mở sàn hầm 1.
NG
PH
P- Ghép ván khuôn thi công cột từ sàn hầm 1 lên sàn trệt.
SEMIGiai đoạn IV: Thi công tầng hầm thứ hai ( cốt -7.500m )
2.4.
-TOP
DOW
Gồm các công đoạn sau :
N|
-

Đào đất đến cốt -7.700 m kết hợp với công tác tháo ván khuôn chịu
lực tầng hầm 1.

-

Ghép ván khuôn thi công tầng hầm 2. Tận dụng mặt đất đã đợc xử
lý (trải 1 lớp cát dày 50mm đầm chặt, phủ lên 1 lớp bê tông lót dày
100mm M150 ) để làm hệ thống đỡ ván khuôn.

-

Lắp đặt cốt thép và đổ bê tông dầm - sàn tầng hầm thứ hai. Bố
trí các thép chờ cột (phơng án dùng coupler) tại các vị trí có cột để
nối thép cho phần cột phía dới (lu ý vị trí đầu cột đợc đổ bê tông
âm xuống 0.5m so với đáy dầm).

-

Lắp đặt hệ giằng chống các lỗ mở sàn hầm 1.

-

Ghép ván khuôn thi công cột từ sàn hầm 2 lên sàn hầm 1.

2.5. Giai đoạn V: Thi công tầng hầm thứ ba ( cốt 10.600m )
Gồm các công đoạn sau :

-

Đào đất đến cốt -11.200m kết hợp với công tác tháo ván khuôn chịu
lực tầng hầm 2.

-

Thi công lắp đặt hệ giằng chống H350 tại cao độ -9.600m để
giằng chống cho công tác thi công móng dầm sàn tầng hầm 3.

-

Đào đất đến cốt bê tông lót đài cọc (-13.300m)

-

Thi công đài cọc PC1, PC2, các bể ngầm, các hệ thống ngầm dùng
cho công trình.

-

Thi công lắp đặt hệ giằng chống H350 tại cao độ -12.400m để
giằng chống cho công tác thi công móng PC3 theo bản vẽ biện pháp
thi công.

-

Thi công đài cọc PC3.

-

Thi công chống thấm sàn tầng hầm.

-

Thi công cốt thép bê tông sàn tầng hầm thứ ba.
4

4


Hoa Binh Corporation – Construction Method.

- Thi c«ng cét, lâi thang m¸y, ram dèc tõ tÇng hÇm 3 lªn tÇng trƯt.
BIỆN
PHÁ
3.
CÔNG TÁC QUAN TRẮC CÔNG TRÌNH & CÔNG
P THI
CƠN
TRÌNH LÂN CẬN
G
Bao gåm c¸c c«ng t¸c sau:
TẦN
G
- C«ng t¸c quan tr¾c ®Þa kü tht (quan tr¾c mùc níc ngÇm,¸p lùc nHẦM
THE íc lç rçng, quan tr¾c chun vÞ ngang, chun vÞ nghiªng c«ng
O tr×nh
PHƯ
- C«ng t¸c quan tr¾c lón nghiªng c«ng tr×nh & c«ng tr×nh l©n cËn,
ƠNG
PHÁ
- C«ng t¸c quan tr¾c chun vÞ têng v©y.
P
SEMI
-TOP
DOW
N|

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA
ỐC HÒA BÌNH
--------------- o0o ---------------

5
5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x